Tải bản đầy đủ

Theo dõi khả năng sản xuất và một số bệnh thường gặp của lợn nái nuôi tại trại Nguyễn Thanh Lịch xã Ba Trại – Ba Vì – Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

NGUYỄN VĂN TĂNG
Tên đề tài:
THEO DÕI KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ BỆNH THƢỜNG GẶP
CỦA LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH
BA TRẠI – BA VÌ – HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

:

Chính quy

Chuyên ngành:

Chăn Nuôi Thú Y


Lớp

:

K 44 - CNTY

Khoa

:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học

:

2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

NGUYỄN VĂN TĂNG
Tên đề tài:
THEO DÕI KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ BỆNH THƢỜNG GẶP
CỦA LỢN NÁI NUÔI TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH
BA TRẠI – BA VÌ – HÀ NỘI

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

:

Chính quy

Chuyên ngành:


Chăn Nuôi Thú Y

Lớp

:

K44 - CNTY

Khoa

:

Chăn nuôi Thú y

Khóa học

:

2012 – 2016

Giảng viên HD: TS. Hồ Thị Bích Ngọc

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong quá tình học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp
đại học. Đƣợc sự giúp đỡ giảng dạy nhiệt tình của các thầy cô giáo khoa Chăn
nuôi - Thú y, Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo
điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất về sự giúp đỡ tận tình
của cô giáo TS. Hồ Thị Bích Ngọc, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn tôi hoàn
thành báo cáo này.
Qua đây tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn tới cấp ủy, chính quyền
xã Ba Trại- Ba Vì- Hà Nội, chủ trại chăn nuôi Nguyễn Thanh Lịch- Ba Vì- Hà
Nội, và các cán bộ kỹ thuật của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đã
tạo điều kiện tốt nhất giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên

Nguyễn Văn Tăng


ii

DANH MỤC BẢNG
Tăng
Bảng 4.1: Lịch vệ sinh khử trùng tại cơ sở .................................................... 28
Bảng 4.2: Quy trình sử dụng vắc xin và các chế phẩm thú y phòng bệnh
cho đàn lợn của Trại ........................................................................ 29
Bảng 4.3: Quy định khối lƣợng thức ăn chuồng bầu ...................................... 33
Bảng 4.4: Quy định khối lƣợng thức ăn chuồng đẻ ........................................ 34
Bảng 4.5. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 35
Bảng 4.6. Số lƣợng và cơ cấu đàn lợn nái của trại ........................................ 36
Bảng 4.7: Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của đàn lợn nái nuôi tại trại (n =50) ... 36
Bảng 4.8: Một số tính trạng sinh sản của đàn lợn nái ................................... 39
Bảng 4. 9: Các chỉ tiêu về lợn con của lợn nái CP 909 .................................. 41
Bảng 4.10: Những bệnh thƣờng gặp trên đàn lợn nái ..................................... 42


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

cs:

Cộng sự

L:

Landrace

KLCS :

Khối lƣợng cai sữa

KLSS :

Khối lƣợng sơ sinh

TTTA :

Tiêu tốn thức ăn

SCĐR:

Số con đẻ ra

SCĐRCS:

Số con để ra còn sống

Y:

Yorkshire

Nxb:

Nhà xuất bản


iv

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 1
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 1
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 1
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................ 3
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 3
2.1.1. Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái ................................................... 3
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc .............................................. 18
2.2.1.Tình hình nghiên cứu trong nƣớc ........................................................... 18
2.2.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc .......................................................... 21
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU...................................................................................................... 23
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 23
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 23
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 23
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi ................................... 23
3.4.1. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 23
3.4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................... 24
3.4.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu..................................................................... 25


v

Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 26
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 26
4.1.1. Công tác thú y ....................................................................................... 26
4.1.2. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 31
4. 2. Kết quả thực hiện đề tài ........................................................................... 36
4.2.1. Số lƣợng và cơ cấu đàn lợn nái của trại lợn Nguyễn Thanh Lịch ........ 36
4.2.2. Một số đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái nuôi tại trại ................. 36
4.2.3. Năng suất sinh sản của lợn nái nuôi tại trại ...................................... 39
4.2.4. Nghiên cứu các chỉ tiêu về lợn con ....................................................... 41
4.2.5. Một số bệnh thƣờng gặp trên đàn lợn nái nuôi tại trại .......................... 42
4.2.6. Đề xuất một số biện pháp để nâng cao khả năng sinh sản của lợn nái .... 45
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 47
5.1. Kết luận .................................................................................................... 47
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam ngành chăn nuôi đã và đang đƣợc quan tâm phát triển.
Trong các ngành chăn nuôi thì chăn nuôi lợn giữ một vị trí quan trọng trong
sự phát triển kinh tế của đất nƣớc. Hiện nay thịt lợn chiếm khoảng 80% nhu
cầu về thịt cho tiêu dùng trong nƣớc. .
Ở nƣớc ta nuôi lợn hƣớng nạc trở thành biện pháp tích cực để đáp ứng
yêu cầu của ngƣời tiêu thụ thịt lợn trong nƣớc, cũng nhƣ phục vụ nhu cầu cho
xuất khẩu. Việc đánh giá năng suất sinh sản đang là một đòi hỏi cấp thiết đối
với ngƣời làm công tác chọn giống và nhân giống vật nuôi. Bên cạnh những
tiến bộ đã đạt đƣợc thì chúng ta còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về kỹ
thuật, tình hình dịch bệnh của đàn lợn nái.
Xuất phát từ xu thế và thực tế trên, nhằm nâng cao kiến thức, tôi tiến hành
nghiên cứu đề tài: “Theo dõi khả năng sản xuất và một số bệnh thường gặp
của lợn nái nuôi tại trại Nguyễn Thanh Lịch xã Ba Trại – Ba Vì – Hà Nội”.
1.2. Mục tiêu của đề tài
- Đánh giá khả năng sinh sản của lợn nái nuôi tại trại lợn Nguyễn
Thanh Lịch xã Ba Trại – Ba Vì – Hà Nội
- Theo dõi những bệnh thƣờng gặp ở đàn lợn nái nuôi tại trại.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
Kết quả nghiên cứu của đề tài là những thông tin khoa học có giá trị bổ
sung thêm những hiểu biết về một số đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái và
các bệnh thƣờng gặp trên lợn nái.


2

1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả của đề tài là cơ sở thực tiễn giúp ngƣời chăn nuôi biết đƣợc
quá trình sản xuất của lợn nái, các bệnh thƣờng gặp của lợn nái từ đó tìm ra
biện pháp khắc phục nhằm giảm thiệt hại trong chăn nuôi và có chế độ chăm
sóc hợp lý mang lại hiệu quả cao trong chăn nuôi.


3

Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1. Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái
2.2.1.1. Một số đặc điểm của cơ quan sinh dục và sinh lý sinh dục lợn cái
 Một số đặc điểm của cơ quan sinh dục lợn cái
Theo Đặng Quang Nam (2002) [8], cơ quan sinh dục cái có các bộ
phận sau: Buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung, âm đạo và các cơ quan sinh
dục bên ngoài. Cơ quan sinh dục bên trong đƣợc đỡ bằng dây chằng rộng.
Dây chằng này gồm những màng treo buồng trứng (đỡ buồng trứng), màng
treo ống dẫn trứng (đỡ ống dẫn trứng) và màng treo tử cung (đỡ tử cung).
Buồng trứng đƣợc bọc ở ngoài bởi màng liên kết sợi chắc, bên trong
chia làm 2 phần, cả 2 phần đều phát triển một thứ mô liên kết sợi xốp tạo nên
một loạt chất đệm. Dƣới lớp màng liên kết của buồng trứng có nhiều tế bào
trứng non phát triển dần thành nang trứng nguyên thủy, sau đó phát triển
thành nang trứng sơ cấp và cuối cùng phát triển thành bao noãn chín. Dƣới tác
dụng của kích tố đặc biệt là kích tố sinh dục tuyến yên, trứng chín sẽ rụng.
Nhƣ vậy, buồng trứng có 2 chức năng là sản sinh ra tế bào trứng và tiết ra
hormone sinh dục có ảnh hƣởng tới tính biệt, tới chức năng tử cung (đặc tính
thứ cấp của con cái).
- Ống dẫn trứng (Oviductus): Ống dẫn trứng dài 15-20cm, uốn khúc
nằm ở cạnh trƣớc dây chằng rộng. Ống dẫn trứng bắt đầu ở bên cạnh buồng
trứng đến đầu tử cung và đƣợc chia làm 2 phần: Phần trƣớc tự do có hình
phễu loe ra gọi là loa vòi (loa kèn) có tác dụng hứng tế bào trứng chín rụng,
phần sau thon nhỏ có đƣờng kính dài 0,2-0,3cm nối với sừng tử cung. Cấu tạo
ống dẫn trứng xếp từ ngoài vào trong gồm có: Màng tƣơng mạc đến từ dây
chằng rộng, lớp cơ (2 lớp: Cơ vòng ở trong, cơ dọc ở ngoài), lớp niêm mạc
trong cùng có nhiều gấp nếp chạy dọc và không có tuyến.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×