Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái nuôi tại trại lợn Nguyễn Xuân Dũng xã Khánh Thượng huyện Ba Vì thành phố Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ BÍCH

Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI NUÔI TẠI
TRẠI LỢN NGUYỄN XUÂN DŨNG XÃ KHÁNH THƢỢNG
HUYỆN BA VÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khoá học

: Chính quy
: Chăn nuôi Thú y
: Chăn nuôi Thú y
: 2011 - 2015


THÁI NGUYÊN - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ BÍCH
Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA LỢN NÁI NUÔI TẠI
TRẠI LỢN NGUYỄN XUÂN DŨNG XÃ KHÁNH THƢỢNG
HUYỆN BA VÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khoá học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Chăn nuôi Thú y
: K43 - CNTY
: Chăn nuôi Thú y
: 2011 - 2015
: TS. Phùng Đức Hoàn

THÁI NGUYÊN - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường Đại học Nông lâm Thái
Nguyên, tôi đã nhận được sự dạy bảo tận tình của các thầy giáo, cô giáo.
Nhờ vậy, tôi đã được các thầy, cô trang bị những kiến thức khoa học kỹ
thuật cũng như đạo đức tư cách người cán bộ tương lai. Thầy, cô đã trang
bị cho tôi đầy đủ hành trang và một lòng tin vững bước vào đời, vào cuộc


sống và sự nghiệp sau này.
Để có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự cố gắng
của bản thân. Tôi đã nhận được sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo, cô giáo
trong khoa Chăn nuôi Thú y, sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn TS. Phùng
Đức Hoàn, cùng với sự giúp đỡ của các kỹ sư, công nhân viên tại Trang trại
lợn Nguyễn Xuân Dũng xã Khánh Thượng - huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội
đã giúp tôi hoàn thành khóa luận này.
Qua đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu trường
Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, các
thầy cô giáo đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập tại trường.
Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự quan tâm giúp đỡ của
thầy giáo hướng dẫn TS. Phùng Đức Hoàn đã trực tiếp hướng dẫn để tôi
hoàn thành khóa luận này.
Do trình độ bản thân có hạn nên bản khóa luận của tôi không tránh khỏi
những thiếu sót. Tôi kính mong các thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp
đóng góp ý kiến để bản khóa luận của tôi được hoàn thiện hơn
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2016
Sinh viên
Nguyễn Thị Bích


ii

LỜI NÓI ĐẦU
Để hoàn thành chương trình học trong Nhà trường, thực hiện phương
châm “Học đi đôi với hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn”. Giai đoạn
thực tập chuyên đề rất quan trọng đối với mỗi sinh viên củng cố và hệ thống
lại toàn bộ những kiến thức đã học, củng cố tay nghề. Đồng thời, tạo cho
mình sự tự lập, lòng yêu nghề, có phong cách làm việc đúng đắn, năng lực
làm việc đáp ứng nhu cầu của thực tiễn sản xuất. Nắm được phương pháp tổ
chức và tiến hành nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
thực tiễn sản xuất, sáng tạo khi ra trường trở thành một người cán bộ khoa
học có chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần xứng đáng vào sự
nghiệp phát triển đất nước.
Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân và sự đồng ý của Ban chủ
nhiệm khoa Chăn nuôi - Thú y trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, của
thầy giáo hướng dẫn cũng như được sự tiếp nhận của cơ sở, tôi tiến hành
nghiên cứu chuyên đề: “Nghiên cứu khả năng sinh sản của lợn nái nuôi tại
trại lợn Nguyễn Xuân Dũng xã Khánh Thượng - huyện Ba Vì - thành phố
Hà Nội ”.
Trong thời gian thực tập tại trang trại, được sự giúp đỡ tận tình của kỹ
sư trại, anh, chị công nhân trong trại, cùng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, tôi
đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Năng suất sinh sản của lợn Landrace ............................................. 19
Bảng 2.2. Các tham số thống kê năng suất sinh sản của đàn lợn nái Landrace
nuôi tại Việt Nam............................................................................. 20
Bảng 4.1. Lịch phòng bệnh của trại lợn .......................................................... 32
Bảng 4.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 35
Bảng 4.3. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của lợn nái thí nghiệm ................. 36
Bảng 4.4. Chỉ tiêu số lượng lợn con đẻ ra....................................................... 37
Bảng 4.5. Khối lượng lợn con qua các kỳ cân (Kg) ....................................... 38
Bảng 4.6. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn con thí nghiệm ................................ 40
Bảng 4.7. Sinh trưởng tương đối của lợn con qua các kỳ cân (%) ................. 41
Bảng 4.8. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con lúc 35 ngày tuổi ................................. 43
Bảng 4.9. Chi phí thức ăn/kg lợn con lúc 35 ngày tuổi .................................. 44


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1. Khối lượng lợn con qua các kỳ cân................................................. 39
Hình 4.2. Biểu đồ sinh trưởng tuyệt đối của lợn con thí nghiệm.................... 41
Hình 4.3. Biểu đồ sinh trưởng tương đối của lợn con thí nghiệm .................. 42


v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
D

: Duroc

L

: Landrace

Nxb

: Nhà xuất bản

STT

: Số thứ tự

TN

: Thí nghiệm

Y

: Yorkshire


vi

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. ii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................. v
MỤC LỤC ........................................................................................................ vi
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 3
2.1.1. Đặc điểm giống lợn nuôi tại trang trại .................................................... 3
2.1.2. Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái ................................................... 5
2.1.2.1. Sự thành thục về tính và thể vóc .......................................................... 5
2.1.2.2. Chu kỳ động dục .................................................................................. 8
2.1.2.3. Quá trình sinh trưởng và phát triển của bào thai................................ 11
2.1.3. Các tính trạng năng suất sinh sản của lợn nái ....................................... 13
2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá sức sinh sản của lợn nái ...................................... 14
2.1.5. Đặc điểm sinh trưởng của lợn con theo mẹ .......................................... 15
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 19
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước .......................................................... 19
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 21


vii

Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 22
3.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 22
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 22
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 22
3.3.1. Công tác phục vụ sản xuất .................................................................... 22
3.3.2. Chuyên đề nghiên cứu ........................................................................... 22
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 22
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 23
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 23
3.4.3. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu ........................................................ 23
3.4.3.1. Các chỉ tiêu về sinh lí sinh dục .......................................................... 23
3.4.3.2. Các chỉ tiêu về số lượng ..................................................................... 24
3.4.4. Phương pháp xử lý ................................................................................ 25
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 28
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ........................................................... 28
4.1.1. Nội dung công tác phục vụ sản xuất ..................................................... 28
4.1.1.1. Công tác chăn nuôi ............................................................................. 28
4.1.1.2. Công tác thú y .................................................................................... 28
4.1.2. Biện pháp thực hiện .............................................................................. 28
4.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ........................................................ 29
4.1.3.1. Công tác chăn nuôi ............................................................................. 29
4.1.3.2. Công tác vệ sinh ................................................................................. 31
4.1.3.3. Công tác phòng bệnh .......................................................................... 32
4.1.3.4. Công tác khác ..................................................................................... 34
4.2. Kết quả nghiên cứu chuyên đề khoa học ................................................. 35
4.2.1. Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh lý sinh dục của lợn nái Landrace ... 36


viii

4.2.2. Kết quả nghiên cứu năng suất sinh sản của lợn nái Landrace .............. 37
4.2.3. Kết quả theo dõi về sinh trưởng tích lũy của lợn con thí nghiệm ......... 38
4.2.4. Sinh trưởng tuyệt đối của lợn con thí nghiệm....................................... 40
4.2.5. Sinh trưởng tương đối của lợn con thí nghiệm ..................................... 41
4.2.6. Tiêu tốn thức ăn/kg lợn con giống (lúc 35 ngày tuổi). ......................... 42
4.2.7. Chi phí thức ăn/kg lợn con giống .......................................................... 43
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 45
5.1. Kết luận .................................................................................................... 45
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 45
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu tiếng Việt
II. Tài liệu nước ngoài


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×