Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm vú, viêm tử cung trên đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại lợn Bình Minh Mỹ Đức Hà Nội và biện pháp phòng trị bệnh. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN HỮU HẢI
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM VÖ, VIÊM TỬ CUNG TRÊN ĐÀN LỢN
NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI LỢN BÌNH MINH - MỸ ĐỨC - HÀ NỘI
VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ BỆNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
:
Chuyên ngành:
Khoa
:
Khóa học
:

Chính quy

Chăn nuôi Thú y
Chăn nuôi Thú y
2011 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN HỮU HẢI
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM VÖ, VIÊM TỬ CUNG TRÊN ĐÀN LỢN
NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI LỢN BÌNH MINH - MỸ ĐỨC - HÀ NỘI
VÀ BIỆN PHÁP PHÕNG TRỊ BỆNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y
Lớp
: K43 - CNTY
Khoa
: Chăn nuôi Thú y
Khóa học
: 2011 - 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Đỗ Thị Lan Phƣơng

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Sau bốn năm học tập tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và
thực tập tốt nghiệp tại cơ sở, đến nay em đã hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp
của mình. Để có được kết quả này ngoài sự nỗ lực của bản thân, em luôn nhận
được sự quan tâm giúp đỡ chu đáo, tận tình của các thầy cô giáo trong khoa


Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Cán bộ công
nhân viên trại lợn liên kết của công ty CP Bình Minh. Em xin bày tỏ lòng
kính trọng và biết ơn sâu sắc tới:
Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ
nhiệm khoa Chăn nuôi thú y cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo trong khoa
đã tận tình dạy dỗ, dìu dắt em trong suốt quá trình học tập tại trường.
Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã tạo
điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập, giúp tôi hoàn thành tốt
công việc trong thời gian thực tập tại cơ sở.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo ThS. Đỗ Thị Lan
Phương đã luôn động viên, giúp đỡ, hướng dẫn chỉ bảo em tận tình trong suốt
quá trình thực hiện và hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Đại học này.
Để hoàn thành thời gian thực tập và hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp đại
học, em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và động viên của gia đình và bạn bè.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
Thái Nguyên, ngày 06 tháng 06 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Hữu Hải


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Một số tiêu chí phân biệt các thể viêm tử cung .............................. 14
Bảng 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm ................................................................... 26
Bảng 4.1: Lịch sát trùng trại lợn nái ............................................................... 31
Bảng 4.2: Lịch phòng bệnh của trại lợn nái .................................................... 32
Bảng 4.3: Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 38
Bảng 4.4: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái .................. 39
Bảng 4.5: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái theo giống ......... 40
Bảng 4.6: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái theo lứa đẻ .............. 41
Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái qua các tháng .... 42
Bảng 4.8: Ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung, viêm vú đến khả sinh sản của
lợn nái .............................................................................................. 43
Bảng 4.9: Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú của lợn nái .............. 44


iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Cs

: Cộng sự

HTNC

: Huyết thanh ngựa chửa

LMLM

: Lở mồm long móng

MMA

: Mastitis Metritis Agalactia - Hội chứng viêm
vú,viêm tử cung và mất sữa

Nxb

: Nhà xuất bản

PRRS

: Porcine reproductive and respiratory syndrome Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

TT

: Thể trọng

VTM

: Vitamin


iv

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 3
2.1.1. Đại cương về cơ quan sinh dục gia súc cái ............................................. 3
2.1.2. Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái ..................................................... 5
2.1.3. Những hiểu biết về bệnh viêm vú, viêm tử cung ở lợn nái ..................... 7
2.1.4. Một số hiểu biết về thuốc điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú ........... 16
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước ..................................... 18
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước .......................................................... 18
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 21
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU .............................................................................................. 24
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 24
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 24
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi .......................................... 24


v

3.3.1. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 24
3.3.2. Các chỉ tiêu theo dõi .............................................................................. 24
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 25
3.4.1. Phương pháp xác định tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở
lợn nái .............................................................................................................. 25
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu biểu hiện lâm sàng của lợn mắc bệnh viêm tử
cung, viêm vú .................................................................................................. 26
3.4.3. Phương pháp so sánh hiệu quả điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú của
hai phác đồ điều trị bệnh ................................................................................. 26
3.4.4. Một số công thức tính toán các chỉ tiêu ................................................ 27
3.4.5. Phương pháp sử lý số liệu ..................................................................... 27
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 28
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 28
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 28
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 28
4.1.3. Biện pháp thực hiện ............................................................................... 28
4.1.4. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ........................................................ 29
4.1.4.1. Công tác chăn nuôi ............................................................................. 29
4.1.4.2. Công tác thú y .................................................................................... 31
4.1.4.3. Công tác khác ..................................................................................... 36
4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 38
4.2.1. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái sinh sản tại công
ty CP Bình Minh ............................................................................................. 38
4.2.2. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái theo giống ........ 40
4.2.3. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái theo lứa đẻ ............... 41
4.2.4. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử vung, viêm vú ở lợn nái theo tháng ............... 42


vi

4.2.5. Ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung, viêm vú đến khả năng sinh sản của
lợn nái .............................................................................................................. 43
4.2.6. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái.............................. 44
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 46
5.1. Kết luận .................................................................................................... 46
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu tiếng Việt
II. Tài liệu tiếng Anh
PHỤ LỤC


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi nước ta đang phát triển
mạnh mẽ theo hướng trang trại và hộ gia đình. Chăn nuôi lợn ngày càng
chiếm một vị trí quan trọng trong nền nông nghiệp Việt Nam. Nó đã góp phần
rất lớn vào tăng trưởng kinh tế nông thôn nước ta. Không chỉ để phục vụ cho
tiêu dùng, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày mà còn phải tiến tới xuất
khẩu với số lượng lớn. Đây là nguồn cung cấp thực phẩm với tỉ trọng cao và
chất lượng tốt cho con người, là nguồn cung cấp phân bón cho ngành trồng
trọt và là nguồn cung cấp các sản phẩm phụ như: Da, mỡ, nội tạng.... cho
ngành công nghiệp chế biến.
Với vị trí quan trọng hàng đầu trong việc cung cấp một lượng thực
phẩm lớn cho tiêu dùng của người dân, nên chăn nuôi nói chung và chăn nuôi
lợn nói riêng đang được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm đến việc phát
triển. Nhờ vậy, công tác lai tạo giống cũng được triển khai và thu được nhiều
kết quả to lớn như: Tạo ra các giống lợn có tầm vóc lớn, sinh trưởng nhanh, tỉ
lệ nạc cao. Bên cạnh đó là việc áp dụng phương thức chăn nuôi theo hướng
công nghiệp, quy mô chăn nuôi lớn, áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc,
nuôi dưỡng tiên tiến, chế biến thức ăn chất lượng cao, các loại thức ăn thay
thế, thức ăn bổ sung, phối hợp khẩu phần ăn có đầy đủ các chất dinh dưỡng.
Trong đó, công tác thú y đã được đặc biệt chú ý đến.
Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất của chăn nuôi lợn nái
sinh sản là dịch bệnh còn xảy ra phổ biến, gây nhiều thiệt hại cho đàn lợn nái
nuôi tập trong các trang trại cũng như nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình. Đối với
lợn nái, nhất là lợn ngoại được chăn nuôi theo phương thức công nghiệp cho
nên tỷ lệ mắc bệnh sinh sản ngày càng nhiều hơn. Mặt khác, do khả năng
thích nghi của đàn lợn nái với điều kiện ngoại cảnh ở nước ta còn kém. Mặt


2

khác, trong quá trình sinh đẻ lợn nái dễ bị nhiễm các vi khuẩn như
Streptococcus, E.coli… xâm nhập và gây nhiễm trùng. Đặc biệt, là bệnh viêm
tử cung đây là loại bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của lợn
mẹ. Bệnh tuy không xảy ra ồ ạt nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợn nái:
chết thai, lưu thai, sẩy thai… nghiêm trọng hơn bệnh vẫn âm thầm làm hạn
chế khả năng sinh sản của đàn lợn nái ở các lứa tiếp theo, ảnh hưởng đến năng
suất, chất lượng và hiệu quả của toàn ngành chăn nuôi lợn. Với mục đích góp
phần nâng cao khả năng sinh sản của đàn lợn, nâng cao hiệu quả điều trị bệnh,
tiết kiệm chi phí thức ăn tại trại lợn nái công ty CP Bình Minh - Mỹ Đức - Hà
Nội, chúng tôi tiến hành đề tài: “Tình hình mắc bệnh viêm vú, viêm tử cung
trên đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại lợn Bình Minh - Mỹ Đức - Hà Nội và
biện pháp phòng trị bệnh”.
1.2. Mục tiêu của đề tài
- Nghiên cứu tình hình mắc bệnh viêm vú, viêm tử cung ở đàn lợn nái
nuôi tại trại lợn công ty CP Bình Minh.
- Đánh giá hiệu quả của thuốc Vetrimoxin L.A và Pendistrep L.A điều
trị bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
Xác định một số thông tin có giá trị khoa học, bổ sung thêm những hiểu
biết về bệnh viêm tử cung, viêm vú ở đàn lợn nái. Là cơ sở khoa học cho
những biện pháp phòng trị bệnh có hiệu quả.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Xác định được độ an toàn và hiệu lực điều trị của thuốc Vetrimoxin
L.A và Pendistrep L.A trong điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái, để
phòng và hạn chế mầm bệnh.
Những khuyến cáo từ kết quả của đề tài giúp cho người chăn nuôi lợn
biết được những thiệt hại do bệnh gây ra.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×