Tải bản đầy đủ

Tình hình lợn con mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn 1 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch Ba Vì Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------

NGUYỄN CÔNG QUỲNH
Tên đề tài:
“TÌNH HÌNH LỢN CON MẮC HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY GIAI ĐOẠN TỪ
1 ĐẾN 21 NGÀY TUỔI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN THANH LỊCH
BA VÌ, HÀ NỘI VÀ HIỆU LỰC CỦA PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

:

Chính quy

Chuyên ngành : Chăn nuôi thú y
Lớp

: K 44 - CNTY


Khoa

: Chăn nuôi thú y

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------

NGUYỄN CÔNG QUỲNH
Tên đề tài:
“TÌNH HÌNH LỢN CON MẮC HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY GIAI ĐOẠN TỪ
1 ĐẾN 21 NGÀY TUỔI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NGUYỄN THANH LỊCH
BA VÌ, HÀ NỘI VÀ HIỆU LỰC CỦA PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành : Chăn nuôi thú y
Lớp
: 44 CNTY
Khoa
: Chăn nuôi thú y
Khóa học
: 2012 - 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Mai Anh Khoa

Thái Nguyên, năm 2016


i


LỜI CẢM ƠN
Trong quá tình học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại
học. Đƣợc sự giúp đỡ giảng dạy nhiệt tình của các Thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y, Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đã tạo điều kiện
thuận lợi nhất giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu thực hiện đề
tài. Nhân dịp hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tôi xin chân thành bày tỏ lòng
biết ơn sâu sắc nhất tới:
Ban Giám Hiệu Nhà trƣờng, các thầy, cô giáo khoa Chăn nuôi - Thú y cùng
tất cả bạn bè đồng nghiệp và ngƣời thân đã động viên, tạo điều kiện tốt nhất giúp tôi
thực hiện đề tài và hoàn thiện cuốn khóa luận này.
Tôi xin cảm ơn tới cấp ủy, chính quyền xã Ba trại, Ba Vì, Hà Nội, chủ trại
chăn nuôi Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Hà Nội đã tạo điều kiện tốt nhất giúp đỡ tôi
trong quá trình thực hiện đề tài.
Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cô giáo hƣớng
dẫn TS. Mai Anh Khoa đã dành nhiều thời gian, công sức hƣớng dẫn chỉ bảo tận tình,
giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành cuốn khóa luận này.
Một lần nữa tôi xin gửi tới các Thầy giáo, cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp
lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe, cùng mọi điều tốt đẹp nhất.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016.
Sinh viên

Nguyễn Công Quỳnh


ii

LỜI NÓI ĐẦU
Để hoàn thành chƣơng trình đào tạo trong Nhà trƣờng, thực hiện phƣơng
châm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất, thực tập tốt
nghiệp là giai đoạn cuối cùng trong toàn bộ chƣơng trình học tập của tất cả các
trƣờng Đại học nói chung và trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng.
Giai đoạn thực tập chiếm một vị trí hết sức quan trọng đối với mỗi sinh viên trƣớc
khi ra trƣờng. Đây là khoảng thời gian để sinh viên củng cố và hệ thống hóa toàn bộ
kiến thức đã học, đồng thời giúp sinh viên làm quen với thực tiễn sản xuất, từ đó
nâng cao trình độ chuyên môn, nắm đƣợc phƣơng thức tổ chức và tiến hành công
việc nghiên cứu, ứng dụng các tiễn bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo
cho sinh viên có tác phong làm việc đúng đắn, sáng tạo, để khi ra trƣờng trở thành
một ngƣời cán bộ có chuyên môn, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn, góp phần xứng
đáng vào sự nghiệp phát triển đất nƣớc.
Xuất phát từ quan điểm trên và đƣợc sự đồng ý của khoa Chăn nuôi Thú y,
trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đƣợc sự nhất trí của thầy giáo hƣớng dẫn
và sự tiếp nhận của cơ sở, em đã tiến hành thực hiện đề tài: “Tình hình lợn con
mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn 1 - 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn
Thanh Lịch, Ba Vì, Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị”. Do thời gian thực
tập có hạn, kiến thức chuyên môn còn nhiều hạn chế nên trong bản khóa luận tốt
nghiệp này không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc
sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, của bạn bè, đồng nghiệp để bản khóa luận
đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Lịch vệ sinh phòng bệnh của trại lợn nái...................................................5
Bảng 2.2: Quy trình sử dụng vắc xin và các chế phẩm thú y phòng bệnh cho lợn con
tại Trại .........................................................................................................................5
Bảng 2.3. Cơ cấu đàn lợn qua các năm .......................................................................7
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiê ̣m .............................................................................35
Bảng 4.1: Kết quả công tác phục vụ sản xuất ..........................................................40
Bảng 4.2: Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy.....................................................41
Bảng 4.3: Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi ...............................41
Bảng 4.4: Tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy lợn con theo các tháng ............................43
Bảng 4.5: Tỷ lệ lợn con chết do mắc hội chứng tiêu chảy ........................................45
Bảng 4.6: Triệu chứng lâm sàng của lợn mắc hội chứng tiêu chảy ..........................46
Bảng 4.7: Bệnh tích mổ khám lợn con chết do mắc hội chứng tiêu chảy................47
Bảng 4.8: Hiệu lực điều trị của 2 loại thuốc ............................................................48
Bảng 4.9: Kết quả theo dõi tỷ lệ lợn con tái phát hội chứng tiêu chảy. ....................49
Bảng 4.10. Chi phí thuốc dùng trong điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con ...........50


iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Cs

: Cộng sự

E. coli

: Escherichia coli

Nxb

: Nhà xuất bản

TN

: Thí nghiệm

TT

: Thể trọng


v

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..............................................................................................................i
LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................ iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .....................................................................................iv
MỤC LỤC ...................................................................................................................v
Phần 1. MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..............................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .............................................................................................2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ...............................................................................................2
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIÊU
̣ ..............................................................................3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ................................................................................3
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất của cơ sở thực tập .......................................3
4.1.3. Công tác chăn nuôi tại cơ sở .............................................................................7
2.2. Tổng quan tài liệu.................................................................................................7
2.2.1. Cơ sở khoa học ..................................................................................................7
2.2.2. Vài nét về tình hình nghiên cứu hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹ trong
và ngoài nƣớc ............................................................................................................27
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc và ngoài nƣớc ...............................................29
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc ....................................................................29
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc ..................................................................31
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............33
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................33
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu......................................................................................33
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................33
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .........................................................................33
3.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................33
3.3.1. Thực hiện những quy trình kỹ thuật tại trang trại Nguyễn Thanh Lịch. .........33


vi

3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................................34
3.5. Các chỉ tiêu và phƣơng pháp theo dõi ................................................................35
3.5.1. Các chỉ tiêu theo dõi ........................................................................................35
3.5.2. Phƣơng pháp theo dõi các chỉ tiêu ..................................................................35
3.6. Phƣơng pháp xử lý số liệu .................................................................................37
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ...........................................38
4.1. Kết quả phục vụ sản xuất ...................................................................................38
4.1.1. Điều trị một số bệnh trong thời gian thực tập .................................................38
4.2. Kết quả thực hiện chuyên đề ..............................................................................40
4.2.1. Kết quả về tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo cá thể ........................40
4.2.2. Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo lứa tuổi ......................................41
4.2.3. Tỷ lệ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy theo tháng .........................................43
4.2.4. Tỷ lệ lợn con chết do mắc hội chứng tiêu chảy .............................................44
4.2.5. Biểu hiện của hội chứng tiêu chảy. .................................................................45
4.2.6. Bệnh tích mổ khám lợn con chết do mắc tiêu chảy ........................................46
4.2.7. Hiệu lực điều trị của 2 loại thuốc ....................................................................47
4.2.8. Kết quả theo dõi tỷ lệ tái phát tiêu chảy ở lợn con theo mẹ ............................49
4.2.9. Chi phí thuốc dùng trong điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con ...................50
Phần 5. KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ................................................................................51
5.1. Kết luận ..............................................................................................................51
5.2. Đề nghị ...............................................................................................................51
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................1


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong chiến lƣợc phát triển chăn nuôi, nƣớc ta sẽ hƣớng tới sự tập trung công
nghiệp, sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu trong nƣớc và xuất khẩu. Bộ Nông
Nghiệp và Phát triển nông thôn đã đƣợc Chính phủ giao cho xây dựng chiến lƣợc
phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020 nhằm các mục tiêu: Các sản phẩm của
ngành chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, đặc biệt đáp ứng đƣợc nhu cầu
về an toàn thực phẩm cho ngƣời tiêu dùng và đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, vệ sinh
an toàn thực phẩm. Nhƣ vậy, việc giám sát quy trình sản xuất từ đầu vào của chăn
nuôi tới thành phẩm cho ngƣời tiêu dùng đòi hỏi phải chặt chẽ hay nói cách khác là
từ “chuồng trại tới bàn ăn” phải đồng bộ.
Trong chăn nuôi, lợn là đối tƣợng vật nuôi chiếm số lƣợng và tỷ trọng cao
nhất, các sản phẩm từ thịt lợn cũng là mặt hàng chính trên thị trƣờng buôn bán do
nhu cầu tiêu thụ của ngƣời dân cao. Do đó, bất cứ yếu tố nào nguy hiểm có hại nhƣ
dịch bệnh đều ảnh hƣởng xấu đến giá cả thị trƣờng, làm giảm hiệu quả kinh tế của
ngành chăn nuôi nói chung.
Hiện nay, ngành chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại ở nƣớc ta ngày càng
phổ biến và đạt hiệu quả kinh tế cao, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nền
kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại rất nhiều hạn chế, khó khăn nan giải
nhất gặp phải trong chăn nuôi chính là vấn đề dịch bệnh. Nó đã, đang và sẽ gây thiệt
hại lớn về kinh tế cho ngành chăn nuôi. Một trong những bệnh gây thiệt hại lớn về
kinh tế đó là bệnh tiêu chảy của vật nuôi. Trong chăn nuôi lợn tập trung, bệnh lây
lan mạnh, lại thƣờng xuyên gặp, gây ảnh hƣởng lớn đến hiệu quả chăn nuôi, tỷ lệ
chết cao, giảm khả năng tăng trọng của đàn lợn.
Bệnh thƣờng xảy ra làm cho lợn con bị viêm ruột ỉa chảy, mất nƣớc và điện
giải dẫn đến giảm sức đề kháng, còi cọc và chết nếu không đƣợc điều trị kịp thời.
Cũng xoay quanh bệnh này, rất nhiều các trang trại hay các nhà máy sản xuất thức
ăn công nghiệp đã sử dụng kháng sinh trộn vào thức ăn, nƣớc uống để phòng tiêu


2

chảy và điều trị bệnh. Do không thực hiện đúng nguyên tắc sử dụng kháng sinh nên
hiện tƣợng kháng thuốc của vi khuẩn ngày càng gia tăng và tồn dƣ kháng sinh trong
các sản phẩm có nguồn gốc động vật là rất cao.
Xuất phát từ tình hình thực tế trên cùng sự giúp đỡ của cơ sở thực tập và đặc
biệt dƣới sự hƣớng dẫn của TS. Mai Anh Khoa tôi đã tiến hành đề tài “Tình hình lợn
con mắc hội chứng tiêu chảy giai đoạn 1 - 21 ngày tuổi nuôi tại trại lợn Nguyễn
Thanh Lịch, Ba Vì, Hà Nội và hiệu lực của phác đồ điều trị”.
1.2. Mục tiêu của đề tài
- Đánh giá thực trạng lợn con mắc hội chứng tiêu chảy tại trại chăn nuôi lợn
Nguyễn Thanh Lịch, Ba Vì, Hà Nội.
- Đánh giá hiệu quả điều trị của hai loại thuốc: Nova-amcoli và Nor 100.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
Các kết quả nghiên cứu dịch tễ học hội chứng tiêu chảy lợn con là những tƣ
liệu khoa học phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch,
Ba Vì, Hà Nội.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
Các kết quả nghiên cứu về biện pháp phòng trị hội chứng tiêu chảy, đánh giá
hiệu quả điều trị bằng 2 loại thuốc kháng sinh góp phần phục vụ sản xuất ở trại để
kiểm soát và khống chế hội chứng tiêu chảy lợn con nuôi tại cơ sở.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×