Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh đường hô hấp ở lợn ngoại nuôi thịt từ sau cai sữa đến xuất bán và thử nghiệm hai phác đồ điều trị bệnh tại trại lợn nhà ông Lê Văn Khánh xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------*&*-----------

LÊ NGỌC ANH

Tên đề tài:
“TÌNH HÌNH MẮC BỆNH ĐƢỜNG HÔ HẤP Ở LỢN NGOẠI NUÔI THỊT
GIAI ĐOẠN TỪ SAU CAI SỮA ĐẾN KHI XUẤT BÁN VÀ THỬ NGHIỆM HAI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI LỢN NHÀ ÔNG LÊ VĂN KHÁNH
XÃ LINH SƠN, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN”

Khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc

Hệ đào tạo
:
Chuyên ngành:
Lớp
:
Khoa
:

Khoá học
:

Chính quy
Chăn nuôi Thú y
K44 - CNTY
Chăn nuôi Thú y
2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------*&*-----------

LÊ NGỌC ANH

Tên đề tài:
“TÌNH HÌNH MẮC BỆNH ĐƢỜNG HÔ HẤP Ở LỢN NGOẠI NUÔI THỊT
GIAI ĐOẠN TỪ SAU CAI SỮA ĐẾN KHI XUẤT BÁN VÀ THỬ NGHIỆM HAI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI LỢN NHÀ ÔNG LÊ VĂN KHÁNH
XÃ LINH SƠN, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN”

Khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y
Lớp
: K44 - CNTY
Khoa
: Chăn nuôi Thú y
Khoá học
: 2012 - 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Trần Thị Hoan

Thái Nguyên, năm 2016i

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian thực tập và rèn luyện tại trường Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên, em đã nhận được sự dạy bảo và giúp đỡ nhiệt tình của các
thầy cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y cũng như các thầy cô giáo trong trường đã
trang bị cho em nhiều kiến thức cơ bản và nhiều kiến thức thực tế tạo cho em
có được sự tự tin để vững bước trong cuộc sống và trong công tác sau này.
Sau một thời gian học tập trại trường và thực tập tại cơ sở, đến nay em
đã hoàn thành bản khóa luận tốt nghiệp của mình.
Để có được kết quả này ngoài sự nỗ lực của bản thân, em luôn nhận
được sự giúp đỡ chu đáo, tận tình của nhà trường, các thầy cô giáo trong khoa
Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, trại lợn tư nhân
của cô chú Khánh Lan và lãnh đạo, nhân dân xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ,
tỉnh Thái Nguyên.
Trước hết, em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi
thú y, toàn thể thầy cô giáo trong khoa Chăn nuôi Thú y đã tận tình dạy dỗ dìu
dắt em trong suốt quá trình học tập tại trường em xin cảm ơn Lãnh đạo Ủy
ban nhân dân xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và trại lợn tư
nhân Khánh Lan đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp em hoàn thành tốt công việc
trong thời gian thực tập tại cơ sở.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS. Trần Thị Hoan
đã luôn động viên, giúp đỡ và hướng dẫn chỉ bảo em tận tình trong suốt quá
trình thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học này.


ii

Để góp phần cho việc thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đạt
kết quả tốt,tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và động viên của gia đình
và bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn người thân trong gia đình, bạn bè và
các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập rèn
luyện và thực hiện đề tài.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
Thái Nguyên, ngày 8 tháng 6 năm 2016
Sinh viên

Lê Ngọc Anh


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm ................................................................... 43
Bảng 4.1. Lịch tiêm phòng vaccine cho lợn thịt của trại ................................ 52
Bảng 4.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 55
Bảng 4.3. Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp ở lợn thịt nuôi tại trại lợn
Lê Văn Khánh ................................................................................. 56
Bảng 4.4. Tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp theo lứa tuổi ............................. 57
Bảng 4.5. Tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp theo các tháng theo dõi ............ 58
Bảng 4.6. Tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp theo giống lợn .......................... 60
Bảng 4.7. Tỷ lệ lợn chết do mắc bệnh đường hô hấp ..................................... 60
Bảng 4.8. Những biểu hiện lâm sàng chính của lợn mắc bệnh
đường hô hấp (n=76) ....................................................................... 62
Bảng 4.9. Hiệu quả điều trị bệnh đường hô hấp của hai phác đồ điều trị ....... 63
Bảng 4.10. Tỷ lệ lợn tái mắc bệnh đường hô hấp
và hiệu quả điều trị bệnh lần 2 ........................................................ 64
Bảng 4.11. So sánh chi phí điều trị bệnh đường hô hấp của
hai phác đồ điều trị .......................................................................... 65


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Cs:

Cộng sự

ĐVT:

Đơn vị tính

STT:

Số thứ tự


v

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 3
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 4
2.1.1. Đại cương về cơ quan hô hấp và sinh lý hô hấp ở lợn ............................ 4
2.1.2. Một số bệnh đường hô hấp thường gặp ở lợn ngoại nuôi thịt ................ 9
2.1.3. Nguyên tắc phòng và điều trị bệnh đường hô hấp ở lợn ....................... 30
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 36
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................... 36
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 38
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 41
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 41


vi

3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 41
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 41
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 41
3.4.1. Phương pháp xác định tình hình mắc bệnh đường hô hấp
ở đàn lợn nuôi thịt ........................................................................................... 41
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu biểu hiện lâm sàng và bệnh tích của lợn nuôi
thịt mắc bệnh đường hô hấp ............................................................................ 42
3.4.3. Phương pháp so sánh hiệu quả điều trị bệnh đường hô hấp của hai phác
đồ điều trị bệnh................................................................................................ 42
3.4.4. Các chỉ tiêu theo dõi.............................................................................. 43
3.4.5. Công thức tính toán các chỉ tiêu theo dõi.............................................. 44
3.4.6. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 45
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 46
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 46
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 46
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 51
4.1.3. Công tác điều trị bệnh ........................................................................... 53
4.1.4. Công tác khác ........................................................................................ 54
4.2. Kết quả thực hiện đề tài ........................................................................... 55
4.2.1. Tình hình mắc bệnh đường hô hấp ở lợn nuôi thịt từ sau cai sữa
đến xuất bán tại trại lợn Lê Văn Khánh, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh
Thái Nguyên .................................................................................................... 55


vii

4.2.2. Kết quả so sánh hiệu quả điều trị bệnh đường hô hấp của hai phác đồ
điều trị ............................................................................................................. 63
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 67
5.1. Kết luận .................................................................................................... 67
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu tiếng Việt
II. Tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài
III. Tài liệu tiếng Anh


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Hiện nay chăn nuôi gia súc nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng vẫn chiếm
một vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp nước ta. Bởi vì đa số dân số nước
ta sống ở nông thôn và nguồn sống dựa cả vào nông nghiệp, trong đó chủ yếu là
trồng lúa và chăn nuôi lợn. Thịt lợn là nguồn thực phẩm chính trong bữa ăn hàng
ngày của mọi người dân, sản phẩm thịt lợn phần lớn là để đáp ứng nhu cầu trong
nước và một phần dành cho xuất khẩu, lợn cũng là nguồn cung cấp phân hữu cơ
cho thâm canh tăng năng suất cây trồng.
Trong những năm gần đây, ngành thú y đã có một số thành tựu mới góp
phần phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn lợn. Tuy nhiên, từng lúc từng nơi
khi mà điều kiện sinh thái không thuận lợi, một số dịch bệnh vẫn xảy ra gây
những thiệt hại đáng kể cho đàn lợn, đặc biệt là lợn con trước và sau cai sữa
vì lợn ở giai đoạn này vừa thay đổi điều kiện sinh lý vừa dần thích nghi với
điều kiện sống mới nên rất dễ mắc bệnh. Có rất nhiều các loại bệnh khác nhau
ở lợn, trong đó phải kể đến các bệnh về đường hô hấp do vi khuẩn như:
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophillus
parasuis, Bordetella bronchiseptica, Streptococcus suis gây ho, khó thở,
viêm phổi, viêm phế quản, viêm teo mũi truyền nhiễm…. Khi sức đề kháng
của cơ thể lợn giảm xuống kết hợp điều kiện nuôi dưỡng, vệ sinh, chăm sóc
kém, các vi khuẩn này sẽ nhân lên nhanh chóng về mặt số lượng và tăng
cường độc lực phát thành bệnh và gây thiệt hại lớn.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×