Tải bản đầy đủ

Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú trên đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại Bình Minh Mỹ Đức Hà Nội và thử nghiệm hiệu lực của thuốc Amox trong điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

LÊ HUY HOÀNG
Tên đề tài:
THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN
ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI BÌNH MINH - MỸ ĐỨC
HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA THUỐC AMOX
TRONG ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y
Khoa
: Chăn nuôi Thú y
Khóa học
: 2011 - 2016


Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

LÊ HUY HOÀNG
Tên đề tài:
THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN
ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN NUÔI TẠI TRẠI BÌNH MINH - MỸ ĐỨC HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM HIỆU LỰC CỦA THUỐC AMOX
TRONG ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
:
Chuyên ngành
:
Lớp
:
Khoa
:
Khóa học
:
Giảng viên hƣớng dẫn:

Chính quy
Chăn nuôi Thú y
K44 - CNTY
Chăn nuôi Thú y
2011 - 2016
Th.S La Văn Công

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập tại trƣờng và thực tập tại cơ sở, đến nay em


đã hoàn thành bản khóa luận tốt nghiệp của mình. Để có đƣợc kết quả này
ngoài sự nỗ lực của bản thân, em luôn nhận đƣợc sự ủng hộ, động viên giúp
đỡ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài trƣờng.
Em xin chân thành cảm ơn tới trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên,
Ban chủ nhiệm khoa cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo trong khoa Chăn
nuôi Thú y đã tận tình dạy dỗ dìu dắt em trong suốt quá trình học tập tại
trƣờng. Công ty CP Bình Minh, xã Phù Lƣu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã
đồng ý, cho phép và tạo điều kiện cho em về thực tập tại trại. Đặc biệt em xin
tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo ThS. La Văn Công, tập thể cán bộ, công
nhân tại trại lợn Bình Minh những ngƣời luôn theo sát, tận tình hƣớng dẫn và
giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập.
Em cũng xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn quan tâm,
động viên và tạo điều kiện về vật chất, tinh thần giúp em có thể hoàn thành
khóa luận tốt nghiệp đại học này. Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành
trƣớc mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2016
Sinh viên

Lê Huy Hoàng


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Cơ cấu đàn lợn nái của trại lợn Công ty CP Bình Minh
(2014 - 2016) ..................................................................................... 6
Bảng 2.2. Các chỉ tiêu chẩn đoán viêm tử cung.............................................. 17
Bảng 3.1. Bố trí thí nghiệm ở các thể bệnh khi thử nghiệm hiệu lực của
thuốc Amox ..................................................................................... 27
Bảng 4.1. Lịch sát trùng trại lợn nái................................................................ 31
Bảng 4.2. Lịch phòng bệnh của trại lợn nái .................................................... 32
Bảng 4.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 34
Bảng 4.4. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú của đàn lợn nái sinh sản
tại trại ............................................................................................... 35
Bảng 4.5. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú theo giống, dòng .............. 36
Bảng 4.6. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú theo các lứa đẻ ................. 37
Bảng 4.7. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú theo các tháng trong năm....... 38
Bảng 4.8. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú của đàn lợn nái theo hình
thức đẻ.............................................................................................. 39
Bảng 4.9. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú khi sử dụng
thuốc Amox ..................................................................................... 39
Bảng 4.10: Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của lợn nái sau điều trị .............. 41


iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Cs

: Cộng sự

LMLM

: Lở mồm nong móng

Nxb

: Nhà xuất bản

TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn

TT

: Thể trọng

VTM

: Vitamin


iv

MỤC LỤC
Phần 1 MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................ 2
1.2.2. Yêu cầu của đề tài ................................................................................... 2
1.2.3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................... 2
Phần 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..................................................................... 3
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 3
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất của cơ sở thực tập. ........................... 3
2.1.2. Đối tƣợng và các kết quả sản xuất của cơ sở .......................................... 6
2.2. Tổng quan tài liệu và những kết quả nghiên cứu trong ngoài nƣớc ........ 10
2.2.1. Đại cƣơng về cơ quan sinh dục gia súc cái ........................................... 10
2.2.2. Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái ................................................... 12
2.2.3. Bệnh viêm tử cung, viêm vú ở lợn nái .................................................. 14
2.2.4. Một số hiểu biết về thuốc phòng và trị bệnh sử dụng trong đề tài........ 19
2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc .............................................. 20
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc.......................................................... 20
2.3.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 21
Phần 3 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH ...... 24
3.1. Đối tƣợng và phạm vi tiến hành ............................................................... 24
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 24
3.3. Nội dung tiến hành ................................................................................... 24
3.4. Các chỉ tiêu và phƣơng pháp theo dõi ...................................................... 24
3.4.1. Các chỉ tiêu theo dõi.............................................................................. 24
3.4.2. Phƣơng pháp theo dõi ........................................................................... 25


v

3.4.3. Phƣơng pháp xử lí số liệu ..................................................................... 27
Phần 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ............................................................ 28
4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất........................................................... 28
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 28
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 30
4.1.3. Biện Pháp thực hiện .............................................................................. 33
4.1.4. Kết quả công tác phục vụ sản xuất........................................................ 33
4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 35
4.2.1. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú của đàn lợn nái tại trại ............ 35
4.2.2. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú của đàn lợn nái theo giống, dòng 36
4.2.3. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú của đàn lợn nái theo lứa đẻ .... 37
4.2.4. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú của đàn lợn nái theo các tháng
trong năm......................................................................................................... 38
4.2.5. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú của đàn lợn nái theo hình thức đẻ
......................................................................................................................... 39
4.2.6. Kết quả thử nghiệm hiệu lực thuốc Amox trong điều trị ...................... 39
4.2.7. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản của lợn nái sau điều trị ....................... 40
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ................................................................. 42
5.1. Kết luận .................................................................................................... 42
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 42


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Nƣớc ta là một nƣớc nông nghiệp. Ngành chăn nuôi nói chung và chăn
nuôi lợn nói riêng chiếm một vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Chăn nuôi cung cấp nguồn thực phẩm quan trọng cho con ngƣời, ngoài ra còn
cung cấp một lƣợng lớn phân bón cho ngành trồng trọt và một số sản phẩm
phụ cho ngành công nghiệp chế biến.
Những năm gần đây, nghề chăn nuôi lợn ở nƣớc ta đang trên đà phát
triển mạnh mẽ. Con lợn ngày càng chiếm ƣu thế và có tầm quan trọng trong
đời sống con ngƣời. Chăn nuôi lợn đã đáp ứng 65 - 75% nhu cầu về thịt cho
thị trƣờng trong nƣớc và xuất khẩu.
Hiện nay, phát triển kinh tế trang trại nói chung và chăn nuôi trang trại
tƣ nhân nói riêng là sự đột phá tƣ duy, đột phá về phƣơng thức sản xuất từ sản
xuất nhỏ, phân tán sang sản xuất tập trung, quy mô lớn, sản xuất hàng hoá lớn
theo nhu cầu của thị trƣờng. Chăn nuôi trang trại đã mang lại hiệu quả kinh tế
cao, ổn định, sản xuất tạo ra khối lƣợng sản phẩm hàng hoá lớn, đáp ứng nhu
cầu thực phẩm ngày càng tăng của thị trƣờng.
Tuy nhiên một trong những chở ngại lớn nhất của ngành chăn nuôi lợn
nói chung và chăn nuôi lợn nái sinh sản nói riêng là dịch bệnh xảy ra khá phổ
biến. Đặc biệt với phƣơng thức chăn nuôi công nghiệp thì bệnh sinh sản xuất
hiện khá phổ biến, đặc biệt là bệnh viêm tử cung và bệnh viêm vú gây ảnh
hƣởng trực tiếp tới khả năng sinh sản của lợn mẹ, chất lƣợng đàn lợn giống
đồng thời ảnh hƣởng đến năng suất, chất lƣợng toàn ngành chăn nuôi.
Nhằm góp phần đánh giá tình hình mắc bệnh ở lợn nái trong điều kiện
chăn nuôi trang trại và quá trình phòng điều trị bệnh viêm vú và viêm tử cung
em đã tiến hành thực hiện đề tài:


2

“Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú trên đàn lợn nái
sinh sản nuôi tại trại Bình Minh - Mỹ Đức - Hà Nội và thử nghiệm hiệu
lực của thuốc Amox trong điều trị”.
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu
- Xác định tỷ lệ và tình hình mắc bệnh viêm tử cung và viêm vú ở đàn
lợn nái.
- Đánh giá khả năng và thử nghiệm hiệu lực khi sử dụng thuốc Amox.
1.2.2. Yêu cầu của đề tài
- Theo dõi, đánh giá tỷ lệ mắc bệnh sản khoa theo giống lợn, theo lứa
đẻ, theo các tháng trong năm thử nghiệm thuốc Amox trong điều trị.
1.2.3. Ý nghĩa của đề tài
1.2.3.1. Ý nghĩa khoa học
Kết quả nghiên cứu của đề tài là những thông tin khoa học về đặc điểm
bệnh viêm tử cung, viêm vú trên đàn lợn nái sinh sản tại trại Bình Minh - Mỹ
Đức - Hà Nội.
1.2.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để ngƣời chăn nuôi áp dụng vào
thực tế điều trị bệnh viêm tử cung và viêm vú ở lợn nái. Từ đó góp phần nâng
cao năng suất chăn nuôi.


3

Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất của cơ sở thực tập.
2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên
 Quá trình thành lập
Công ty CP Bình Minh nằm trên địa phận xã Phù Lƣu Tế, huyện Mỹ
Đức, Hà Nội. Trang trại đƣợc thành lập năm 2008, là trại lợn gia công của
Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam (Công ty TNHH Charoen Pokphand Việt
Nam). Hoạt động theo phƣơng thức chủ trại xây dựng cơ sở vật chất, thuê
công nhân, công ty đƣa tới giống lợn, thức ăn, thuốc thú y, cán bộ kỹ thuật.
Hiện nay, trang trại do ông Nguyễn Sĩ Bình làm chủ trại, cán bộ kỹ thuật của
Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát mọi hoạt động
của trang trại.
 Cơ cấu tổ chức của trang trại
Cơ cấu của trại đƣợc tổ chức nhƣ sau:
01 chủ trại.
01 quản lý trại.
03 quản lý kỹ thuật.
01 kế toán.
01 bảo vệ chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản chung của trại.
7 công nhân và 20 sinh viên thực tập.
Với đội ngũ công nhân trên, trại phân ra làm các tổ nhóm khác nhau
nhƣ tổ chuồng đẻ, tổ chuồng nái chửa, tổ hậu bị. Mỗi một khâu trong quy
trình chăn nuôi, đều đƣợc khoán đến từng công nhân, nhằm nâng cao tinh
thần trách nhiệm, thúc đẩy sự phát triển của trang trại.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×