Tải bản đầy đủ

Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn nái ngoại xã Tân Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG VĂN TỰ
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN
LỢNNÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NÁI NGOẠI XÃ TÂN
THÀNH HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ THỬ
NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành:

Chăn nuôi Thú y

Khoa


: Chăn nuôi Thú y

Khoá học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG VĂN TỰ
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN
NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI LỢN NÁI NGOẠI XÃ TÂN THÀNH
HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ THỬ NGHIỆM MỘT
SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành:

Chăn nuôi Thú y

Lớp

: K 44 - CNTY

Khoa

: Chăn nuôi Thú y

Khoá học

: 2012 - 2016Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Trần Văn Thăng
Khoa Chăn nuôi Thú y - Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thái Nguyên - năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp tại cơ sở, để hoàn thành khóa
luận của mình, tôi đã nhận được sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn,
sự giúp đỡ của các thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y, và Trại lợn nái ngoại
xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Tôi cũng nhận được sự
cộng tác nhiệt tình của các bạn đồng nghiệp, sự giúp đỡ, cổ vũ động viên của
người thân trong gia đình.
Nhân dịp này tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo
TS. Trần Văn Thăng đã rất tận tình và trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện
thành công khóa luận này.
Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm đã tạo điều kiện
thuận lợi và cho phép tôi thực hiện khóa luận này.
Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Trại lợn nái ngoại
xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, chủ trang trại, cùng toàn
thể anh chị em công nhân trong trang trại về sự hợp tác giúp đỡ bố trí thí
nghiệm, theo dõi các chỉ tiêu và thu thập số liệu làm cơ sở cho khóa luận này.
Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân cùng
bạn bè đồng nghiệp đã giúp đỡ động viên tôi trong suốt thời gian hoàn thành
khóa luận.
Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả!
Thái nguyên, ngày 15 tháng 06 năm 2016
Sinh viên

Hoàng Văn Tự


ii
LỜI NÓI ĐẦU
Để hoàn thành chương trình đào tạo trong nhà trường, thực hiện
phương châm “Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn sản xuất”,
thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cuối cùng trong toàn bộ chương trình học tập
của tất cả các trường Đại học nói chung và trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên nói riêng.
Giai đoạn thực tập chiếm một vị trí hết sức quan trọng đối với mỗi sinh
viên trước khi ra trường. Đây là khoảng thời gian để sinh viên củng cố và hệ
thống hóa toàn bộ kiến thức đã học, đồng thời giúp sinh viên làm quen với
thực tiễn sản xuất, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, nắm được phương
thức tổ chức và tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát
triển đất nước ngày càng đi lên.
Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân và được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm
khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, được sự
phân công của thầy giáo hướng dẫn và sự tiếp nhận của lãnh đạo Trại lợn nái
ngoại xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tôi đã về thực tập tốt
nghiệp tại trại lợn nái ngoại xã Tân thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
và thực hiện đề tài : “Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn
nái ngoại nuôi tại trại lợn nái ngoại xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh
Thái Nguyên và thử nghiệm một số phác đồ điều trị”.
Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, kiến thức chuyên
môn chưa sâu, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều và thời gian thực tập còn ngắn
nên trong bản khóa luận này của tôi không tránh khỏi những hạn chế, thiếu
sót. Tôi kính mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy, cô
giáo cùng bạn đồng nghiệp để bản khóa luận của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!


iii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 3.1: Một số tiêu chí phân biệt các thể viêm tử cung ............................. 27
Bảng 3.2: Sơ đồ thử nghiệm hai phác đồ điều trị .......................................... 28
Bảng 4.1: Lịch phòng bệnh của trại lợn nái .................................................. 37
Bảng 4.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất................................................ 42
Bảng 4.3: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái trong 3 năm (từ năm
2014 đến tháng 5 năm 2016)......................................................... 43
Bảng 4.4: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ của lợn nái ................... 44
Bảng 4.5: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo các tháng theo dõi ................. 46
Bảng 4.6: Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung theo hai phác đồ điều trị ........ 47
Bảng 4.7: Ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung đến thời gian động dục trở lại
của lợn nái bị nhiễm viêm tử cung ................................................ 49
Bảng 4.8: Ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung đến khả năng thụ thai của lợn
nái sau khi khỏi bệnh .................................................................... 50


iv
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

L:

Landrace

Y:

Yorkshire

CP:

Charoen Pokphand

Cs:

Cộng sự

Nxb:

Nhà xuất bản

CP40:

[F1(♀L x ♂Y)]


v
MỤC LỤC
Trang
Phần 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề ........................................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ........................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ................................................................................ 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học ........................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn............................................................................ 2
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Cơ sở khoa học .................................................................................... 3
2.1.1. Cấu tạo cơ quan sinh dục lợn nái ................................................... 3
2.1.2. Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái ........................................... 7
2.1.3. Những hiểu biết về bệnh viêm tử cung ở lợn nái ............................ 9
2.1.4. Thành phần hóa học và cơ chế tác dụng của thuốc sử dụng trong
phác đồ .................................................................................................. 19
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ........................................ 22
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước ................................................. 22
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ................................................. 23
Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...26
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................... 26
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................. 26
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 26
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ......................................................... 26
3.3. Nội dung nghiên cứu ......................................................................... 26
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi .............................. 26
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu.............................................................. 26
3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác định các chỉ tiêu ......... 28


vi
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu............................................................ 29
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 30
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ................................................................. 30
4.1.1. Nội dung phục vụ sản xuất ........................................................... 30
4.1.2. Phương pháp thực hiện ................................................................ 31
4.1.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ............................................... 31
4.2 Kết quả nghiên cứu và thảo luận ......................................................... 43
4.2.1. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái ngoại tại trại lợn
nái ngoại xã Tân Thành, huyện Phú Bình .............................................. 43
4.2.2. So sánh hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung của hai phác đồ điều trị .. 47
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 52
5.1. Kết luận ............................................................................................. 52
5.2. Đề nghị .............................................................................................. 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Hiện nay, ở Việt Nam thịt lợn luôn chiếm tỷ lệ hàng đầu 70,4 - 76,8%
khối lượng thịt bán trên thị trường, thịt gia cầm chiếm 14,3 - 15,1%, còn thịt trâu
bò chỉ chiếm 8,2 - 12,1%. Vì vậy, chăn nuôi lợn cần được ưu tiên phát triển hơn
nữa để đáp ứng được nhu cầu thiêu thụ thịt lợn của người tiêu dùng. Chăn nuôi
lợn không những chỉ đáp ứng yêu cầu cung cấp thịt trong nước mà còn phải
tham gia xuất khẩu. Ngoài ra, chăn nuôi lợn còn tận dụng được sức lao động
nhàn rỗi, tận dụng phế phụ phẩm dư thừa của nông nghiệp, góp phần làm tăng
thêm thu nhập cho người chăn nuôi.
Chăn nuôi lợn ngoại đang được đẩy mạnh trong chăn nuôi nông hộ
cũng như ở các gia trại, trang trại quy mô công nghiệp hiện nay. Bởi vì, chăn
nuôi lợn ngoại có năng xuất cao, tăng trọng nhanh, phẩm chất thịt tốt (tỷ lệ
nạc cao, độ dày mỡ lưng thấp) đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng
đang đòi hỏi, nhất là ở khu vực thành phố và các khu công nghiệp. Cho đến
nay, lợn Landrace và Yorkshire là hai giống lợn đóng vai trò chủ yếu trong
khâu sản xuất lợn giống và lợn lai nuôi thịt, hai giống lợn này đã và đang
góp phần quan trọng vào các chương trình “nạc hóa” đàn lợn ở nước ta.
Để đáp ứng nhu cầu trên, trại lợn nái xã Tân Thành được đầu từ xây
dựng cơ sở vật chất để nuôi lợn gia công cho Công ty cổ phần chăn nuôi CP
Việt Nam với quy mô trên 1.200 lợn nái sinh sản, trong đó dòng CP40 chiếm
tỷ lệ chính chiếm trên 70% tổng đàn . Đàn lợn nái ngoại này đang phát triển
tốt, cho năng suất và chất lượng đàn con tốt. Tuy nhiên, để thu được hiệu quả
kinh tế cao trong chăn nuôi lợn nái sinh sản ngoài phụ thuộc vào sức sản xuất
của lợn nái còn phụ thuộc vào tình hình quản lý dịch bệnh của trang trại. Tình


2
hình dịch bệnh có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh tế, đặc biệt là chất
lượng sản phẩm. Bệnh viêm tử cung ở lợn nái là một trong những tổn thương
đường sinh dục của lợn nái sau khi sinh, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh
sản, làm mất sữa, lợn con không có sữa sẽ còi cọc, suy dinh dưỡng, lợn con
chậm phát triển. Lợn nái chậm động dục trở lại, không thụ thai, có thể dẫn
đến vô sinh, mất khả năng sinh sản. Không những thế lợn nái bị bệnh viêm tử
cung là một trong những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ lợn con mắc bệnh phân
trắng. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh
giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm
một số phác đồ điều trị”.
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi
tại trại lợn xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
- So sánh hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung của hai phác đồ điều trị.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
- Kết quả đạt được của đề tài là những thông tin khoa học có giá trị bổ sung
thêm những hiểu biết về bệnh viêm tử cung ở lợn và là cơ sở khoa học để đề ra
những biện pháp phòng trị bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái có hiệu quả.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Xác định được hiệu quả điều trị bệnh của một số phác đồ trong phòng
và điều trị bệnh viêm tử cung ở lợn.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×