Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tình hình lợn nái và lợn con mắc các bệnh về đường hô hấp tại trang trại ông Đặng Đình Dũng Hòa Bình. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------- -----------

ĐẶNG VĂN THỨC
Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH LỢN NÁI VÀ LỢN CON
MẮC CẤC BỆNH VỀ ĐƢỜNG HÔ HẤP
TẠI TRANG TRẠI ÔNG ĐẶNG ĐÌNH DŨNG, HÒA BÌNH”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
:
Chuyên ngành:
Lớp
:
Khoa
:
Khoá học
:


Chính quy
Chăn nuôi thú y
K44 - CNTY
Chăn nuôi Thú y
2011 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------- -----------

ĐẶNG VĂN THỨC
Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH LỢN NÁI VÀ LỢN CON
MẮC CẤC BỆNH VỀ ĐƢỜNG HÔ HẤP
TẠI TRANG TRẠI ÔNG ĐẶNG ĐÌNH DŨNG, HÒA BÌNH”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y
Lớp
: K44 - CNTY
Khoa
: Chăn nuôi Thú y
Khoá học
: 2011 – 2016
Giáo viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngân

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực tập và thực hiện đề tài, bản thân em luôn luôn


nhận được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, đặc biệt là các
thầy cô trong Khoa Chăn nuôi Thú y.
Em xin chân thành cảm ơn gia đình và các thầy cô đã động viên giúp
đỡ em tận tình trong suốt những năm học vừa qua và trong quá trình thực tập
tốt nghiệp. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: TS. Nguyễn Thị Ngân, Khoa
Chăn nuôi Thú y – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã trực tiếp
hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo tận tình em trong suốt thời gian thực tập. Và em
cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giảng dạy và nghiên cứu
trong Khoa Chăn nuôi Thú y – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập.
Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, công nhân tại trang trại ông Đặng
Đình Dũng, Hòa Bình, đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực
tập tại đây.
Trong quá trình thực tập bản thân em không tránh khỏi những thiếu sót.
Kính mong sự quan tâm góp ý của các thầy cô để em trưởng thành hơn trong
công tác sau này.
Kính chúc quý thầy cô sức khỏe và thành công trong công việc.
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 6 năm 2016
Sinh viên

Đặng Văn Thức


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm ................................................................... 33
Bảng 4.1. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................ 39
Bảng 4.2. Tỷ lệ lợn con mắc bệnh đường hô hấp theo cá thể ........................ 40
Bảng 4.3. Tỷ lệ lợn mắc bệnh đường hô hấp theo tuổi ở lợn con. .................. 42
Bảng 4.4. Tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp của lợn theo tháng trong năm ........ 43
Bảng 4.5. Triệu chứng lâm sàng của lợn con mắc bệnh đường hô hấp .......... 44
Bảng 4.6. Bệnh tích của lợn con mắc bệnh đường hô hấp.............................. 45
Bảng 4.7. Hiệu quả điều trị của thuốc đối với lợn mắc bệnh đường hô hấp . 46


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Cs.

: Cộng sự

ĐVT

: Đơn vị tính

KgTT

: Kilogam thể trọng

Ml

: Mililit

Nxb

: Nhà xuất bản

STT

: Số thứ tự

TT

: Thể trọng


iv

MỤC LỤC
Trang
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 3
2.1.1.Vai trò, chức năng sinh lý của bộ máy hô hấp ........................................ 3
2.1.2.Tìm hiểu một số vi khuẩn đường hô hấp và bệnh do chúng gây ra ......... 4
2.1.3. Một số bệnh đường hô hấp điển hình...................................................... 4
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 24
2.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ......................................................... 24
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................... 28
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ...................................................................................................... 31
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 31
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 31
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 31
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 31
3.4.1. Phương pháp xác định tỷ lệ lợn bị mắc bệnh đường hô hấp ở đàn
lợn nái và lợn con nuôi tại trang trại ông Đặng Đình Dũng huyện
Lương Sơn, Hòa Bình . ......................................................................... 31
3.4.2. Phương pháp theo dõi triệu chứng lâm sàng và mổ khám bệnh tích
lợn con bị mắc bệnh .............................................................................. 32
3.4.3. Xác định hiệu quả điều trị bệnh ở đường hô hấp của hai loại thuốc .... 33


v
3.4.4. Các chỉ tiêu theo dõi và cách tính các chỉ tiêu như sau: ....................... 33
3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 34
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 35
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 35
4.1.1. Công tác phòng bệnh cho đàn lợn ......................................................... 35
4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 38
4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 39
4.2.1. Kết quả điều tra tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp ở lợn con trang trại
ông Đặng Đình Dũng Huyện Lương Sơn, Hòa Bình ........................... 39
4.2.3. Tình hình mắc bệnh hô hấp của lợn theo tháng trong năm ................... 42
4.2.4. Triệu chứng lâm sàng của lợn con mắc bệnh đường hô hấp ................ 44
4.2.5. Bệnh tích của lợn con mắc bệnh đường hô hấp .................................... 45
4.2.6. Hiệu quả điều trị của hai loại thuốc. ..................................................... 45
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 48
5.1. Kết luận .................................................................................................... 48
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi
lợn nói riêng ngày càng phát triển mạnh đã đáp ứng phần lớn nhu cầu về thực
phẩm của người dân và giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Nhằm đáp ứng với sự phát triển đó, Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn đã cho nhập các giống gia súc, gia cầm có năng suất và chất lượng
cao từ các nước có nền chăn nuôi phát triển, nhằm mục đích nâng cao sản
lượng và chất lượng sản phẩm.
Trong các loại vật nuôi thì nuôi lợn mang lại hiệu quả kinh tế cao và là
nguồn cung cấp thịt chủ yếu cho xã hội. Vì vậy trong những năm gần đây,
ngành chăn nuôi nước ta nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng đã đạt nhiều
thành tựu mới, xu thế chuyên môn hóa sản xuất, chăn nuôi muốn thu được lợi
nhuận cao thì ngoài các vấn đề về con giống, công tác dinh dưỡng thì công tác
thú y là vấn đề cấp bách, quyết định đến thành công trong chăn nuôi.
Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất đã
giúp chúng ta xử lý và khống chế bệnh dịch. Mặt khác khi mức sống của
người dân tăng lên thì nhu cầu về sử dụng thực phẩm sạch đang là vấn đề mà
xã hội quan tâm, do đó mà ngành chăn nuôi nói chung và nhất là chăn nuôi
lợn nói riêng làm sao phải tạo ra nhiều số lượng nhưng phải có chất lượng sản
phẩm tốt, việc đó đòi hỏi phải có những biện pháp hợp lý để đáp ứng nhu cầu
xã hội.
Trong các bệnh gây thiệt hại cho chăn nuôi lợn thì bệnh liên quan tới
đường hô hấp diễn ra một cách phức tạp và gây nhiều thiệt hại lớn. Bệnh
đường hô hấp là một trong những bệnh có nhiều nguyên nhân gây ra như: vi
khuẩn, virus, mycoplasma,... gây ảnh hưởng đến chức năng hô hấp của lợn.


2
Mặc dù tỷ lệ chết không cao nhưng bệnh này lại làm suy giảm năng suất chăn
nuôi, do lợn nhiễm bệnh sinh trưởng chậm, tiêu tốn thức ăn cao. Xuất phát từ
yêu cầu thực tế sản xuất và được sự hướng dẫn của cô giáo TS. Nguyễn Thị
Ngân, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Nghiên cứu tình hình lợn nái và lợn con mắc các bệnh về
đường hô hấp tại trang trại ông Đặng Đình Dũng, Hòa Bình”
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
- Xác định tỷ lệ lợn mắc bệnh viêm đường hô hấp trên đàn lợn nái và lợn con
tại trại;
- So sánh hiệu lực điều trị bệnh viêm đường hô hấp của 2 loại thuốc.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
- Các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho
các nghiên cứu tiếp theo về bệnh đường hô hấp trên đàn lợn nái và lợn con.
1.3.1. Ý nghĩa trong thực tiễn
- Các kết quả nghiên cứu điều trị bệnh và đánh giá hiệu quả điều trị
bằng 2 loại thuốc góp phần phục vụ sản xuất ở trại.


3

Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Cơ sở khoa học
2.1.1.Vai trò, chức năng sinh lý của bộ máy hô hấp
Đối với tất cả các loài động vật thì một trong những yếu tố quyết định
đến sự sống là có đủ lượng O2. Trong mỗi phút, cơ thể động vật cần 6 - 8ml
O2 và thải ra 250ml CO2. Để có đủ lượng O2 thiết yếu này và thải ra được
lượng CO2 ra khỏi cơ thể thì cơ thể phải thực hiện động tác hô hấp.
Hô hấp của cơ thể lợn được chia thành 3 quá trình:
- Hô hấp ngoài: là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường
được thực hiện ở phổi thông qua các phế nang.
- Hô hấp trong: là quá trình sử dụng O2 ở mô bào.
- Quá trình vận chuyển CO2, O2 từ phổi đến mô bào và ngược lại.
Động tác hô hấp được điều khiển bằng cơ chế thần kinh thể dịch và
được thực hiện bởi các cơ quan hô hấp. Cơ quan hô hấp của lợn gồm đường
dẫn khí (mũi, hầu, họng, khí quản, phế quản) và phổi.
Dọc đường dẫn khí có hệ thống thần kinh và hệ thống mạch máu phân
bố dày đặc có tác dụng sưởi ấm không khí vào đến phổi. Trên niêm mạc
đường hô hấp có nhiều tuyến tiết dịch nhầy để giữ bụi và dị vật có lẫn trong
không khí. Niêm mạc đường hô hấp cũng có lớp lông rung luôn chuyển động
hướng ra ngoài do đó có thể đẩy các dị vật hoặc bụi ra ngoài.
Cơ quan thụ cảm trên niêm mạc đường hô hấp rất nhạy cảm với các
thành phần lạ có trong không khí. Khi có vật lạ, cơ thể có phản xạ ho, hắt hơi
... nhằm đẩy vật lạ ra ngoài, không cho xâm nhập vào sâu trong đường hô hấp.
Khí O2 sau khi vào phổi và khí CO2 thải ra được trao đổi tại phế nang.
Phổi lợn bao gồm rất nhiều phế nang làm tăng diện tích bề mặt trao đổi khí.
Một động tác hít vào và thở ra được gọi là một lần hít thở. Tần số hô
hấp là số lần thở/phút. Mỗi loài động vật khác nhau trong điều kiện bình
thường có tần số hô hấp khác nhau:


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
















Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×