Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt trên đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại lợn ông Quế xã Tân Kim – Huyện Phú Bình – Tỉnh Thái Nguyên và Phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------*&*-----------

ĐẶNG THỊ LAN
Tên đề tài:
“TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ, BẠI LIỆT
TRÊN ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN ÔNG QUẾ THUỘC
XÃ TÂN KIM – HUYỆN PHÚ BÌNH – TỈNH THÁI NGUYÊN
VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ’’

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Chăn nuôi Thú y
Khoa

: Chăn nuôi Thú y


Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên - năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------*&*-----------

ĐẶNG THỊ LAN
Tên đề tài:
“TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ, BẠI LIỆT
TRÊN ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN ÔNG QUẾ THUỘC
XÃ TÂN KIM – HUYỆN PHÚ BÌNH – TỈNH THÁI NGUYÊN
VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ’’

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Chăn nuôi Thú y
Lớp

: K44 - CNTY

Khoa

: Chăn nuôi Thú y

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Cù Thị Thùy Nga

Thái Nguyên - năm 2016
i

LỜI CẢM ƠN
Qua sáu tháng thực tập tại cơ sở cũng như trong suốt thời gian học
tập tại ghế Nhà trường, nhờ sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn, bạn bè và sự
nỗ lực của bản thân tôi đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp để chuẩn bị ra trường.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Chăn nuôi – Thú y, tới thầy
giáo, cô giáo đã tận tình dìu dắt tôi trong suốt thời gian học tập tại Trường.
Đặc biệt tôi xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cô giáo T.S Cù Thị
Thúy Nga - người đã tận tình dìu dắt tôi trong suốt quá trình thực tập và giúp
đỡ tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Tôi cũng xin cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè đã luôn bên tôi
động viên giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập.
Cũng qua đây, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bác
Nguyễn Văn Quế cùng toàn thể gia đình và công nhân của trại lợn nái đã tạo
điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh Viên

Đặng Thị Lan

năm 2016


ii

LỜI NÓI ĐẦU
Thực tập tốt nghiệp là nội dung cuối cùng trong chương trình đào tạo
của các trường đại học nói chung và Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói
riêng. Đây là khoảng thời gian quan trọng với mỗi sinh viên, là cơ hội để áp
dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời đây cũng là khoảng
thời gian quý báu để mỗi sinh viên học hỏi, thu thập mọi kiến thức, là hành
trang bước vào cuộc sống mới với công việc của mình.
Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân, yêu cầu của cơ sở, được sự
đồng ý của Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên, được sự giúp đỡ của giảng viên hướng dẫn T.S Cù Thị
Thúy Nga tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tình hình mắc bệnh viêm tử
cung, viêm vú, bại liệt trên đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại lợn ông Quế
xã Tân Kim – Huyện Phú Bình – Tỉnh Thái Nguyên và Phác đồ điều trị”
Do thời gian và trình độ còn hạn chế, bước đầu còn bỡ ngỡ với công tác
nghiên cứu khoa học nên bản khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong
được sự góp ý của Quý thầy cô và các bạn để bản khóa luận được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh Viên

Đặng Thị Lan

năm 2014


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Lịch sát trùng trại lợn nái................................................................ 27
Bảng 4.2: Lịch tiêm phòng cho đàn lợn thịt của trại....................................... 28
Bảng 4.3: Lịch tiêm phòng cho đàn lợn con và lợn nái của trại ..................... 29
Bảng 4.4: Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 34
Bảng 4.5: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt của đàn lợn
nái nuôi tại trại ................................................................................ 35
Bảng 4.6: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt của đàn lợn nái
theo giống........................................................................................ 36
Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt của đàn lợn nái
theo lứa đẻ. ...................................................................................... 38
Bảng 4.8: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt theo loại lợn nái .. 39
Bảng 4.9: Tỷ lệ mắc một số bệnh sản khoa của đàn lợn nái theo các tháng... 40
Bảng 4.10: Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt tại cơ sở
thực tập ............................................................................................ 41
Bảng 4.11: Ảnh hưởng của một số bệnh sản khoa đến khả năng sinh sản
của lợn nái nuôi tại trại ................................................................... 42
Bảng 4.12 Chi phí sử dụng thuốc trong điều trị .............................................. 43


iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Cs

: Cộng sự

HTNC

: Huyết thanh ngựa chửa

MMA

: Mastitis Metritis Agalactia - Hội chứng viêm vú,
viêm tử cung và mất sữa

PRRS

: Porcine reproductive and respiratory syndrome Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

TT

: Thể trọng

VTM

: Vitamin


v

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1

1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2.Mục tiêu đề tài ............................................................................................. 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..................................................................... 3

2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 3
2.1.1. Cấu tạo giải phẫu và sinh lý cơ quan sinh dục gia súc cái ...................... 3
2.1.2. Đặc điểm sinh lý sinh sản của lợn nái ..................................................... 6
2.1.3. Một số bệnh sản khoa thường gặp ở lợn ................................................. 9
2.1.4. Một số hiểu biết về thuốc trị bệnh sử dụng trong đề tài
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước ................................... 18
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước .......................................................... 18
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 20
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 22

3.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu. ......................................... 22
3.2. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi .......................................... 22
3.2.1. Nội dung nghiên cứu: ............................................................................ 22
3.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi ............................................................................. 22
3.3. Phương pháp tiến hành nghiên cứu .......................................................... 23
3.3.1. Phương pháp điều tra ............................................................................ 23
3.3.2. Phương pháp điều trị ............................................................................. 23
3.3.3. Một số công thức tính toán các chỉ tiêu ................................................ 24
3.3.4. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 25


vi

PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................. 26

4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 26
4.1.1. Công tác chăn nuôi ................................................................................ 26
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 26
4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 32
4.2. Kết quả nghiên cứu ..................................................................................... 34
4.2.1. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt trên đàn lợn nái
nuôi tại trại. ........................................................................................... 34
4.2.2. Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt của đàn lợn nái
theo giống. .............................................................................................. 36
4.2.3. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt của đàn lợn nái
theo lứa đẻ ............................................................................................. 37
4.2.4. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt theo loại lợn nái ......... 39
4.2.5. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt ở lợn nái theo tháng .. 40
4.2.6. Kết quả điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt của lợn nái tại
cơ sở thực tập ........................................................................................ 41
4.2.7. Ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt đến khả năng
sinh sản của lợn nái nuôi tại trại ........................................................... 42
4.2.8.Chi phí sử dụng thuốc trong điều trị ...................................................... 43
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................... 45

5.1. Kết luận .................................................................................................... 45
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 45


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong vài năm gần đây, chăn nuôi lợn giữ một vị rí quan trọng trong
ngành nông nghiệp của Việt Nam. Con lợn được xếp hàng đầu trong số các
vật nuôi, cung cấp phần lớn thực phẩm cho nhân dân và phân bón cho sản
xuất nông nghiệp. Ngày nay chăn nuôi lợn còn có tầm quan trọng đặc biệt nữa
là tăng kim ngạch xuất khẩu, đây cũng là nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể
cho nền kinh tế quốc dân. Để cung cấp lợn giống cho nhu cầu chăn nuôi của
các trang trại và các nông hộ thì việc phát triển đàn lợn nái sinh sản là việc
làm cần thiết.
Tuy vậy, một trong những trở ngại lớn nhất của chăn nuôi lợn nái sinh
sản là dịch bệnh xảy ra còn phổ biến gây nhiều thiệt hại cho đàn lợn nái nuôi
tập trung trong các Trang trại cũng như nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình. Đối
với lợn nái, nhất là lợn ngoại được chăn nuôi theo phương thức công nghiệp
cho nên tỷ lệ mắc bệnh sinh sản xuất hiện ngày càng nhiều hơn do khả năng
thích nghi của đàn lợn nái ngoại với điều kiện khí hậu nước ta còn kém. Mặt
khác, trong quá trình sinh đẻ, lợn nái dễ bị các loại vi khuẩn như
Streptococcus, Staphylococcus, E.coli…xâm nhập và gây nhiễm trùng sau đẻ
như viêm âm đạo, viêm âm môn,…đặc biệt hay gặp là bệnh viêm tử cung, đây
là bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh sản của lợn mẹ. Nếu điều trị
không kịp thời, thì bệnh viêm tử cung có thể dẫn tới các bệnh kế phát như:
viêm vú, mất sữa, rối loạn sinh sản, chậm sinh, vô sinh, viêm phúc mạc dẫn
đến nhiễm trùng huyết và chết…Vì vậy, lợn mắc các bệnh: Viêm tử cung,
viêm vú và đẻ khó…luôn là vấn đề cần quan tâm tại các trại chăn nuôi. Bệnh
gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi lợn do làm giảm năng suất sinh sản,


2

mất khả năng sinh sản, chết thai, tiêu thai, tỷ lệ thụ thai thấp và là nguồn kế
phát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn lợn ở trại.
Để có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong chăn nuôi lợn nái sinh sản,
nâng cao tay nghề, trau dồi kinh nghiệm và củng cố lý thuyết đã học ở trường.
Được sự nhất trí của giáo viên hướng dẫn, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề
tài: “Tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt trên đàn lợn nái
sinh sản nuôi tại trại lợn ông Quế thuộc xã Tân kim - huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên và phác đồ điều trị”
1.2.Mục tiêu đề tài
- Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại liệt trên đàn
lợn nái nuôi tại trại lợn ông Quế thuộc xã Tân Kim - huyện Phú Bình - tỉnh
Thái Nguyên.
- Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc kháng sinh và hóa dược.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
- Cung cấp thêm tư liệu về tình hình mắc bện viêm tử cung,viêm vú,bại
liệt sau đẻ tại trại ông Quế xã Tân Kim - Phú Bình - Thái nguyên.
- Các kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học góp phần phục vụ
cho các nghiên cứu tiếp theo của trại và tư liệu nghiên cứu về bệnh viêm tử
cung, viêm vú, bại liệt sau đẻ ở đàn lợn sinh sản tại trại.
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Qua quá trình điều tra tình hình mắc bệnh viêm tử cung, viêm vú, bại
liệt trên lợn nái của trại và đánh giá được hiệu lực của thuốc sử dụng, góp
phần kiểm soát và khống chế tình trạng bệnh viêm vú, viêm tử cung, bại liệt
trên đàn lợn nái.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×