Tải bản đầy đủ

Đánh giá sức sản xuất của đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn nái xã Tân Thành huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

BÙI VĂN VIỆT
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI
TẠI TRẠI LỢN NÁI XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN PHÚ BÌNH,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
:
Chuyên ngành:
Khoa
:
Khoá học
:

Chính quy

Chăn nuôi Thú y
Chăn nuôi - Thú y
2012 - 2016

Thái Nguyên - năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

BÙI VĂN VIỆT
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT CỦA ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI
TẠI TRẠI LỢN NÁI XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN PHÚ BÌNH,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

:

Chính quy

Chuyên ngành:

Chăn nuôi Thú y

Lớp

:

K44 - CNTY

Khoa

:

Chăn nuôi Thú y


Khoá học

:

2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Trần Văn Thăng
Khoa Chăn nuôi Thú y - Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thái Nguyên - năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp, để hoàn thành khóa luận của
mình, tôi đã nhận đƣợc sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo hƣớng dẫn, sự giúp
đỡ của các thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y, và trại lợn nái xã Tân Thành,
huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Tôi cũng nhận đƣợc sự cộng tác nhiệt tình của các bạn đồng nghiệp, sự
giúp đỡ, cổ vũ động viên của ngƣời thân trong gia đình.
Nhân dịp này tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo
TS. TrầnVăn Thăng đã rất tận tình và trực tiếp hƣớng dẫn tôi thực hiện
thành công khóa luận này.
Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Nông Lâm đã tạo điều kiện
thuận lợi và cho phép tôi thực hiện khóa luận này.
Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo trại lợn nái xã Tân
Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, cùng toàn thể anh chị em công
nhân trong trại về sự hợp tác giúp đỡ bố trí thí nghi ệm, theo dõi các chỉ tiêu
và thu thập số liệu làm cơ sở cho khóa luận này.
Tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, ngƣời thân cùng
bạn bè đồng nghiệp đã giúp đỡ động viên tôi trong suốt thời gian hoàn thành
khóa luận.
Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả!
Thái Nguyên, ngày 27 tháng 7 năm 2016.
Sinh viên

Bùi Văn Việt


ii
LỜI NÓI ĐẦU
Để hoàn thành chƣơng trình đào tạo trong nhà trƣờng, thực hiện
phƣơng châm “Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn sản xuất”,
thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cuối cùng trong toàn bộ chƣơng trình học tập
của tất cả các trƣờng Đại học nói chung và trƣờng Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên nói riêng.
Giai đoạn thực tập chiếm một vị trí hết sức quan trọng đối với mỗi sinh
viên trƣớc khi ra trƣờng. Đây là khoảng thời gian để sinh viên củng cố và hệ
thống hóa toàn bộ kiến thức đã học, đồng thời giúp sinh viên làm quen với
thực tiễn sản xuất, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, nắm đƣợc phƣơng
thức tổ chức và tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát
triển đất nƣớc ngày càng đi lên.
Xuất phát từ nguyện vọng của bản thân và đƣợc sự đồng ý của Ban chủ
nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đƣợc
sự phân công của thầy giáo hƣớng dẫn và sự tiếp nhận của trại lợn nái xã Tân
Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi đã tiến hành đề tài:
“Đánh giá sức sản xuất của đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn nái xã Tân
Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên”.
Do bƣớc đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, kiến thức
chuyên môn chƣa sâu, kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều và thời gian thực tập
còn ngắn nên trong bản khóa luận này của tôi không tránh khỏi những hạn
chế, thiếu sót. Tôi kính mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp quý báu của
thầy, cô giáo cùng các bạn đồng nghiệp để bản khóa luận của tôi đƣợc hoàn
thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!


iii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1: Các chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái ngoại CP 40 ............................25
Bảng 4.2: Các chỉ tiêu về số lƣợng đàn con của lợn nái kiểm định ........................27
Bảng 4.3: Các chỉ tiêu về chất lƣợng đàn con của lợn nái kiểm định .....................29
Bảng 4.4: Các chỉ tiêu về số lƣợng đàn con của lợn nái cơ bản ..............................31
Bảng 4.5: Các chỉ tiêu về chất lƣợng đàn con của lợn nái cơ bản ...........................34
Bảng 4.6: Khả năng sản xuất của lợn nái kiểm định ................................................37
Bảng 4.7: Khả năng sản xuất của lợn nái cơ bản ......................................................37
Bảng 4.8: Hiệu quả kinh tế của một lợn nái sinh sản/năm ......................................39


iv
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

L:

Landrace

Y:

Yorkshire

Cs:

Cộng sự

Nxb:

Nhà xuất bản


v
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. i
LỜI NÓI ĐẦU ...............................................................................................................ii
DANH MỤC CÁC BẢNG ..........................................................................................iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT .........................................................iv
MỤC LỤC ...................................................................................................................... v
Phần 1: MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề ................................................................................................................ 1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ............................................................................. 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ................................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa khoa học ................................................................................................. 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn.................................................................................................. 3
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu ................................................................ 4
2.1.1. Đặc điểm một số giống lợn nái ngoại ................................................................ 4
2.1.2. Một số chỉ tiêu về sinh lý sinh dục của lợn nái ................................................. 5
2.1.3. Một số chỉ tiêu về khả năng sinh sản của lợn nái ...........................................10
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc ........................................................14
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ...................................................................14
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc.....................................................................16
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......18
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................18
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu........................................................................................18
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ...........................................................................................18


vi
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu .......................................................................18
3.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................................18
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi .............................................18
3.4.1. Phƣơng pháp theo dõi gián tiếp .......................................................................18
3.4.2. Phƣơng pháp theo dõi trực tiếp ........................................................................18
3.4.3. Quy trình chăn muôi lợn nái sinh sản ..............................................................19
3.4.4. Các chỉ tiêu theo dõi ..........................................................................................21
3.4.5. Phƣơng pháp xử lý số liệu ................................................................................24
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .........................................25
4.1. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái ngoại CP 40 .................................25
4.2. Khả năng sinh sản của lợn nái ngoại CP 40 .......................................................27
4.2.1. Khả năng sinh sản của lợn nái kiểm định......................................................27
4.2.2. Khả năng sinh sản của lợn nái cơ bản..............................................................30
4.3. Hiệu quả kinh tế của một lợn nái sinh sản/năm ................................................38
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ..........................................................................40
5.1. Kết luận ..................................................................................................................40
5.2. Đề nghị...................................................................................................................41
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................42
I. Tài liệu tiếng Việt .....................................................................................................42
II. Tài liệu tiếng nƣớc ngoài ........................................................................................44


1
Phần 1
MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề
Ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng, có một vị trí
quan trọng trong ngành chăn nuôi của mỗi quốc gia trên thế giới cũng nhƣ ở
Việt Nam. Vì đó là nguồn cung cấp thực phẩm có chất lƣợng tốt cho con
ngƣời, là nguồn cung cấp một lƣợng phân bón lớn cho ngành trồng trọt và các
sản phẩm ngoài thịt nhƣ da, mỡ… cho ngành công nghiệp chế biến.
Việt Nam là một trong những nƣớc nuôi lợn nhiều nhất và theo thống
kê Việt Nam đứng thứ 7 trên thế giới sau các nƣớc: Trung Quốc, Mỹ, Brazil,
Đức, Ba lan, và Tây Ban Nha, đứng hàng đầu của các nƣớc Đông Nam Á.
Trong những năm gần đây, nhờ việc áp dụng các thành tựu khoa học –
kỹ thuật vào sản xuất, ngành chăn nuôi lợn ở nƣớc ta đang phát triển ngày
càng mạnh mẽ cả về số lƣợng và chất lƣợng. Phƣơng thức chăn nuôi lợn đã và
đang chuyển dịch theo hƣớng tích cực từ nuôi lợn theo quy mô hộ gia đình,
nhỏ lẻ mang tính tự cung tự cấp sang quy mô trang trại, tập trung. Nhờ đó
việc quản lý, chăm sóc, nuôi dƣỡng tốt hơn và tạo ra các sản phẩm có giá trị
kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó, để đáp ứng đƣợc nhu cầu càng cao của ngƣời
tiêu dùng về chất lƣợng thịt, ngoài việc nuôi các giống lợn nội có sức chống
chịu tốt, chúng ta còn nhập nhiều giống lợn ngoại tốt để lại tạo với các giống
nội và nuôi thuần. Do vậy, có rất nhiều trang trại chăn nuôi lợn ngoại với quy
mô từ vài trăm lợn nái đến vài nghìn con lợn nái đã phát triển ở khắp nơi
trong cả nƣớc.


2
Để chăn nuôi lợn ngoại thực sự hiệu quả ngoài các yếu tố chuồng trại,
kỹ thuật nuôi dƣỡng, chăm sóc và phòng bệnh, thì con giống tốt là yếu tố
quan trọng cần phải đảm bảo và không thể nào bỏ qua. Để có con giống tốt thì
cần sự tổ hợp các biện pháp kỹ thuật trong từng khâu trong quá trình chăn
nuôi, nhất là đối với các đàn lợn ngoại nhập tại các cơ sở, trang trại giống là
cực kỳ quan trọng.
Với mục đích góp phần nâng cao năng suất sinh sản cho đàn lợn nái
ngoại nhập, đồng thời bổ sung thêm tài liệu nghiên cứu về lĩnh vực sinh sản
của giống lợn ngoại nhập, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá sức sản
suất của đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn nái xã Tân Thành, huyện Phú
Bình, tỉnh Thái Nguyên”.
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá đƣợc khả năng sinh sản của đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại
lợn nái xã Tân Thành, huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.
- Đánh giá đƣợc hiệu quả kinh tế của chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản
tại trại lợn nái xã Tân Thành, huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa khoa học
Các kết quả nghiên cứu đạt đƣợc là những tƣ liệu khoa học về khả năng
sản xuất của lợn nái ngoại nuôi tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên phục
vụ cho nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực chăn
nuôi lợn.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×