Tải bản đầy đủ

Khảo sát, so sánh các dây chuyền công nghệ sản xuất thức ăn cho lợn siêu 30kg đến xuất chuồng Việt Nam. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN THỊ THUỲ LINH
Tên đề tài:
KHẢO SÁT, SO SÁNH CÁC DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
THỨC ĂN CHO LỢN SIÊU 30KG ĐẾN XUẤT CHUỒNG
TẠI TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Công nghệ thực phẩm

Khoa


: CNSH - CNTP

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN THỊ THUỲ LINH
Tên đề tài:
KHẢO SÁT, SO SÁNH CÁC DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
THỨC ĂN CHO LỢN SIÊU 30KG ĐẾN XUẤT CHUỒNG
TẠI TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Công nghệ thực phẩm

Lớp

: K44 - CNTP

Khoa

: CNSH - CNTP

Khóa học

: 2012 - 2016Giảng viên hƣớng dẫn

ThS. Lƣu Hồng Sơn

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN!
Sau thời gian thực tập tại nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi TOPFEEDS
thuộc tập đoàn DABACO Việt Nam em có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận với những kiến
thức thực tế cũng như những quy trình công nghệ mới, qua đó giúp chúng em hiểu
rõ hơn và bổ sung cho những lý thuyết đã học ở trường. Từ đó hỗ trợ rất nhiều cho
bản báo cáo này.
Đây thực sự là những kiến thực tế hết sức thực tế và bổ ích, giúp cho em hiểu
hơn những kiến thức đã học và biết rõ được những ứng dụng thực tế của nó. Tuy
nhiên do thời gian và trình độ có hạn nên em chưa thể tìm hiểu hết những thiết bị
thực tế của đơn vị thực tập do đó những kiến thức đã được trình bày trong bản báo
cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự giúp đỡ
chỉ bảo của thầy hướng dẫn , các thầy cô giáo trong bộ môn và viện thực tập để bài
báo cáo của em được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS. Lƣu Hồng Sơn giúp đỡ hướng
dẫn tận tình đối với em trong quá trình thực tập và thực hiện báo cáo. Em cũng xin
chân thành cảm ơn tập thể các cán bộ kỹ thuật , đặc biệt là phòng kĩ thuật của nhà
máy TOPFEEDS đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình thực tập.
Sau cùng, em kính chúc tập đoàn DABACO Việt Nam và thầy cô dồi dào
sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống.
Sinh viên

Nguyễn Thị Thùy Linh


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 2.1:

Chỉ tiêu đánh giá tài chính của công ty ...............................................8

Bảng 2.2:

Sản lượng thức ăn chăn nuôi ở các vùng trên thế giới năm 2011 .....10

Bảng 4.1:

Cảm biến và thiết bị chấp hành của khâu nghiền và cấp liệu ...........47

Bảng 4.2:

Cảm biến và thiết bị chấp hành của khâu cân và trộn .......................51

Bảng 4.3:

Cảm biến và thiết bị chấp hành của khâu ép viên và sàng ...............54

Bảng 4.4:

Độ đồng đều của bán thành phẩm .....................................................55

Bảng 4.5:

Độ đồng đều của viên thành phẩm ....................................................55

Bảng 4.6:

Khối lượng sau sàng của bán thành phẩm (%) ..................................56

Bảng 4.7:

Độ cứng của viên thức ăn thành phẩm ..............................................57

Bảng 4.8:

Độ bền của viên thức ăn sản xuất tại Tập đoàn DABACO ...............57

Bảng 4.9:

Thành phần dinh dưỡng của thức ăn cho lợn siêu 30kg đến xuất
chuồng ...............................................................................................58


iii

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1:

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam .....5

Hình 4.1:

Sơ đồ công nghệ I ................................................................................26

Hình 4.2

Sơ đồ công nghệ II ...............................................................................30

Hình 4.3:

Máy nạp liệu ........................................................................................35

Hình 4.4:

Máy nghiền ..........................................................................................35

Hình 4.5:

Máy nghiền đỗ tương...........................................................................35

Hình 4.6:

Sơ đồ thiết bị khâu nghiền và cấp nguyên liệu ....................................36

Hình 4.7:

Máy trộn chính.....................................................................................37

Hình 4.8:

Sơ đồ công nghệ khâu trộn ..................................................................38

Hình 4.9:

Máy ép viên của Mỹ ............................................................................40

Hình 4.10:

Máy ép viên của Đài Loan ...................................................................40

Hình 4.11:

Sơ đồ thiết bị công nghệ khâu ép viên và sàng phân loại ....................41

Hình 4.12:

Khâu nghiền và cấp nguyên liệu tới thùng chứa .................................44

Hình 4.13.

Khâu cân định lượng và trộn ...............................................................48

Hình 4.14:

Khâu ép viên và sàng phân loại ...........................................................52


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn

KĐB

: Không đồng bộ

QĐ/CT

: Quyết đinh/Chỉ thị

UBND

: Ủy ban nhân dân

ROA

: Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản

ROE

: Tỷ số lợi nhuận dòng trên vốn chủ sở hữu

CO

: Giấy chứng nhân xuất xứ

T-2330

: Sản phẩm thức ăn chăn nuôi dành cho lợn siêu 30kg đến
xuất chuồng ở nhà máy TopFeeds

D-47

: Sản phẩm thức ăn chăn nuôi dành cho lợn siêu 30kg đến
xuất chuồng ở nhà máy DaBaCo

HĐKD

: Hoạt động kinh doanh


v

MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2. Mục đích của đề tài ..............................................................................................2
1.3. Yêu cầu của đề tài ................................................................................................2
1.4. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................2
1.4.1. Ý nghĩa khoa học ..............................................................................................2
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn ..............................................................................................2
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .......................................................................3
2.1. Tổng quan về hoạt động sản xuất của công ty .....................................................3
2.1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của Công ty ...........................................3
2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty ...............................5
2.2.3. Đặc điểm về môi trường và nguồn lực của công ty ..........................................7
2.2. Tổng quan về tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới .......9
2.2.1. Lịch sử phát triển ngành thức ăn chăn nuôi ......................................................9
2.2.2. Tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi trên thế giới .........................................10
2.2.3. Tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam .........................................11
2.3. Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi ..........................................11
2.3.1. Nhóm nguyên liệu giàu năng lượng. ...............................................................11
2.3.2. Nhóm nguyên liệu giàu protein .......................................................................13
2.3.3. Các nguyên liệu bổ sung khoáng ....................................................................14
2.3.4. Các nhóm vitamin ...........................................................................................15
2.3.5. Nhóm các chất phụ gia ....................................................................................15


vi

PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....... 17
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................17
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ......................................................................17
3.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................17
3.4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................17
3.5. Phương pháp đánh giá chất lượng thức ăn chăn nuôi ........................................17
3.5.1. Xác định độ đồng đều sản phẩm [5]. ..............................................................17
3.5.2. Tính kích cỡ hạt của bán thành phẩm ở buồng trộn[5]. ..................................18
3.5.3. Phân tích độ cứng của sản phẩm [5]. ..............................................................19
3.5.4. Phân tích độ bền của sản phẩm [5]. ................................................................19
3.5.5. Xác định độ ẩm [9]. .........................................................................................20
3.5.6. Xác định protein thô bằng phương pháp Kjeldahl [10]. .................................20
3.5.7. Xác định chất béo thô [8]. ..............................................................................21
3.5.8. Xác định xenluloze (xơ thô) [11]. ...................................................................22
3.5.9. Xác định hàm lượng canxi [12].......................................................................23
3.5.10. Xác định hàm lượng photpho [13]. ...............................................................24
PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .............................................................26
4.1. Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Tập đoàn DABACO Việt Nam .........26
4.1.1 Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi tại nhà máy DaBaCo. ...........................26
4.1.2. Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi tại nhà máy ToopFeeds. ......................30
4.1.3. Ưu, nhược điểm của 2 dây chuyền công nghệ ................................................33
4.2. Nguyên lý hoạt động thiết bị tại tập đoàn DABACO ........................................34
4.2.1. Thiết bị khâu nghiền và cấp nguyên liệu ........................................................34
4.2.2. Thiết bị khâu trộn.............................................................................................37


vii

4.2.3. Thiết bị khâu ép viên và sàng phân loại ..........................................................39
4.3. Yêu cầu thiết kế thiết bị tại tập đoàn DABACO ................................................42
4.3.1. Thiết bị khâu nghiền và cấp nguyên liệu ........................................................42
4.3.2. Khâu trộn .........................................................................................................47
4.3.3. Khâu ép viên và sàng phân loại ......................................................................51
4.4. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm .............................................................................55
4.4.1. Độ đồng đều của sản phẩm .............................................................................55
4.4.2. Sàng phân loại .................................................................................................56
4.4.3. Độ cứng của viên thức ăn ................................................................................56
4.4.4. Độ bền của viên thức ăn ..................................................................................57
4.4.5. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn cho lợn siêu 30kg đến xuất chuồng ......57
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...............................................................59
5.1. Kết luận ..............................................................................................................59
5.2. Kiến nghị ............................................................................................................59
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................60


1

PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Việt Nam là một nước tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh
tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ là chủ yếu, năng xuất thấp. Sau chiến lược
phát triển kinh tế xã hội trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nền
kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt. Trong nông nghiệp, nhờ
thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp kết hợp với việc áp dụng
những thành tựu khoa học kỹ thuật về công nghệ sinh học, kỹ thuật canh tác chuyển
dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp mà tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khu vực
nông nghiệp đạt khá cao. Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhờ ứng dụng công nghệ mới
về giống, kỹ thuật chăn nuôi và chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế
phát triển. Các trang trại chăn nuôi ngày càng nhiều và đa dạng về vật nuôi, do vậy
nhu cầu các sản phẩm về thức ăn chăn nuôi ngày càng lớn, với số lượng, chất lượng
ngày càng cao để đáp ứng cho ngành chăn nuôi trong nước, tiến tới xuất khẩu. Đặc
điểm của sản xuất thức ăn chăn nuôi là sản phẩm theo vật nuôi, theo gian đoạn sinh
trưởng của vật nuôi, vì vậy các thành phần trong mỗi sản phẩm là khác nhau. Mặc
dù đa dạng về chủng loại như vậy. Nhưng hiện nay trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
ở Việt Nam cũng như thế giới hiện nay, có 2 dạng dây chuyền công nghệ chính là:
+ Công nghệ 1: Cân định lượng – Nghiền – Trộn.
+ Công nghệ 2: Nghiền – Cân định lượng – Trộn.
Tập đoàn DABACO Việt Nam là doanh nghiệp lớn, lâu đời, uy tín của Việt
Nam trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, hiện tập đoàn sản xuất thức ăn gia súc
với 2 công nghệ sản xuất trên. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, được sự chấp
nhận của Ban chủ nhiệm khoa khoa CNSH-CNTP trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, sự chỉ dẫn của ThS. Lưu Hồng Sơn và sự tiếp nhận của cơ sở , tôi tiến
hành đề tài: “ Khảo sát, so sánh các dây chuyền công nghệ sản xuất thức ăn cho
lợn siêu 30kg đến xuất chuồng Việt Nam”.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×