Tải bản đầy đủ

bài giảng trình chiếu môn Tổ chức xếp dỡ

LOGO

TỔ CHỨC XẾP DỠ
GV: NGUYỄN HÀ ANH


NHỮNG LƯU Ý
 Tên học phần: TỔ CHỨC XẾP DỠ
 Bộ môn phụ trách : VTKT đường sắt (505/A9)
 Giảng viên: Nguyễn Hà Anh

2

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


NỘI DUNG

11
22
33

44
55

CSHT PHỤC VỤ CÔNG TÁC XẾP DỠ

PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI XẾP DỠ
MÁY XẾP DỠ
TỔ CHỨC CÔNG TÁC XẾP DỠ HÀNG BAO KIỆN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC XẾP DỠ CONTAINER
3

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


Tài liệu tham khảo
 “Máy xây dựng”, Th.s Nguyễn Thị Tâm, Nxb GTVT,
năm 2002
 “Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên
đường sắt”, PGS.TS Lê Quân, Nxb GTVT, năm 2007
 “Sổ tay vận chuyển hàng hóa bằng container”
 Website:
+ Vietship.vn
+ Daumaytoaxe.com/forum/
+ www.gso.gov.vn ( Tổng cục thống kê)
4

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


Bài mở đầu. Vai trò, ý nghĩa của GTVT trong nền
KTQD

I.

Khái niệm vận tải
 Hà Nội – Tp.HCM:
VN108: 6h30 – 8h30
SE3: 23h – 4h30 (+2)
 Hà Nội – Đà Nẫng:


VN1503: 6h05 – 7h20
SE1: 19h -10h36 (+1)
 Đà Nẵng – Tp. HCM:
TN7: 22h15 – 15h11 (+1)
VN1307: 7h10 - 8h20

5

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


I. Khái niệm vận tải


Vận tải là quá trình thay đổi vị trí của hàng hóa và
hành khách theo không gian và thời gian nhằm thỏa
mãn nhu cầu nào đó của con người.
 Đối tượng của vận tải: Hàng hóa, hành khách
 Vai trò của hệ thống GTVT:
 Cầu nối giữa các vùng kinh tế;
 Tạo ra sự giao lưu văn hóa, xã hội giữa các vùng,
địa phương, quốc gia;
 Tác động tới sự phát triển kinh tế của một quốc gia.
(*)

6

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


Đường sắt tại một số nước

7

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


Bài mở đầu. Vai trò, ý nghĩa của GTVT trong nền
KTQD

II. Phân loại vận tải

Vận tải

Đối
tượng
vận tải

Loại
PTVT

Cự ly
vận tải

8

Số
phương
tiện tham
gia VT

Vùng
vận tải

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


II. Phân loại vận tải
HÀNH KHÁCH & HÀNG HÓA

Đối tượng vận tải
5 PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI

Loại PTVT
Cự ly vận tải
Số PTVT

VẬN TẢI ĐƯỜNG NGẮN & ĐƯỜNG DÀI
VẬN TẢI ĐƠN PHƯƠNG THỨC &
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Vùng vận tải
9

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


Bài mở đầu. Vai trò, ý nghĩa của GTVT trong nền
KTQD

III. Vai trò của công tác xếp dỡ trong vận tải
KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG

VẬN CHUYỂN

THANH
TOÁN
10

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


III. Vai trò của công tác xếp dỡ

11

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


III. Vai trò của công tác xếp dỡ
1. Khái niệm, vai trò của công tác xếp dỡ
 Xếp hàng: là quá trình đưa hàng hóa lên
phương tiện vận tải.
 Dỡ hàng: là quá trình lấy hàng từ PTVT xuống.
 Xếp, dỡ hàng là 2 khâu đầu cuối của quá trình
vận tải, quyết định tới:
1 An toàn vận chuyển
2 Thời gian vận chuyển
3 Giá thành vận chuyển
12

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


III. Vai trò của công tác xếp dỡ
2. Phân loại công tác xếp dỡ
a. Theo tính chất tác nghiệp xếp dỡ
 Tác nghiệp xếp hàng
 Tác nghiệp dỡ hàng
 Tác nghiệp trung chuyển hàng: là tác nghiệp chuyển hàng
giữa 2 PTVT cùng loại
 Tác nghiệp chuyển tải: vận chuyển hàng giữa 2 PTVT khác
loại
 Chuyển tải gián tiếp: có thông qua phương tiện bảo quản
tạm thời hàng hóa (kho, ke, bãi);
 Chuyển tải trực tiếp: không thông qua phương tiện bảo
quản tạm thời hàng hóa.
13

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


2. Phân loại công tác xếp dỡ
b. Theo hình thức tác nghiệp
ĐẶC ĐIỂM

XẾP DỠ THỦ
CÔNG

o Thời gian tác nghiệp dài
o Năng suất lao động thấp
o Phạm vi áp dụng hạn chế

XẾP DỠ CƠ GIỚI

THỦ CÔNG + CƠ
GIỚI
14

Năng suất lao động cao
Thời gian tác nghiệp ngắn
Chi phí rẻ
Phạm vi áp dụng đa dạng

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


NỘI DUNG

11
22
33
44
55

CSHT PHỤC VỤ CÔNG TÁC XẾP DỠ

PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI XẾP DỠ
MÁY XẾP DỠ
TỔ CHỨC CÔNG TÁC XẾP DỠ HÀNG BAO KIỆN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC XẾP DỠ CONTAINER
15

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


Chương 1. CSHT phục vụ công tác xếp dỡ

1

Bãi xếp dỡ hàng hóaTitle

2

Thiết bị bảo quản tạm thời hàng hóa

3

Đường xếp dỡ to add Title

16

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


§1. Bãi xếp dỡ hàng hóa

17

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


§1. Bãi xếp dỡ hàng hóa
I. Khái niệm
 Bãi xếp dỡ hàng hóa: là nơi giao tiếp hàng hóa
giữa các PTVT khác nhau
 Bãi xếp dỡ là nơi:
o Tổ chức công tác xếp dỡ hàng hóa
o Bắt đầu và kết thúc quá trình vận chuyển
hàng hóa
 Bãi xếp dỡ hàng hóa có quy mô lớn:
o Hóa trường đường sắt
o Tại các cảng sông, cảng biển
18

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


Hóa trường đường sắt

19

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


Bãi xếp dỡ hàng cảng biển

20

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


§1. Bãi xếp dỡ hàng hóa
II. Quy mô và trang thiết bị của bãi xếp dỡ
 Đường xếp dỡ: gồm đường sắt và đường ô tô
 Thiết bị bảo quản tạm thời hàng hóa: kho, ke,
bãi
 Trang thiết bị và phương tiện xếp dỡ
 Khu vực nhà xưởng, phòng làm việc
 Hệ thống cung cấp nhiên liệu, cấp nước, chiếu
sáng cho bãi

21

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


§1. Bãi xếp dỡ hàng hóa
III. Phân loại bãi xếp dỡ
1. Theo mục đích sử dụng
 Bãi xếp dỡ đa năng: xếp dỡ nhiều loại hàng (ga đường
sắt, cảng đường thủy, cảng hàng không)
 Bãi xếp dỡ chuyên dùng: xếp dỡ một loại hàng (bãi
Container – CY)
2. Theo dạng đường xếp dỡ đường sắt
 Bãi xếp dỡ dạng cụt: đường xếp dỡ cho phép toa xe chỉ
chạy vào bãi từ 1 hướng
 Bãi xếp dỡ dạng thông qua: toa xe di chuyển vào bãi
theo cả 2 hướng
 Bãi xếp dỡ hỗn hợp: 1 phần bãi cụt, 1 phần thông qua
22

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


Bãi xếp dỡ dạng cụt

HÓA TRƯỜNG

GA HÀNG HÓA

23

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


Bãi xếp dỡ thông qua

HÓA TRƯỜNG

GA HÀNG HÓA

24

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


§1. Bãi xếp dỡ hàng hóa
IV. Chế độ làm việc của bãi xếp dỡ
 Là thời gian làm việc của bãi trong 1 ngày đêm
 Chế độ làm việc của bãi gồm:
o Thời gian làm việc: Tlv
o Thời gian nghỉ giữa ca: Tnghỉ
 Chế

độ làm việc theo quy định của nhà nước?

 Phụ thuộc vào:
o Khối lượng công việc cần thực hiện
o Phương pháp tổ chức công việc
25

NGUYỄN HÀ ANH - VTKTS 2017


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×