Tải bản đầy đủ

AN TOÀN điện 5

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT

Mã học phần:
Lớp:

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên học phần: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
Thời gian làm bài: 30 phút;
(106 câu trắc nghiệm)

- Số tín chỉ (hoặc đvht):

Mã đề thi 568

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
Câu 1: Khi làm việc trên máy cắt:
A. phải có lệnh công tác
B. cả a, b và c đều sai
C. cho phép làm việc ở các máy cắt đang vận hành

D. chỉ cần cắt dao cách ly phía nguồn đến
Câu 2: Những người nào phải chịu trách nhiệm về số lượng và trình độ nhân viên của đơn vị công tác:
A. người chỉ huy trực tiếp
B. người cho phép
C. người cấp phiếu
D. công nhân bậc cao
Câu 3: Những đối tượng nào dưới đây có thể được đảm nhận chức danh người lãnh đạo công việc trong
phiếu công tác:
A. công nhân lành nghề B. cán bộ kỹ thuật
C. cả a, b và c
D. kỹ thuật viên
Câu 4: Người cho phép đơn vị công tác vào làm việc phải chịu những trách nhiệm về an toàn nào sau
đây:

A. chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết thích hợp với
đặc điểm công việc và nơi làm việc
B. thực hiện đầy đủ các thủ tục cho phép vào làm việc, tiếp nhận nơi làm việc khi kết
thúc, ghi vào phiếu công tác những mục theo yêu cầu và vào sổ vận hành
C. sau khi bàn giao nơi làm việc thì lưu giữ phiếu vào cặp “Phiếu đang làm việc” để theo dõi
D. cả a, b và c
Câu 5: Để tránh trường hợp đóng điện nhầm vào thiết bị có người đang làm việc, dao cách ly cần phải:
A. cả a, b và c đều sai
B. khóa cần truyền động khi dao cách ly ở trong trạm
C. khoá cần truyền động, treo biển báo an toàn vào cần truyền động và chìa khóa do người cắt điện giữ
hoặc người trực ca vận hành giữ
D. khi dao cách ly ở trong trạm, khoá cần truyền động, treo biển báo an toàn vào cần truyền động và
chìa khoá giao cho người trực ca vận hành giữ
Câu 6: Khi đặt tiếp đất di động, việc làm nào sau đây đúng:
A. nhóm công tác phải nằm trọn vẹn trong khu vực được bảo vệ bằng các tiếp đất
B. cả a, b và c đều đúng
C. phải kiểm tra không còn điện tại ngay vị trí đặt tiếp địa
D. tiếp đất phải đặt về phía có khả năng dẫn điện đến
Câu 7: Khi làm việc trên máy cắt:
A. cả a, b và c đều sai
B. phải có lệnh cho phép tách máy cắt ra khỏi vận hành, phải gỡ cầu chì điều khiển máy cắt, phải khóa
bộ phận điều khiển máy cắt và treo biển báo an toàn
C. cho phép làm việc ở các máy cắt đang vận hành
D. chỉ cần cắt dao cách ly phía nguồn đến
Câu 8: Khi làm việc trên đoạn đường dây dài đã được cắt điện, nhưng đi chung cột với đường dây khác
đang vận hành thì hai bộ tiếp đất không đặt xa nhau quá:


A. 300 m
B. 2000 m
C. 500 m
D. 1000 m
Câu 9: Khi thực hiện phiếu công tác, những chức danh nào phải được Giám đốc (hoặc Phó GĐ) duyệt
danh sách:
Trang 1/10 - Mã đề thi 568


A. người lãnh đạo công việc
B. công nhân bậc cao
C. cả a và c
D. người cho phép vào làm việc
Câu 10: Người lãnh đạo công việc phải đảm bảo theo những yêu cầu nào sau đây:
A. phải có đủ năng lực để đảm nhận nhiệm vụ
B. phải có trình độ an toàn bậc 5/5

C. chịu trác nhiệm về số lượng, trình độ nhận viên trong đơn vị công tác, sao cho người chỉ huy trực
tiếp đảm bảo được khả năng giám sát an toàn họ trong khi làm việc
cả a, b và c
Câu 11: Khi thực hiện phiếu công tác, những chức danh nào phải được Giám đốc (hoặc Phó GĐ) duyệt
danh sách:
A. người lãnh đạo công việc
B. người cấp phiếu
C. cả a, b và c
D. người chỉ huy trực tiếp
Câu 12: Trong điều kiện bình thường, công nhân trực thao tác, xử lý sự cố tại chi nhánh được phép thực
hiện thao tác trên lưới (trong phạm vi quản lý) theo mệnh lệnh thao tác hoặc yêu cầu của:
A. lãnh đạo chi nhánh
B. người ra lệnh thao tác của chi nhánh (theo phân cấp)
C. cả b và c
D. điều độ viên trực ca Điện lực
Câu 13: Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:
A. điều chỉnh nấc phân áp không tự động
B. lau chùi sứ cách điện 35 kV trở xuống bằng chổi cách điện và sào cách điện
C. thực hiện theo a và b
D. tháo dây trung tính MBA để củng cố và sửa chữa tiếp đất
Câu 14: Khi đặt tiếp đất di động, việc làm nào sau đây đúng:
A. chỉ cần đặt về phía đầu nguồn điện
B. phải kiểm tra không còn điện tại ngay vị trí đặt tiếp địa
C. b và c đều đúng
D. trước khi đặt phải kiểm tra không còn điện
Câu 15: Trong điều kiện vận hành bình thường, người thao tác và người giám sát phải tuân thủ theo
những qui định nào sau đây:

A. thao tác xong rồi mới ký vào phiếu
B. đọc kỹ và kiểm tra lại nội dung thao tác theo sơ đồ
C. thực hiện cả a và b
D. cả a, b và c đều sai
Câu 16: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. làm việc gần thiết bị mang điện cao áp với khoảng cách cho phép
B. cả a và b đều sai
C. cả a, b và c đều sai
D. sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm... các thiết bị điện trên lưới
Câu 17: Người lãnh đạo công việc phải chịu những trách nhiệm về an toàn nào sau đây:
A. chịu trách nhiệm ngang với người cho phép vào làm việc (về việc chuẩn bị nới làm việc, về các
biện pháp an toàn cũng như các điều kiện đặc biệt ghi trong phiếu) khi tiếp nhận nơi làm việc hoặc khi
trực tiếp làm thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc
B. cả a và b
C. cả a, b và c đều sai
D. chịu trách nhiệm về số lượng, trình độ nhận viên trong đơn vị công tác, sao cho người chỉ huy trực
tiếp đảm bảo được khả năng giám sát an toàn họ trong khi làm việc
Câu 18: Trong điều kiện bình thường, mọi thao tác đóng- cắt trên hệ thống điện phân phối phải:
A. phải có 2 người thực hiện
B. chỉ cần lệnh thao tác
C. có phiếu thao tác
D. cả 2 điều kiện a và c
Câu 19: Quy định về bậc an toàn của người giám sát khi thực hiện phiếu công tác cao áp:
Trang 2/10 - Mã đề thi 568


A. 5/5
B. 4/5
C. 2/5
D. 3/5
Câu 20: Để tránh trường hợp đóng điện nhầm vào thiết bị có người đang làm việc, dao cách ly cần phải:
A. chìa khóa do người cắt điện giữ
B. thực hiện theo cả a, b và c
C. khóa cần truyền động
D. treo biển báo an toàn vào cần truyền động
Câu 21: Những người nào phải chịu trách nhiệm về số lượng và trình độ nhân viên của đơn vị công tác:
A. người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát
B. người cấp phiếu
C. người lãnh đạo công việc
D. cả a và b
Câu 22: Cắt điện để làm việc, việc làm nào sau đây đúng:

A. cho phép cắt điện chỉ bằng máy cắt, hoặc cầu dao phụ tải có bộ truyền động tự động
B. các máy cắt, dao cách ly phải được khóa mạch điều khiển hoặc tay điều khiển
C. do nhân viên trong đơn vị công tác đảm nhiệm
cả a, b và c đều đúng
Câu 23: Quy định về bậc an toàn của người cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi thực hiện phiếu
công tác cao áp:
A. 3/5
B. 5/5
C. 2/5
D. 4/5
Câu 24: Cắt điện để làm việc, việc làm nào sau đây đúng:
A. cho phép cắt điện chỉ bằng máy cắt, hoặc cầu dao phụ tải có bộ truyền động tự động
B. thiết bị được cách ly từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chảy, tháo đầu cáp...
C. các máy cắt, dao cách ly phải được khóa mạch điều khiển hoặc tay điều khiển
D. cả a và b
Câu 25: Khi có nhiều đơn vị cùng công tác trên hệ thống ĐZ, hoặc 1 TB việc làm nào sau đây đúng:
A. mỗi đơn vị phải làm biện pháp an toàn riêng B. cả a và b đều đúng
C. mỗi đơn vị được cấp 1 phiếu công tác
D. một người chỉ huy trực tiếp 2 đơn vị
Câu 26: Khi có nhiều đơn vị cùng công tác trên hệ thống ĐZ, hoặc 1 TB việc làm nào sau đây đúng:
A. một người có thể lãnh đạo công việc 2 đơn vị B. mỗi đơn vị được cấp 1 phiếu công tác
C. cả a và b đều đúng
D. một người chỉ huy trực tiếp 2 đơn vị
Câu 27: Trong điều kiện bình thường, công nhân trực thao tác, xử lý sự cố tại chi nhánh được phép thực
hiện thao tác trên lưới (trong phạm vi quản lý) theo mệnh lệnh thao tác hoặc yêu cầu của:
A. lãnh đạo điện lực
B. người ra lệnh thao tác của chi nhánh (theo phân cấp)
C. lãnh đạo chi nhánh
D. đơn vị đăng ký công tác
Câu 28: Khi kiểm tra thiết bị còn điện áp hay không, cần:

A. phải thử cả 3 pha đầu vào và đầu ra
B. dùng bút thử điện có cấp điện áp phù hợp
C. nếu tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ... báo có điện thì coi như thiết bị vẫn có điện
thực hiện theo cả a, b và c
Câu 29: Trong điều kiện bình thường, mọi thao tác đóng- cắt trên hệ thống điện phân phối phải:

A. chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện
B. phải có 2 người thực hiện theo phiếu thao tác
C. chỉ cần lệnh thao tác nhưng phải có 2 người thực hiện
chỉ cần lệnh thao tác
Câu 30: Khi đặt và tháo tiếp đất di động, những việc làm nào sau đây là đúng:

A. đặt và tháo tiếp đất đều phải có 2 người thực hiện, một người có trình độ an toàn ít nhất
bậc 4 và người còn lại có trình độ an toàn ít nhất bậc 3
B. khi tiếp đất, chỉ cần ngắn mạch 3 dây pha
C. khi đặt tiếp đất: ngắn mạch 3 dây pha trước, sau đó đấu xuống đất
cả a, b và c đều sai
Câu 31: Những người nào có quyền thay đổi nhân viên của đơn vị công tác:
A. người cấp phiếu
B. người cho phép đơn vị công tác vào làm việc
Trang 3/10 - Mã đề thi 568


C. người lãnh đạo công việc
D. cả a và c
Câu 32: Khi thực hiện phiếu công tác, những chức danh nào phải được Giám đốc (hoặc Phó GĐ) duyệt
danh sách:
A. người cho phép vào làm việc B. cả a, b và c
đều sai
C. người cấp phiếu
D. cả a và b
Câu 33: Khi kiểm tra thiết bị còn điện áp hay không, việc làm nào sau đây đúng:
A. chỉ cần căn cứ vào tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ...
B. không cần kiểm tra bút thử điện trước ở nơi có điện
C. cho phép dùng sào thao tác gõ nhẹ vào đường dây
D. nếu tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ... báo có điện thì coi như thiết bị vẫn có điện
Câu 34: Người cho phép đơn vị công tác vào làm việc phải chịu những trách nhiệm về an toàn nào sau
đây:

A. phải có trình độ an toàn bậc 4/5 trở lên và thuộc đơn vị quản lý vận hành
B. chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết thích hợp với
đặc điểm công việc và nơi làm việc
C. thực hiện đầy đủ các thủ tục cho phép vào làm việc, tiếp nhận nơi làm việc khi kết
thúc, ghi vào phiếu công tác những mục theo yêu cầu và vào sổ vận hành
cả a, b và c
Câu 35: Những người nào có quyền thay đổi nhân viên của đơn vị công tác:
A. người cho phép đơn vị công tác vào làm việc B. người cấp phiếu
C. nhân viên đơn vị công tác
D. người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát
Câu 36: Khi công tác trên đường cáp ngầm, cần phải tiếp đất tại:
A. 1 đầu của đoạn cáp về phía nguồn đến
B. 1 đầu của đoạn cáp
C. cả a, b và c đều sai
D. 2 đầu của đoạn cáp
Câu 37: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. sửa chữa, tháo, lắp, đấu nối... đường dây hoặc đường cáp cao áp
B. cả a, b và c đều sai
C. làm việc trực tiếp với thiết bị điện hạ áp
D. sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm... các thiết bị điện trên lưới
Câu 38: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. sửa chữa, tháo, lắp, đấu nối... đường dây hoặc đường cáp cao áp
B. sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm... các thiết bị điện trên lưới
C. làm việc trực tiếp với thiết bị điện hạ áp
D. những công việc đơn giản, khối lượng ít, thời gian ngắn do nhân viên vận hành trực tiếp làm
Câu 39: Những việc nào sau đây được phép thực hiện theo lệnh thao tác (không cần phiếu thao tác):

A. các thao tác đóng, cắt... để xử lý sự cố
B. các thao tác đóng, cắt để giải quyết công tác đột xuất
C. các công việc thuộc về vận hành như hòa máy phát, điều áp dưới
tải...
cả a và c
Câu 40: Trong điều kiện bình thường, mọi thao tác đóng- cắt trên hệ thống điện phân phối phải:
A. có phiếu thao tác
B. chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện
C. chỉ cần lệnh thao tác
D. chỉ cần lệnh thao tác nhưng phải có 2 người thực hiện
Câu 41: Khi kiểm tra thiết bị còn điện áp hay không, việc làm nào sau đây đúng:
A. cho phép dùng sào thao tác gõ nhẹ vào đường dây
B. không cần kiểm tra bút thử điện trước ở nơi có điện
C. chỉ cần căn cứ vào tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ...
Trang 4/10 - Mã đề thi 568


D. cả a, b và c đều sai
Câu 42: Người vào trạm làm việc một mình phải có:
A. bậc 4 an toàn và được giám đốc duyệt
B. bậc 5 an toàn và được giám đốc duyệt
C. bậc 3 an toàn và được giám đốc duyệt
D. cả a, b và c đều sai
Câu 43: Để làm nhiệm vụ giám sát, yêu cầu về sự có mặt của người giám sát và người chỉ huy trực tiếp:
A. có thể ủy quyền cho người lãnh đạo công việc B. cả a và b
C. phải luôn luôn có mặt tại nơi làm việc
D. có thể uỷ quyền cho công nhân bậc cao
Câu 44: Quy định về bậc an toàn tối thiểu khi vào trạm làm việc đối với nhóm trưởng là:
A. 3/5
B. 4/5
C. 2/5
D. 5/5
Câu 45: Cắt điện để làm việc phải treo biển báo “Cấm đóng điện...”, việc làm nào sau đây đúng:

A. biển phải được treo vào bộ truyền động các máy cắt, dao cách ly...
B. đã được cắt điện với các dao cách ly một pha thì biển báo treo ở từng pha
C. việc treo biển do nhân viên thao tác thực hiện
cả a, b và c đều đúng
Câu 46: Người cấp phiếu công tác hoặc người ra lệnh công tác phải là những người nào sau đây:
A. cả a, b và c
B. cán bộ kỹ thuật, điều độ viên lưới điện, trưởng ca nhà máy
C. là những người của đơn vị công tác có trình độ an toàn bậc 5/5 và đã được Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc đơn vị phê duyệt chức danh
D. công nhân lành nghề có trình độ an toàn bậc 5/5
Câu 47: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. làm việc gần thiết bị mang điện cao áp với khoảng cách cho phép
B. làm việc trực tiếp với thiết bị điện hạ áp
C. sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm... các thiết bị điện trên lưới
D. những thao tác đóng, cắt, xử lý sự cố
Câu 48: Khi làm việc trên máy cắt:
A. phải thực hiện cả a, b và c
B. phải gỡ cầu chì điều khiển máy cắt
C. phải khóa bộ phận điều khiển máy cắt và treo biển báo an toàn
D. phải có lệnh cho phép tách máy cắt ra khỏi vận hành
Câu 49: Những người nào phải chịu trách nhiệm về số lượng và trình độ nhân viên của đơn vị công tác:
A. người cho phép
B. người lãnh đạo công việc
C. nhân viên đơn vị công tác
D. người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát
Câu 50: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. những công việc đơn giản, khối lượng ít, thời gian ngắn do nhân viên khác làm dưới sự giám sát
của nhân viên vận hành
B. làm việc gần thiết bị mang điện cao áp với khoảng cách cho phép
C. cả b và c
D. những thao tác đóng, cắt, xử lý sự cố
Câu 51: Người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát phải chịu những trách nhiệm về an toàn nào sau
đây:
A. chịu trác nhiệm về chất lượng của các dụng cụ, trang bị an toàn sử dụng khi làm việc
B. cả a, b và c
C. trường hợp cần vắng mặt mà có người đúng chức danh được phép thay thế thì phải bàn giao nơi làm
việc và phiếu công tác cho người đó
D. trường hợp cần vắng mặt mà không có người thay thế thì phải rút
toàn đơn vị công tác ra khỏi nơi làm việc
Câu 52: Trong điều kiện vận hành bình thường, người thao tác và người giám sát phải tuân thủ theo
những qui định nào sau đây:

A. thao tác xong người thao tác phải đánh dấu đã thực hiện vào phiếu
B. thao tác xong, người thao tác và người giám sát cùng ký vào phiếu
C. thao tác theo đúng trình tự ghi trong phiếu
Trang 5/10 - Mã đề thi 568


cả a, b và c đều đúng
Câu 53: Người cấp phiếu công tác hoặc người ra lệnh công tác phải đảm bảo theo những yêu cầu nào sau
đây:
A. phải biết rõ nội dung công việc, phạm vi và khối lượng công việc để đề ra các biện pháp an toàn cần
thiết
B. phải có trình độ an toàn bậc 5/5
C. cả a, b và c
D. phân công người lãnh đạo công việc, người chỉ huy trực tiếp cũng như những nhân viên của đơn vị
công tác đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn
Câu 54: Người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát phải đảm bảo theo những yêu cầu nào sau đây:

A. phải có trình độ an toàn bậc 4/5 trở lên
B. phải chịu trách nhiệm kiểm tra lại và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết
khi tiếp nhận nơi làm việc
C. phải bố trí, phân công và giám sát sao cho mọi người trong đơn vị tiến hành công việc
một cách an toàn
cả a, b và c
Câu 55: Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:
A. điều chỉnh nấc phân áp không tự động
B. tháo dây trung tính MBA để củng cố và sửa chữa tiếp đất
C. không được thực hiện theo cả a, b và c
D. điều chỉnh nấc phân áp với máy biến áp điều áp dưới tải
Câu 56: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. những công việc đơn giản, khối lượng ít, thời gian ngắn do nhân viên vận hành trực tiếp làm
B. làm việc trực tiếp với thiết bị điện hạ áp
C. cả a và c
D. những công việc làm ở xa thiết bị có điện
Câu 57: Để tránh trường hợp đóng điện nhầm vào thiết bị có người đang làm việc, dao cách ly cần phải:
A. chìa khóa do người lãnh đạo công việc giữ
B. treo biển báo an toàn vào cần truyền động
C. thực hiện theo a và b
D. khóa cần truyền động
Câu 58: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. làm việc gần thiết bị mang điện cao áp với khoảng cách cho phép
B. làm việc trực tiếp với thiết bị điện hạ áp
C. những công việc đơn giản, khối lượng ít, thời gian ngắn do nhân viên khác làm dưới sự giám sát
của nhân viên vận hành
D. sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm... các thiết bị điện trên lưới
Câu 59: Trong các trường hợp thao tác, qui định bậc an toàn đối với người thao tác là:

A. 2/5
B. 3/5
C. 4/5
5/5
Câu 60: Cắt điện để làm việc phải treo biển báo “Cấm đóng điện...”, việc làm nào sau đây đúng:

A. biển phải được treo vào bộ truyền động các máy cắt, dao cách ly...
B. đã được cắt điện việc treo biển do nhân viên thao tác thực hiện
C. cả a và b
nhân viên đơn vị công tác có thể tự treo và tự tháo biển
Câu 61: Tiết diện nhỏ nhất của dây tiếp đất lưu động phải bằng:
A. 45mm2
B. 25mm2
C. 16mm2
D. 35mm2
Câu 62: Để chuẩn bị nơi làm việc khi cắt điện một phần hay cắt điện hoàn toàn, phải thực hiện các biện
pháp kỹ thuật: 1- tiếp đất; 2- kiểm tra không còn điện; 3- cắt điện; 4- đặt rào chắn; 5- treo biển báo an
toàn tại thiết bị đóng cắt. Các biện pháp kỹ thuật này phải theo trình tự nào sau đây là đúng:
A. 3-2-1-4-5
B. 3-4-2-1-5
C. 4-3-5-2-1
D. 3-5-2-1-4
Trang 6/10 - Mã đề thi 568


Câu 63: Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:

A. lấy mẫu dầu máy biến áp
B. tháo dây trung tính MBA để củng cố và sửa chữa tiếp đất
C. lau chùi sứ cách điện 35 kV trở xuống bằng chổi cách điện và sào cách điện
thực hiện theo a và c
Câu 64: Cắt điện để làm việc, việc làm nào sau đây đúng:
A. cho phép cắt điện chỉ bằng máy cắt, hoặc cầu dao phụ tải có bộ truyền động tự động
B. thiết bị được cách ly từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chảy, tháo đầu cáp...
C. cả a, b và c đều đúng
D. do nhân viên trong đơn vị công tác đảm nhiệm
Câu 65: Để làm nhiệm vụ giám sát, yêu cầu về sự có mặt của người giám sát và người chỉ huy trực tiếp:
A. có thể ủy quyền cho người cho phép
B. có thể vắng mặt trong thời gian ngắn
C. phải luôn luôn có mặt tại nơi làm việc
D. có thể uỷ quyền cho công nhân bậc cao
Câu 66: Khi chuẩn bị và bàn giao- tiếp nhận nơi làm việc theo phiếu công tá
C. việc quy định trách nhiệm cho các chức danh nào sau đây là đúng:
A. người chỉ huy trực tiếp phải kiểm tra lại và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết
B. người cho phép vào làm việc và người lãnh đạo công việc chịu trách nhiện ngang nhau
C. cả b và c đều đúng
D. người lãnh đạo công việc phải luôn có mặt tại hiện trường
Câu 67: Quy định về bậc an toàn tối thiểu khi vào trạm làm việc đối với công nhân là:
A. 3/5
B. 4/5
C. 5/5
C. 2/5
Câu 68: Khi kiểm tra thiết bị còn điện áp hay không, cần:
A. dùng bút thử điện có cấp điện áp phù hợp
B. phải thử cả 3 pha đầu vào và đầu ra
C. chỉ thử cả 3 pha đầu ra
D. thực hiện theo a và c
Câu 69: Người vào trạm làm việc một mình phải có:
A. bậc 5 an toàn và được giám đốc duyệt
B. bậc 4 an toàn và được giám đốc duyệt
C. bậc 4 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt
D. bậc 5 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt
Câu 70: Khi công tác trên đường trục cao áp không có nhánh rẽ- ngoài việc đặt tiếp đất 2 đầu khoảng làm
việc phải đặt thêm tiếp đất ở giữa nếu đoạn đang công tác:
A. dài đến 2 km
B. dài hơn 2 km
C. dài đến 1 km
D. dài hơn 1 km
Câu 71: Để làm nhiệm vụ giám sát, yêu cầu về sự có mặt của người giám sát và người chỉ huy trực tiếp:
A. cả a, b và c đều sai
B. có thể uỷ quyền cho công nhân bậc cao
C. có thể ủy quyền cho người lãnh đạo công việc D. có thể ủy quyền cho người cho phép
Câu 72: Người vào trạm làm việc một mình phải có:
A. cả a, b và c đều sai
B. bậc 3 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt
C. bậc 4 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt
D. bậc 5 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt
Câu 73: Trong điều kiện vận hành bình thường, người thao tác và người giám sát phải tuân thủ theo
những qui định nào sau đây:

A. mỗi động tác đã thực hiện xong, người thao tác đều phải đánh dấu vào mục tương ứng
trong phiếu
B. mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu vào mục tương ứng
trong phiếu
C. thao tác xong, người thao tác và người giám sát cùng ký vào phiếu
thực hiện theo cả a, b và c
Câu 74: Khi chuẩn bị và bàn giao- tiếp nhận nơi làm việc theo phiếu công tác việc quy định trách nhiệm
cho các chức danh nào sau đây là đúng:
A. người chỉ huy trực tiếp phải kiểm tra lại và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết
B. cả a, b và c đều đúng
C. người cho phép vào làm việc và người lãnh đạo công việc chịu trách nhiện ngang nhau
D. người cho phép vào làm việc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết
Trang 7/10 - Mã đề thi 568


Câu 75: Khi kiểm tra thiết bị còn điện áp hay không, cần:

A. chỉ thử cả 3 pha đầu ra
B. phải thử cả 3 pha đầu vào, đầu ra và dùng bút thử điện có cấp điện áp phù hợp
C. chỉ cần căn cứ vào tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ
thực hiện theo a và c
Câu 76: Khi có nhiều đơn vị cùng công tác trên hệ thống ĐZ, hoặc 1 TB việc làm nào sau đây đúng:
A. một người chỉ huy trực tiếp 2 đơn vị
B. một người có thể lãnh đạo công việc 2 đơn vị
C. mỗi đơn vị phải làm biện pháp an toàn riêng D. cả a và c đều đúng
Câu 77: Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:
A. tháo dây trung tính MBA để củng cố và sửa chữa tiếp đất
B. lấy mẫu dầu máy biến áp
C. không được thực hiện theo cả a, b và c
D. điều chỉnh nấc phân áp không tự động
Câu 78: Cắt điện để làm việc, việc làm nào sau đây đúng:

A. thiết bị được cách ly từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chảy, tháo đầu
cáp...
B. các máy cắt, dao cách ly phải được khóa mạch điều khiển hoặc tay điều khiển
C. do nhân viên vận hành đảm nhiệm
cả a, b và c
Câu 79: Khi đặt và tháo tiếp đất di động, những việc làm nào sau đây là đúng:

A. đặt và tháo tiếp đất đều phải có 2 người thực hiện và đều có trình độ an toàn ít nhất bậc
4
B. khi đặt tiếp đất: ngắn mạch 3 dây pha trước, sau đó đấu xuống đất; khi tháo tiếp đất thì
làm ngược lại
C. khi đặt tiếp đất: phải đấu một đầu với đất trước, sau đó mới lắp đầu kia với dây dẫn; khi
tháo tiếp đất thì làm ngược lại
cả a, b và c đều sai
Câu 80: Trong điều kiện bình thường, công nhân trực thao tác, xử lý sự cố tại chi nhánh được phép thực
hiện thao tác trên lưới (trong phạm vi quản lý) theo mệnh lệnh thao tác hoặc yêu cầu của:
A. lãnh đạo chi nhánh
B. lãnh đạo điện lực
C. đơn vị đăng ký công tác
D. điều độ viên trực ca Điện lực
Câu 81: Quy định về bậc an toàn của người chỉ huy trực tiếp khi thực hiện phiếu công tác cao áp:
A. 2/5
B. 4/5
C. 5/5
D. 3/5
Câu 82: Khi thực hiện phiếu công tác, những chức danh nào phải được Giám đốc (hoặc Phó GĐ) duyệt
danh sách:
A. người lãnh đạo công việc
B. người cấp phiếu
C. người giám sát
D. cả a, b và c
Câu 83: Khi chuẩn bị và bàn giao- tiếp nhận nơi làm việc theo phiếu công tác việc quy định trách nhiệm
cho các chức danh nào sau đây là đúng:
A. người cho phép vào làm việc và người lãnh đạo công việc chịu trách nhiện ngang nhau
B. người lãnh đạo công việc phải luôn có mặt tại hiện trường
C. người cho phép vào làm việc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết
D. cả a và b đều đúng
Câu 84: Khi thực hiện phiếu thao tác, người giám sát và người thao tác phải:

A. đọc kỹ và kiểm tra lại nội dung thao tác theo sơ đồ
B. thao tác theo đúng trình tự ghi trong phiếu
C. thao tác xong phải đánh dấu đã thực hiện
thực hiện cả a, b và c
Câu 85: Tiếp đất đường dây điện hạ áp phải:
Trang 8/10 - Mã đề thi 568


A. chỉ cần chập 3 pha
B. chập 3 pha và nối với dây trung tính
C. chập 3 pha, nối với dây trung tính và đấu xuống đất
D. cả a, b và c đều sai
Câu 86: Khi đặt và tháo tiếp đất di động, những việc làm nào sau đây là đúng:

A. đặt và tháo tiếp đất đều phải có 2 người thực hiện, một người có trình độ an toàn ít nhất
bậc 4 và người còn lại có trình độ an toàn ít nhất bậc 3
B. khi thực hiện tiếp đất phải mang găng cách điện và phải dùng sào cách điện
C. khi đặt tiếp đất: phải đấu một đầu với đất trước, sau đó mới lắp đầu kia với dây dẫn
cả a, b và c đều đúng
Câu 87: Để tránh trường hợp đóng điện nhầm vào thiết bị có người đang làm việc, dao cách ly cần phải:
A. chìa khóa do người lãnh đạo công việc giữ
B. chìa khóa do người cấp phiếu giữ
C. khóa cần truyền động
D. chìa khóa do người chỉ huy trực tiếp giữ
Câu 88: Cắt điện để làm việc, việc làm nào sau đây đúng:

A. do nhân viên vận hành đảm nhiệm
B. thiết bị được cách ly từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chảy, tháo đầu
cáp...
C. cả a và b
cả a, b và c đều sai
Câu 89: Quy định về bậc an toàn của người lãnh đạo công việc khi thực hiện phiếu công tác cao áp:
A. 5/5
B. 4/5
C. 2/5
D. 3/5
Câu 90: Trong mọi trường hợp thao tác trách nhiệm thuộc về những người nào sau đây:
A. cả a, b và c đều sai
B. cả a và b và cùng chịu trách nhiệm như nhau
C. người giám sát
D. người thao tác
Câu 91: Người cho phép đơn vị công tác vào làm việc phải là những người nào sau đây:
A. nhân viên quản lý vận hành
B. cả a và b
C. cả a, b và c đều sai
D. là những người có trình độ an toàn bậc 4/5 trở lên và thuộc đơn vị quản lý vận hành
Câu 92: Khi có nhiều đơn vị cùng công tác trên hệ thống ĐZ, hoặc 1 TB việc làm nào sau đây đúng:
A. một người có thể lãnh đạo công việc 2 đơn vị B. mỗi đơn vị được cấp 1 phiếu công tác
C. cả a, b và c đều đúng
D. mỗi đơn vị phải làm biện pháp an toàn riêng
Câu 93: Những người nào có quyền thay đổi nhân viên của đơn vị công tác:
A. người cho phép đơn vị công tác vào làm việc B. nhân viên đơn vị công tác
C. người lãnh đạo công việc
D. người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát
Câu 94: Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:
A. tháo dây trung tính MBA để củng cố và sửa chữa tiếp đất
B. thực hiện theo a và c
C. điều chỉnh nấc phân áp không tự động
D. lấy mẫu dầu máy biến áp
Câu 95: Khi đặt tiếp đất di động, việc làm nào sau đây đúng:

A. nhóm công tác phải nằm trọn vẹn trong khu vực được bảo vệ bằng các tiếp đất
B. phải kiểm tra không còn điện tại ngay vị trí đặt tiếp địa
C. chỉ cần đặt về phía đầu nguồn điện
a và b đều đúng
Câu 96: Khi thực hiện phiếu công tác, những chức danh nào phải được Giám đốc (hoặc Phó GĐ) duyệt
danh sách:
A. nhân viên đơn vị công tác
B. người chỉ huy trực tiếp (người giám sát)
C. người cho phép vào làm việc
D. cả a và b
Trang 9/10 - Mã đề thi 568


Câu 97: Khi đặt tiếp đất di động, việc làm nào sau đây đúng:
A. trước khi đặt phải kiểm tra không còn điện
B. chỉ cần đặt về phía đầu nguồn điện
C. phải kiểm tra không còn điện tại ngay vị trí đặt tiếp địa
D. b và c đều đúng
Câu 98: Trong điều kiện bình thường, khi làm việc trên ĐZ nhánh rẽ vào trạm dài không quá 200 m, chỉ
cần làm việc nào trong các việc sau đây:
A. tiếp đất đầu nhánh và cắt Aptômat của trạm
B. tiếp đất cả 2 đầu nhánh
C. phải có phiếu công tác
D. cả a, b và c
Câu 99: Để tránh trường hợp đóng điện nhầm vào thiết bị có người đang làm việc, khi khoá cần truyền
động dao cách ly thì:
A. chìa khóa do người chỉ huy trực tiếp giữ
B. chìa khóa do người lãnh đạo công việc giữ
C. chìa khóa do người cắt điện giữ
D. chìa khóa do người cấp phiếu giữ
Câu 100: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm... các thiết bị điện trên lưới
B. cả a, b và c đều sai
C. làm việc trực tiếp với thiết bị điện hạ áp
D. làm việc gần thiết bị mang điện cao áp với khoảng cách cho phép
Câu 101: Những đối tượng nào dưới đây có thể được đảm nhận chức danh người chỉ huy trực tiếp trong
phiếu công tác:
A. cả a, b và c đều đúng
B. là những người có trình độ an toàn bậc 4/5 trở lên
và đã được Giám đốc hoặc Phó Giám đốc đơn vị phê duyệt chức danh
C. kỹ thuật viên
D. cán bộ kỹ thuật
Câu 102: Quy định về bậc an toàn tối thiểu khi vào trạm làm việc đối với người vào trạm một mình là:
A. 4/5
B. 3/5
C. 5/5
D. 2/5
Câu 103: Trong các trường hợp thao tác, qui định bậc an toàn đối với người giám sát là:
A. 3/5
B. 5/5
C. 2/5
D. 4/5
Câu 104: Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:
A. lau chùi sứ cách điện 35 kV trở xuống bằng chổi cách điện và sào cách điện
B. thực hiện được cả a, b và c
C. lấy mẫu dầu máy biến áp
D. điều chỉnh nấc phân áp với máy biến áp điều áp dưới tải
Câu 105: Trong điều kiện bình thường, mọi thao tác đóng- cắt trên hệ thống điện phân phối phải:

A. chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện
B. chỉ cần lệnh thao tác
C. chỉ cần lệnh thao tác nhưng phải có 2 người thực hiện
cả a, b và c đều sai
Câu 106: Quy định về bậc an toàn của người cấp phiếu công tác khi thực hiện phiếu công tác cao áp:
A. 2/5
B. 5/5
C. 3/5
D. 4/5
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 10/10 - Mã đề thi 568Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×