Tải bản đầy đủ

AN TOÀN điện 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT

Mã học phần:
Lớp:

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên học phần: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN
Thời gian làm bài: 30 phút;
(106 câu trắc nghiệm)

- Số tín chỉ (hoặc đvht):

Mã đề thi 210

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
Câu 1: Để tránh trường hợp đóng điện nhầm vào thiết bị có người đang làm việc, khi khoá cần truyền
động dao cách ly thì:
A. chìa khóa do người cấp phiếu giữ
B. chìa khóa do người lãnh đạo công việc giữ

C. chìa khóa do người chỉ huy trực tiếp giữ
D. chìa khóa do người cắt điện giữ
Câu 2: Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:
A. không được thực hiện theo cả a, b và c
B. tháo dây trung tính MBA để củng cố và sửa chữa tiếp đất
C. điều chỉnh nấc phân áp không tự động
D. lấy mẫu dầu máy biến áp
Câu 3: Để làm nhiệm vụ giám sát, yêu cầu về sự có mặt của người giám sát và người chỉ huy trực tiếp:
A. có thể ủy quyền cho người cho phép
B. có thể vắng mặt trong thời gian ngắn
C. phải luôn luôn có mặt tại nơi làm việc
D. có thể uỷ quyền cho công nhân bậc cao
Câu 4: Để làm nhiệm vụ giám sát, yêu cầu về sự có mặt của người giám sát và người chỉ huy trực tiếp:
A. có thể ủy quyền cho người lãnh đạo công việc B. phải luôn luôn có mặt tại nơi làm việc
C. cả a và b
D. có thể uỷ quyền cho công nhân bậc cao
Câu 5: Người lãnh đạo công việc phải chịu những trách nhiệm về an toàn nào sau đây:
A. chịu trách nhiệm về số lượng, trình độ nhận viên trong đơn vị công tác, sao cho người chỉ huy trực
tiếp đảm bảo được khả năng giám sát an toàn họ trong khi làm việc
B. cả a và b
C. cả a, b và c đều sai
D. chịu trách nhiệm ngang với người cho phép vào làm việc (về việc chuẩn bị nới làm việc, về các
biện pháp an toàn cũng như các điều kiện đặc biệt ghi trong phiếu) khi tiếp nhận nơi làm việc hoặc khi
trực tiếp làm thủ tục cho phép đơn vị công tác vào làm việc
Câu 6: Người cho phép đơn vị công tác vào làm việc phải là những người nào sau đây:
A. cả a, b và c đều sai
B. cả a và b
C. nhân viên quản lý vận hành
D. là những người có trình độ an toàn bậc 4/5 trở lên và thuộc đơn vị quản lý vận hành
Câu 7: Để tránh trường hợp đóng điện nhầm vào thiết bị có người đang làm việc, dao cách ly cần phải:
A. khi dao cách ly ở trong trạm, khoá cần truyền động, treo biển báo an toàn vào cần truyền động và
chìa khoá giao cho người trực ca vận hành giữ
B. cả a, b và c đều sai
C. khóa cần truyền động khi dao cách ly ở trong trạm
D. khoá cần truyền động, treo biển báo an toàn vào cần truyền động và chìa khóa do người cắt điện giữ
hoặc người trực ca vận hành giữ
Câu 8: Trong điều kiện vận hành bình thường, người thao tác và người giám sát phải tuân thủ theo những
qui định nào sau đây:

A. thao tác xong rồi mới ký vào phiếu


B. đọc kỹ và kiểm tra lại nội dung thao tác theo sơ đồ
C. thực hiện cả a và b
D. cả a, b và c đều sai
Câu 9: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm... các thiết bị điện trên lưới
Trang 1/10 - Mã đề thi 210


B. làm việc gần thiết bị mang điện cao áp với khoảng cách cho phép
C. cả a và b đều sai
D. cả a, b và c đều sai
Câu 10: Trong điều kiện bình thường, mọi thao tác đóng- cắt trên hệ thống điện phân phối phải:

A. chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện
B. phải có 2 người thực hiện theo phiếu thao tác
C. chỉ cần lệnh thao tác nhưng phải có 2 người thực hiện
chỉ cần lệnh thao tác
Câu 11: Khi làm việc trên máy cắt:
A. chỉ cần cắt dao cách ly phía nguồn đến
B. cho phép làm việc ở các máy cắt đang vận hành
C. cả a, b và c đều sai
D. phải có lệnh công tác
Câu 12: Khi có nhiều đơn vị cùng công tác trên hệ thống ĐZ, hoặc 1 TB việc làm nào sau đây đúng:
A. mỗi đơn vị được cấp 1 phiếu công tác
B. cả a và b đều đúng
C. một người có thể lãnh đạo công việc 2 đơn vị D. một người chỉ huy trực tiếp 2 đơn vị
Câu 13: Người vào trạm làm việc một mình phải có:
A. bậc 4 an toàn và được giám đốc duyệt
B. bậc 5 an toàn và được giám đốc duyệt
C. bậc 4 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt
D. bậc 5 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt
Câu 14: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm... các thiết bị điện trên lưới
B. làm việc gần thiết bị mang điện cao áp với khoảng cách cho phép
C. cả a, b và c đều sai
D. làm việc trực tiếp với thiết bị điện hạ áp
Câu 15: Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:
A. điều chỉnh nấc phân áp với máy biến áp điều áp dưới tải
B. thực hiện được cả a, b và c
C. lấy mẫu dầu máy biến áp
D. lau chùi sứ cách điện 35 kV trở xuống bằng chổi cách điện và sào cách điện
Câu 16: Khi thực hiện phiếu công tác, những chức danh nào phải được Giám đốc (hoặc Phó GĐ) duyệt
danh sách:
A. người lãnh đạo công việc
B. cả a, b và c
C. người cấp phiếu
D. người chỉ huy trực tiếp
Câu 17: Khi công tác trên đường cáp ngầm, cần phải tiếp đất tại:
A. 1 đầu của đoạn cáp
B. 1 đầu của đoạn cáp về phía nguồn đến
C. cả a, b và c đều sai
D. 2 đầu của đoạn cáp
Câu 18: Quy định về bậc an toàn của người chỉ huy trực tiếp khi thực hiện phiếu công tác cao áp:
A. 2/5
B. 5/5
C. 3/5
D. 4/5
Câu 19: Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:
A. điều chỉnh nấc phân áp không tự động
B. lấy mẫu dầu máy biến áp
C. tháo dây trung tính MBA để củng cố và sửa chữa tiếp đất
D. thực hiện theo a và c
Câu 20: Trong mọi trường hợp thao tác trách nhiệm thuộc về những người nào sau đây:
A. người giám sát
B. cả a và b và cùng chịu trách nhiệm như nhau
C. người thao tác
D. cả a, b và c đều sai
Câu 21: Người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát phải đảm bảo theo những yêu cầu nào sau đây:

A. phải có trình độ an toàn bậc 4/5 trở lên
B. phải chịu trách nhiệm kiểm tra lại và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết
khi tiếp nhận nơi làm việc
C. phải bố trí, phân công và giám sát sao cho mọi người trong đơn vị tiến hành công việc
một cách an toàn
Trang 2/10 - Mã đề thi 210


cả a, b và c
Câu 22: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm... các thiết bị điện trên lưới
B. cả a, b và c đều sai
C. sửa chữa, tháo, lắp, đấu nối... đường dây hoặc đường cáp cao áp
D. làm việc trực tiếp với thiết bị điện hạ áp
Câu 23: Để tránh trường hợp đóng điện nhầm vào thiết bị có người đang làm việc, dao cách ly cần phải:
A. chìa khóa do người chỉ huy trực tiếp giữ
B. chìa khóa do người lãnh đạo công việc giữ
C. khóa cần truyền động
D. chìa khóa do người cấp phiếu giữ
Câu 24: Những người nào phải chịu trách nhiệm về số lượng và trình độ nhân viên của đơn vị công tác:
A. người cấp phiếu
B. người chỉ huy trực tiếp
C. người cho phép
D. công nhân bậc cao
Câu 25: Trong các trường hợp thao tác, qui định bậc an toàn đối với người giám sát là:
A. 2/5
B. 3/5
C. 4/5
D. 5/5
Câu 26: Những đối tượng nào dưới đây có thể được đảm nhận chức danh người chỉ huy trực tiếp trong
phiếu công tác:
A. kỹ thuật viên
B. cả a, b và c đều đúng
C. là những người có trình độ an toàn bậc 4/5 trở lên và đã được Giám đốc hoặc Phó Giám đốc đơn vị
phê duyệt chức danh
D. cán bộ kỹ thuật
Câu 27: Cắt điện để làm việc, việc làm nào sau đây đúng:
A. cả a, b và c đều đúng
B. cho phép cắt điện chỉ bằng máy cắt, hoặc cầu dao phụ tải có bộ truyền động tự động
C. do nhân viên trong đơn vị công tác đảm nhiệm
D. thiết bị được cách ly từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chảy, tháo đầu cáp...
Câu 28: Quy định về bậc an toàn của người cấp phiếu công tác khi thực hiện phiếu công tác cao áp:
A. 3/5
B. 2/5
C. 4/5
D. 5/5
Câu 29: Khi chuẩn bị và bàn giao- tiếp nhận nơi làm việc theo phiếu công tá
C. việc quy định trách nhiệm cho các chức danh nào sau đây là đúng:
A. người chỉ huy trực tiếp phải kiểm tra lại và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết
B. người cho phép vào làm việc và người lãnh đạo công việc chịu trách nhiện ngang nhau
C. người lãnh đạo công việc phải luôn có mặt tại hiện trường
D. cả b và c đều đúng
Câu 30: Để tránh trường hợp đóng điện nhầm vào thiết bị có người đang làm việc, dao cách ly cần phải:
A. thực hiện theo cả a, b và c
B. treo biển báo an toàn vào cần truyền động
C. chìa khóa do người cắt điện giữ
D. khóa cần truyền động
Câu 31: Khi thực hiện phiếu công tác, những chức danh nào phải được Giám đốc (hoặc Phó GĐ) duyệt
danh sách:
A. người chỉ huy trực tiếp (người giám sát)
B. người cho phép vào làm việc
C. cả a và b
D. nhân viên đơn vị công tác
Câu 32: Khi đặt tiếp đất di động, việc làm nào sau đây đúng:
A. phải kiểm tra không còn điện tại ngay vị trí đặt tiếp địa
B. chỉ cần đặt về phía đầu nguồn điện
C. b và c đều đúng
D. trước khi đặt phải kiểm tra không còn điện
Câu 33: Tiếp đất đường dây điện hạ áp phải:
A. cả a, b và c đều sai
B. chỉ cần chập 3 pha
C. chập 3 pha và nối với dây trung tính
D. chập 3 pha, nối với dây trung tính và đấu xuống đất
Câu 34: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. làm việc trực tiếp với thiết bị điện hạ áp
B. những thao tác đóng, cắt, xử lý sự cố
C. làm việc gần thiết bị mang điện cao áp với khoảng cách cho phép
Trang 3/10 - Mã đề thi 210


D. sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm... các thiết bị điện trên lưới
Câu 35: Người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát phải chịu những trách nhiệm về an toàn nào sau
đây:
A. trường hợp cần vắng mặt mà có người đúng chức danh được phép thay thế thì phải bàn giao nơi làm
việc và phiếu công tác cho người đó
B. chịu trác nhiệm về chất lượng của các dụng cụ, trang bị an toàn sử dụng khi làm việc
C. trường hợp cần vắng mặt mà không có người thay thế thì phải rút
toàn đơn vị công tác ra khỏi nơi làm việc
D. cả a, b và c
Câu 36: Những đối tượng nào dưới đây có thể được đảm nhận chức danh người lãnh đạo công việc trong
phiếu công tác:
A. kỹ thuật viên
B. cả a, b và c
C. cán bộ kỹ thuật
D. công nhân lành nghề
Câu 37: Người cấp phiếu công tác hoặc người ra lệnh công tác phải là những người nào sau đây:
A. công nhân lành nghề có trình độ an toàn bậc 5/5
B. là những người của đơn vị công tác có trình độ an toàn bậc 5/5 và đã được Giám đốc hoặc Phó
Giám đốc đơn vị phê duyệt chức danh
C. cả a, b và c
D. cán bộ kỹ thuật, điều độ viên lưới điện, trưởng ca nhà máy
Câu 38: Khi thực hiện phiếu thao tác, người giám sát và người thao tác phải:

A. đọc kỹ và kiểm tra lại nội dung thao tác theo sơ đồ
B. thao tác theo đúng trình tự ghi trong phiếu
C. thao tác xong phải đánh dấu đã thực hiện
thực hiện cả a, b và c
Câu 39: Những người nào phải chịu trách nhiệm về số lượng và trình độ nhân viên của đơn vị công tác:
A. người cho phép
B. nhân viên đơn vị công tác
C. người lãnh đạo công việc
D. người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát
Câu 40: Quy định về bậc an toàn tối thiểu khi vào trạm làm việc đối với nhóm trưởng là:
A. 5/5
B. 3/5
C. 2/5
D. 4/5
Câu 41: Khi có nhiều đơn vị cùng công tác trên hệ thống ĐZ, hoặc 1 TB việc làm nào sau đây đúng:
A. một người có thể lãnh đạo công việc 2 đơn vị B. mỗi đơn vị phải làm biện pháp an toàn riêng
C. cả a và c đều đúng
D. một người chỉ huy trực tiếp 2 đơn vị
Câu 42: Khi kiểm tra thiết bị còn điện áp hay không, việc làm nào sau đây đúng:
A. cho phép dùng sào thao tác gõ nhẹ vào đường dây
B. chỉ cần căn cứ vào tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ...
C. không cần kiểm tra bút thử điện trước ở nơi có điện
D. cả a, b và c đều sai
Câu 43: Những người nào phải chịu trách nhiệm về số lượng và trình độ nhân viên của đơn vị công tác:
A. người lãnh đạo công việc
B. người cấp phiếu
C. cả a và b
D. người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát
Câu 44: Quy định về bậc an toàn tối thiểu khi vào trạm làm việc đối với công nhân là:
A. 3/5
B. 2/5 C. 4/5
C. 5/5
Câu 45: Trong điều kiện bình thường, mọi thao tác đóng- cắt trên hệ thống điện phân phối phải:

A. chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện
B. chỉ cần lệnh thao tác
C. chỉ cần lệnh thao tác nhưng phải có 2 người thực hiện
cả a, b và c đều sai
Câu 46: Cắt điện để làm việc, việc làm nào sau đây đúng:
A. thiết bị được cách ly từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chảy, tháo đầu cáp...
B. cả a và b
C. cho phép cắt điện chỉ bằng máy cắt, hoặc cầu dao phụ tải có bộ truyền động tự động
Trang 4/10 - Mã đề thi 210


D. các máy cắt, dao cách ly phải được khóa mạch điều khiển hoặc tay điều khiển
Câu 47: Cắt điện để làm việc, việc làm nào sau đây đúng:

A. thiết bị được cách ly từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chảy, tháo đầu
cáp...
B. các máy cắt, dao cách ly phải được khóa mạch điều khiển hoặc tay điều khiển
C. do nhân viên vận hành đảm nhiệm
cả a, b và c
Câu 48: Trong điều kiện bình thường, mọi thao tác đóng- cắt trên hệ thống điện phân phối phải:
A. chỉ cần lệnh thao tác
B. có phiếu thao tác
C. chỉ cần lệnh thao tác nhưng phải có 2 người thực hiện
D. chỉ cần một nhân viên vận hành thực hiện
Câu 49: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. làm việc gần thiết bị mang điện cao áp với khoảng cách cho phép
B. những thao tác đóng, cắt, xử lý sự cố
C. những công việc đơn giản, khối lượng ít, thời gian ngắn do nhân viên khác làm dưới sự giám sát
của nhân viên vận hành
D. cả b và c
Câu 50: Khi chuẩn bị và bàn giao- tiếp nhận nơi làm việc theo phiếu công tác việc quy định trách nhiệm
cho các chức danh nào sau đây là đúng:
A. cả a và b đều đúng
B. người cho phép vào làm việc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết
C. người lãnh đạo công việc phải luôn có mặt tại hiện trường
D. người cho phép vào làm việc và người lãnh đạo công việc chịu trách nhiện ngang nhau
Câu 51: Những người nào có quyền thay đổi nhân viên của đơn vị công tác:
A. người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát
B. nhân viên đơn vị công tác
C. người cấp phiếu
D. người cho phép đơn vị công tác vào làm việc
Câu 52: Khi có nhiều đơn vị cùng công tác trên hệ thống ĐZ, hoặc 1 TB việc làm nào sau đây đúng:
A. mỗi đơn vị được cấp 1 phiếu công tác
B. mỗi đơn vị phải làm biện pháp an toàn riêng
C. một người chỉ huy trực tiếp 2 đơn vị
D. cả a và b đều đúng
Câu 53: Khi đặt và tháo tiếp đất di động, những việc làm nào sau đây là đúng:

A. đặt và tháo tiếp đất đều phải có 2 người thực hiện, một người có trình độ an toàn ít nhất
bậc 4 và người còn lại có trình độ an toàn ít nhất bậc 3
B. khi thực hiện tiếp đất phải mang găng cách điện và phải dùng sào cách điện
C. khi đặt tiếp đất: phải đấu một đầu với đất trước, sau đó mới lắp đầu kia với dây dẫn
cả a, b và c đều đúng
Câu 54: Khi đặt và tháo tiếp đất di động, những việc làm nào sau đây là đúng:

A. đặt và tháo tiếp đất đều phải có 2 người thực hiện và đều có trình độ an toàn ít nhất bậc
4
B. khi đặt tiếp đất: ngắn mạch 3 dây pha trước, sau đó đấu xuống đất; khi tháo tiếp đất thì
làm ngược lại
C. khi đặt tiếp đất: phải đấu một đầu với đất trước, sau đó mới lắp đầu kia với dây dẫn; khi
tháo tiếp đất thì làm ngược lại
cả a, b và c đều sai
Câu 55: Trong điều kiện bình thường, công nhân trực thao tác, xử lý sự cố tại chi nhánh được phép thực
hiện thao tác trên lưới (trong phạm vi quản lý) theo mệnh lệnh thao tác hoặc yêu cầu của:
A. điều độ viên trực ca Điện lực
B. lãnh đạo chi nhánh
C. cả b và c
D. người ra lệnh thao tác của chi nhánh (theo phân cấp)
Trang 5/10 - Mã đề thi 210


Câu 56: Cắt điện để làm việc phải treo biển báo “Cấm đóng điện...”, việc làm nào sau đây đúng:

A. biển phải được treo vào bộ truyền động các máy cắt, dao cách ly...
B. đã được cắt điện việc treo biển do nhân viên thao tác thực hiện
C. cả a và b
nhân viên đơn vị công tác có thể tự treo và tự tháo biển
Câu 57: Khi kiểm tra thiết bị còn điện áp hay không, cần:

A. chỉ thử cả 3 pha đầu ra
B. phải thử cả 3 pha đầu vào, đầu ra và dùng bút thử điện có cấp điện áp phù hợp
C. chỉ cần căn cứ vào tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ
thực hiện theo a và c
Câu 58: Quy định về bậc an toàn của người cho phép đơn vị công tác vào làm việc khi thực hiện phiếu
công tác cao áp:
A. 2/5
B. 4/5
C. 3/5
D. 5/5
Câu 59: Khi đặt tiếp đất di động, việc làm nào sau đây đúng:
A. trước khi đặt phải kiểm tra không còn điện
B. chỉ cần đặt về phía đầu nguồn điện
C. phải kiểm tra không còn điện tại ngay vị trí đặt tiếp địa
D. b và c đều đúng
Câu 60: Khi thực hiện phiếu công tác, những chức danh nào phải được Giám đốc (hoặc Phó GĐ) duyệt
danh sách:
A. cả a, b và c
đều sai
B. người cấp phiếu
C. cả a và b
D. người cho phép vào làm việc
Câu 61: Cắt điện để làm việc phải treo biển báo “Cấm đóng điện...”, việc làm nào sau đây đúng:

A. biển phải được treo vào bộ truyền động các máy cắt, dao cách ly...
B. đã được cắt điện với các dao cách ly một pha thì biển báo treo ở từng pha
C. việc treo biển do nhân viên thao tác thực hiện
cả a, b và c đều đúng
Câu 62: Người cấp phiếu công tác hoặc người ra lệnh công tác phải đảm bảo theo những yêu cầu nào sau
đây:
A. phân công người lãnh đạo công việc, người chỉ huy trực tiếp cũng như những nhân viên của đơn vị
công tác đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn
B. cả a, b và c
C. phải có trình độ an toàn bậc 5/5
D. phải biết rõ nội dung công việc, phạm vi và khối lượng công việc để đề ra các biện pháp an toàn cần
thiết
Câu 63: Khi chuẩn bị và bàn giao- tiếp nhận nơi làm việc theo phiếu công tác việc quy định trách nhiệm
cho các chức danh nào sau đây là đúng:
A. người chỉ huy trực tiếp phải kiểm tra lại và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết
B. cả a, b và c đều đúng
C. người cho phép vào làm việc và người lãnh đạo công việc chịu trách nhiện ngang nhau
D. người cho phép vào làm việc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết
Câu 64: Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:
A. tháo dây trung tính MBA để củng cố và sửa chữa tiếp đất
B. điều chỉnh nấc phân áp không tự động
C. không được thực hiện theo cả a, b và c
D. điều chỉnh nấc phân áp với máy biến áp điều áp dưới tải
Câu 65: Quy định về bậc an toàn tối thiểu khi vào trạm làm việc đối với người vào trạm một mình là:
A. 4/5
B. 2/5
C. 5/5
D. 3/5
Câu 66: Khi thực hiện phiếu công tác, những chức danh nào phải được Giám đốc (hoặc Phó GĐ) duyệt
danh sách:
Trang 6/10 - Mã đề thi 210


A. người cấp phiếu
B. cả a, b và c
C. người lãnh đạo công việc
D. người giám sát
Câu 67: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. những công việc đơn giản, khối lượng ít, thời gian ngắn do nhân viên vận hành trực tiếp làm
B. những công việc làm ở xa thiết bị có điện
C. cả a và c
D. làm việc trực tiếp với thiết bị điện hạ áp
Câu 68: Những người nào có quyền thay đổi nhân viên của đơn vị công tác:
A. nhân viên đơn vị công tác
B. người lãnh đạo công việc
C. người chỉ huy trực tiếp hoặc người giám sát
D. người cho phép đơn vị công tác vào làm việc
Câu 69: Người lãnh đạo công việc phải đảm bảo theo những yêu cầu nào sau đây:
A. phải có đủ năng lực để đảm nhận nhiệm vụ
B. phải có trình độ an toàn bậc 5/5

C. chịu trác nhiệm về số lượng, trình độ nhận viên trong đơn vị công tác, sao cho người chỉ huy trực
tiếp đảm bảo được khả năng giám sát an toàn họ trong khi làm việc
cả a, b và c
Câu 70: Trong điều kiện bình thường, công nhân trực thao tác, xử lý sự cố tại chi nhánh được phép thực
hiện thao tác trên lưới (trong phạm vi quản lý) theo mệnh lệnh thao tác hoặc yêu cầu của:
A. lãnh đạo chi nhánh
B. người ra lệnh thao tác của chi nhánh (theo phân cấp)
C. đơn vị đăng ký công tác
D. lãnh đạo điện lực
Câu 71: Khi công tác trên đường trục cao áp không có nhánh rẽ- ngoài việc đặt tiếp đất 2 đầu khoảng làm
việc phải đặt thêm tiếp đất ở giữa nếu đoạn đang công tác:
A. dài đến 1 km
B. dài hơn 1 km
C. dài đến 2 km
D. dài hơn 2 km
Câu 72: Trong điều kiện bình thường, mọi thao tác đóng- cắt trên hệ thống điện phân phối phải:
A. phải có 2 người thực hiện
B. chỉ cần lệnh thao tác
C. có phiếu thao tác
D. cả 2 điều kiện a và c
Câu 73: Cắt điện để làm việc, việc làm nào sau đây đúng:

A. cho phép cắt điện chỉ bằng máy cắt, hoặc cầu dao phụ tải có bộ truyền động tự động
B. các máy cắt, dao cách ly phải được khóa mạch điều khiển hoặc tay điều khiển
C. do nhân viên trong đơn vị công tác đảm nhiệm
cả a, b và c đều đúng
Câu 74: Người cho phép đơn vị công tác vào làm việc phải chịu những trách nhiệm về an toàn nào sau
đây:

A. chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết thích hợp với
đặc điểm công việc và nơi làm việc
B. thực hiện đầy đủ các thủ tục cho phép vào làm việc, tiếp nhận nơi làm việc khi kết
thúc, ghi vào phiếu công tác những mục theo yêu cầu và vào sổ vận hành
C. sau khi bàn giao nơi làm việc thì lưu giữ phiếu vào cặp “Phiếu đang làm việc” để theo dõi
D. cả a, b và c
Câu 75: Trong các trường hợp thao tác, qui định bậc an toàn đối với người thao tác là:

A. 2/5
B. 3/5
C. 4/5
5/5
Câu 76: Khi đặt và tháo tiếp đất di động, những việc làm nào sau đây là đúng:

A. đặt và tháo tiếp đất đều phải có 2 người thực hiện, một người có trình độ an toàn ít nhất
bậc 4 và người còn lại có trình độ an toàn ít nhất bậc 3
Trang 7/10 - Mã đề thi 210


B. khi tiếp đất, chỉ cần ngắn mạch 3 dây pha
C. khi đặt tiếp đất: ngắn mạch 3 dây pha trước, sau đó đấu xuống đất
cả a, b và c đều sai
Câu 77: Trong điều kiện vận hành bình thường, người thao tác và người giám sát phải tuân thủ theo
những qui định nào sau đây:

A. thao tác xong người thao tác phải đánh dấu đã thực hiện vào phiếu
B. thao tác xong, người thao tác và người giám sát cùng ký vào phiếu
C. thao tác theo đúng trình tự ghi trong phiếu
cả a, b và c đều đúng
Câu 78: Quy định về bậc an toàn của người giám sát khi thực hiện phiếu công tác cao áp:
A. 3/5
B. 4/5
C. 2/5
D. 5/5
Câu 79: Quy định về bậc an toàn của người lãnh đạo công việc khi thực hiện phiếu công tác cao áp:
A. 2/5
B. 5/5
C. 3/5
D. 4/5
Câu 80: Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:

A. lấy mẫu dầu máy biến áp
B. tháo dây trung tính MBA để củng cố và sửa chữa tiếp đất
C. lau chùi sứ cách điện 35 kV trở xuống bằng chổi cách điện và sào cách điện
thực hiện theo a và c
Câu 81: Cắt điện để làm việc, việc làm nào sau đây đúng:

A. do nhân viên vận hành đảm nhiệm
B. thiết bị được cách ly từ mọi phía bằng cách cắt dao cách ly, tháo cầu chảy, tháo đầu
cáp...
C. cả a và b
cả a, b và c đều sai
Câu 82: Để chuẩn bị nơi làm việc khi cắt điện một phần hay cắt điện hoàn toàn, phải thực hiện các biện
pháp kỹ thuật: 1- tiếp đất; 2- kiểm tra không còn điện; 3- cắt điện; 4- đặt rào chắn; 5- treo biển báo an
toàn tại thiết bị đóng cắt. Các biện pháp kỹ thuật này phải theo trình tự nào sau đây là đúng:
A. 3-4-2-1-5
B. 4-3-5-2-1
C. 3-5-2-1-4
D. 3-2-1-4-5
Câu 83: Máy biến áp đang vận hành, cho phép thực hiện những công việc nào sau đây:
A. thực hiện theo a và b
B. điều chỉnh nấc phân áp không tự động
C. lau chùi sứ cách điện 35 kV trở xuống bằng chổi cách điện và sào cách điện
D. tháo dây trung tính MBA để củng cố và sửa chữa tiếp đất
Câu 84: Khi kiểm tra thiết bị còn điện áp hay không, việc làm nào sau đây đúng:
A. chỉ cần căn cứ vào tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ...
B. cho phép dùng sào thao tác gõ nhẹ vào đường dây
C. không cần kiểm tra bút thử điện trước ở nơi có điện
D. nếu tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ... báo có điện thì coi như thiết bị vẫn có điện
Câu 85: Tiết diện nhỏ nhất của dây tiếp đất lưu động phải bằng:
A. 45mm2
B. 25mm2
C. 16mm2
D. 35mm2
Câu 86: Khi làm việc trên máy cắt:
A. phải gỡ cầu chì điều khiển máy cắt
B. phải có lệnh cho phép tách máy cắt ra khỏi vận hành
C. phải thực hiện cả a, b và c
D. phải khóa bộ phận điều khiển máy cắt và treo biển báo an toàn
Câu 87: Khi kiểm tra thiết bị còn điện áp hay không, cần:
A. phải thử cả 3 pha đầu vào và đầu ra
B. chỉ thử cả 3 pha đầu ra
C. dùng bút thử điện có cấp điện áp phù hợp
D. thực hiện theo a và c
Trang 8/10 - Mã đề thi 210


Câu 88: Người cho phép đơn vị công tác vào làm việc phải chịu những trách nhiệm về an toàn nào sau
đây:

A. phải có trình độ an toàn bậc 4/5 trở lên và thuộc đơn vị quản lý vận hành
B. chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết thích hợp với
đặc điểm công việc và nơi làm việc
C. thực hiện đầy đủ các thủ tục cho phép vào làm việc, tiếp nhận nơi làm việc khi kết
thúc, ghi vào phiếu công tác những mục theo yêu cầu và vào sổ vận hành
cả a, b và c
Câu 89: Để tránh trường hợp đóng điện nhầm vào thiết bị có người đang làm việc, dao cách ly cần phải:
A. treo biển báo an toàn vào cần truyền động
B. chìa khóa do người lãnh đạo công việc giữ
C. thực hiện theo a và b
D. khóa cần truyền động
Câu 90: Khi làm việc trên máy cắt:
A. chỉ cần cắt dao cách ly phía nguồn đến
B. cho phép làm việc ở các máy cắt đang vận hành
C. phải có lệnh cho phép tách máy cắt ra khỏi vận hành, phải gỡ cầu chì điều khiển máy cắt, phải khóa
bộ phận điều khiển máy cắt và treo biển báo an toàn
D. cả a, b và c đều sai
Câu 91: Khi thực hiện phiếu công tác, những chức danh nào phải được Giám đốc (hoặc Phó GĐ) duyệt
danh sách:
A. người cho phép vào làm việc
B. người lãnh đạo công việc
C. cả a và c
D. công nhân bậc cao
Câu 92: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. làm việc gần thiết bị mang điện cao áp với khoảng cách cho phép
B. sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm... các thiết bị điện trên lưới
C. làm việc trực tiếp với thiết bị điện hạ áp
D. những công việc đơn giản, khối lượng ít, thời gian ngắn do nhân viên khác làm dưới sự giám sát
của nhân viên vận hành
Câu 93: Khi đặt tiếp đất di động, việc làm nào sau đây đúng:

A. nhóm công tác phải nằm trọn vẹn trong khu vực được bảo vệ bằng các tiếp đất
B. phải kiểm tra không còn điện tại ngay vị trí đặt tiếp địa
C. chỉ cần đặt về phía đầu nguồn điện
a và b đều đúng
Câu 94: Người vào trạm làm việc một mình phải có:
A. bậc 3 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt
B. bậc 5 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt
C. cả a, b và c đều sai
D. bậc 4 an toàn và được đơn vị trưởng duyệt
Câu 95: Khi đặt tiếp đất di động, việc làm nào sau đây đúng:
A. nhóm công tác phải nằm trọn vẹn trong khu vực được bảo vệ bằng các tiếp đất
B. phải kiểm tra không còn điện tại ngay vị trí đặt tiếp địa
C. tiếp đất phải đặt về phía có khả năng dẫn điện đến
D. cả a, b và c đều đúng
Câu 96: Trong điều kiện bình thường, khi làm việc trên ĐZ nhánh rẽ vào trạm dài không quá 200 m, chỉ
cần làm việc nào trong các việc sau đây:
A. tiếp đất đầu nhánh và cắt Aptômat của trạm
B. phải có phiếu công tác
C. cả a, b và c
D. tiếp đất cả 2 đầu nhánh
Câu 97: Khi kiểm tra thiết bị còn điện áp hay không, cần:

A. phải thử cả 3 pha đầu vào và đầu ra
B. dùng bút thử điện có cấp điện áp phù hợp
C. nếu tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ... báo có điện thì coi như thiết bị vẫn có điện
thực hiện theo cả a, b và c
Trang 9/10 - Mã đề thi 210


Câu 98: Trong điều kiện bình thường, công nhân trực thao tác, xử lý sự cố tại chi nhánh được phép thực
hiện thao tác trên lưới (trong phạm vi quản lý) theo mệnh lệnh thao tác hoặc yêu cầu của:
A. lãnh đạo chi nhánh
B. lãnh đạo điện lực
C. đơn vị đăng ký công tác
D. điều độ viên trực ca Điện lực
Câu 99: Những việc nào sau đây được phép thực hiện theo lệnh thao tác (không cần phiếu thao tác):

A. các thao tác đóng, cắt... để xử lý sự cố
B. các thao tác đóng, cắt để giải quyết công tác đột xuất
C. các công việc thuộc về vận hành như hòa máy phát, điều áp dưới
tải...
cả a và c
Câu 100: Khi có nhiều đơn vị cùng công tác trên hệ thống ĐZ, hoặc 1 TB việc làm nào sau đây đúng:
A. mỗi đơn vị phải làm biện pháp an toàn riêng B. mỗi đơn vị được cấp 1 phiếu công tác
C. một người có thể lãnh đạo công việc 2 đơn vị D. cả a, b và c đều đúng
Câu 101: Khi làm việc trên đoạn đường dây dài đã được cắt điện, nhưng đi chung cột với đường dây
khác đang vận hành thì hai bộ tiếp đất không đặt xa nhau quá:
A. 300 m
B. 500 m
C. 1000 m
D. 2000 m
Câu 102: Những công việc nào sau đây được phép làm theo lệnh công tác:
A. những công việc đơn giản, khối lượng ít, thời gian ngắn do nhân viên vận hành trực tiếp làm
B. sửa chữa, di chuyển, tháo, lắp, hiệu chỉnh, thử nghiệm... các thiết bị điện trên lưới
C. làm việc trực tiếp với thiết bị điện hạ áp
D. sửa chữa, tháo, lắp, đấu nối... đường dây hoặc đường cáp cao áp
Câu 103: Những người nào có quyền thay đổi nhân viên của đơn vị công tác:
A. người cấp phiếu
B. người cho phép đơn vị công tác vào làm việc
C. người lãnh đạo công việc
D. cả a và c
Câu 104: Để làm nhiệm vụ giám sát, yêu cầu về sự có mặt của người giám sát và người chỉ huy trực tiếp:
A. cả a, b và c đều sai
B. có thể uỷ quyền cho công nhân bậc cao
C. có thể ủy quyền cho người lãnh đạo công việc D. có thể ủy quyền cho người cho phép
Câu 105: Người vào trạm làm việc một mình phải có:
A. bậc 3 an toàn và được giám đốc duyệt
B. bậc 4 an toàn và được giám đốc duyệt
C. cả a, b và c đều sai
D. bậc 5 an toàn và được giám đốc duyệt
Câu 106: Trong điều kiện vận hành bình thường, người thao tác và người giám sát phải tuân thủ theo
những qui định nào sau đây:

A. mỗi động tác đã thực hiện xong, người thao tác đều phải đánh dấu vào mục tương ứng
trong phiếu
B. mỗi động tác đã thực hiện xong, người giám sát đều phải đánh dấu vào mục tương ứng
trong phiếu
C. thao tác xong, người thao tác và người giám sát cùng ký vào phiếu
thực hiện theo cả a, b và c
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 10/10 - Mã đề thi 210Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×