Tải bản đầy đủ

ma trân sử 7 một tiết

Mức độ

Nhận biết

Vận dụng
Thấp

Chủ đề
Khái quát
lịch sử thế giới
trung đại.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Buổi đầu độc
lập thời Ngô,
Đinh - Tiền Lê
(Thế kỷ X).

Thông hiểu


Cộng
cao

- So sánh sự
khác
nhau
giữa nền kinh
tế lãnh địa và
nền kinh tế
thành thị ở
Châu Âu thời
trung đại.
- So sánh nét
chính về kinh
tế -xã hội
Phương Đông
và Châu Âu
thời
phong
kiến.
1
2
20 %
- Kể tên các
nhân
vật
lịch sử thời
Ngô, ĐinhTiền Lê.
- Xác định
được
một
nhân
vật
lịch sử em
yêu thích.

1
2
20 %


- Đánh giá
công
lao
của
Ngô
Quyền,
Đinh
Bộ
Lĩnh,

Hoàn.
- Đánh giá
về nhân vật
lịch sử em


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

1/4
1
10%

Nước Đại Việt
thời Lý(Thế
kỷ XI-XII)

-Trình bày
biện pháp
phát
triển
sản
xuất
nông nghiệp
của nhà Lý.
- Trình bày
những biện
pháp nhằm
củng
cố
quốc
gia
thống nhất
của triều Lý.
1/2
2
20%

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

yêu thích.
- Liên hệ
bản thân.
3/4
1
3
4
30%
40 %
- Vì sao nền
nông nghiệp
nước ta dưới
thời Lý phát
triển.
- Lý giải tác
dụng
của
chính
sách
”Ngụ binh ư
nông”
1/2
2
20%

Tổng
1/4+1/2
1/2
Số câu :
3
2
Số điểm:
30%
20%
Tỉ lệ:
Năng lực hình thành:
- Nhận xét, đánh giá.
- Nhận biết, so sánh.
- Vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.
- Tái hiện sự kiện.
- Năng lực thực hành (làm bài kiểm tra viết)

1
4
40 %
1
2
20%

3/4
3
30 %

4
10
100%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×