Tải bản đầy đủ

Dịch học ngũ linh cao từ linh phan 2

&iu muUitr/qu6 giin luin...

Xudt hinh: D6n nhh ban

155

th6.n.

^\
9. PHONGTHMNTIEUSUC

YQn th6: BO ngoi,i tu6ng chilng thuQn lqi, thgc ra c6 nhidu

trfc tr6. NOn suy tinh chu d6o m6i grii quyiit
Hy vgng: Chrra thgc

Ti{ v$n:

drlo.c.

vi c6 ngudi cln tr6.


hiOn drro.c

Chua grin quyi5t drrgc.

Sqf nghi.ep: Chua

phl,i lfic themh.

NhAm chric: Chua the nhu i,,ph?ichd mQt thdi gian nfra.
Chuy6n nghb. NOn suy tinh lai.

Tinh y6u: Quan hQ chua ti6n ri6n, di c6 qua l4r cflng kh6
nhu y.

K6t n6n: Bf ngin tr6, kh6 tiit nqp.
Dgt ngrrdi: Khdng d6n, c6

Di xa:

D1r rrinh

bi dao

d,6n

c0ng v6 ich.

10n.

Tranh trpg: Bi keo di.,i day dua, nhrmg cut5i ctng

se

xong.
Sqrviec: M6 rQng, nhung chua th6 grii quyiit dugc.

Benh

tifi Kh6ng nghiOm trqng nhrrng ddy drra kh6 dflThi cfi: Chua th6 dat ki5t qui nfru i'.
M6t cfia: Chua tim
XrrSt

duo.

c.

hinh: Nn6t tndi chua th6 vd ngay.

lo.THr0NTR+CHLf
VQn thA Dang & grai do?n vO cing nguy ngQp, phii hi5t


156 Ch 4. Qu6 Dich giin luAn

sfic thfln treng, nOn dr;a vho bd trOn, gifr

Hy vgng: Kh6

thqrc hiQn

16

cho chu d6o.

vi diy r6y kh6 khin vi chua c5

gfng dri m(rc.

Tii

vQn: Kh6ng th6 nhu !'.

Sgnghigp: V6t

v& mh kh6ng xong.

Nham chrfc: Kh6 nhu !,phiichd thdi.
Chuy6n nghb: Chua thflt thich hop, nhung cu5i cing c0ng
xong.

Tinh yOu: Tinh clm d6i bOn chua chin mudi.
HOn nhf,n: Trr6ng chtrng thufln lgi, thrlc ra kh6 thinh.

D{i ngrrdi: Chd ch6n

chO

m6i t6i.

Di xa: NOn b6 f'dinh di xa d6 kh6i gap chuyQn A6ttrec.

Tranh tgng: Cti tr6nh d6 kh6i th6t bai.
SqrviQc
BQnh

Thi

Eiy

rdy kh6 khln kh6ng d6

gili

quy6t.

t$fi Nguy hi6m c6 biOn chtrng.

cr?: Kh6ng d6.

Mdt cfia: Bi

vOt kh6c che

6p.

Xudt hinh: Tru6c mit chua th6.

ll.DIAUmUrHlr
V{n th6: Tuong
di,i kh6ng

liu,

Ai5i tfruan
nOn suy

loi, nhtrng tinh tr4ng n}ry k6o

tinh

OiSl s6cfr

thich trng.

Hy vgng: Nhu y, nhung vho phft ch6t d6 th6t bai do chti
quan ho{c b6t man.

j


Sdu mdditdqu6

Ti{ vSn: Kh6

hanh thOng, c6 thu nhQp

giin luin...

157

til nhiOu ngu6n.

Sqf nghiQp: Thl,nh cOng, nhung mau ch6ng suy

vi.

NhAm chrls C6 chrlc vi ho{c chirc nghiQp t5t, nhung sau
d6 d6 bi rhdt bai.

Chuy6n nghb: Drrgc.

Tinh y6u: DOi

bOn

ti6p x6c gin gfri, nhung d6 nhy sinh tu!,

tiQn.

HOn nhfln: C6 nhin duyOn tiit.

D6 ngrldi: Dang t6i.

Di xa: Chuy6n di vui v6, t5t

d-ep.

Tranh trlng: Thdng, nhtrng hoi giii vdn hon.

'

cin ti6p xfc bI'n bac

Sr[ viQc Chi
BQnh

Thi

t$ft ThuyOn giim

cr?: Dat

sE

gi&i quyi5t dugc nguy.

dan.

kiit qui t6t.

Mdt cria: Tim dugc.

xudt hinh:
12.

SE

tr6 vd.

THtsN DIA Bi

nly le thdi ky t6i nghich clnh, moi viOc diru
kh6ng thufln lgi, phii gdng sfic chiu kh6 cgc ve vuqr

VQn th6: L6c

qua, thi khOng 16u sau sE c6 chuySn bi;Sn ttit.

Hy vgng: Kh6 thhnh, pham sai lim vi6n vdng.

Tii v{n: Kh6ng c6.
Sqf nghipp: Kh6ng thA,nh,

vi kh&rg dic thdi hoflc sai


158 Ch 4. Qu6 Dlch giin luin

phrrong Ph6P.

NhAm chrlc Tru6c mit khong c6.

Chuy6n nghb. Tinh thc xem ra phii chuy6n nghb, nhurg
kh6ng chuy6n hi c6 lgi hon.

Tinh y6u: DOi bOn sip tliin hiii chia tay.

II6n nh6n: Kh6 tha.,nh lrrong duY6n.

D$ ngrrdt:

KhOng di6n.

Di xa: Kh6ng

nOn, v6

ich.

Tranh tgng: Thua.
Sqf yiec: Kh6 bC dUli-Ou, giii

quyiSt.

Benh t$tz Khla nguy kiPh.

Thi c&

Pham

nhiiu sai s6t, khOng dat-

M6t cfia: B6n rB cho ngrrdi kh6c-

xdlt hinh: c6 di khong

'

13.

vd.

^rL+

TEIENHOADONGNHAN

Vfln th6: VQn dang vuqng, duqc ngudi khic tin nhiQm, c6
dann tii6ng tdt, mgi viQc d6 thi'nh.

Hy vgng: Nhieu.khi nlng dtrgc ngudi ung hO, da b3t mi
thi,nh t.trtr.

Tii

v4n: aOi OIo.

SrInghi$p: duqc thiOn thdi,

di.a

lgi, nhdn hoi.

NhAm chric: drroc tin nhiQm, c6 dla vl
Chuy6n nghb: C6 the chuy6n.

tit.


Sdu mrJdi td qu6

Tinh y€u: dt5i trrgng hoan toln ung

i

giin luin...

159

v6i ta.

H6n nhdn: Ki5t thhnh luong duyOn.

D{i ngddi: Ngrrdi

d6n, mang theo tin

llnh.

Di xa: Vui v6, clurg c6 nhiiiu ngudi di cing chng t6t.
Tranh tgng: Kh6ng thua, nhung
Sqf viQc: O6 dhng

BQnh

nOn

hoi giii.

gii,i quyiSt bing c6ch 6n hoh.

t$t: Nhg, nOn thrrdng xuyOn kh6m

Thi cfi: Dat

kiSt

Xudt hinh:

bQnh.

qui t6t.

Di5n

thlm ngudi th0n hoic cirng xu6t ngoar

v6i ban hfru.
14.

HOi rrurn o4lInlu

V$n th6: Vfln dang cgc vud.ng, sip srla suy tho6{. Qu6
thu?n lgi h l6c phli tlC phdng th6t bai.
Hy vgng: Hohn tohn nhrl y, nhung ch6 tg m6n mi Pham
sai

Tii

lim.

vQn: Hanh th6ng, ch6 tham.

Sr/nghiQp: Hung vuqng, sau d6 k6m din.
Nh3m chrfc: Dia vicao hdn ci y mu6n.
Chuy6n nghb: O6i nghO bu6c sang vQn m6i.

Tinh y6u: D6i

bOn thu6n

lgi, n6u di qu6 xa sE bi ngrrdi ta

-?.y.
oe

H6n nhAn: C6 tn6

kiSt

thhnh ltrong duyOn.

Egi ngudi: Chic dlin, mang theo tin quan trong.


160 Ch 4.0u6 Dlch giin luin

Di xa: Nhu y, song t5n k6m.
Tranh tgng: Ttr&ng chilng thdng, nhung phi t6n
SqrviQc:
BQnh

Gili

t$fi

nhiOu.

quyi5t dudc, nhtrng t6n k6m 16n.

HiQn tai dang lh lirc bQnh n{ng nh6t.

Thi cfi: Dat krit qul.
Mdt cfia:

lim

th6y 6 ch5 cao.

Xudt hinh: C6 th6

sE

di xa, nhung lu6n drloc tin drc

qua

lai.
ls. DlASoNrursu

V{n th6: HiQn qi binh 6n v6 sg.
Hy vgng: Chua th6 thgc hiQn ngay. Ch6 nOn n6n n6ng,
d6n tric nhrr f

Tii

v$n: Chd

sE

.

10u

it

c6, n6n n6ng chi dugc mQt nila.

SgnghiQp: Chng nghy cing t6t, kh6ng

nOn n6n n6ng.

NhQm chrlc: Tuin tr; nhi ti6n, dUc t5c b6t dat. NOn nhd bO.

t€n

trQ gi[rp.

,\

Chuy6n nghd: Git viQc thm cfl lh ti5t nh6t.

Tinh yOu: T6n trong l6n nhau, khOng
H6n nhin: C6

nOn

bfc 6p nhau.

thO ki5t tfrhnfr lrrong duyOn, nhtrng

phii chd

thdi gian dhi.
DQi ngtfdi: E6n chflm.

Di xa: Binh

an

Tranh tgng:

vui v6.

NOn hoh

dhi chi u6t tOi.

gili

vh nhuong b6, tranh ch6p k6o


Sdu mrfdi td qu6

Sqf

viQc Khi6m nhudng m6i c6 th6 giai

BQnh

t$fi Kh6ng nlng nhtrng diy

giin luin...

161

quy;St.

dua ldu kh6i.

Thi crh Binh thudng.
M6t clia: Md

hO kh6

doin.

Xudt hinh: Di gin, binh an vO s{.
16.LoIDIADt,

V{n th6: Dang 6 vQn thli cyc thinh, mgi viQc nhu j'.
Hy vgng: NhiOu khi n[ng thgc hiQn.
Tii vQn: C6 thA dudc, chfi y drlrg chri quan vio phrit ch6t,
ch6 ham choi mh hiSt tiOn.
Sqf nghiQp: Ph6t tri6n mgnh, nhung

c6 nguy cd th6t bai

vho phft ch6t.
NhQm chrfc: C6 th6 drrqc

dO

bgt vlo vf tri cao.

Chuy6n nghb. Kh6ng non.

Tinh y6u: D,lng c6 ch6p thi c6 tri6n vgng.
H6n nhin: C6 th6 di t6i ki5t qul ttit dgp, tuy cut5i cing g{p
sgngrn

tr&.

("'/

Ddi ngddi: Dang t6i.
Di xa: Vui v6.

Tranh trgrg: C6lqi cho phia
Sqr viQc: Chdn thhnh gi&i

ta.

quyilt thi

sO

kh6ng ttin nhiOu thdi

gian vO ich.
BQnh

Thi

t$t:

BQnh nhe nhung ch6 chfr quan

cr?: Kh6ng

_"ho

i

mu5n vi so su5t.

mi

lOu

kh6i.


162 Ch 4.0u6 Dlch gi6n lu?n

Mdt clia: D6 vio tay kE kh6c, kh6ng tim dtrgc.
Xu6t hinh: Di xa.
17.TRACHLorrUi

Vqn th6: Dang t6t nhtnrg vi kh6ng tiiSp thu !'kii5n cfia
ngudi kh6c nOn th5t bai.

Hy vgng:

Ni5u chiu

ling nghe j'kiiin cfia ngrrdi kh6c thi c6

th6 thgc hiQn duo.c diiiu mong m6i.

Tii

v$n: Chua c6ch gi c6 duo.c ngay, phl,i nh6n npi chd

dqi.
SU nghiQp:

Tiiin hlurh thuQn lo. i, nhdt h nhfrng viQc chung

viin diu tu.

Nhfm chrfc: Chd ban hfru, c6 thO c6 c6ng

viQc t6t.

Chuy6n nghb: Chua ph&i l6c, sau nhd bgn hfru

sE

c6 chfic

vi t6t.

Tinh y6u: DOi bOn dOu dang thdm dd th6i
Cin c6 thai dO vi hhnh dQng d(n kho6t.
HOn

nhin:

dO cria nhau.

NOu kh6ng n6ng vQi sd c6 lrrong duyOn.

D$ ngrrdi: Diin chQm.
Di xa: Binh thttdng v6

sr!.

Tranh tqng: DOy drra, tuj'th6Li d0 cira ngudi kh6c mi gili
quyet.

SgviQc Dua vho UC trOn m6i giii
BQnh

t6fi

BQnh kh6ng

Thi cfi: Binh

thrrdng.

quyi5t duo.c.

ning, nhung

10u

kh6i.


&iu mrJdittf qu6 giin lu?n...

163

Mdt cfia: Bi 6n trong c6c d6 vflt.
Xudt hinh: C6 ngrrdi ru di cing.
,

IS.SdNPHONGCO

Vf,n th6: V6n binh thudng, do chfr quan sd su6t mh l6m
vdo tinh th6 nguy hi6m, phii thay d6i ngay s6ch lugc
thi

sE

tr6

[i

binh thudng.

Hy vgng: Tu6ng chrrng d6 thgc hiQn, song thlrc ra c6
nhiOu tr6 ng4i, kh6 dat.

Tii vfn: Kh6ng co'.
nghi$p: O6

Sqf

O6

v6, nOn t4m dtrng.

NhSm chrfc: C6 tr6 ngpi, kh6 nhu f'.

Chuy6n nghb: Sau khi chuy6n nghO t3m thdi sfit k6m, rbi
sE chuySn bii5n

ttit.

Tinh yOu: Ot5i tugng chrra thuc sU mu5n ginb6,cbn

dirng

nfi nhy tr6ng nfi ng.
H6n nhin: Kh6ng thhh.
DQi ngrfdi: Chua d6n, cdn

Di xa: C6 trd ngai,

Tranh tgng:

NOn

nOn b6

phii chd ldu.

f dinh.

hoi giii, vi phia

ta chrra dfr chtrng cfi

v}

ry]F-.
Sqr

viQc Giii quyi5t ngay thi 6n, k6o di.,i sE bdt 1o. i.

BQnh

t$fi D0y dtla lau kh6i. Dung chir quan cho lh bQnh

nhg.

Thi cfi: Kh6ng dgl

.,


164 Ch a. Ou6 Dlch gi6n luQn

Mdt clia: Bi db dtr6i v4t kh6c, d6 bi biiSn dang.
Xudt hinh: Vi ngudi kh6c gi6i mi b6 nhi ra di, chua bi6t
nudng nau ndr nao.

le.DIArRACHLaM

V{n th6: Dang

6 van ti5t, ch6 chfi quan.

Hy vgng: Sip t6i l6c thgc

hiQn,

Tii

mu5n.

Sqr

vQn: Gin drrgc nhu

i

hiy n5 h;c di5n cing.

nghiQp: Thhnh c6ng, chng vd cui5i cing ph6t tri6n t6t.

NhQm chrfc: Sau mQt thdi gian tudng A6i Oai sd nhu

f.

Chuy6n nghb: HiQn chua phl{ lfic, phii chd thOm it ldu.

Tinh yGu: C6 kha nlng ti6n tri6n

ti5t dep.

Nilu thinh t0m,

O6i ptruong sE vui ldng ch6p nhan.

Hdn nh6n: Sd thhnh luong duyOn, nhung

phi.Li sau mQt

thdi gian tudng Oiii mu.

Dgi ngfdt: Di5n hoi muQn.
Di xa: Vui vB t6i dich.

Tranh tgng: Dugc, nhung ch[ng c6lgi gi.
Sqf viQc Sau mQt thdi gian m6i gil,i quy;St xong, dtng
n6ng vQi.
BQnh

t{fi K6o d}ri nhung sE dd diin.

Thi cfi: Phii n6 luc hon m6i c6 kiSt qui

tt5t.

M6t cria: Kh6 tim th6y.

xudt hinh:

C6 ra di

vi tr6 ud, binh thudng.


Sdu mdditriqu6
20.

giin luin...

165

PHONGDIA QUAN

VSn thO: HiQn dang 6 giai doan diy bii5n dQng v6i r6t
nhiiiu vdn d0 ph6t sinh. NiSu hlmh dQng thol,i m6i khdng
vg

lo.

i, thi c6 ttr6 t4p tfc chuy6n sang vQn t6t.

Hy vgng: Tuy c6 th6 thinh ftnr, nhung phii trii

qua nhidu

van oe rac ror.

tii

Tii

v$n: C6

Sqf

nghi6p: Tuy c6 thinh c6ng nhung phii trl{ qua gian

vfln, nhung phii tim thdi gian.

kh6.

Nh$m chrfc: Kh6ng thQt thufln lo.i, mu5n nhrr i' thi drlng
n6ng v6i.

Chuy6n nghb: Tuy bi bfc b6ch phii chuy6n nghd, nhung
:.3

cO gdng tr6nh viOc d6

Tinh yOu: D6i
HOn

nhin:

thi hon.

bOn c6n chua quy;St

dinh dfit kho6t.

NOn suy nghi ky rOi hdy quy6t dinh ki5t hOp.

Dgi ngudi: C6 th6 t6i, c6 th6 kh6ng.

Di xa: Mgc dich

chuy6n

di thay O6i Oo nhidu

nguyOn

nh0n, nOn d6i sang nghy kh6c.

Tranh tgng: Diy dua,
SgviQc:
BQnh

t{ft

Giii

nOn s6m hoh

giii.

quyiSt s6m chilng nho t5t chirng 5y.

Bi6n dQng b6t thudng, khi ti5t lOn, khi x6u di.

Thi c& ThUc

hiQn lirc dring l6c sai, kh6 x6c dinh.

M6t cria: Giao

vQt cho ngudi kh6c.


166 Ch 4. Qu6 Dlch gi6n tu6n

Xuit hinh: Di xa.
21. HO,i r,firry n4r
Vdn th6: HiQn dang glp r5t nhiOu tr6 ngai, ric rOi.Cin c6
f chi kiOn cudng vi n6 tuc cao O6 Urdc phuc.

Hy vgng: phii vugt qua 116 ng4i m6i c6 th6 rh{c

hiQn

dugc.

Tii

vQn: Kh6ng c6. Hao t6n.

Stf nghigp: Kh6ng th6 nhu !,.
NhSm chrfc: Kh6ng th6 thhnh tt;u.

Chuy6n nghb: Kh6ng
nOn chuy6n

vin

hii l6ng v6i c6ng viOc dang l*n,

c6i. Ntrurg sau khi chuy6n d6i, th6 khan

nhu cfr.

Tinh yOu: D6i b€n kh6ng th6 ti0p xtic, r5t

cuQc chia tay

v6i nhau.
H6n nhin: Ift6 thlurh vi nhidu tr6 ngpi.
D{i ngrrdt: Kh6ng diSn.
Di xa: NOn b6 !'dfnh di xa thi hon.

Tranh tgng: Phli hirnh dQng qui quytit m6i hy vgng
thdng.

SgviQc: Kh6
BGnh

giii

quyrit.

t6fi 0m n{ng,c6

tfr6

phii phlu

Thi crt: Kh6 d3t tiit qui ttit.
M6t clia: Kh6 tim.
Xudt hinh: n6t toi.

thu0r.


S{u mtJditdqu6 gi6n lufln... 167
22.

SdNHOA Bi

VSn th6: Dang 6 giai do4n

diy gian nan,

v6t vh vh dau

mr6. ptrii hhnh dQng dring v6i th6n phQn d6 vrrgt qua.

Hy vgng: Ch6 hy vgng gi nhiiiu.

Tii

v$n: Tuy c6, nhtrng chua d6n ngay.

SqrnghiQp: Ban ddu huy hohng, chng v0 sau chng sa sit,

htu danh v6 thtlc.
Nh$m chric: Kh6ng holn tohn nhu !'.
Chuy6n nghb: Gifr nguyOn viQc cfr lh hon.

Tinh yOu: DOi bOn kh6ng da nhau.
H6n nhin: Kh6 ki5t hgp, dtng tin ldi ngudi m6i gi6i.
Dgi ngudi: Sdp

d;5n noi.

Di xa: Dat mgc dich, t5n k6m nhibu hon hdn dU tinh

ban

diu.

Tranh tgng: Hoh giii lh ttit nhdt, mi6n cudng tranh
sE

ch6p

thdt bpi.

Sr[ viQc Kh6 xong vi d6i bOn chi bing m[t chrl kh6ng

bing ldng.

t{fi Ttr6ng chtng nhg nhung phli dac biet dC phdng.
Thi c& Tu6ng lh dat tiit qul cao, kh6ng ngd chi binh

Bpnh

thrrdng.

M6t cfia: Kh6 tim.
Xudt hinh: Gi$n drb6 nhi di, nhung

sO

tr6 uE ngay.


168 Ch 4. Qu6 Dich giin lufn
23.

soNDIABAC

Vfn th6: Cgc kj' gian kh6,

AC

tic. Phiri r6n sfrc chiu dUng.

Hy vgng: Dung hy vong gi htit.

Tii

v$n: Tohn

lI

nhfrng viOc hao t6n.

SqrnghiQp: Th6t bai, nOn drrrg lpi ngay.

Nh{m

chr?c: Kh6 xong.

t\

Chuy6n ngh6: GIp thdt bai.

Tinh y0u: Kh6ng thanh, phia nam bi thier thdi vi phia

nfr.

H6n nhin: Kh6ng th}nh.
Dgi ngrrdi: Kh6ng t6i.

Di xa:

NOn b6

chuyQn

i

dinh di choi xa, vi gifra drrdng sd g{p

bitttrec.

Tranh tgng: Thua, phii chiu 6n phi.
St[viQc: Nghy m6t thOm v6t vi.
BQnh

Thi

tflk

VO

cing nguy hi6m, d{c biQt v6i ngrrdi gih.

cr?: Kh6ng dst.

Mdt cfia: Kh6 tim.
Xudt hintr: Gip nguy hi6m d6n tinh mang.
24.D\AL0TPHUC

Vqn th6: Bit diu tr5t Oin, nhung hiQn thdi c6 chm gi6c
. ngudc lai, vdy h6y ki6n nh6n, O6 ttr6i lim cho tinh thtl
x6u di.

Hy vgng: C6 nhidu khi nlng thhnh hiQn thuc, song phii
t6n thdi gian, kh6ng th6 n6n n6ng.


Sdu mdditdqu6

Tii
Sqf

giin luAn... 169

vQn: Tuy c6, nhung chua c6 ngay.

nghiQp: C6ng viQc nghy mOt b6t Oin

t
khdn v6t

vl,

kiit qui kh6 din.

Nhim chrfc:

Ni5u kiOn nh6n sE c6 ch(rc

vi t6t.

Chuy0n ngh0: ChuyOn hay khOng cfrng viy.

Tinh y0u: Cfr d6 quan hQ di6n biiSn mQt c6ch tg

nhiOn thi

c6 th6 thlrnh c6ng.

H6n nhin: C6 th6 thhnh, khi ggp tr6 nggi hiy kiOn nh6n
khfc phuc.

Dgi ngrrdi: Vi tr6 ng4i

chflm, nhung chic chin

sO

Di xa: Drlgc, nhung gifra chtrng c6 th6 quay vd vi

c6

sE d6n

t6i.
chuyQn gdp c0n giai quyOt.

Tranh tgng: K6o dhi, cul5i ctng c6 nhibu khi n[ng giinh
phan th[ng.
Sqr viQc:

Cf tt tir giii

quyiSt.

,
BQnh tSfi DOy dua, bQnh nhe nhung vi b0t cdn c6 thC se tei

phit.

Thi cfi: C6 th6 dat ki5t qui t6t.
M6t cfia: C6 th6 tim l4i.
Xu6t hintr: Di r6i tr& vi: s6m.
2s.

rHroNr0rv0vgNc
VQn th6: Bri tic,

msi viQc ddu khdng hflr

nhfrng chuy0n bdt trdc.

y',

d6

xly

ra


170 Ch 4.0u6 Dich giin lufn

Hy vgng: Kh6ng c6 hy vgng gi, phi,i chd thdi.

Tii

v$n: HiQn thdi kh6ng c6.

Sqf nghiQp: Chrra

phti thdi c6, nen tam ngilng.

Nh$m chrfc: Kh6ng th6 nhu

f.

Chuy6n nghb: NOn c6 lim c6ng viOc c[, chuy6n ngfre

Udt

lqi.

Tinh y6u: HiQn qi

thuQn

lgi

sau d6 b6t

lqi

H6n nhin: Khdng phii luong duy6n, kh6 thhnh.
Dgt ngddi: Kh0ng

di5n.

Di xa: Gifra chtng drrng lai.

Tranh tgng: Phia ta b6t lgi,
Sqr

nOn

hoi

giiLi.

viQe Dung n6n n6ng, cf d6 s{ viQc ti6n triSn mQt cach
tU nhiOn.

BQnh

t{fi

Nguy hi5m, ngudi phli tfut thfln treng gifr gin.

Thi cfi: K5t qui x6u.
Mdt cfia: Kh6ng tim
Xudt hinh: Kh6ng

duo. c.

nOn.

26. SoN THTENDATSUC

VQn th6:

Di

qua nhidiu gian kh6 vQn thi5 dang tdt din,

nhrrng chua thflt su tdt, hhnh

s1r

phii

thQn treng.

Hy vgng: MQt thdi gian nfra m6i nhrr f'.

Tii vfln: Sfp t6i c6 thu nhQp cao, nhiOu ngudn.
Sqf

nghipp: Tho4t diu nhibu kh6 khen vdt vi, din din

tt5t

I


Sdu mridi td qu6

dep, cu5i

giin luf n...

17'l

cing thhnh c6ng.

NhQm chrfc: MQt thdi gian sau sd c6 chirc vi t6t.

Chuy6n nghb: Phii chd do.i it 10u h6y chuy6n.

Tinh y€u: N6n n6ng thi c6 th6 nhu !', nhtrng sau d6

sE

h6ng.

H6n nhAn: C6 tfr6 thAnh luong duyOn, nhung phl,i ttin thdi
gian, gifra chrrng c6 th6 sE dogn tuyQt.

Dgi ngddi: D6n muQn vi c6 chuyQn.

Di xa: Vui v6.
Tranh trprg: Thfng, nhung t6n nhidu thdi gian, hoi giii

li

hon.

SqrviQc D,rng n6ng vQi m6i
BQnh

Thi

t$fi Tinh tqng

cr?: C6 th6 dat

gili

quy6t xong.

bQnh tflt l6c dd lirc nAng.

klit qui t6t.

M6t cria: T\m 6 bOn drr6i vat khec.

xudt hinh: Nh6t trrdi chua bilit di dau.
27.SdNt

oIU

V{n th6: Trr6ng chtng t6t dgp, thgc ra kh6ng phli

v3y.

Hy vgng: Kh6 drrgc nhrr !'.

Tii vfn: KhOng c6.
Srt nghiQp: Gifra chtng c6 nhii:u tr6 ngai, hgp t6c v6i
nhidu ngudi thi c6 khl ndng thhh c6ng.
NhQm chr?c: Kh6 dugc nhtr f

.


172 Ch 4. Qu6 Dich giin luAn

Chuy6n ngh6: NOn chd thdi co.

Tinh y6u: DOi b6n chua th6 ti6n t6i.
H6n nhfln: Kh6 thhnh vi chua chin mu6i.
Dqi ngrfdi: Chua dtin.
Di xa: NOn b6 f'dinh di choi xa.

Tranh tgng: Ndn hoh giii vi

thO h1c

d6i bOn ngang nhau.

Sr[viQe Chua th6 giii quy6t drrgc.
Bpnh tflfi Kh6ng di5n mirc nAng.

Thi crt: Kh6ng @t"
Mdt cnia: NhAm 6n ho{c d6 quOn.
Xu6t hinh: Chrra bi6t t6i ddu.
2s. TRACHPHONGDATQUA

Vin th6: Dang 6 thdi di6m diy

kh6 khln tr& ngai, hQu qui

cfra viQc chfi quan, cQy minh c6 thi.

Hy vgng: Hy vong qu6l6n, kh6ng th6 nhu

f.

Tii v{n: ft thi c6, nhidu thi kh6ng.
SqrnghiQp: Di: ra muc tiOu sai lim, kh6ng th6 thhnh c6ng.
NhQm chfc: Kh6ng d4t nhrr f'

Chuy0n ngh6: KOt qui t6t dgp.

Tinh yGu: KhOng thlnh.
Hdn nhin: Kh6 rhinh, c6 thl,nh cfrng kh6ng th5 x0y drlng
gia dinh dim 5m.
Dgi ngrrdt: KhOng

dOn.


Sdu mtiditdqu6

giin luAn... 173

Di xa: B6t lqi.
Tranh tgng: D0y dua k6o dli.
Sqf viQc:

Kh6ng th6 giii quyiSt vi dOi bOn kh6ng nhrrong

bQ

nhau.
BQnh

t$fi Nsng din.

Thi c& r6t qul kh6c hin dU kirin.
Mdt cria: Kh6 tim, c6 tim c0ng ching cdn nguyOn vgn.
Xudt hintr: Vi tranh gihnh mh

bS nhd ra di, kh6 tr6 vi,.

Lr

29.

THUANKHAM

V$n th6: Mqi

sU ddu chrra th6 nhu

y, sg tinh c6 chidu

hu6ng ngiy mQt x6u thOm, dO phdng bQnh tdt, trOm
cu6p.

Hy vgng: Kh6 ba nhrr y.

Tii

vQn: Kh6ng c6, dd phdng hao t6n.

S{nghiQp: Chrra gflp thdi, mi6n cudng v6 ich.
Nh$m chr?c: Kh6

duo.c nhu !'.

Chuy6n nghb: Kh6ng

nOn.

Tinh y6u: DOi bOn chua chdn thhnh.
H6n nhdn: C6 th6 thinh lrrong duyOn.
Dgi ngrrdi: Chua d6n.

Ili

xa: NOn b6 f dinh di choi xa.

gili, mi6n cudng chi thua.
Sqf vige Di t6n k6m cfrng cin cti giii quytit.
Tranh tgng:

NOn hoh

BQnh tQt: BQnh tinh nghiOm trong.


174 Ch 4. Qu6 Dich giin lu{n

Thi

cr?: Kh6ng dgt.

M6t clia: Kh6ng tim th6y.
Xu6t hintr: Nguy hi6m d6n tinh m4ng.
30.

THUANLY

V4n th6: Bii ngoii tu6ng chrnrg t5t dgp, thgc t6 kh6 gi6i
quytit. C6 sU U6t troh gifra nam vI nfi.
Hy vgng: NOn n6ng thi khdng th6 nhu f'.

Tii vfln: Chrra d6n.
Sqf

nghiGp: Th6t bai vi ki5 ho3ch phi phiiSm.

NhAm chric: KhOng th6 nhrl !'.
Chuy6n nghb: Chua dtrgc, bdt lgi.

Tinh y€u: C6 th6 thenh, nhung lgi chia tay.
H6n nhin: Tu6ng xong, sau l4i tan v6.
Dgi ngrfdt: Nrla dudng b6 dA, kh6ng d6n nfra.
Di xa: NOn chgn thdi gian kh6c.

Tranh tgng: B5t lgi,

nOn

hoi gii{.

S{viQc: N6n n6ng thi kh6ng gili quyiit xong.
BQnh

Thi

t{fi

Nguy ngap.

ct?: C6 th6 dat kiSt

qui ttit.

M6t cria: Tim ngay c6 th6 thdy,

d6

liu thi m5t.

Xudt hinh: B6t lgi, nguy hi6m.
31.

TRACHS0NttAlt
VQn th6: Binh 6n, nhdt lh a6i vdi ngudi tre tu6i ttri r5t t6t
dpp.


Sdu mddi td qu6 gi6n luQn... 175

Hy vgng: Nhtl !'.

Tii

vQn:

Diy

dfr,

Srt nghiQp: Hgp

vi sin tiiin mh c6 xu hu6ng 6n choi.

tic vdi mQt si5 rldng O6i AOng ngudi s6

thlnh c6ng.
NhQm chrlc: C6 chfic vi nhu mong mu5n.

Chuy6rn nghb: NOn bhn bac v6i thdn bing cti

htu

quy6t dinh.

Tinh y6u: DOi

bOn ddu

vui v6 ti6n t6i.

H6n nhAn: Kilt tMnh luong duyOn.
Dgi ngrrli: Sfp

diSn.

Di xa: Di choi mQt chuy6n vui v6.
Tranh tung: Niiu hoh giii, hai bOn dOu c6lgi.
Srf viQc: C6 ttr6

gifi

BQnh tQt: 56 thuyOn

Thi

ct?: Dat ki5t

quy;St ngay nOn thhnh tdm thhnh

i.

giim.

qul tt5t.

Mdt cria: Tim th6y.
Xu6t hinh: Thudng di cing v6i ngudi kh6c gi6i.
32.LOIPHONGHANG

Vgn th6: H6t sfc yOn 6n, chng hic chng

ttSt dgp.

Hy vgng: Nhu !'n6u khOng c6 nhidu hy vgng.

Tii
Sqr

vQn: C6 tAi vOn nh6.
nghiQp: Thhnh cOng tudng xfng v6i thdi gian b6 ra.

NhQm chrlc: Nno

|.

m),


176 Ch a. Qud Dich giin lufn

Chuy6n nghb: Hoan toin kh6ng

Tinh yOu: Thhnh c6ng vi gifr

nOn.

drro.

c l6u

dii.

H6n nhf,n: Kiit thinh luong duyOn, titin tri6n thuQn lgi.
Dgi ngrfdt: Sfp

diSn.

Di xa: C6 chuy6n di choi thf vi.

gili thi hon.
SgviQc: Cin c6 slrti6p xic thudng
Tranh tgng:

NOn hoh

xuyOn.

t{fi Thuy0n giim ddn.
Thi cfi: f6t qui firdng duong thlrc l1tc.
BQnh

Mdt

cr&a: Chrra

tim th6y.

Xudt trintr: Binh thudng.
33.rHrENSdNDoN

VSn th6: Tinh thi! tr5t dpp cfi ngiy mQt gilm din, nOn
tranh thir kh6i diu c6ng viOc m6i, crl duy tri viQc cfl thi
hon.

Hy vgng: C6 tr8 ng4i, kh6 thlrc hiQn.

Tii

v$n: Kh6ng c6, chi hao t6n.

SgnghiQp: Chua gsp thdi.
Nham chrfc: Kh6 nhu

!'vi

c6 k6 ngln

Chuy6n nghb: Kh6ng n0n.

Tinh yOu: Don phuong.
Hdn nhf,n: Kh6 thhnh lrrong duyOn.
Dgi ngtrdi: Kh6ng d6n.

cin.


giin lufn...

Sdu mtiditdqu6

177

Di xa: Bat lqi.
Tranh tgng: Thua.
Sqf viQc: S6m gii,{ quyiSt

chtng nio tiit chrrng 6y.

Bpnh t$fi Nguy hi6m nh6t

Thi

crit: Kh6ng

h v6i cha gih.

dal

Mdt cfia: Kh6 tim.
Xudt hinh: Di xa, nguy hi6m.
r+. Lor

ffirsN

DAr rRANG

Vgn th6: HiQn dang r6t vrlgng, niiu

j'vlo

d6

mi tri6n khai

dai qui mO thi se th6t bai.

Hy vgng: Chfr yiiu
sE

Tii

li d4t s& nguyQn, nhung n6u chri quan

gflp nhibu diOu nh6 ffin 9.

vQn: Htru danh vO th1rc.

SqrnghiQp: Ttit dgp ban diu, chung cuQc th6t bgi.

Nhim chrfc: Vi ndn n6ng mh kh6ng dugc nhu f'.
Chuy6n nghb: Kh6ng nOn.

Tinh y6u: Kh6ng thlmh.

II6n nhin: Tu6ng

chrtng kiSt hqp dud.c, cut5i

cing tan v6.

DSt ngtrdt: Gifra chtng hq b6 !' dinh d6n v6i ta.

Di xa: Kh6ng

nOn.

Tranh tgng: Bdt lqi.
Sqf

viQc NOn s6m gili quyiit,

BQnh

C6 mu sc

ric rrii.

t$fi Nang din lOn, dac biQt v6i ngudi gii.


178 Ch a. Qu6 Dich gi6n luin

Thi

cr?:

rfr6t

Uai kh6ng ngd.

Mdt cfia: Chua tim th6y.
Xu6t hinh:

SE

di xa.

35.HOADIATAN
VQn th6: CUc thinh, drrgc bii trOn h5 trq, moi viOc nhu y,
thanh danh tlng ti6n, nhung drrng chir quan tU m6n md

.

..).

pham sal lam.

Hy vgng: Dpt drlgc, nhd ngudi c6 dia vi cao thi s6m

nhrr

t.
Tii vQn: Day dtr.
SrJnghiQp: D4i ph6t tri6n.

NhAm chric: C6 dia vi ti5t.
Chuy6n nghb: Gifr viQc dang l)m s6 ph6t tri6n manh m6.

Tinh y6u: DOi bOn mdn

nguyOn.

H6n nhin: C6 th6 thhnh ltrong duyOn.
Dgt ngrfdi: Chfc d6n.

Di xa: C6 chuy6n di choi thf vi.

Tranh tgng: Thogt ddu lOi th6

thuQc ,O ta, sau d6 chng

ddy drra ta chng b6t lOi.
StI viQc: C6 th6
BQnh

t$t:

giil

quy6t n6u dga vlo bd trOn.

BQnh m6n tinh.

Thi ctt: Dat

ki5t

qui ttit.

M6t cria: Tim duoc.


Siiu mdditdqu6 giin luAn... 179

xu6t hinh:
36.DIA

n6l

Ti5t.

UmU Ur

VQn th6: Hipn tai tinh th6 htit s(rc kh6 khln, mgi viQc tryc

tr[c, may mh tinh trSng n]y sE k6o d].,i kh6ng ldu, slp
.?
chuyOn sang vdn t6t, v0y hiy glng chiu dgng, gifr gin.
Hy vgng: Kh6 thinh, dilng nhn 16ng s6 dugc nhu !'.

Tii

v$n: Kh0ng c6.

S{nghiQp: Th6t b4i n4ng

nd.

Nh$m chrfc: Trrr6c mft kh6 dtrgc nhrr f'.
Chuy6n nghb: B6t lqi.

Tinh yOu: D6i

bOn ddu

gii

dt5i.

Hdn nhin: Kh6 k6t thhnh lrrong duy6n.
Dgi ngrrdi: Kh6ng th6 di5n s6m.
Di xa: Drrng lpi gifra chtng.

Tranh tgng: Thua.
Sr[viQc phli tiin nhidu thdi gian m6i giii quy6t xong.
BQnh

Thi

t$t: Nguy hi6m, chua cdch gi tl,rn thuyOn giim.

cr&: Kh6ng d4t.

Mdt cria: Bi

16n

trong c6c dd vQt, chua tim ra.

xu6t trintr: Nguy hi5m.
37. PHONG HOA GIA

trlttll,l

VQn th6: Binh an vO sU, gia dao Om 5m.

Hy vgng: D4t thlnh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×