Tải bản đầy đủ

Dịch học ngũ linh cao từ linh phan 3

346 Ch 5. Dich

tf

bin nghia

chinh ilao bi ngrlfi alrrdtrg Yi tin diog,

iltr$

thrfc hinh chi

minh, drrgc l6ng ngddt trGn mi thi hanh chinh il4o
minh cho n6n mfi aft (Chu Hy khOng bhn).

cr&a

D,Ing hfdng

.


:H#gudi
.

+

cQng tacbay,lon cao.

COng danh toai f'.

Ti6unhan

.

Lui t6i dfng d4o ly, kinh doanh c6lqi.

IIio 2
"IIam l0m cf,t, v6 b6t ld"

@dmchilnthn salinhklhng gilikhbng

lat).

Hio

2li

hlro duong ilrrctng l6n mA

v6i hio 5 am

li

thlnh din

dir,

ciun dQng

mQt 6ng vua trung thu?n, giao nhau


mi! cho n6n ihf$

n6 tin dfug,

thin

itfs thtfc ha'nh chi rninh

cho n6n t6t il6u cffng t6t, kh6ng gi

li

kh6ng

lo.

i

li sg s'ip tdt

trong viOc thi th6 kh6ng c6 viOc gi kh6ng lEi (Chu Hy kh6ng
b)rn).

1

i

D.ung hrgrg

+

D?r nhan

.
.
+

Gifip chinh trir gian, danh cao.

Ti6n thri dA dlmg.
'['reu nhan
^.?

i


19. Dla

trqch

Lim

347

Kinh doanh dic loi, dai d6 nOn chdm chrr6c
cho ho.p v6i thdi nghi.

Hio

3

"Cam lim, v6 drl ld,

ff

rnr chi, vO cihr" (Dhnvbi sa ngot ngio

ttst dnng lo, khing c6 gi thu4n t4i, biit

Hho 3 6 trcn tfr6 auAi d6

"b

li

tn tnt6c nhu

kA

tfi

thi thi khbng lii).

ngudt. Am nnu mi thufn

tfr6 tl-ep ldng lai c6 th6 ttrong trung chinh, d6

nggt ngio vui dgp mI t6i.

il.ep

mi tdi ka drrdi

6y

ti

d

li k6 6y sU

Ua" trOn tdy srf nggt

ngio vui

th'5t tlrtc, tQ qu6 kh6ng a6i

$

Iqi.

sgmi lo, n6u c6 th6: gif tiet &fu, gin drrdtrg
chinh trlxrilbitng c6ch.chi thlnh thi khdng I6i.

Oi

Ui6t nguy

D,Ing hr$ng

+

D?r

.
.
+
Hio

4

nhin

Hay dBm pha, ninh ngt.

Xi6m ninh, b6n tiu.

Ti6u nhen

'

Bi siu'

oan kh6'

"Chi lem v6 cfiu" (Di)nfiiukhnngfiil.
Hio 4 & drr6i th6 uOn, hdn nhau v6i th6 &fii 6y h s6t tfiivfii
du6i t(rc li tdi tl6n cring tQL D4o t6i chuQng srf gf,n, cho
n6n I5y sg

litn rhau Em r'.it mrfc. Hio 4 6 ngOi chinh 6

phia du6i fing nhau v6i hiLo diu, duong cudng d6

li & ng6i


348 Ch 5. Dlch tql bln nghia

gir, ,oa gifi n6t chinh, dr)ng ngrrdi hibn 0 thin tdi k6 drrdt
cho n6n kh6ng t5i vi n6 & drrqc d6ng ngdi.

Dqng hfgltg

.

:-il::i ,r riou hsp rsc
.

+

Tdt dgp, vin v6.

Ti6u nhf,n

Cing ngrrdi hoi hgp. Kinh doanh to4i y,
nhung bldn qub Quy muQi phhm viQc
x6t ky roi nay D,m.

nOn

Hio 5

"Tri lim tl4i quin chi nghi, cAt" lB4c vua chin anh minh md dln
vdi ngudi duoi, tiit).

mi phia dtr6i
fing nhau v6i hlo 2 kh6ng mQt nhgc mi tlrrgc thinh tri trlc
Ii k6 dung tri kh6n mi tfi vdi ngrdi du6i. 0i 6y thin cfra
Hho 5 l6y dfrc nhu trung thO thuQn 6 ng6i tOn

mQt ngudi

mi tdi cl

mQt thiOn ha

li

ch5 r5t r6ng, ntiu chi khtt

khtt tU minh dtrng minh thi chi dir a6 tam k6 kh6ng bii5t, duy

c6 ngtrdi nio bi6t tlibu thiQn cria thi6n h4, bi6t dring s1r
thdng minh cria thiOn hg thi kh6ng vi.Oc gi kh6ng chu d6o,
6v H kh6ng ttf dring sg bi6t ctia minh mi cii bi0t cfia

minh cing l6n. Hdo 5 thufln (rng v6i hio duong 2 lh mQt
ngudi hiErn c6 dfc cuong trung, dring ngrfdt dV if6 tdi k6 dufi
6y

li

minh dring

sqf s6ng

kh6n

mi tfi thi6n h4, d6 tI

diOu


19. Dia

mi dling dai quOn n6n lirn. Dfi Uii5t h

kach

Lim

349

ti5t.

Drlng tughg

.
:*il#L,roncao.
o Dugc ngudi du6i fing hQ, d6ng tinh.

+

Ti6u nhfln

: Iffi;

kinh doanh, bu6n b6n dou df,c

to.i,

muu srrthe,nh nhtrng tiiSn tri6n cham.

Hio

6

"D6n lam, c6t"
Hlro 6 0m 6

@6n nhiix vdi tdng d6n hgu t6t).

cing arc quZ Khbn li

ch6t cuQc tl6n v6i ngudi,

li

kG

thuQn r6t mrlc

mi 6 vio

tl6n hfu vb sUtdi, cing hio

hio 2 tuy kh6ng phai h chinh frng nhung dai d6 6m thi tim
dtrong. K6 t6n mi inrg ke ry, bSc cao mi theo bflc th6p d6li
1,

t6n ngrrdi hibn theo ilibu thiQn, tl6n hgu tQt b{c cho

li

"d6n 10m", vi

viy t6t mi

kh6ng

thuQn v6i kG crltrg cho nOn t5t

mi khdng 6i.

:H:Ti c6c, nQi vs
.

+

Vio n6i x6, dai hqc.

,
Ti6u

.

n6i

i6i vi n6 rl6n h0u vb sg

Dgng tughg

.

nOn

nhin

Kinh doanh hopch lgi.


350 Ch 5. Dich tUbin nghia

2CI.

PHONGDIAQUAN

(Thugng Tbn,HaKhbn)

g

E
II
-II
II
II

d

/\

I
I

C6ch

"II?n bbog phung tr}"
Dich

(Biohqngqpnu1c).

ttI

C6 hr'nh tu-dng nhu ngUdi dang dfmg quan s6t lai c6 ftrgng nhu

ngudi dang drlng v5 tay,

"6

d6og, thiy dni.

T.rgoS

"Phong hinh tlla thrr$ng" (Gi6thiiffin*qtdit).
Mqi thf nhrr gi6 th6i, klOng sdu sdc, hdi hgt, nhin ng6 hon

lim. Hay gip may nh6 (kh6c v6i quZ Cdchthinhc0ng
ch5t, tii ning mi c6).

do bfur

Ngffia
Quan s6t'xem x6t.

Chi6m ngudng, Ui6u nien cfia ngrrdi ngoli cuQc d(rng nhin
(khi xem vrOc e[p qui Quanthi cdnphli c6 ngudi ngoi'i gi6p
srlc).


20. Phong tlia Quan 351

Quan ngoai (b6n ngoli), dflt ra ngoii. Sqr tro girip cria ngudi
thrl ba, bOn ngoli m6i drrgc viOc (tim ngudi dd c1itt"s6 duOc
viQc).

di lai (dich md), xu6t ngoai (vi du: Xem vd
dich md chiOm &tgc qu\ Quan lir thuQn lgi c5 nhii:u cd hQi
Sr,r

xa c6ch,

srJ

triOn vong, nhung nOn c6 ngudi ngohi t6c dQng girip sirc).

SU lOn
nguqc

ngu-d.

(gii

c phli tr6i, dio lOn diu dudi, tring den, xu6i

nhrr h6i ve viOc tranh tqng khi chi0m qul, duqc qu7

Quan thi thudng d6n 16c cudi

sqr

viQc

dlo

lQn

thinh b4i,thfng

thua).
Quan chfrc, quan

sqr

(thang quan, tiiin chfic).

Quan qu6ch, quan tii, mb mh QOn MQc lir 6o quan, E trOn
Kh6n lh <16t, v\ Khbn lir d6t dlo 16 d6 chon kh6c v6i Clinlir

lI

c6 xe ffOu, bd, Tl)nMQc

96, t(Ic xe
ch& quan thi; N6u xem bQnh tQt thi kh6ng t5t).Tuqng ngudi
d6t bing; hay Kh6n

tay

1)r

bit chubn chu6n (sip chilt).

Quan ld Quiut: ngudi thOng minh, lh stl hi6u bi6t, qu6n th6ng
nhung 16r_ c6, quin xuy6n nhung tinh to6n vi ki.
MOn quan (c6i c0ng, cira ng6, ctra khiu, crla nhh). Kh6c v6i
Bdc ld ngoi nhl.
Trrgng ngudi di

ci kheo. (X6t v0 dsi ttrong

rh\

qui Quankh1c

v6i qub Bdc. QuZ Bdc ld ngudi lhm xiric di trOn ddy; vigc dai
sU g1p Bdcldd6 v6, e?p qu| Quan thi cu6i cing sd thilng
nh6t).


352 Ch 5. Dich lq/bin nghia

Ldi qu6
"Quan, qudn nhi bdt fi6n, hfiu phu ngung nhu-d.c" (Di

cho

ngudi ta tbng bn md tin tuong vdi ldng thinh kinh).

Ta nghe n6i ring: "Ddng qu0n t& 6 tr€n, lim gddng cho
thi€n hq ngliia li phii crfc k] trang kinh, thi kA drf6i ngrfta

mi ho6". Cho n€n lim gi a6 tnien h4 xem phii nhrr
cuQc t6 tOn mi6u, trong khi mdt rfa tay kh6ng th6 nhusau
xem

khi cring thi

kA h4 df,n h6t ldng

xem minh. R&a tay

chi thinh cung kinh ngfra

li l6c bdt diu tC t{, r&a ray r6t rugu qu},

xu5ng A6t O6 ciu thin, cfng

li

lfic ding

dO trroi d0ng d6

chin,

nla tay lh khi viOc m6i bdt diu, ngudi ta dang hilt ldng tin
thhnh nghiOm trang tQt bQc. Sau khi cring, 16 c6 phhn phi6n
phfic r'ic rtSi ttri ldng ngudi tin m6c mh sg tin nh6t kh6ng

bing hic m6i nla tay. K6 6 trCn lim cho bi6u nghi ngay
thing a6 fa h4 dffn xem l6n thi trang kinh nhrt' khi 6 mfi
rtla tay, chd d6 thanh f hdt tan nhrr ldc t6 de cring r6i, thi
ngudi thien ha ai cfrng hiSt ldng tin thQt ngfra 10n xem minh.
"Ngung" lh ngila l6n mi tr6ng.

Hio

1

"Ddng qudn, ti6u nhin v6 cfiu, qudn tfi lAn" (Xemmdnhutri
con,

tiiu nhin khbng l6i nhang ngtdi quin

Hio

1 dm l6y ctrdt em nhu 6 xa

tit ddng xliu

hi).

hio drfdrg cho nGn nhfirrg

c6i nhin th6y n6ng can nhrt tr6 con vi vfly m6i n6i: "Ddng
qu6n" (xem mh nhu tr6 con). Drrong cgdng trung chinh 6 tr6n


2(l. Phong dia Ouan

6y

Dr

6ng vua th6nh hiin, gin n6 thi th6y d3o d(rc cfra n6

thfnh l6n mh sg xem thdy siu xa.

nhin kh6ng

cii

li

3$l

Hio

1

thd&rg khdng {.ng ggi
mi ttr5 rhi that H x6u h6.
sqf

DBng

li

mm

xa n6 c6i vi$c

nhin

li

fu dfln,
dgo quin tr?, chinh

16 nhtr tr6 con xem vfly. Ti6u

ttrdy cfia hg n6ng tiii t trO.rg tfr6 Ui6t

[r

6i,

kE

n6u ddng qu0n tr?

hfstg

+

:l*l*dp,
.

+

gian nan.

Ti6n thfr chuy6n htr6ng tr6 ve.

Ti6u nh6n
Tinh thi kh6o mh ll,m thi vtrng, ng6 ngan d6
bi ludng gst.

Hio 2
"Khuy quan, l$ nfi trinh"

(Nhin l6n chi thich hgp v6i nAt

finh

cfia

ddnbd).

Hio 2 rnrg v6i hio 5 tfc hio 2 nhin lOn hio 5. Hho 5 1)r bQc
duong cudng trung chinh kh6ng phii ti h4ng mi k6 im tiii,
mi,m y6u nhd hio Z c6 tn| xem dugc cho n6n chi nhrr srf
xem bing c6ch ddm ng6 mh th6i. SU xem bhng c6ch nhin
16n th6y it mh khdng 16, hio 2 dd kh6ng ttr6 ttrdy 16 c6i dpo
duong cudng trung chinh nhtrng lai lgi cho kE trinh nhtt con
g6i. Tuy th6y kh6ng 16

mi bi6t thugn

v6i nhu th6 con g6i dtlgc coi

li

theo

li

d4o con gdi,

trinh, hio 2 deth6y

16 c6i d3o


354 Ch 5. Dich

tr,J

bin nghia

cria duong 5

mI bi6t thufln theo nhtf th6 con g6i thi vin

kh6ng mat trung chinh, th6 mdt

ti

lqi.

Dgng tuglrg

+

Dqi nh6n

.
.
+

1

Tii luc khOng VIn l!'kh6ng

I

thOng hopt.

i

Ti6u nhin

.

T6i 6 nhh, s6ng 6 chg, bu6n vui phfc t4p,
ho{c x6u h6 vb viQc phu nhan (din bh, phg
nfr). Hho

nly nfr mOnh thi t5t,

nam mOnh

x6u.

Hio

3

"Quan ngff sinh ti6n

thoii"

(Hdy xem cdch s6ng cila minh md bibt

.,

l[tc ndo nAn ilAn, hic nio nAn thodi).

Hho 3 6 kh6ng phii ng6i tai ch6 thuan cgc lh tE ni6t thuQn

thd d6 ti6n thodi.

Ni5u 6 drrgc dturg ng6i

thi kh6ng c6 nghia

lir ti6n lui, "xem ta sinh" nghia lh xem c6i cria ta sinh sOng

tu)

sqf

n6n chlng rni ti6n thodi, cho nOn tuy

li

6 kh6ng phii

ng6i mh chrra d6n n6i m6t d4o. Tuj' thdi ti6n lui ciu eho
khdng bi mdt dqo cho n6n mdl kh6ng hiii trqn vi vQy m6i
thu$n tltf{c.
Dgng tughg

+

D4i nhdn

.

Ti6n tho6i v0 dinh.


20. Phong 0ia Quan 355

.
+

Canh tranh bdt nh5t.

Ti6u nhin

.

ChidrJgc, c6i m6t,n0n x6t

k!.

Hio 4
"Quan qu6c chi quangr lgi dgng tdn vu vddng"
cila nu1c, lqi

Sr,r

vi

viQc

(Xemvltsing

ldm qui khdch b vttong triiu).

xem kh6ng gi 16 bing 6 gin, hho 5 vi n6 duong cudng

trung chinh l4i 6 ngoi t6n, tflc lh 6ng vua th6nh hiOn. Hho 4

s6t gin vdi n5 xem thdy c6i tlqo cria n6 cho nOn n5i ring:
"Xem v6 s6ng cfia nu6c" nghia ln thdy c6i thintr thi'c s6ng t6

cria d6t ntfdc. Kh6ng chi vi c6i th6n 6ng vua mir n6i lh
"nlr6c", lI vi n6i vi, 6ng vua, h6 chi xem nQi nhrlng srf hin
vi trong m6t minh hdn mi th6i,

nOn xem

x6t

ci chinh

ho6

cria thi6n h4 thi tlqo dric cria 6ng ta c6 th6 thdy tld{c. H}ro
4 tuy 6m nhu nhung th ttr6 T6n 6 ch5 chinh, s6t gin hho 5 tfic

lir k6 xem th6p

mi

Ui0t thuQn theo. "Ldi vO viQc ding lhm

qu!'kh6ch 6 vudng triOu" nghla li c6 d6ng vua thinh 6 trOn
thi kA mang thi 6n dirc dbu mudn ti6n vio tridu dinh gi6p dd
cho hIn, d6 cho thiOn

cria 6ng vua, cuQc

fu

tr!

yOn thinh. Hho

4 dd xem th6y

nddc s6ng, dgp, thinh, tdt

tlfc

thi nGn

kh6ch chdn vtfdng tri6u, tlem h6t tri lgc cfia minh
gidp ild cho vua O6 Oan dn cho thiOn ha cho n0n n6i lh "lgi

lim

dtng lhm kh6ch vudng triOu". Ddi xua c6 ngrrdi hidn dfc,
vua ddi bing t6 khich cho nOn n6i lh "llm kh6ch".

Ong


i
356 Ch 5. Dich tq/bln nghia
I

DBng

tuqlg

+

j

Dqi nh6n

.

i

Hoic 6 harl ldm viQn hoflc 6 chfc vi thanh
cao.

ngohi'

. #;"r'nu6c
.

Ra ngohi bu6n b6n l6n.

Hio 5
"Quan ngi sinh, quin tlirvO crltr"

(Xerz cdchs6ngcrtaminhngudi

qudn tit khbns 15il.

Hho 5 6 ng6i vua, ddi

tri hay logn, t6t hay x6u, quan

hQ

6

minh mi th6i. Xem cdi cfia minh sinh ra, n6u tgc thiGn hq
itbu h qu0n tfi thi nhfirrg chinh ho6 cfia minh v6n hrn li

phii mdt kh6ng c6 6i.
qudn tfi thi lh chinh

N6u tpc thi6n hp chua hgp v6i d4o

tri cria minh vin lhm chua phii kh6ng th6

kh6i l5i.
Dqng trfsrg

+

Dgi nhin

: ffJff:;:T,1,,ilT;J,.T+

Ti6u nhin

:ffi,:Hf*"ff"*


20.PhongdlaOuan 3$/

Hio

'

6

BQnh nh6n: s6ng'

"Quan k) sinh, quin

trlr vO

cfru"

(Ty xem

iftn

cing crch sing cftn

minh ngudi quhn ttr khing 16il.

Hho 6 drrong l6y dfc drrong cudng & trGn bik& drrdi xem

mi

kh6ng d6ng ngdi d6lh nhfrng d6ng hiin nhAn quin trlkh6ng 6

ng6i mh d3o d(rc bi ngudi thi6n fu xentngrla. Vfly "quan k!'
sinh" lh xem c6i minh sinh ra t(rc Ii iklc nghigp hqnh ngliia

t{xem nhftrg crii minh
sinh ra n5u nhrr ilbu h qufrn t'& thi khdng 06 6i, vi mi
chrfa ttfs qu6n tfithi cdn 6y gi d6 cho ngrffi ta ngr?a xem
bdt chrrdc, il6 h 6i vqy.
dA bi thi6n hq xem ngfo, cho nOn

Dqng fifgltg

.

:TIJtu
.

tinh, c6 s& dic.

Ti6n thri gian nan, chrra togi

f.

+ Ti6u nhin

.

Kinh doanh tr6 tre.
C6 benh thi kh6i, sinh n6 nu6i dugc.


I

358 Ch 5. Dich ttt'bdn nghia

2l.HOALOTPHEHAP
(Thugng Ly,H? Chiin)

f,

E

o

rI

E
EE
EE
E
C6ch

"Cd nhAn

ngQ

thrfc"

Ngr.rdi t5t girip dd

lNgudico nhd daoc ntdi dn).

[n, ho{c in

bfra cu5i tru6c khi ch€t.

Dang kh6 khan gAp cluoc ngudi girip d6, thdt co ld vqn gip
duo.c ngudi

gitip dd chirkh6ng phai

h ngudi dn miy, ngudi

c6 trr c6ch ding hohng

Tddng

"L6i diQn" (Sint diQrt).
"L6i": nhanh, kh5 khan giai doan ngin. Co quan nhi

nLr6c

holc c6ng dudng (toa 1n;, nhung ch5 tham iau, ting l6p tr6n.

Ngliia
PhQ hqp

cii

l)

khiet hgp (cdn hqp). (TuOng qu6 hho 4 nhu m6t

dfia ng6ng qua miOng holc

li cii xddng llm cho kh6 5n

uiing phii cin vd di m6i [n dudc, cdn vd d6 thinh quZ Son l6i
Di).


21. Hod loi Phe hap 359

.

--

I

I

II-II

==-

-

Phip 1!, ph6p

dQ, tr) nguc, tranh tgng.

QuZ PhA hap: tung hinh

Qub Tung: tranh tung

sr,r.

dln

str, kinh t6, h6n

nhin gia dinh, lao

dOng.

Llr c6i chq, hgp chq (thudng lh chg trua): trdn Ly

ilt6i Chin li

sLr

on

lI mit trdi,

io nlo nhipt.

H6c xudng, ngQ dOc thfic 6n.
PhQ hqp ln

bit b6 giam cim liOn quan

d6n

tt

ngsc.

Ldi qu6
"PhQ hqp hanh,

Ui dqng ng+c" (Qui PhA hqp lqi vi ding viAc

nSuc).

vi qu6 tu c6 ngtria hanh. ViOc trong thiOn
ha s6 dl kh6ng drgc hanh thdng li vi c6 ch6 ngin,c6ch,
cdn mi hgp lqi thi hanh th6ng t6i. "Lgi ding viQc ngqc"
nghia lir c6i dao "cin mi hgp lqi" nOn ding vii viQc hinh
nggc vdy. Lai ngln c6ch 6 thiOn h4 phi hinh nggc ldy gi
mi tril b6 tlugc? Khong n6i lh "loi ding viOc hinh" mh n6i li
"lgi dirng viOc nggc", li vi trong qu6 c6 ttrong s6ng soi ( chi
QuZ PhA hap hanh

qu\

Ly)

lgi

vO sr.r

x6t nggc vdy. Ngqc

li tI6 x6t trl sqr thQt, sqr

a6i. fiOt dtr{c tinh that thi UiOt c6i dgo tim cho ngln c6ch
r6i mdi c6 th6 tl{t c6ch ngln ngt}a vi ddng hinh phat.


360 Ch 5. Dlch tq/bin nghia

Hio I

"Lf

gi6o dipt chi, vd cfru" (Bu6c vdo cim, ttin ngdn

chdn, kh6ng 16l,

Hho dtrong 6 diu, r6t th6p t(rc lh k& kh6ng ng6i lh nrgng rh(r
ddn, ngrfdi phf,i chiu hinh ph4t, trong lic b6t dhu dgng

hinh, tQi nh6 mh hinh nhe. "Giio"

li xiing 96, t6i nh6 cho

n6n x6o vho n6 O6 Arin bi thuong ng6n chin. Ngudi ta c6

nh6 bi xi6ng

mi ihlt

ng6n ch0n, thi n6n

,b arrong 6c nfla cho

nGn

rin

m6i drr6c kh6ng

sS

6i

kh6ng ti5n

6i.

Dgng trfgrrg

.:1ffitgi6ng.
.

+
Hio

2

Kh6ng gIp may.
,
Ti6u nh6n

'

Da Phdng hinh PhPt, tat benh.

"PhQ phu, di.Ot Ti, v6 cfrrr" (CindacutmuikhilnglSil.
Hho 2 ung v6i hho 5

2

li

kG

dring srf hinh ph?t, 4 hho (tU hho

5) d0u l5y nghia "cdn", hho 2 6 gifra dugc ch5
chinh lh k6 dgng hinh mir dugc tnrng chinh. Dqng hinh mi
drrp trung chinh thi kA c6 tQi dE phgc, cho nOn tliy sr,r edn
da lim uqng, cdn ngo4rn da d6 ngudi ta thi n6 d6 vho. "Diet,,
chi li ngflp, t(rc lh vho sdu d6n nggp cl mfri. Hho 2ldy dao
trung chinh mi dgng hinh thi sg hinh phgt cfra n6 d6 phuc.
ddn hiro

Nhung vi crrdi IOn hho

I lh duong cudng 6y lA ding hinh v6i


2l.HoebiPhghgp

361

ngudi cudng crrdng. Hinh phgt nhfrng k6 crfdng crfdng 6t

phii tlau siu cho nGn d6n ng$p
Dgng tusrg

.

:lTilr,a,

cfl mfii

mi kh6ng c6 6i.

ngoai ddn v6

kf

rust

mi cnng bi

phibn nhi6u.

o
+

Kh6ng gip may.

TiSu

nhin

Nhi0u viQc b6n tiu r6t vi, didu ng ti6ng kia,

holc sinh 6m tft, t6n thuong da thit.

Hio 3
"PhQ tich nhgc, n80 dQc, d6u
d6. c,

$n,

vO

cfitr"

(Cdn thrt khb Sdp

hoi tiic nhung kh6ng 16il.

im mh 6 ng6i
3 tfc lh 6 kh6ng dturg ng6i, Qr xrlt kh6ng ding mi $i hinh
phqt ngrfdi thi ngrfdi kh6ng phgc mi cdn o6n gi$n tr6i
ph?m thOm vio, nhrl ciin nhfrrrg vflt kh6 kiet lin d6o mh gpp
phii dqc, lai lhm cho miQng bi dau. Dqng hinh mi ngudi ta
khdng phqrc lqi dim o6n li tt6ng bi th.en nhtfirg mi trong
thdi "ciin hqp" dibu ciit y6u l&r h iin nhfirrg cdi ngin
cdch mi hqp n6lgi, tuy lir th0n minh E ng6i kh6ng d6ng mir
Hho 3 6 trOn qu6 du6i lh kE dgng hinh, lh hio

k6 cudng nggnh kh6ng phgc diSn phii ngQ


nhung sqrdgng

hinh khOng phii kh6ng il6ng cho nOn dri h itdng d6c,
cfing Ii ijn nh6 mi hqp n6lgi kh6ng phii c6 6i.


362 Ch 5. Dich ttt' b6n nghia

D,t.rg hr$rg

.

:T::lu, n,, rdc rtii
.

+

Thi thudng cdn bi b6i x5u.

Ti6u nhdn

Vi0c kh6 xong, holc tai nan 6 tim bung,
kinh khirng.

Hio

4

"PhQ can

ty, ddc kim thi, tgi gian trinh cit,,

xuong kh6 khdn nhung thuAn

bi chinh bin

nhu duqc ftn vdng,

lcdn thit liin

tit).

,ru lh kG duong vio tr6ch nhi-0m
cdn hqp. NgOi 4 dd qu6 bQc gifra d6 li srr e6eh cing I&r mi
Hho 4 duong 6 ng6i gin

sqf

dgng hinh cing nghi€m cho

nOn

n6i lh "cdn thir kh6",

kh6 lh thfi thft h1y cdn dinh xuong, rhit kh6 mh kEm xudng lh

mi dugc "t€n ving", vlng 6y
nghia rin. Hho 4 duong d(rc drrong cudng tfc li drro. c dgo
cddng tr{c,l{t & chlu kh6 vdi vifc mi cii gifi6y chinh bbn
ttri.tiit. Hho 4 duong lh hho cirng mh s6ng,'th6 duong mh 6
vat r6t rdn kh6 c5n, c5n uQt rdn

qui quyet, cho n6n phii
rdn blng sqf ki6n trinh. Crltrg mi khdng trinh Ii stf thrllng
c6, lim k6 qu6 ctfug dbu H khdng trinh. 6 q"0 ph€ hqp
ngoi mdm, cfrrg sdng thi hai vb

hito 4

li

hay nh6t.

Dgng ttfdlrg

+

Dqi nhin

sqr


21. Hoi l6i Phe hqp 363

: ;HT:l?r,
+

Ti6u nhin

.
Hio

tr,i,nr, danh

Bu6n b6n c6ldi.

5

"Ph$ can nhgc,

ttic hoing kim, trinh

kh6, duqc vdng, chinh ilurh biAt

b

IQ

v6 cfitr"

(Cdn thrt

thi khbng 16il.

Hho 5 6 ngdi cing cao mh l4i

li

"c5n thit kh6" cdn d6 hon

cdn thit xudng 6 hiro 4 b6i vi hho 5 6 ng6i t6n nh0n, thi6 6

tr0n d6 hinh ph4t & kG drrdi, th6 n6 a6 non. d qu6 da sfp
cing cqrc, ch5 c6ch ciLng l6n kh6ng phii d6 hqp cho nOn lir

"cin thit khd duqc vlng" tfrc lh vhng t5t. Miu ving lh mhu
trung binh, loli vhng lh loii cfrng rdn. Hho 5 3 gifra 1)r drrgc
dpo trung & ng6i cudng mh c6 hlo 4 gi6p cho lir
Hho 5 khOng c6 trng mh hio 4 E ng6i d3i thdn

gi0p d6. "Trinh
nhrrng lai

li

lQ

duo. c

vhng.

tfc lh dugc n6

vd cfru" ngtria lir hho 5 tuy & ch6 chinh gifra

th6 nhu cho nGn rin n6

phii chinh trbn vi nhd

thi ilt/Sc khdng t6i. I-h im nhu 6 ngoi t6n lai duong thdi
bu6i "c5n hgp", he lai c6 th6 kh6ng chinh bbn mh nh6lo s9?
lo

sQ

Dqng fir$ng

+

D4inh6n

: #:J#:Junttrirgian
+

Ti6u nhfln


3Bt

Ch 5. Dlch tq/bin nghh

.
Hio

Hoach lgi. BQnh kh6i. Nsn

giii.

6

"H4 hipu, digt nhi, hung"
Hio

(DQixiingirch,dintai,hung).

6 6 qu6 ng6i t6n tfrc lh kh6ng ng6i cho nOn lh k6

bi hinh.

'. N6 6 ch6t qu6, li sr.f ngln cdch I6n hdn vi li cring tQt cfia
cuQc

mi

iin.

H0

tt bio lh "6c chrla mi

kh6ng th6 che, tQi I6n

kh6ng th6 cdi" cho n6n d6i xi6ng xich

afi bi6t h hung.
Dqng trrglrg

+

D4i nhOn

.
.
+

Bi dEm pha, tru5t gi6ng.
Bi x5u h6.

Ti6u nhin

.

Tranh tung.

mi drft mdt tai,


22. Sdn

hoi Bi

365

22.sONHoABi
(Thtro.ng

C6ch

"Hi

Cin,H4Ly)

E

o

E
==
II

F

khi doanh m6n"

(Vui v0 di)n tQn cita, trudc cita).

Tugrrg

"Sdn h4 hfru hoa" @u6initic6fia).
Anh s6ng chieu drr6i chin

nii,

ruc rO rit dgp.

Ngtiia
Bf

li

sfc, trang s(Ic, llm dgp.

Bi

li

hinh thrlc, d6ng v6 bOn ngoii. (Tuqng cfra hai qu| Ly:

dqi Ly tph6p Tuj, h5l 6 t€n

vi

Ly & du6i

h

anh s6ng rqtc 16

mhu mE1.
III'

-

li

rulh6

-

=

ciu hdn (nghia gt5c cfra qu| Bf) tugng cira trao nhin
cu6i (qub Ly E da6i lh trro.ng cfia ng6n tay, quZ Ly & trln
tugng cia cfui nhin r6ng 6 gifra. Ly cfing li tugng c6i miQng

Bf

sU


366 Ch 5. Dich

tr,I

b6n nghia

n6i crrdi vui v6, d6m cu6i thtrdng lA di oto).
r

II

- =
=

Tui,h5

II

-

-

^nofit

r
la o Io

- quin 6o, son ph6n (thudng lh y phqc phq nrt, Ly lh tugng
Bi Ih
th6i son).

Bi c0ng lir tugng cira su chim s6c, lhm dgp cho nhau, lh da
tring,

li sU cq s6t cira lin da (cira da v6i da) nhu trong ciu dtii

cfra Dohn

Thi Di6m: "Da tring v6 bi bph".

Ldi qu6

"Bi hanh, ti6u lgi, hftr du v6ng"
phin thukn

(Trang sirc duqc hanh thbng g6p

lqi chovigc tiAnbn).

Cie vtrt c6 trang sfc mdi c6 ttr6 hanh th6ng cho nOn n6i
ring: "Khong gti. khOng dfirg, khong c6 v[n v6 thi kh6ng
lim dugc", c6 sqf thrfc mi thOm vdn srfc thi c6 th6 hanh.
C6i d4o v5n srlc c6 th6 th6m phin s6ng cria vIn v6 cho nOn
hdi ldt v0 srf ti0n l6n.
HiLo

1

"Bi kj' chi, xi xa nhi d6"

lTrang sitc ng6n chhn khdc gi bi xe md di

bil.

Hlo

1 drrong

ldy chdt dtrong cudng 6 th6 s6'ng, ng6i dtr6i tfc

lh bflc qu0n tt? c6 ihlc crrdng minh

mi phii

& drrdt. E6ng

qudn trl & ch6 kh6ng ng6i, kh6ng th6 thi th6 v6i thiOn ha chi

w bi sfic vi0c cria minh lim mi th6i. "Ng6n ch6.n" ln 16y vO


22. Sdn

367

tu srfc cria tldng quin tt?
chinh tlinh nhfing tlibu minh tlm, gifi ti6t ngliia,

nghTa 6 du6i mh

li phii

hoi Bi

ding

A6 Ai.Cai d4o

lim viQc khdng ciu thi, nOu ngliia khdng cQ mi di bO. Sqr d6 ngrtdl thddng 6y Dm n6 tngn mi tldng
quin tfi thi cho li vIn sr?c. 86 xe mh di bO lar l6y cl vO
"lidn", "ilng" nfra. Hlo 1 liOn hio 2 mi [tng v6i h]ro 4, ttng
hlo 4lh chinh dhng,liOn hho 2 kh6ng phli lh chinh d6ng. Hho
duong lh b?c cudng minh gifr nghia khOng gdn Hirn v6rhdo 2

mi xa rlrg v6i hio 4 b6 ch5 d5 mi theo ch5 kh6 nhtr b6 xe
mi tli b0 o?y. Girl ti6t nglfia li sqr ftang sfc cfia tl6ng
quin tr? cho nOn c6i mh d6ng qudn t& trang srfc, tftc 1)r cii
mh bgn thi5 tuc h6 thgn, c6{ mi bqn thd tlrc qui' b6u t(rc lh, c6i
mh d6ng qu0n tir khinh r&. Ddy 6y viQc di bO mh n6i li vi
ng6n chdn v6i sU di c6 nghia liOn tuc v6i nhau.

Dqng fiI$trg

+

D3i nhin

.
.
+

Phdng

thoii.

Phdng tru6t giang.

*.1

Ireu nnan

.

Chay nguqc xu6i, b6 d6 nghe kh6, xa ngudi
thdn, gdn ngrrdi sd. Tinh thi hung, dQng thi
c6t (tfic lh kh6ng nOn

ucl.

Hio

2

bi

dQng, chiu.6p mQt


l
l

368 Ch 5. Dich td bdn nghia

"Bi k,' tu"
Qu6 nhy

l6ng

(Trang sitc bq rilucitaminh).

ti qu| Bi, tuy bdi hho Zbldn e6i me su v6n v6 s6ng

li trong hon. HIo 2 li

chfi quL Bi cho nOn chri n6i

vO

c6ch trang sric. Trang sirc cho c6c vSt khdng tn6 a6i nOt

bin ch6t cria n6, chi nh6n bin

chdt cria n6

th6m, cho nOn m6i l5y nghia cfra c6i rOu. Rdu

mi

l]

tO tli6m

1 vOt theo

m6p mh dQng. DQng dfly hay drrng dAu quan hO 6 c6i mh n6
b6m vlo, c0ng nhrr thiQn 6c kh6ng b6l trang sric

v5n v6 s6ng sira cfia hho

mi ra. Su

2 chi li trang srlc mi th6i, cdn

thipn 6c li & bin ch6t cria n6.
DBng ttfdng

.

:HI

nsudi

mi thhnh c6ng, drrsc thrng

chuy6n.

.
+

Vln chuong dugc ngrrdi ta y6m tro.

Ti6u nh6n

. itff;t[::,:,;]:x"rl
Hio

3

"Bi nhrf, nhu nhu,

Vinh

trinh cilt"

nhuin cho nhau thi duqc bin vang hu ddi,

lTrang silc cho nhau, thim

it).

Hio 3 6 ch6 vin vE s6ng sira cing t6t vdiZhio 0m (hho 2 vh
hho 4) trang srfc cho nhau 6V H cuQc trang srlc thinh
vugrrg cho nOn n6i lh "bi nhd",lh tiOng dQm. Trang sr?c thinh


22. Sdn

hoi Bi

369

vuqng anh nhuin mrrQt cho nen n6i ring "nhu nhu", "vinh

trinh c6t" nghia

li

hho 3 cing v6i hho

chinh frng vi libn nhau
nGn

li

ph&i

mi thinh trang stfc cho nhau, cho

phii r5n nhau bing sg thrrdng

m6i mii. Bi

Z,hio 4 khOng

thudng trinh chinh

trang sfc, c6i viQc bi sfc, kh6 du{c thrrdng

thudng cho nGn

dii tiu chinh

bbn thi t6t.

DBng tddng

.

:lll:in*
.

+

gitip d6, thhnh danh.

Ti6u nhin

.
Hio

DtI-d. c

rans hay huy chrrong.

Nhidu ngudi gi6p sirc, kh6ng kh6 nhoc.

4

"Bi nhrf, bi nhd, b4ch mi hin nhrr, phi kh6u h6n cAu"
(Trang

sa.c.

cho nhau chi thiy tring tadt nhu ngua trdng bay, ching

cudp md td ngudi minh mul;n fat

Hio 4 v6i hio
vE rgc 16,

1

li

n\d.

chinh rlng trang srlc cho nhau

vi bi hio 3 ngdn c6ch cho

srlc cho nhau

phii kt

nOn


kh6ng dtfgc trang

mi thinh ra v6 trdng todt. Ngqra lh vQt 6 du6i

li

"nggu tr[ng", chi
mh dQng chua drrqc ruc rd cho nOn n6i
theo chinh (rng cira n6 nhu bay cho nOn n6i ring: "Nhrl ngrla

tring bay" chlng bi hho duong 3 ngln c6ch thi

cuQc

diu gia

sE

dugc thoi tinh thin nhau. C6i mh minh cudi vh dQng 6 du6i lh
tugng con ngua. Hho diu v6i hho 4

li chinh rfug sau ch6t 6t


370 Ch 5. Dich tri bin nghia

I

drldc thAn nhau, c6 tlibu hic tldu bi n6 ngln c6ch mb th6i.

I

Dqng tddng

I

+

D4i nhAn

l

.

+

I

kh6 sau thhnh.

l

lru6c
Ti0u nhin

l

Bu0n c6, vui c6, tru6c hi6m tro sau an llnh.

.
Hio

,

V0n x6u c6 tang phqc.

5

"Bi vu khiu vi6n, thric b4ch tiOn tiOn, l$n, chung c6t"
(Trang sitc

&

gd & vudn md ding lua mdng,

xiu hii nhwtg

sau duqc t64.

Hbo 5 am l6y chSt am nhu Hdn s6t v6i hho 6 duong
hiOn

lI

bQc

gii duong cudng, Am lii:n v6i duong lai kh6ng vu6ng

H kA frrg theo, n6 nhin sqf trang srfc cfia hho 6
duong. Tr) xua dlt ch5 hi6m d6 gifr nrr6c, cho nOn thhnh lu!
phdn nhiOu trJa vio 96, d6ng gb chi vho ch6 6 ngohi mh ghn
vi cao, d6t vudn tuqc r6t gin thlnh 5p cfing lh ch6 & ngohi mh
gin. Gd vrrdn cfrng 1)r ch6 6 ngohi mi gin chi vd hho 6 dtrong.
mdc titc

Hho 5 0m tuy 6 ngdi vua

n6 cring

l

hio 6 li

mi tii

6m nhu kh6ng dfi

bSc drldng crldng liiin nhau

t{

gifi,

mi chi c6

theo, drtgc kG hibn gi6 & ngoii trang stlc cho n6, 6y

trang srlc 6 ndi gd vrrdn.
6 duong md ch,.iu tl6i n6

NOu
sr&a

biiit

phQn sU

li

trang stfc cria hlo

n6n nhrr b6 lga chia mAnh thi

tuy chdt n6 mbm y6u, kh6ng ttr6 tg Hm bho minh dinh

li

tL{ng ti6c nhutrg bi6t theo ngrt'di tI6 nGn c6ng cuQc trang


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×