Tải bản đầy đủ

Dịch học ngũ linh cao từ linh phan 5

722 Ch 6. Luin qu6 theo

Lr,rc hiro

giii; tlorin vb tfi t6n
thuyEn

-

l}

Ii hio Dgng; do6n vi ci

6 sdu du6i nrr6c.

Hdo quan qujr Do6n vb nhi cfia lh dinh thu; do6n

bin than lA d ngat t i trp; dofur'vO h6n nhdn li
mtii tei; do6n v0 si quan lI quan chrlc; do6n vii
ve


bQnh tQt lh bQnh kh6c thudng; do6n vd tranh tung

li

giflc ctr6p; do6n v0 ra trfln

quan doanh

1]r

dich thri; tlo6n vb

Ii hio D.log; do6n vd huynh dO lh s6t

ky; ilo6n vb A tnuyiin lh cQt budm hay m6i chbo.
LUCTHANPHATDQNG

-

Hdo phq rniu viin khfc hdo trt tbn, nilu ph6t
tlQng thi ciurg thOm x6u. Dofur h6n nhdn, do6n
con c6i diiu khdng lgi, do6n vd buon b6n thi lao
t0m, do6n vb di xa

-

h thu tin;

do6n vd c6o

tqng lh

c6ly;c6lgi cho thi cfi, d5 d4t.
Hdo trt tbn khdc viQc ciu quan ciu danh, n6u
ph6t tlQng thi ciurg x6u. Hbo nhy l-oi vC g3p thiy
thu5c, xu6t hhnh bu6n b6n thi binh yOn. Do6n vii
sinh dE thi d6 sinh d6 nu6i; do6n vii tranh tgng thi
.7.

\.r.

d0 hoir giai. Khdng lgi v0 c0u danh cdu quan, d6i

v6i nfrkhOng lo.i v0 dudng ch6ng.

-

Hdo quan quj, khic huynh dC, bi ph6t tlQng thi

lqi cho ciu hdn, kh6ng
lgi cho bQnh tat, cdy c6y kh6 thu hoach; di ra
anh em kh6 t6n tai, kh6ng


Xdc dlnh Lqc thdn 723

ngoii thi gflp tai hoa; l]rm quan a6 Ui m6t ch(rc, ti
tOi; bu6n ban thi it ldi; mdt cria thi kh6 tim; hay
ph6t sinh nhfrng viOc md 6m.

-

Hdo thA tdi vrla khdc phy mdu vrla khic vIn thu,

g{p phdt tlQng thi kh6ng dgt
dttgc, kinh doanh cdu thi thi dai c6t, lOi vO hOn
rrng cir cdu danh,

nhdn, lqi vC sinh d6. Do6n vd nguEi di xa 6 ngoii

thin d6ng, chua ra kh6i nhh dd m6t cria; do6n vd
bQnh tOt th benh

-

ti,, vi.

Hdo huynh dQ ldhoq, kii5p

tii vh khdc thO, th srr

ciu h6n c6 lgi; kiOng ki nhdt ld hdo
huynh dQ phit dQng n6u do6n ,C Uenfr thi bpnh

crru girip

kh6 kh6i; uii irng cft cfitnhdc thi khOng c6 lgi.
^i
4. LUCTHANBTENHOA

-

Hdo php mdu dQnghoira phq mdu,hodc hoi ti5n

thi'n, thi loi v0 c6 v[n thu; hoa trt t6n thi kh6ng
har

gi; hoi quan quit th\ sU c6t nhic bi thay d6i;

hoi tha

-

fii

th\c6 n6i

1o

cho bdc cao tu6i bd trcn.

Hdo tit t6n dQng ho6 tho6i thdn

li

thi kh6ng cdn x[rng. N6u hio trt

fin

mdu th\ diOn sln tan n6t; hoi thA

.:
DQI phan.

-

bi xi hoi, nhdn
dQnghoi phq

fii:

vinh quang

Hdo quan quj, ho6 ti6n thhn: thi c6 lOc d6g, ciu
quan

nhanh;hoithA tdi n6udoan vir bQnh thi x6u;


724 Ch 6. Lufn qu6 theo Lgc hio

ho| phy miu: tidn dO vd vin thu ttit; ho6 tit tbn:
c6 hai cho viOc ciu quan; hoh huynh d6: gia dinh

kh6nghoithu0n.

x.nam
_
Hdo thA tdi hod ti6n thin: thi tidn cfia mor
tlng; hoh quan qu]: c6 nhii:u diOu 1o 6ng;
ho6 tr? tOn: c6 nhidu didu vui; hoi phu miu:
kh6ng lqi cho gia tru6ng; ho6, huynh d€: bi phi
mQt

tl,i, mdt cria.
Hdo huyth dQ dQngho6 tho6i thah thi kh6ng c6 gi

phi{ kiOng ky;

tdi;

crta

cii

phy mia: ve bi coi

rl;ho|

thA

kh6ng mdn nguyQn; ho6 quan qu!:

anh em c5 hai;

,\

ho6

ho| t* t6n: mgi viQc nhrr !'.

V. BATTHAN

1.

I

DUNG THAN

hio, hio c6 Lgc thin. Lgc thffn Qi chia ra c6c
chi€m,b mol
m6i chi6m
Cl
c6 Dgng thin ri€ng. Hio The h ban
66
QuE c6

thin minh. DBng thfln

Ii nhtug hio ding a6 aodn srr

l-t

vlec muon doan.

C6"n I5y Drlng than

-

Hdo phu mdu: NiSu h6i vb cha m9 thi hdo phy

miu trongqu& lh Dung tfrin.

OiSi

v6i ngrrdi ngang

v6i cha me trE lOn nhu chfi,bhc,thiy gi6o, b6 mp
ch6ng GoIc vq), mg nudi, bh vd thi di:al6y hdo
pha miu lirn Dgng than. Doan vii trdi C6t, thi,nh


Brit

thin

725

tri, nhi crla, nhi 6, tudng qu6ch, thuydn bb, xe cQ,
6o quin, vQt d\rng vhi v6c, gi6y td, vdn chrJdng,
s6ch v6, vin kh6... 16y hdo phtt miu l)rm Dung
thin.

-

Hdo quan qu]: Do6n vd c6ng danh, ciu quan,
quan phfi, tru6ng quan, qui thin, nfr do6n vd h6n

nhin, vQ do6n ch6ng deu 6y hdo quan qu] ldm
Dung thin. Do6n vd logn thin, tr6m cu6p, nhilng
viQc v0 t6n gi6o, nhffng n6i nghi ngd, bQnh tflt,
th0n th6 thi 6y hdo quan qullimDung thih.

-

Hdo huynhdp: Ni5u do6n nhfrng viQc cria anh em,

chi em, anh em hq, kiit ban anh em, quan
bE ddu l6y huynh

-

hO ban

tt?limDung thin.

Hdo thA tdi: Phhrn.doin vd vg, chi em d0u, diy t6

g6i dOu ldy hdo thA fii

lim Dung than. Doan va
cria ci,i, tl,i sfur, tidn bac, luong thlrc vi nhfing vQt
drtng qui b6u kh6c cfrng

6y hdo thA tdildmDung

than.

-

Hdo trt

tin: Phlrn nhfrng viQc thuQc vd thi5 hO con

c6i d6u gqi

li

trl t6n. Nhu con diu, ch6u trai nQi

ngoar, AO C0...; trung

thin luong tu6ng, thdy

thu5c, y drrgc, tlng dpo, binh si tEu

llnn Dpng thtn. HAo t*

6y hdo trt thn

tin ln thAn cfia phfc

moi viOc glp hho nly diu

tr5t.

drlc,

Duy viQc ciu quan,

ciu danh ho{c nfr do6n h6n nhan thi kh6ng lgi.


726 Ch 6. Lu?n qu6 theo Luc hio

Hio Dgng ph6t tl6ng

& trong cung thi dn gap hrru

tt

cfrng khOng x6u. Ni5u duoc sinh phr) kiOm vugng trr6ng rhi

moi viOc di:u hanh

th6ng.

t

HiLo Dgng ph6t dQng g5p xung thi kh6ng gqi lh "kh6ng"
nfra, tinh kh6ng mh

gip khdc m6i lh hai, Ky thin mi

gap

"kh6ng" thi t6t.

thin vi Nguy6n th6n kh6ng n6n "kh6ng". Xuin
Th6, Hp Kim, Thu M6c, 3 thing D6ng gflp Hoi l]r chdn
Dqng

li tu-ong cfia chOn kh6ng.
Drlng thAn, Nguy0n thin tl6ng ho6 sinh tr& l4i, ho6
kh6ng, tuin kh6ng

trudng sinh, ho6 d6 vuong, ho6 nhdt nguyOt dOu gqi th ho6

cit.
Phim Dgng thin, Nguy6n thdn tl6ng ho6 khdc ff& l3i,
ho6 mQ, ho6 tuyOt, ho6 kh6ng, ho6 qui, ho6 tho6i dOu gqi
th ho6 hung.

Drlng than hien

-

2lin.

DUng thdn xudt hiQn2l0n t(rc lb

trong qu6 c6 hai

Drlng thAn. Vi dq: Do6n phu m6u mi trong qu6

c6 hai hho phu miu; do6n huynh dp c6 2 hdo
huynh dQ v.v... ThUc t6 trong hic do6n chi ding
mQt DUng than.

Khi c6 hai hlo Dung thin thi:

+ 86 hho htru ti, dtng hho vudng tu6ng;
+ 86 hio tinh, ding hio DOng;
+ 86 hho nguyOt ph6,Ldy hho khOng bi ph6;


Bdt lhAn 727

+ 86 hlo tuin kh6ng, 6y hIo kh0ng c6 tuhn
kh6ng;

+ 86 hlo bi ph6 thrrong, ding

hho b5t thuong

t6n.

-

Trudng hgp Dqng thin xu6t

hlQn}lin

nhung diiu

kh6ng dQng ho{c dOu dQng thi chon hbo gin h}ro

Th6 hon, hoflc h]ro m] Dgng thin dugc sinh rg,
ho{c h}ro mh Dung thdn vtrgng & nhflt nguyQt d6

lim

hho Dung thdn.

NGUYENTHAN

Nguy0n thnn H hio sinh cho Dgng th0n. NguyOn thin
sinh trg cho Dung thiin, qu6 gflp Nguy0n thAn 1]r c6t, vi
Dung thdn mtrng c6 NguyOn thin sinh.

Vi dg: L6y hlo rfr6 thm Dqng thin. Hol sinh Th6 vQy hho
Hol ld NguyOn thin.
Tuy nhiOn khOng phli NguyOn thdn nho cfrng sinh dtrqc
cho Dqng thin. Nguy6n thin chi c6 th6 sinh cho Dgng
thAn khi n6 tlim bf,o c6c y6u tii sau:

-

Nguy0n thdn ldm trudng sinh d6 vuqng, nhdt ki6n.
NguyOn

thin

dQng

mi

ho6 Ti6n thdn ho[c ho6

sinh tr6 l4i.

-

NguyOn

thin

NguyOn

thih lam nguyQt, nh|t lai

10m nguyQt kii6n, nhflt kilSn'

NguyOn thOn vh Ky

sinh cho Dgng thdn.

thin cing

10m hho DQng.

dQng liOn tuc trldng


728 Ch 6. Ludn qu6 theo Lr;c hio

thin

NguyOn

ng dQng mi ldm tuin kh6ng ho6 "kh6ng".

vuo.

Lim tuin kh6ng ho6 "khOng", kh6ng phii

li v6 dung, vi

dQng thi kh6ng cdn ld "kh6ng" nfra. Lric xu6t khOng, d6 le

hic kh6ng cdn 1l "kh6ng".
Nguy0n thin cfrng nhu th6n th6 con ngrrdi, thdn vuo.ng thi
lgc m6i manh, m6i c6 th6 gifp ngudi kh6c. Ni6u th6n suy,

llrc yiSu nhidu

thi khdng c6 sfic girip d6. Cho n6n
Nguy0n thin cfing c6 6 trudng hqp sau kh6ng th6 sinh
dugc Dsng thin, khi d6 dt Nguy6n th0n c6 xodt hien
cfing

bQnh

Ii

vd dgng:

-

Nguy6n tfrdn flru
NguyOn

ti

fur

tfrin trur tir

gip ruyQt dia.

lA1 gap

tuin kh6ng, nguyet

pha.

-

NguyOn tfrin tnru tir kh6ng dQng, ho{c dQng
bi6n thiurh tuyQt, thd,nh khfc.

-\

mi ho6 tho6i.
Nguy0n thin dQng mi ho6 ph6, ho6 t6n.
NguyOn

thin

mi

dQng

NguyOn tfrin mm tam m6.

3. KYTHAN
Ky thfln li hio khdc h4i Dqng rhan.
Vi dg: Hho Th6 Dr Dung thin, M6c khdc Th6 vQy hio
MOc

li

Ky th6n.

phii Ky thdn nio cfrng khdc chi5 dugc Dqng thin.
Ky thin chi c6 tfrO f.frfc h+ D+nS thin trong c6c
Kh6ng

trtrdng hEr sau:


BCtthAn 729

-

Ky thin vrrgng lim nguyQt kiifn, nhflt thin.

Ky thdn vuqng d0ng mh l0m tudn kh6ng ho6
"kh6ng".

-

Ky thin dQng ml lim nguyQt, nhflt sinh phi.
Ky than Agng mh ho6 sinh tr6lpi, ho6 fiiin tfrin.
Ky thin

vi

Cnu than cing dQng.

Ky tfran l6m d6t tnrdng sinh

d

vugng.

Trudng hqp Ky thin lem vio d6t hutr tri, b3i tuy.6t thi
cfing kh6ng th6 khfc thf{c Dgng thin. C6c trudng ho.p
d6 tuy gap Ky thin mi v6n khOng c5 fui. Nhurg qua thdi
di5m d6 Ky thin vrrQng lOn thi lai lir x6u. C6 6 tnrdng hgp
sau:

-

Ky thin htnr
Ky ttrdn

ti

COng

l4r tuyQr

mi

ho5 tho6i.

Ky thin huu ti lai bi nguyet kii5n, nhflt ttrin ttricKy ttrdn Oqng mi ho6 the'nh phir,tin.
Ky thin frnh mi ldm tudn kh6ng,Pha.
Ky thin dQng mh nhOp m0.

4.

:.

CUUTHAN
Ni5u

Ky thin

h

c6i khdc Dung thin thi CtIu than

Ii hio

sinh cho Ky th6n a6 mr{c NguyOn thf,n.

Vi dg: Hio Th6 li Dung thin, Thu!'khic Ho6, sinh MQc
vly hho Thu!'lh Crnr ttrin (kA thn cria ban ta 1)r kE thi
cria ta).


730 Ch 6. Luin qu6 theo Luc hAo

s. rrExruaN
Ti0n thin

li hio DQng mi ho6 ti6n. Ho6 tiOn trlc IiD6n

ho6 Mflo, Ty h6a Ngg,

Thin h6a DQu, Hgi h6a Ti, Srfu
hoi Thin, Thin ho6 Mii, Mrii ho6 Tu6t, tudt tro6 Srnr.
(Ho6 ti6n lh c6c Chi tiOn theo v6ng Dia chi dOn Chi cing
Hhnh ktf tiiSp).

Titln thin th bi6u thi su v0t ph6t tri6n vo phia tru6c nhu
mria Xudn d6n thi thio mQc d6m ch6i, n6y lQc. NOu lh c5t
than thi nOn gIp ho6 tirin.
TiOn

mi

thin dai bi6u cho xu hu6ng ph6t tri6n thOm mQt bu6c

gdp duoc c6t tfrdn

vi k6t qui.
G[p phii hung thin thi kh6ng toi cho Dung rhan hoac heo
tn6. Can cfr vio su vtr-d. ng suy cria n6, TiSn thin c6 3
tar

su vi0c s6 c6 ti6n tri6n

trudng hgp du6i diy:

-

HIo

DQng vh hho ho6 tiifn

li hlo vugng trr6ng thi

sE ho6 vrrqng.

Vi dg:

Doan qu6

vio

rhang Ddn, hho DQng

li

Din, hho bi6n ho6 titln lh M6o, vi Ddn MOc
rrudng sinh & Hgi, cdn 6 th6ng Din li roi vio
C6t mm
dia.

-

9uffi, M6o 6 rh6ng Dan

h d6t vrro.ng

Nhu# gni lh hho vugng tu6ng ho6 vuong.

H)o EQng vi hho hoi tiOn dOu 6 A6t nuu tr), tuy li
ho6 tiOn nhung phii chd di5n hic vud. ng tu6ng thi
m6i lir ho6 ti6n ch6n chinh.


Bdt thAn 731

Vi dg: Th6ng Thdn do6n qu6, hio
ho6 tiiin

1)r

DOng

M6o. Thdn Kim trudng sinh

1}r

Dixl

6

Ty,

Oin Vtao 6 thang Than h 6 d6t tuyQt, thai, tfrc
1I huu tr). Vi vgy phli chd d6n thang MQc
vugng tirc thang Hd.i vh th6ng Din, Mao thi
hio Dan Mlo m6i l6m

vrJQng ttl6ng

v} khi d6

hio ho6 ti6n m6i vuqng.

-

Hho DOng, hho ho6 ti6n trong d6 c6 mQt hio gflp

tuin khOng bi ph6, tuy 1)r ho6 ti6n, nhtrng phii chd
d6n lfic hio d6 xudt khOng thi m6i biiSn thinh ho6
ti6n chdn chinh.

Vi drl: Hho DQng Oan no6 ti6n Dr M6o, do6n viQc
ngiy Mflu Than, trong tuin Gi6p Thin, Mflu
Than gflp

pin

fr{ao

h

tuAn kh6ng,

Din

ph6

Thdn gqi th bi tunn khOng phfl cho nOn phli
chd diSn Mdo xu6t kh6ng thi m6i dugc.
zl

THOAI THAN

hio DQng mi ho6 tho6i. Ho6 tho6i tr?c ti
M6o hod DAn, Ngg h6a Ty, Diu h6a Th0n, Tf h6a H$,
Thin ho6 Srtu, Mii hod Thin, f*it tro6 Mrii, Stitr ho6

Tho6i thAn

fu6t.

li

(Hoa thoai 1)rc6c Chi thoei theo vdng Dia chi ve Cni

cirng Hhnh kii tru6c).

Tho6i tha,n le bi6u hign
Thu thi hoa tln

16

sr,r vQt

bii5n ngugc tr8 lai, nhu

mia

ryng. N6u D hung thin thi nOn gflp ho6


732 Ch 6. Lu?n qu6theo t-uchio

h n6i sg vQt mi n6 dsi diQn c6 sU
ho{c xu thO di xu5ng. Trong Tho6i thin, n6u c6t

tho6i m6i trit. Tho6i than

tut

lii

thin hoa

rhoiLi

thi c6t tnan bi x6u di, hung than hoa

rhoa,i

thi hung thin kh6ng x6u nfra.

Vi dg: Hio Thin

dQng ho6 Tudt Th6, l6c d6 xem nhrr ho6

ti6n, vi thlrc ch6t

li

Mii fn6 noic Srlu
Th6 nOn sg ho6 d6 kh6ng cdn ti ti6n hay tii nfra mi lh
d6 c6ch ngOi

ho6 xung. Ni5u Tu6t Th6

hm

nhQt th0n hoflc nguyQr

than thi kh6ng nhfrng lh ho6 xung

mi cdn li

ho6 ph6.

7. PHITHAN,PHVCTmN
Khi Dung ttrin ktrOng hiQn thi c6 th6 6y nhst nguyQt lim
Dqng th0n; n6u cflng kh6ng ggp nhQt nguyQt thi tim qu6

mi l5y DUng than. Hio DBng then
du* Iey td qu6 Giic bin cung drr6 ggi li phgc th6n
(phuc li kh6ng hiQn). Hio 6 qu6 tri.Cn t4i rlang xem nim
G6c cfra bfur cung

6 vi

tri

crta

hio Phgc thf{c gqi.ti phi than

@ay diSn).

Phi phgc ca
"Phpc khdc phi than vi xuSt bao

Phi lai khfc Phuc phln vi thuong
Phuc

khf sinh Fhi

dang tii5t khi

Phi lai sinh Phuc dic trudng sinh
Hho phr)ng Phuc khic phi, v6 sry
DUng ki6n phi thrrong phuc b6t minh

Phi phuc U5t tri vi v6 trd


BdtthAn 733

Phuc thng xu6t hiQn thim lai nhdni'.

Dich:
Phuc thin khdc Phi than le xu6t bpo
Phi thin khfc Phuc ttrin trai tnan
Phuc

Phi

khf sinh Phi gqi 1)r tiiit khi

thi!

sinh Phgc

Phuc thhn

1)r

dugc trhng sinh

khic Phi thdn lh vO sg

Phi thdn hai Phuc tfrin ttri kh6ng yOn

Phi Phuc ching Uiiit thrn vO trg
Phgc tlng xu6t hiQn 16 lai nhdn.

C6 6 tnrdng hqp Phgc th0n dring

-

ihfs:

Phgc thin duqc nhQt nguy-6t sinh.
Phgc thin vuo.ng tu6ng.

thin sinh.

Phuc

thin

Phgc

thin drrgc hio DQng sinh.

PhUc

du-oc Phi

thin

drro.c

nhflt, nguyOt, hho DQng xung

khic Phi thin.

-

Ph;c than eap

drro.c

Phi thin: kh6ng, phe, huu, tir,

mQ, tuyQt.

C6 5 tnfdng h{p kh6ng n6n mrfsr Dqng thin. D6 1}I5
tnrdng hgp tuy muqn duo.c Phgc tfrin ntlrng vO dgng. PhUc
than

6

kh6ng dia thi suviQc di6n ra

th5 nhu sau:

-

Phuc tfrdn fruu

ti

vO

khi.

ngu-d.c

v6i f'minh. Cu


734 Ch 6. Lufn qu6 theo

-

Lr,rc

hio

Phqc thnn bi nguyOt xung khic.
Phuc thin bi Phi thin vugng nr6ng khic fui.
Phgc thin bi mQ tuyQt do nhQt nguyQt Phi thin.
Phgc rhan huu

ti

tryc tuin khOng.

VI. NHAT NGUYET DI,ft'NG LENH

^i
1. NGUYETKIEN,NGUYETPHA

a. NguyQt ki6n
NguyQt ki6n trfc

th6ng, cht'i

li

tpnh cria th6ng, nfm quybn m6t

tri lQnh ctia tam tuin.

MQt th6ng c6 30

ngiy thi n6 nim quydn t6t ch, quy6t finh !' chinh ctra
moi qu6, kiSm so6t str thi-On 6c crta 6 hio, theo dring
quybn sinh quydn s6t. NguyQt kiOn c6 th6

trg gi6p cic

hlo suy nhtto. c ho{c l}rm y6u cic hio, ch6 phuc str dQng
bi6n cfia hlo, phD trd Phi thin, Phuc thnn. Nguypt kiiSn
nfm quybn chir so6i, gi6p hio suy nhrrgc ho{c sinh ho. p
v6i hho A6 Uii5n suy thlnh vugng. Sg vugng cria hio c6
tn6 *rdc nhfrng c6i xung, hoflc hinh ph4t l4i nhfrng c6i
ph6. NguyQt kilin cfrng c6 thO chiS phsc hho Bi6n, hio
DQng, khdc ch6 hho tinh. Ot5i v6i nhftrg qu6 c6 6n chfia

Phuc thin, Phi thin thi nguyQr kii5n c6 th6 xung khdc

phi thin, trQ girip Phuc thdn li,rn cho qu6 tr6

nOn

t5t

hon.

NguyQt ki6n hgp vdt

xung

li hio vO dqng.

hio thi tiit, hio bi

nguyQt ki6n


Nhft nguyQt tlddng lQnh 735

thin c6 th6 [.{y nguyet ki6n lim
Drlng thin, kh6ng cin tim muqn Phuc thin. NguyQt
Qu6 kh6ng c6 DBng

kii5n nhap qu6 ilQng lhm NguyOn thi,n th phfc clurg to.
DQng mh

l)rn Ky thin lh d6 x6u cl,ng thOm x6u. NguyQt

kiiSn kh6ng nhflp qu&

thi ,ltg chflm, nhflp thi viQc rrng

nhanh.

b. NguyQtph6
Nguy-Gt

ki6n xung hio

li

nguyQt ph6. Th6ng giOng:

Th0n ph6, thfurg hai: DQu ph6, thfurg ba: Tu5t ph6,
th6ng tu: Hgi ph6, thing nim: Tfph6, th6ng s6u: Stu
ph6, th6ng

biy:

DOn ph6, th6ng t6m: M6o ph6, th6ng

chin: Thin ph6, th6ng mudi: Ty ph6, thang mudi mQt:
Ngg ph6, thang ch4p:

Mii

ph6.

Vi dg: Thang giOng kii5n Din, xung
qu6 thi

hbo Thdn 6 trong

hio Thdn g{p nguyQt ph6.

Drlng ttr6n nm nguy$t phd
phhvinhu

16

Ii

dibm

rfii ro. NguyQt

kh6, g5 muc, gflp n6 thi r6t ttr6 khln, n6u

bi thrrong t6n lai ci,ng thuong t6n. Ntiu qu6 c6 Dgng
thin, nhung gap nguyQt ph6 thi c6 cfrng nhu kh6ng.
Ni5u qu6 c6 Phuc thin, mh g[p nguy-Ot ph6 thi cflng vd
dung. QuB c6 nhQt thin sinh, n6u gflp nguyQt ph6 thi

lim Ky
.:
/
'
thin, nOu gflp nguyQt ph6 thi cfrng kh6ng thO bi har
cfrng kh6ng th6 sinh duqc; qu6 c6 hho DQng
dtro.c; qu6 c6

hio Bi6n, mi g[p nguyQt ph6 thi kh6ng


736 Ch 6. Luin qu6 theo Lgc hio

tfr6 ruric dugc heo DQng. CAn

chf

f try hiOn tai bi

nguyQt ph6 nhung ra kh6i th6ng d6 thi kh6ng bf ph6
nfra. HOm nay dang

bi ph6, nhrlng ra kh6i ngiy tuhn

kh6ng thi khOng bi ph6 nfra. SU rnrg nghiQm cria qu6
ntiu gin thi tinh theo ngiy, n6u xa thi rinh theo th6ng,

nIm.
^r^l
2. LENHCUANHATKIEN

MQt th6ng c6 30 nghy, trong sg sdp xOp ThiOn can Dia chi
c6 quy luQt Am duong Ngfr hinh sinh khfc ctrii tro6. NhAt

ki6n trlc

li Ti, Srfu, Din, M6o, Thin, Ty, Ngg, Mrii,

Thin, Dgu, Tudt, Hgi, chu k)' tAp lgi

crta 12 Dia chi.

li chri cfia m6t ngey, Dr tiOu chi cg th6, Ngfr hlmh
sinh vugng mQ tuyQt cria 6 hio trong qu6, li c6n cfr quan
Dfa chi

trgng d6 do6n su thhnh b4i cfia srr viQc trong dU do6n.

Nguygt ki6n ndm quydn cria ba tuin, nhung lai chia ra

Xuin Ha Thu D6ng, c6

sU

khic nhau cfia sinh, vuQng,

mQ,

tiiin thi kh6ng nhu th6, nhir ki6n
tt? thdi tlbu vtrgng, nhdt kiOn lh chri t6 cira 6 hio, lh lQnh
cfra 1 nghy, nim quy0n sinh s6t cira ngiy d6. N6 ngang
tuyet cfia b6n mia. Nh6t

quybn, ngang c6ng v6i nguyQt ki6n.

Drlng th6n cfia qu6

mi

rlu-dc

nhit ki6n sinh, duo. c hlo

holc drrgc hgp thi DUng thin dd vu-o. ng lpi chng
vuOng; n6u Dung thin htnr fi mi dugc nh0t ki6n thi gitSng
EQng sinh

nhu mim non bi han l0u ngly gflp dugc trdi mrla, bi6n

sry


Nhit nguyQt dffng lgnh 737

nguy kh6n thhnh vd hai. NhQt kii5n sinh tro NguyOn thin

thi moi viQc chng thOm tr6i chly.

Dqng than bi

nhit ki6n xung, nhflt ki6n hinh ph4t li

dii:m kh6ng tgi. Dung thin vugng mi dugc nguyQt sinh thi
cbn c6 tn5 A6l dich dugc, Dung thin mh huu

thi nhu

dE tuy6t cdn thOm sudng,

di

x5u

cing

Nhflt thin xung vuqng trr6ng cira hho tinh
chng mpnh thOm. Hho tinh huu

ti,

11

ti

suy nhugc

thOm x6u.

6m dQng, thi

suy nhrlo. c mh g{p nhflt

thhn xung khic lh nhat pha, hlo phi vh tr6 thhnh vO dgng.
Hho gIp tuin khOng lar gip thOm nhflt ki6n xung thi lai tr&
n6n c6 ich, trudng hgp nhu thi5 ggi

1)r

xung mdt cii kh6ng

o6 tr6 thl,nh c6i thuc. Hho gflp hqp bi nhQt kii5n xung gqi lh

ch6 trgp bi xung. Hung thin ch5 hgp mrrng g[p drrqc xung,

cdn c6t thin ch5 hgp thi khdng nOn xung. T6m l4i, hio

ti

ml g{p

thi c6 th6
ddd.c sinh, drloc hgp, dtrqc phi, duqc ngang hoh. Hlo
vuqng mi gip nh|t kii5n thi c6 ttr6 ttrdc, xung, hinh ph4t.
HIo gflp nguyQt ki6n, n6u bi nhflt xung thi kh6ng ly t6n,
gap khfc thi kh6ng bi hai. HIo gap nhOt ki6n, thi di bi
huu

suy nhugc

lQnh cira nhflt ki6n

bi ph6, nguyQt khdc kh6ng bi t6n
thudng, n6u bi hho DQng khdc cfrng kh6ng bi hai, niSu bi
ho6 kh6c tr6 lai ctng kh6ng bi hoa. Nhrsrg phii chf f:
nguyQt xung cfrng kh6ng

khic thi phii xem k! mrlc dQ xung khic
vh phii xem cdn c6 hho nio xung khic Dung thin kh6ng:

nguyQt sinh nhQt


738 Ch 6. Lufn qu6 theo Lgc hio

N6u gflp nhdt sinh nguyOt khdc thi phli xem c6 hho DQng
sinh phi Dung thin kh6ng. QuyOn cfia nguyOt ki6n kh6ng
th6 bi xung t6n. NguyQt khic nhQt sinh mh gdp drrgc srr
phi trg thi chng vugng. NguyQt sinh nh0t khdc mi gAp

phii sUkhdc hai thi chng

suy.

khic hio thi r6t
t^
thi uOng cOng v6
NhQt ki0n

tai. ho4, hho khfc nhQt kii5n

ich. Nhf,t, nguyQt nhu trdi vh vua, 6 hho

nhu th)n d0n. Nhdt, nguyQt c6 th6 hinh phpt, xung khdc,

lim hai c6c hdo, cdn c6c hho kh6ng

th6 khdc lai nh6t,

nguy0t.
MrNH DoNG, an,I DQNC

Khi gieo qu6, qu6 c6 hio DQng ggi

ti

qu6 Chri. Hho
DQng nhy til 0m biiSn thdnh dudng, til duong biOn thinh dm
c6 cr)ng ng6i vI cing v6i hho 6nh ll,rn thi'nh qu6 Biiin.
Hio DQng tI6 ggi li hio minh dQng.
trIio tinh vrldng trf6ng, nhQt thin xung Ii 6m tlQng. Hho
tinh huu

ti,

nh0t thdn xung ggi lh nhQt ph6. Am dQng thi

c6 th6 c6 vui, ho[c c6 diOu ki6ng ky. Dgng than htru ti,
dtro. c NguyOn thin im dQng ttrdng sinh, Ky thin 6m dQng
sinh Nguy0n thin, NguyOn than em d6ng sinh Dgng thdn,

d6 ggi th tin vui. Dung than huu

ti

fui Ky thdn 6m dQng khdc, d6 ggi

li hung, x6u.

kh6ng c6 sr/ girip dd,

Am dgng gitSng nhrr ngudi lhrn viQc giSu gi6m dm thim,
phfrc diSn mi kh6ng bi6t, hop d6n m) kh6ng hay. Do d6


Tddng tdc dQng bi6n 739
niSu

gflp Ky thin 6m dQng kh6c Thi5, khic DIJng tfri cdn ae

cao

cinh gtr6c,tdngcrrdng dO ph6ng.

IIio
1)r

6m tlQng tinh ch6t ctia n6 cfing nhrr hio DQng, t(rc

cing ngang hlc nhau.

Vi dg: Thang Thdn ngly M6o, hho tinh le DQu (im

lOm

lai di5i xung v6i nghy M6o,

nOn

nguyQt kitin mh vugng
hho

nly kh6ng cdn tinh

ThOng thrrdng

nffa mh tr6 thhnh hho 6m dQng.

khi do6n qu6, hlo 6m dQng 6 trong qu6

Chfi, cbn 6 rong qu6 nii5n thi khOng c6 sUbi6n dQng nho.

v[. TIffNG rAc sor{c

.r.

erEH

1. SINHKHAC (h6i diu sinh, h6i tl6u khlc)
hio c5 hho Bi6n. HIo bi6n thi qu6 bi6n,
hio kh6ng dgng thi kh6ng bi6n, c6 hio DQng thi c6 bi6n.
DQng bi€n cdn chia ra bi6n sinh tr& l4i (triii aau sinh),
QuB c6 qu6 Bii5n,

bi6n khfc trfrlsi (trbi aau khdc).

Vi dg: Xem vd cdu tli, hdo thA rrii
thlmh trt tbnNgg Hol, ggi

li

Srru Th6 dQng biiSn

bi6n sinh tr6 lgi. Ho{c

qai Ngq Hoi tri Th6 h
Dung thin dQng biiSn thhnh hdo ttt tlnHgiThui, gqi li
bi6n khf,c tr6 l4i, tfic lh khfc m6t quan quit bdn c1nh
do6n vd bQnh tflt, hdo quan

.

minh, cho nOn lai

1)r

tiit.

ti tiit, bi6n khic H xdu. Cho nOn "t5t x6u sinh
ra do 6 sg bi6n dQng". Hio DQng ti Udt tliu cfia srt viQc,
Bi6n sinh

.

hio Bi6n'ti

sqr viQc t<6t

ttrfic. Qu6 Bi6n c6: bi6n sinh,


740 Ch 6. Lufln qu6 theo Lgc hio

bi6n khdc, bi6n tuyQt, bi6n m6 vi bi6n ngang nhau.
Qu6 mh sinh it khdc nhiOu lh qu6 tlqi tdgng hung. eu6
mi khdc it sinh nhieu li qu6 rl?i trfdng c6t. D4i tuqng
hung, n6u ho6 khic tr6 lai thi nan cing to hon.
eu6 ho6
khdc tr6 lai thi bdt luQn Dung thin suy hay vuong dOu li
hung ci.

Hio

DQng c6 th6 khdc

hio frnh. Cho di

tu6ng cfrng khdng ttr6 ktric

duo. c

hho tinh vuong

hho DQng.

Tinh gii5ng nhrr ng6i, nhu nim, dQng git5ng nhu ngudi
dang rli c6 s[rc, cho nOn dQng c6 ttr6 khdc iftr-dc hung.

c6 hio DQng thi t5t biOn. Hho duoc bi6n ra s6
sinh khdc xung ho. p v6i hio DQng ban dhu, kh6ng ttr6 tPhe,rn qu6

hlo kh6c. Nhfrng hlo khic vi hio DQng ban diu kh6ng th6
sinh khic hho via bi6n ra.

2. XUNGHqP
Xung: Ty Ngq tudng xung, Slru Mni ffdng xung, Din
Thdn tudng xung: M6o DQu tudng xung, Ty Hgi tudng
xung, Thin Tudt udng xung (Dia chi luc xung).

Vi dg: Hho Tu6t rh6 dqng
ggi

Ii

biiSn thlurh hho

Thin rn6 tni

bi6n xung.

Khi bi trrdng xung lh d5i xung, hho DQng ho6 xung tr6l3i
nhu g{p ctu dich, xung 1}r t6n. phi,rn Ky thin, Ciru thin,
hung su thudng lh nOn gdp xung, c6t s1r thi kh6ng n€n
xung. Khi gAp xung cin ph6.i xem Dung thin: Dung thin


Tddng t6c rtQng bi6n 741

vugng tu6ng thi tuy xung nhung khdng bi.ph6. DUng than
huu

ti, thi xdu lai cang thOm x6u.

Hqp: trong hqp c6 sinh, trong h$p cfing c6 khic. Tf
hgp Stnr,

Mio

h-op Tu6t,

Ty hgp Thdn li trong hqp c6

khdc; Din hgp Hoi, Thin hgp Dfu, Ngq hqp

Mii H trong

hqp c6 sinh (Dia chi lsc hqp). C6 c6{ ban ddu ph0n sau
hgp, c6 c6i tru6c

ho.

p sau phin. C6 cii hgp nhau lh ttit, c6

c6i hgp vdi nhau lai x6u.

Vi dU: Hdo Tu6t Th6 deng bi6n thhnh
gei

hho M6o MOc thi

li bi6n hqp.

3. HiNHHAT
Tf'hinh M6o, Mdo hinh Tf' tI6 Ii hinh phqt do v6 16 (v6
16 chi hinh). Ty hinh Than, Th0n hinh Oan, Oiin hinh Ty,
d5 ti hinh ph4t do c6 quybn thG (tri thiS chi hinh). Srru
hinh Tu5t, Tu5t hinh

Mii, Mii

hinh Suu d6 Ii hinh phgt

do vO dn (vong 0n chi hinh). Thin Ngq D0u Hgi

Ii

hinh

phqt trtminh giy ra (tg hinh chi hinh).
Tddng hinh

Ii

,b bi thuong,

bQnh tQt,

hinh ph4t do sg viQc chfi vd x6u, vta chri
holc tai npn lao

ti.

Vi d+: Hho Tf Thujr dQng bi6n thhnh hho M6o
ggi

MOc thi

li bi6n hinh.

Ngoii ra, cbn c6 trudng hgp tham hgp vong hinh, tham
sinh vong hinh dOu

li

nhtrng tnrdng hgp c6 crru.


742 Ch 6. Lufn qu6 theo Luc hio

vilt. TUAN KHONG, NHAP Mo

1.

>^

TUAN KHONG

-

Tuitn ci6p

T! tuin kh6ng 6 Tu6t Hgi;

Tudn Gi6p TuSt tuin kh6ng 6 Thdn Dfltu
Tudn Gi6p Thin tudn khOng 6 Ngg

Mii;

Tuin Gi6p Ngg tuin kh6ng & Thin Ty;
Tuin Gi6p Thin ruin kh6ng 6 Oan Uao;

Tuin Gi6p Din tuin khOng d Ti Srru.
Vrro.ng kh6ng phli lI "kh6ng", dQng kh6ng phii
"kh6ng", c6 nhOt kiOn hlo DQng sinh phi khOng phli

h

li

"kh6ng", dQng mi ho6 "kh6ng", phqc mh vuong tu6ng dOu
kh6ng phii lh "khdng". Chi c6 nguyQt ph6 li "kh6ng", c6

khi mi kh6ng

dQng

li

"kh6ng", phuc mh

"khOng", chin khOng ld "kh6ng".

bi khfc

li

Chin kh6ng c6 nghia ld

Xudn th6, Hp Kim, Thu MQc, tam D6ng gap Ho6lh chOn
kh6ng. Ngiy trin khOng, chOn kh6ng thi kh6ng phi{

li

"kh6ng", gid ra kh6i tuin cfing kh6ng cdn

Tu0n khdng

li "kh6ng" nfra.

Ii

vi sao c6 tic tlQng lirn v6 hiQu hoi cAc
anh hu6ng tiit cria c6c hho. Ni5u hlo t6t 16m tuin kh6ng thi
trong tuin 10 ngiy d6 kh6ng ph6t huy duo.c anh hu6ng.
Tr6i l4i, hio x6u gip tuin khOng thi v6 dgng, ngopi tri
mQt vhi rrudng hqp dac biQt.

Vi dg: N6u do6n qu6 vio ng),y At
trong qu6

li

Suu thi

hio TuSt ugi

kh6ng vong. NOu hho Tu6t trong qu6

lI


TuAn kh6ng, nhip mO 743

ngudi xu5t hhnh hay
do6n lai chinh

li

li

ngtrdi minh rnuSn gip, nghy

Can Chi cria nghy khOng vong, nhrJ

thA c6 th6 do6n 1)r ngudi d6 chua d6n ngay,
diSn

z.

mi phii chd

nghy gid xudt kh6ng thi m6i di5n.

NH+p nnQ

Thuj'Th6 mO 6 Thin, MOc m9 6 Mii, Hoi m0 6 Tudt,
Kim mO A SrJu. NOn Th6 cfia Thin, Tu6t, Srlu, Mii 1)r mO
ctra vgn vQt trong vfi tru. Ngrrdi ta sau khi m6t cflng s6
nhflp mQ 6 Th6.

M0 nhidu lh hung dia, cho nOn n6i mQ
phdng giam,li y viQn,li tlQng huyQt...

Ii

phin

mQ,

li

Qu6 c6 mQ, hio cfing c6 m0. Ky nh6t h hho Thi5, Dung
thin ctng v6i hdo quan qul nhflp nhQt mQ, nhQp dQng mQ

mi ho6 mQ. Cing vfii hdo quan qu] nhflp mQ
li, quan qui tithi5 vi d6 nhflp mO. NiSu do6n bQnh

hoflc dQng
c6 ngtria

tflt holc nhfing viOc hung dfi mh hho Thi5, Dung thdn cing
quan quj, nhflp mQ thi bii5t ngay dugc c6t hung, tai hoa.

thin huu ti

khi mh bi khfc nhQp
mO thi qu6 x6u ngay. Ni5u hho Th6, Dung thin vugng
tu6ng, l4i c6n c6 sinh phi thi drc 1)r c6 cfiu.

Ni5u hho Th6, Dung

vO

Hho Thi5, Dung thdn vud.ng tu6ng, hio mO tn;c kh6ng ph6

thi phhi chd cho d6n n6m th6ng, hoflc nghy h]ro mO drro. c
diiin thr;c thi mdi ung di€u xdu. Hho Th6, Dgng thdn huu
ti thi hho ThO, Dung thin d6n ngiy th6ng 6p ddy, qu6 m6i
tngcht.


744 Ch6. LuAn qu6 theo Lgc hAo

Ngrrdi do6n ciu

tii, hio Th6 vu-d.ng gip mO, phii

ngiy th6ng xung

mQ

chd diin

m6i thiurh. Do6n h6n nhf,n, hio Th6

vudng, lgi duo.c hdo thA

fii c6 khi mi sinh th6, hop th6 thi

ph&i chd di5n ngiy th6ng xung ra kh6i m6, h6n nhin m6i

thhnh. Do6n ngddt

di xa, n6u dugc Dung than ho6 m6

ho{c nhQp m6, Dung rh0n vuQng ru6ng thi nh6t dinh
vd. Dodn

sE

tr6

,b ceu danh, ciu quan, hio ThO vud. ng tu6ng,

chd d6n th6ng hay ndm xung khai kh6i mO lh thhnh danh

ho{c thlurh quan. Do6n od bgnh, g3p h}ro Th6 vugng
ttr6ng, chd di5n nghy th6ng xung kh6i mO thi bpnh kh6i.
Do6n vb quan hga, Iao dich, hho Th6 vuo.ng trr6ng lh c6
th6 qua dudc, hio ThiS huu ti, kh6ng ph6 rhi s6 bi ngodc
6ch vio
kh6 md tho6t du-oc. T6m I4i, n6u qu6 gflp hho
"6,

thin vugng thi chd cho d6n ngay, th6ng, n5m
xung ra kh6i m0 lh sE c6t ngay. NiSu hio Th0, DUng than
huu ti, v6 khi, kh6ng ph6 thi d6n hic gdp xung khai kh6i
m0 li sd c6t. Ni5u hio Th6, DUng thin hrru tt, v0 khi,
Thi5 vd DUng

khdng ph6 thi

diSn

ffic gip xung khai kh6i mO

li

tai ho4 flp

d6n ngay.

x. vuqNc suY cljA Luc HAo
1. SINHvUQNG(vrrgng)

Hio iltr{c coi li sinh vtfsng khi:

-

Duo.c nh0t, nguyQt sinh
nguyQt kii5n.

phi ho[c dugc nhflt


ThAn qu6 745

-

hio DQng firdng sinh, tuong hgp.
DQng mi ho6 c6t (ho6 trOi Oiu sinh, ho6 ti6n).
Duo.c

2. SUYTUYTT(suy)

Hio bi coi li suy tuyQt khi:

-

Bi nhflt nguyQt hoic hlo

DQng hinh xung, khfc

hai.

-

D0ng mh ho6 hung (ho6 trOi Aiu khic, ho6 tho6i,

-

ho6

tuin kh6ng nhflp

Hio

g?p huu

ti,

tr?

mQ, suy tuyQt).

tuyQt,

tuin kh6ng nhflp mQ.

X. THANOUE
Hho Th0n qu6 nhiiiu s6ch n6i kh6ng giiing nhau. Theo "Bdc
phQ chinh

t6ng" thi: hio

Thin

qu6

Ii

chli

sqf

cfia inQt qu6.

Niiu kh6ng c6 Thin qu6 thi sU viQc khOng c6.diu m5i, mgi
viQc kh6 do6n dfnh.

L

cAcuxAcnpvnrmNQuft
a. Cdch 6y hio Than qu6 (theo Thi0u Vi Hoa)

-

Am th6 G}ro Th6 am) bit diu kh6i tir Nge.
Duong th6 (heo th6 duong) udt oiu khEi

nOi a5t Ngg ho{c

cho d6n

(hio 1) thu$n tinh
Chi nio thi Chi d6 li

Tf vio hio

hio Th6, drihg l$

tilT!'.

Sd

Thin qu6.
Theo phuong ph6p nhy thi m5i qu6 lu6n dinh sin

Thin

qu6.

I

heo


746 Ch 6. Lufn qu6 theo Lgc hio

Vi dg: QuZ thuAn Cdn hdo Th0n qu6 1u6n li Ty Hoi,
qu| thuin Kh6n hho Th6n qu6 1u6n li HOi Thriy
v.v...

b. Ley Thdn qu6 theo "B5c

phQ chinh t6ng,,

"Am th5 tdc tDng Ngq nguyQr kh6i
Duong th6 hoe,n ting T!.nguyQt sinh
Duc dic thfic k}qu6ri trung y

Ting

. -

sd s6 chi th6 phuong chdn".

Ngq:
Th6ng Suu Mr)i:
Th6ng Ty

Kh6i ril hio

1.

Kh6i tr) hio 2.

man: Kh6i r& hio 3.
Th6ng M6o Dflu: Ift6i trlhlo 4.
Thang Thin Tu6r Kh6i til hio 5.
Th6ng pan

Th6ng Ty

Hgi:

Ldy theo thr{ng tgp qu6

Kh6i tr) hlo 6.

mi kh6i tim Th6n qu6. Nhu

am thi5 @ho Thi5 0m) mh l6y qu6

vio th6ng Ty, Ngq thi
khdt tli6m Nge tilhlo 1 thu6n t6i hio Th6; ndu 6y qu6
vlro th6ng Suu,

Mii

rhi kh6i d6m Ngg

tt hio 2;tdy

qui'

vio thimg pin, than rhi kh6i di5m Ngg tt hho 3 thuan
t6i hio Th6, ra Chi gi thi Chi d6 Ii Th6n qu6. C6c
th6ng kh6c cfrng th6

mi

suy. C6n drrong this Gao ThC
drrong) thi khai diu lu6n h Ti & c6c hio nhrr n6i tr€n
thuan d6m di.

z. {'NcniacuATHANQUt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×