Tải bản đầy đủ

Dịch học ngũ linh cao từ linh phan 6

Chi mqc 909

- 874
bl,,n mQnh, 868
vh frng k}ph6p, 759
Cung Tdn
an LUc thin,720

vu ki6n thi str ru6c l6y v4,

Cung Sinh, 865

B6t qu6{ sd thu6c, 705

251

Cing

mQt gid luQn do6n cho
mOt ngrrdi nhiiru viQc


kh5c nhau, 68

-

Cing

mQt gid

706

luin

nhidu ngudi,68

Cung

Cingngudi,302-

vh Chri tinh mi5i quan
L37

hQ,

- L38

vh ThiOn tinh, m5i quan

t34

do6n cho

Cing

308

tii5n, d6ng mQt chi

htt6ng,287

hQ,- I38

Cing
ngrrdi,463
chi... moi ngddi dbu mu5n
phg theo,497
chinhbdn,Z97
dirc... cho nOn gip nhau,
486
hoan nan thi 1o cho nhau,
273
Cing cdc
lUaAn,2}L
rOi tc ptril thay d6i,570
vd sU tiiSn d6 li sai mgc via
ph1i,466

Cing

tOt

cria cuQc

cin,354

kh6ng chn) mh lai cdn di,

chi v6i mgi

392
su

chfa mi mu5n

biiSn

d6i,

397

Cingv6i
hp ung v6i minh... thiOn
h-eP

fir

hdi,305

lf'kh6ng thing, nghia
kh6ngthing,305
Ctng... vila rQng vita c0ng,
...

304
CuQc logn, 336

-

343

CuQc so... nhd ve ldng thi.urh,
597


910 Chimuc

diu,
rhi d6 dr)ng s[rc, 658
Cudc tin d6 ch6t thi phli suy,
676
CuQc tri m6i bit ddu... d6 sinh
biOn, 503
CuOc vui, 322 - 328

Crrong quA vd su quy6t, 531

Cu6ng n6ng trr ru6cl6y va,

Cuong quy6t

CuOc tan cfru v6t tr) lirc

416
duoc c6i minh

kh6n thOm, 566
mh kh6ng riOng tdy, 391

Cuong nhu vta phii, kh6ng
dOn qu6

manh,455

532

c6,

636

rhli qul...

s6 d6n

lim gi6c,

529

gilu c6 mh khdng

trr

Ctrong thinh d6t nhiOn m) lai,

nhdn,314

429

Cgc kj'thQn trong... thi

c6

thay d6i, 584

Ctrong trinh thi kh6ng bi l6i

vi: sg qu6 hEn, so hdi,

Cfing

G44

mpnh dung ddu dt

ding

vlo

d6y,456

vta

qul.,593
qu6 n6u dQng thi

trung

Cuong trung
hop nhau rhi c6 rh6... db
deL 666

trii v6i 16

hoh,413

CuOi cudng m) t6i cfr5
10i, 666

Cuong rrgc... cii gifr l6y chinh
bdn, 362

phhi,456
nhu vrla phii... kh6ng th6i
mdm

hi6m tiOn lOn... chng rrr

kh6ng di... 6 kh6ng yOn,

Crr xft kh6ng mdt 16... gifr

Crrc

Cuong

ni6m...

md ra sfic

llm ich,524

Cuu (hho), 9
Ciru cung OO, tg

-

Ciru cung Phi,874

20


Chimuc

C(tu kh6ng mSnh thi dau 10u,

Dich hqc
ndn thng

470

li'thuy6t, I - 2l

-

Ctu thiin,729

phin nghnh,2

Dhy dtic t6i hic sau ch5t... diu

t6ngquan,l-3
DOng, 3

oat gt4c,z+t
Dit nhau ffAlqi,273
thdi ding ldm,547
ti6n

-

10n tiOu

-

l6y m6i m6,589

hu!...

srJ

chinh,

- 669

Diic lbng vd sr,t tr6 lai,384
Du hdn, 203-204
Dgc vong (kh6ng), 386 - 393

Ding

Di,144,204

Guj'h6), 844,849
Dich tU bhn nghia, 402

-

thi lAm b6 thi gl6u di, 576
tri khOn mI t6i v6i ngrrdi,
348

409

gian luQn,

I7l -

172

Di lufln qu6,785 ,831
848
so

837

Dr5c hi5t nhfrng vQt hu x6u...

616

374
DE dAt, 665

- 16

Dich md (dU do5.n), 760,820

D6y c6ng dgng viQc... drrqc
610

3

vdn dung tri6t hgc phuong

rdthay,609

Din din,

911

-

849

v6i
ich,518
Minh di,403

- 832,

Ding c6ch
dua d6n

kh6o 16o...

ho. p

nhau, 487

Ding d4o
dfc mh ngln s{

ham mu6n,

450
nhu bi6t nhrln minh... hdnh

s6 thuOc, 706

1fr,638

tudng qu6,48
DiOn niOn, 74,78

til tt, 228

- 79

Ding

d6

tri minh,466


912 Chi muc

Ding dfc kh6ng

chn mh di,

c6ng danh su nghiOp c6ng

388

vt€,c,778

Ding ngudi... girip minh di

hec rQp thi

cfi 786

10n,559

h6i nhan, 834

Ding oai vfr rd ch6 (lbng)

hOn nh0n, 839

riOng cria minh, 321

Ding

kh6ng hidn,732

tli

srr

cddng s6ng... thgc hinh

vOn

tlng phuc trong

vi0c d6nh dgp,430
dgp ldng mh

ciu... triilE,

620

835

836

thai sin, 845

v6i nhit k:dn,736 -738
xudt h)nh, 828 - 834

phai,454
sang d6 trr) su

t)i,47l

Dq,l44

Ding m4nh... kh6ng th6 gifr

Dich trl bln nghia, 322

tron su manh, 459

-

sinh Th6, 69

-

-

162

ludn qu6, 799,842

70

so v6i

thin, 719, 724 - 725

bQnh r6t 6m dau, 854

-

g5g

bu6n b6n kinh doanh, 800
con c6i, 845

161

-70

Dung hinh (phat) ,358 - 364
Dung ph6p t0m tngth&,757

-

328

giin ludn,

73

khdc Th6, 69

DUng

-

hOi nhOn,

th6t vflt, 814

manh mi kh6ng... vrla

DUng, 69,69

ciu thi, 800

- 843

D6n,447

thuin Ly,425
s6 thu6c, 704
Dr.r do6n theo

chfi dO thong

dqng, 765

- 864


Chimuc 913

Drr6i mh chuyOn quyi:n tg

nhiQm...phii c6 thinh

$u!' h6), 844,853
Dai Ly, 657,670

Gui' h6), 844,849

tin,522

flrqng qu6,48

Du6ng,750
Da o6i rbi ttri lo kh6 gifr, 587

- 690
Dh xong, 684 - 690
D6 sang, 684

mh di xa d6nh k6 b4o 1o4n,

Dgi qu6, 144,204
Dich

tr,t

bln ngtrla,

giin ludn,

172

so

Dai Doii, 344

s6 thu6c, 705

-

173

828, 853

Dai d6ng... thi... chung cing,

677

Gu!' h6), 796,844,853
Dai sfic, 144

303

Daihao,749
Dai hfru, 144,204
Dich trl bln nghia, 309 315
159

luQn qu6, 781

- 160
-

782

bOnh mL 851

Dich tr; bin nghia, 394

giln luin, 170 - 171
luQn qu6,758,781-782
so v6i

Ti6u s6c, 270,276

Gui'h5 cfia Dai sirc), 394,

Tuy,394

DtiKhhm,642

-

4At

s6 thu6c, 701

395

-

v6i Ti6u qu6, 4lO,4lT,

rhdi ti6L 766

Gui'h5), 8s4

giln lu6n,

-

854

Eai C6n Guj'h6) ,509,844
Dai Ch6n Gui,h6) , 518
Dai du niOn bi6n khi,74 - 76

,

-

416
ludn qu6, 827

687

410

s& thuOc, 708


914 Chimuc

Dai ffang, 145
Dich

t1l

qudn

bi.n ngtria, 453

-

459

giin

luQn, 777

-

178

Quii, 528

ti6n lui,435

tin,670

-

676

t6i,3M

-

349

ofm

s6 thu6c, 710

D6ng ng6i d6 db d[t, trung

aui5i

tinh 6{... khOng th6 tg gifr,

chinh d6 thOng sudt,

479
vd su vui, 327

668

Dang phli nuOi... lai phii nhd

ngudi nu6i,408

Dhg xi,751
Dlu

d6rn tuchuyOn

Dlo dung phirp,795

-

438

chung cing, 302
cira cuQc
cria

sr.r

Ddu

vio ddy,217

Diu

cuQc dQu, phi,i... chinh

bdn,605

308

thai,287,29l

theo,329

d0u,603

-

Diu thi dl

- 335

- 609

nh6t,539

kinhthdn,4l2
... kh6ng phii chi gifr mQt
bln,440

- 483
nu6i,402 - 409

sang bi6t ngdn srl

ti6n... kh6ng l6i, 686

Piu it

glp nhau chir 6 chuyOn

nhi,,476

cii cia

minh c6, 312

Dao
chm,432

kh6ng thb mdt,376

t6i chuQng s1r gin, 347
vdch6ng,622,623

ludn qu6, 82
so v6i

tr?

c6 ch6t, d61)r le

thrrdng,428

Div
thi kh6ng nhdn duo.c gi,
521

thi phing mI ra &tqc,422
DQu (6),603 - 609


Chi mgc 915

trtSn mh 6 ding sau, 448

lai mh kh6ng ti0n (thdi

xa dg do6n... v6i rnQ,744

kt6il,494
ngay

ti

khi m6i dQng, 605

Dem

Di5 vUQng,750
DC

ldng tham ciu... ddi sang

cho h6t ldi bhn cfia thiOn

hq,283

drrdng ti6n ditc, 559

minh di theo vit... m6t sU
tU

6t Ui da,,

ft do chinh

minh,264
D6o (gqt) ,372 - 377

ci

s6ng cira minh t6 16

thli, 598

thOn cho nu6c

di5n

s{

y idng,436
tr5ng r6ng lbng minh...
thuQn theo, 520

Di,278 -284
dflu... kh6ng drrgc

$

do,

606

655

(trai g6Li), 6L7

ha.,473

trtSng ldng minh, khOng c6

nhh kh6ng c6 ch6

nlo dung thdn,377
Dgp 16ng, 432 - 438,650 -

thi

-

623

cho nOn khOng th6 quyiSt

do6n,653
kh6ng bi6t th6i, chua

dudng, 634

thi nuOi duqc... gi6p
duqc,575
mh ching nOn... li quyiit

10n

qu6,529

th5y... lir thiQn haY

Dia bin (thQp nhi cung), 12

6c,655
tfic lh c6ch dem

diSn sU

hanh thdng, 651

mi theo nhau...

n6n cu6c

thinh,626
qu6 thi ci.n, 388

- 64I

Dia chi, 12 - 17
mr5t

ticn hA,

fi - 17

Dia hoi Minh di,204
bQnh

tit,

851


916 Chimuc

Dichtgblnnghia,46T

-

Dich tU bin nghia, 285

475

294

giin luAn,

giln ludn, 156 -

179

s6 thu6c, 707

157

sE thu6c, 709

Dia 10i Phuc

thiJi

Dich tU bin nghla, 378

-

tllt,766

Dia thuf Srr, 204
Dich trr bin nghia, 253

385

gihn lufln, 168

-

ludn qu6, 773

-791,910
s6 thu6c, 709
Dia phong Thdng

169

giln ludn,

-

s& thuOc, 707

g1 1, 952

-

- 188

-

-

154

Dich tg bin nghia, 344
164

lu0n qu6, 780

839

-

781

s6 thu6c, 709

s6 thu6c, 704

Dia trong Dich hoc, 2

thiJi t1}t,766

Dii5u khich, 748

Dia sdn Khi0m

Didu ngrrdi ta mu5n lhrn m6i

Dich tU ban nghia, 316
321

giin lu0n,

-

349

giln lu6n,

ludn qu6, 838

153

Dia trach Ldm

560
187

-

260

774,780

Dich tU bin nghia, 554

giln lu6n,

-

-

lh cln, 389

Dinh chinh... stla sang dfc
160

ludn qub,774
s6 thuOc, 702

Dia thi0n Th6i

-

161

minh,552
Dinh, 146
bi6n ra CO, SgS

Dich tU bin nghia, 588
594

-


Chi mgc 917

giln ludn,

-

190

ludn qu6, 806

-

191

Dich tU bln nghia, 650
655

807

ludn qu6,790, 813

so v6i

K16n,493

Ki

so

Doii,

v6i

Khlm (thuin),650
T6n (thuin),642,650

s6 thuOc, 703

-

- 814,

821,

16,589

Dinh dac,588

-

594

rhdi ri6l 766

146

Do6n nam hay nfr (thai sln),

bQnh t0t, 851

844

Cdn,527

C6n,432
Ch6n,329

Do da thinh rot... c6 ttr6 uin

DoIi,650
giin luin, 197
Khlm,561

OO frinn ThQp

dugc,507

-

nhi cung dia

bin phtii phuong vi,

198

26

-27

-

Kh6n,545

D6 n6t, 336

Ly,580
T6n,410

o6l aai uhn g c'ach hoh d6, +58
otii phtlong (cin do6n), 716

trong tam tiri (!'nghra), 95

Or5i tugng drr do6n 719

-97
vi Tr4ch s6 thu0c, 701
,. . ./
v6i kiOn trric (!'nghla),97
v6i ngoai quan, quan h0
dtii rrng, 112 - 114
Doli (thuin)

343

-722

o6i
di mh... chinh dgo, 581
1)r...

cho thhnh kh6c nhau,
591

l4i nhtrng viOc tn/6c kia...
. .: biOt In ndn, 570


918 Chi muc

...dqi h6t ngly ldng ngudi
m6i tin,581
D6n hdu vd su t6i, 349

D6n,

mh phSn ph6t...

tinh cfia ngudi h6i d6 x6c
dinh thdi gian,756

Dich tr; bin nghia, 446

-

tru6c... lh n6ng n6y chn d6,

452

giln lu0n,

435
176

- 177

ue Ogp ldng... thi hlnh m6t

so v6i Dlu.,447

c6ch nho nh6, 619

Ddi ngudi trong Dich hoc,2

s6 thu6c, 700

DOng nhdn, 144,204
bCnh

€t,

Dich

tr"r

Dqi

851

bi:n nghia, 302

giin ludn,

-

3

-

dLId.c

6 ch6 ydn,244

roi m6i di,62l
ngudi cing bitit thi su dau

308

drroc... rdt
158

- 159

luOn qu6, 83, 819, 856
s6 thu6c, 703

cich, 308

- 602

6 noi hi6m nan,242
.x,.?.
vi gip ch6 hiOm, 240

Dring v6i

(hlo), 739

16

thudng, 216

Dfic nhin chfia diy 6 trong,

hay nghi, ti6n hay lui dt

phii thi hlnh niit
nhfn,319
kh6ng c6 ti6t d0...

da1.6i,469
trOn dtr6i... m6i C6i, 583

D6ng tim thi kh6ng th6 ng[n

biOn

stra

minh,596

145

DQng ,595

mi

li

niit

thudng, thi hung,445

318

Dfic thudn... do 6 srr nuOi mi

nln,426
Dung d6 v5n hoa l6p di m6t sg

th t,37I


Chimuc

Drrgc

ci tren du6i xum hQp,

Gdn
liOn mh chiu hin, 382

550

Drrqc ch5 thrrdng mh kh6ng
Drrgc ngrrdi tin... thhnh

-

nhau lidn kd nhau, 261

269

chiu 8,442

tim

nhdttrtmi'tin,672
Dugc thdi quyiSt tril, 534
Duong 16n mi thinh din din,

Gia nhin, 145

Dich

-

tU ban nghia, 476

483

gii.n 1u0n, 179

-

180

sd thuQc,705

346
Dtrong vio tr6ch nhiQm-.. dem

ldng

919

1o

-

623

G6nh n6i tr6ch nhiQm cria
cuQc giiu c6,311
G6nh v6c... kh6ng Phii ngudi
d6ng ding, 592

G[p, 536 - 544
d6ng minh quin thi c6 th6
lim viOc,629
bi mh trdn,297
ch6 hi6m, 238 - 244
lirc hi6m n4n, chi c6 chi
thanh,421
ngtrdi dtrcl6n,2L2
nhau... dem 16ng chi thlnh

mi 6,489

145

Dich tg bL'n nghia, 500

so,409

Gai ve nhi ch6ng, 6t7

Giei,

-

507

giin ludn,

182

-

183

s6 thuQc, 704

Giem,508

-

516

Gian nan, 417

- 423

kh6 khdn, 493 - 499
Gian ti khOng bi tri kh&, 503
Gi6n kh6ng xu6t hi'nh, 828
Giin luQn qu6 Dlch, 146

-

202
Giao nhau md hoh hgP thi n6

ch(tanhau,27l
Giao thiQp v6i ngrrdi bing
c6ch b6i bic,547

Giiu c6, 309 -

315


920

Ch?

muc

mir biOt ctr5

ttr6 nhoc. 310

gldc,614

GiSu kin c6i kh6n, 219

dudng chinh... hic sau dt

- 57g

Gi6ng, 572

duo. c

Gii5ng nhau d6 irng nhau, 210

Gid

,

-^
ao, )U

hgp nhau, 4gg

gin ldy su l6n lao... cho
d6ng,596

nOn

phAn dtr1|220

Chri (gid thrrc), 51

Gifip
(nu6i) ,572

l)

ti6t nghia

Kh6ch,51

su rrang

sfc,

367

vfrng su thao thfi (glp nan),

-

579

494

d6... c6 th6 thrr gi6n srr

Gifra bgn cudng cudng... phli

ki)n,499

Io so,429

Gifr

Gifra manh mh gt5c ngon yeu,

chinh bdn, d5c ldng

uf

cho chinh bin

mi

Gi5c cfia su sinh

sang,

696
chfic tr6ch d6 cho tron viOc,
21.8

dfc b6t hing d6lhm dirc
hing,44Z
drro. c chi tiOt ldu roi cfrng
duo.

c th6ng dat, ?25

chinh dinh vfrng bdn,
224

4tt

th6c

tin c0y,408

duo. c

ti chi5ng

dudng chinh...

Gidc,225

H}l ao,

17

-

Ha kinh, 145

Hai, 15 -

vi

sinh, 513

rg

- 146

16

vd su soi x6t qu6 nghiOm,
430

Him,

144

Dich tu bin nghia, 432
438

giinlutn,

174

luan qu6, 836

- 175

-

g37

-


Chi mgc 921

so

vi thdi

v6i

Hing,

-

439

ding d6 do6n

Quy muQi,617
s& thu6c, 701

phii

Hhnh

Minh dQng, 738 - 739
NguyOn dtldng (Ngfl Linh),
39

32

vh si5 hieu cira Thi0n b6ng
nguyOt lOnh, 33

Hhnh lfr... kh6ng trr6 tr6 trrit

tiri minh, 638

quan tinh,778

sinh cho

Dung thdn,727

Ky thdn,729
ThAn qu6, 745

vi

Hhnh dQng

bi6t theo dudng chinh,389
6 du6i...

l6i v0 sU cln d6,

748

tranh tgng, 862

Th6,7t6

- 7t9
,l

trong thdt vat,

Hlrnh vi cfia k6 hung tan,454

Llng,716

Hho

vlr Ngfr

Am d6ng, 738

- 739

bi6n,40

- 141

,739 -740
(Ngfr linh), 39,40
mlr ho6 tho'ai,73l
mI hoi tiOn, 730

DQng

-

8

l4

Tinh,739 -740

582

Gi6u 1j'), t3g

srl viQc mudn

khfc hai Dung thdn, 728

cria 60 gld,32

-

776

dodn,724

nhd s(rc gi6p d6, 567

cira gid, 29

-

vlr rrng ky phitp,762

440

Hanh th6ng sg kh6n 6t

ti,6t,768

- 719

hlnh, 699 - 710

vi,39

, .:

^ kiOru 735
xung nguyQt
H[ng h6i vd sU ti6n, 529
Hdng tii5n cho nOn rdn,397

Hing,

144

Dich tU bln ngtria, 439 445


922 Chimuc

gi6n ludn, 175
luAn qu6, 838

-

-

176
g39

so v6i

439

-

440

s6 thu6c, 704
HQu thiOn b6t qu6i

pn6i uh do, 18
pfr6i Lac tht.,Zl
phrrong

361

Hinh thfrc d6ng v6, 365 - 371
Ho6 k6 o6t ttricn khi6n n5 hgp

C6u,537

Him,

... ngudi kh6ng phuc,

vi,ll - T2

Hgp hdi thi h... c6 ctanlo,289

minh,486

Ho6thoii,73l
Ho6 ti6n, 730

Hoi thuin o6 ti6p nhau... ho. p
nhau, 543

Hoi dia Tdn,204
Dich tr; bin nghia,

s5 hicu, 10

giin ludn,

Hi5t ldng

s6 thu6c, 701

chi thlnh, ch6 c6 ngd 1o...
bb logi tu nhiOn tu

hop,326
thanh tin d6 tng,Z75
HiOn

tii

Hinh,

- 423

dic dung,577

15

fui dQng biOn (hio),741
phat,74l
)..

-

466

H0 ttng dung, 756

Hi6m nan,4l7

460

lflp roi gi6o ho6 m6i
thrtchiAn,232

178

- 179

uoi

tot phQ fup
Dfch tr; bin nghia, 358
364

giin lu0n,

-

166

ludn qu6, 823
s6 thu6c, 706

Hoi phong Dinh
Dich tU bin nghia, 588 594

giin lu6n, I9O - L9l
lufln qu6, 806
sd thu6c, 703

-

g07


Chi mgc 923

Lfr
Dich tU bln nghia, 634 -

Hol

son

-

lufln qu6, 807

-

so

641

giin

gilur ludn, 198

-

1u2n, 195

v6i

ich,518
Tuy,329

s6 thu6c, 702
thiOn Dai htru, 204,270

Dich tUbi.n nghia, 309

-

s6 thuQc, 703

Hofur thdi ph6p, 50

-

luQn, 159

-

luon qu6, 781

182

Hoan ngn d6

Dich tU bin ngtria, 691

-

giii,

yOn 6n... tU

Hgc tflp thi cfi (dU do6n), 757

-

698

758,784

- 796

H6ng (h6c) , 372 - 377
tir drr6i Ldn,373

gihnlludn,202
s6 thuoc, 703

Hep

KhuO

Dich trr bin nghia, 484 -

lai phhi duqc bflc d4i nh0n

td cho, 547

492
180

- 181

nhau m) cbn chuQng sg

vdn sirc, 549

s6 thuoc,7o8

Hoa hgi, 75,79

-

80

Ho6n,146
Dich tUbln ngtria, 656 663

-

xtr drrqc phli, 502

uol ttruj'v1ti5

giln ludn,

67, 50

(vi du), 838
Ho6n vl Th6 Dung, 795

160

s6 thuOc, 701

Hol trach

-

53

315

giin

809

C6ch,580

196

lufln qu6, 176,793,847

Hol

199

H6,39 - 50,40 - 50,73 -74
qufi Di6n dich (vi du), 823
HOi Oiu

khic,739


924 Chimuc

sinh,739

tri the, 719

-

HOi nhan (du do6n), BZ0

Hu6ng lac (ndm loai),447

Hf thin, 749

837

H6n nh6n

(dqr

do6n), 387

-

ich,l45

843

Dich tr; bin nghia, 517
s26

HOn nhdn (dUdoan),761

... v6i md,744

giin

HOng pham Ng0 hinh, 5

Hop, 14

-

15,16

-

-

6

17

li tuQr, 255

Ho.

p nghla l!,

Ho.

p v6i hlo D6ng, 921, g5g

(thdi gian),762
Hgp v6i nhau rhi chi thuc
hlQn,487
Hgp xung dQng biiin (hlo),
740

-

741

Hung thin ra cung Dia chi,

t24

-

127

HuyOn kh6ng Ngfr hhnh, 6

Huyi:n vfi,75I
Huynh dQ
bi6nh6a,724
dyt do'an,'721

DUng thdn,725
ph6t dQng,723

thdi ti6t, 773 - 774

-

luOn, 184

lugn qu6,48
so v6i

Di,51g
Ho6n,518

Li,51g
T6n,509, 5l7,5lg
s6 thuQc, 705

K6 b6m vlo noi trung chinh,
427

K6 cim kh6ng phii

li ngudi

minh... dep ldng,437
K& gian ti. duo.c rin... do ct/6p
drro.

c ldng ho,472

K6 hoc Kinh Dich nOn ghi ch6
d6,497
K6 nh6 nhatrdtd6 in ndp...
khdng di kh6i hpi,
448


Chimuc 925

K6 nhu mh chfa k6 crrdng,
275
KE qu6 vd sU

sO

hdi cin thfln,

4tr
K6 thudng l2u dugc v6i dao

Dohi,664
Khhm,4I7
Kh6n,261

Ly,684
T6n,572
trong tam thi (y nghia), 90

trung,442

-9t

K6 t6i theo ngudi s1ang,332
K6 tr6n xa mI kh6ng hO luy,
K6o dOn bhng c6ch phi

l!

li

428

-

(tfruan)

Dich tU bin nghia, 417 -

429

K6 16 tQi trang cria hq m)

dinh,257
Ki5t bgn kh6ng vi tinh riOng,

423

giin lufln, 173 - 174
luQn qu6,772,774,831,

33r

f6t

806

hgp cung Sinh

vi

cung

Phi trong dg do6n,

870 Kha ffinh, 391

871

so v6i

-

807

Doli (thudh),650

rhdi fieL 766

vi Thu!' s6 thu6c, 706

Khlo

Kh6c nhau 484 - 492
"
Khim, 143,144
bOnh tdt,851

hO

dtii fng, 106 - 108

Khim

grdc,614

thia,

vdi kiOn truc (!' nglfia),97
v6i ngoai quan, quan

452

K6

,. . .1

s6t

inh hu6ng ciachc
ytiu tt5 xung quanh,
875

Iftfc
-

Cln,238

Ng[ h]nh,7

Cdn,493

sinh ddng bilSn (hlo),.739

Chdn,222

744

&

-


926 Chi muc

Khi 0m

16n

thinh tiOu ggt khi

Kh6 khln gian tru0n, 222

dtang,373

229

Khi dan,74

Kh6 nhoc

Khi k6p, 74 - 76

mlkhi6m,319

Khi qub,74

vd lo nghi, ngay thdng

dan,74

k6p,74

vung ben ve vlec

-

Idm,29l

76

ThA,73

rni

KhOn, 143

tn6 binh hoh, 392

bonh tar, 851

KhiOm, 144
Dich tUbin nghia, 316

-

giin ludn, 160 luin qub,774

Ch6n,378

161

so v6i qu6 Ogi sric

gifur

vi

qu6

Thai,316
sE thuQc, 702

KhiOm nhrin...khiOn cho thinh

!'thOng dat,645
KhiOm t5n, 316

-

321

kh6ng chiu 6 ch6 qu6

thinh,312
KhiOn... thuQn theo thfi tU nhu
xdLr

Cln,285
Ciin,3t6

Doii,344

321

fh6, it

-

c6,376

c6 ngrrdi...

lim cho

thiOn ha quanan,494

lu!n,

148

- 149

Khhm,253

KhOn,2l4
Ly,467
Tdn,554
trong tam thi

(f

nghia), 86

-87
v6i ki6n tric (y ngtfia),97
v6i ngoai quan, quan h0
dtii fng, 100 - 102
KhOn (thudn)

Dich tU bin ngh1a, 214
221

-


Chi mUc 927

852
thdi ri6l 766
lufln qu6,

1o

555

vi Dia s6 thuOc, 709

Kh6n,

ldng, ti6n lOn phia tnr6c,

Kh6ng chinh bOn... kh6ng

146

sang drrgc, 695

Dich tU bin ngtria, 561

-

Kh6ng chuOng oai hinh

mi

srla chinh gi6o, 400
571
Kh6ng chuyOn nh6t mh hai
giln luQn, 188
v6i dao 6n...16i,674
lufln qu6, 827 - 828
Kh6ng c6
so v6i Tru6n, 223,561
cin dti gitry,574
s6 thuoc, 701
chi ham chuQng sU cudng,
KhtSn cirig, 561 - 57L
391
Kh6n vO sU ttii tdm ngu muQi,
kA tlng... thi khdng th61)rm,
235
629
Kh6ng, tl42 - 743
tQt mh lai c6ng ph4t,392
Kh6ng bing... thi chi dd din,
ti6ng khen, 219
4g8
tiiit d0... ludn li'b6i d6 mh
Kh6ng ui6t te b:ron,441
loPn,480
Kh6ng c6i gi kh6ng chinh,
Kh0ng c6 dO vhkh6ng chd
551
thdi mI dQng, 507
KhOng c6i gi mh khdng c6
Kh6ng d1m vrrgt kh6i ngOi
d6i, 513
minh, 558
Kh6ng cin, 386 - 393
Kh6ng diSn qu6 cudng lai bi6t
tfc 1)r r6t thlnh, 387
r[n ngta,530
Kh0ng cin
1,
cO y

sln

s6c c0u d0

lidn,267

gdn

Kh6ng dugc
khOng mdt th dfic,573


928 Chi muc

qui quyet... d6 bi mO ho5c,

Kh6ng lrrgng

503

tli

mi ti6n...

h.rc

khOng th6 sang,692

... thi hhnh tlii dgng, 591

Kh6ng nOn... di rru6c trong

Kh6ng g6nh n6i c6ng viOc,

cu6c rhay O6i, Sg:

592

Kh6ng gifr...

Kh6ng 6 yOn... vi bi dQng vd
sr,r

O6i O6 sO tai

rhay d6i,5g7

Kh6ng gap thdi mi cao khi6r

sU

Kh0ng phli
>

582

Kh6ng hoi hgp mi kh6ng

thinh mta,271
Kh6ng ho. p chinh l!' thi cfrng
li cin, 388
Kh6ng kh6o di mi x6o vio

ch6 C6ng gifr... d6ng bi ti6c,

s04
ch5 hay, ti6n lui d6u kh6ng

dddc,420
dao

ch6 hi6m,281

Kh0ng
m5c

-

manh... di

dt

l6.u mh c6

ich gi,

443
393

k6 rlng... mlL di ciu nuOi,

lim
sqt

. .i

an nan v0 su biOn dQng,

tt glit,342

Kh6ng k!,vong, 386

ham mu6n, 604

405

mi loi,

457

t6n kE du6i mh lhm ich,
516

Kh6ng ldu dhi viOc cria minh
(tranh tung),247
Kh6ng lo d6n su cudi mh cfi di
theo chinh,548

lim

kB d5i oich, 248

Kh6ng qu6 ngrla...

sE

theo

mi

lirm hai minh, 680

Kh6ng tham lam tfrc ttii thi h9
khdng chiu lhm, 687

Kh6ng thing duo.c ldng riOng,
459

Kh6ng th6
cho lh dd yOn r6i, 300


Chi mgc 929

lqi,526
d6 cho n6l6n,216
gifr dugc thin minh, 235
gifr vfrng sU thao thi,444

KhOng vdng dtrgc viQc t6

kfp di5n ngudi ngohi, 540

Kh6ng vtr6ng vb sg riOng, 303

sfurh v6i... cdu thm 16 mon,

KhOng xung thi hQp (nguyOn

... chuyOn nghi vi:

622

manh cria n6,456

tic),821,839, 858
Kh6ng... yOn v6i cfurh ngQ, dd
kh6ng kh6i kh5n,

chi thhnh, 689

s63

t6i ch5 xa nhrlng 6 phan...
thi hay, 618
tg gifr... kh6ng th6 nhirc

Khu0, 145
Dich tU bln nghia, 484

t1r

minh.phdn chlin, 600

tU minh ti6n lOn,463

Kh6ng trung chinh

-

492

nh6, dao dQng m6t,
600

623

Kh6ng v0t nho kh6ng dtng su

620

ti6n nfa... gifrbiing c6ch

-

tr,r,

giln
so

1u0n, 180

-

181

v6i C6ch,581

s& thuOc, 708

KiOn quy6t gifi dudng chinh...

mh m6t,54l

chinh d6ng dgp ldng,

mlr & cuQc vut,325

654

Kh6ng tU gilm b6t sg cudng
trung, 512

Ki6n, 145
Dich tU bin nghla, 493

Kh6ng irng nhau chi th bili,€ry

n6,682
KhOng vio sdu thi he c6 tfr6
hop nhau, 490

-

499

giin lufln,

181

-

182

lufln qu6,768,833 -834,
845
so

v6i Dinh,493


930 Chi muc
sB thuOc, 702

Le b6i kh6ng tuyOt v6i chfrng,

thdi tiet,766

486

KiQn
-1
dOn cung

6y

sU

Lac thu, 19 -

t

thi xiu,246

Lhm cho dpo... thlng ra,448

bliit tfrOi lim hay,

Lim cho ngtrdi

249

mh

phii dfng sVthilr 246

396

631

600

Lhm dgp ldng mi kh6ng thiOn

ding nghia bi(:n dQng, 297
Kinh s0 t0 qu6, chi khi tant6c,
601

ttt,652

LIm gi cfrng qu6... hung, 682
Lim guong... phii cgc kj'

Kip kip d6 tim ngrrdi gin hbn,
262

trang kinh, 352

Lhm ich cho thiOn hA... loi,

Kip thdi d6 t6i ch5 yOn 6n,
212

519

ding cho nhau,
63r

Lhm ldn

sry

tC,145,146
Dich tr; b&n nghia, 684

-

Lim

mh khOng thlmh c6ng,

690

s07

giin ludn, 201 - 202
luin qu6, 845
v6i Dinh, 589

s6 thuOc, 707

Ky thih, 728

ding,

bi6n, ctit 6 trung dao,

chir v0 th6 dao tu! nghi,

so

hiOn... t6i dOn

Llm chir cu6c d6ng... rrng

Kinh Dich

Ki

21

-

729

Lhm m6t
c6i manh bing

sqI

hoh d6,

458
drlc thuhn cfra minh... hung,
640


Chimqc

Lhm mOt viOc gi cfrng do

Ldu dlri, 439

hung,632

Lhm m6i cuOc tri... nOn ti6n

^

Lim

L6y cicha, te"n tg minh k6t,

.:

472

16 d c6ng triOu... sqr thiQn

L6y dao

6c,528

Lirn theo nghia vu G6t cria
ngudi) ,515
Linh dfi quan hQ 6 sg ti6n cfia

minh,284
Ldm (qu6), 144,380

ngudi,339
... trung chinh md

d?:chm,437
... khi6n ldng thiOn hp

349

tin minh bdn chlt,

luQn, 164

-

781, 81

675

thinh tin... m3 mang chi !'

v6i Quan,344

cira hg, 628

s6 thu6c, 709

L6y su

trlgng qu6, 81
L$p nhiOu qu6 trong cing mQt

dgp lbng

gid,50,51

Qp

c6ch,

chi thhnh

-

qu6, 780

cii

L6y lbng

Quy muQi, 348
Dich trJ bln nghia, 344

so

mdm thufln mh din gi6p

586

bilSn qu6

giin
luin

- 440

Ldu... mi kh6ng Uliit O6i

mOnh LQnh,299

lOn, 583

931

dQng...

tung,

618

ngot ngho mi.t6i,347

qu6

ngta vS lo bi6n Drm g6p,

don

- 29
TiOn thiOn, 29 - 34
HOu thiOn, 23

Ng[ linh, 23 - 68,35 -

mI

688

L6y sg nOn dtng 1im c6ng,
39

573


932 Chi muc

L5y srl thhnh thgc chuyOn nhdt
md di,418

L6y

sU

k6 khOng d6ng lii:n,265

ngudi mh kh6ng c6 diu,

thudn theo...

lim n6t

269

thudng,444

LiQu th6 khong th6 tii5n drrqc

LE biOn dich,416

thi thoi, 397

LE thrrdng, 215

-

216

Lo, kh6ng d6m

Le tuj,ngddi trong ph6p bi6n

dich,64l
L0thudc, 424
LAn,554

phii nghi d6n
tri,377

- 560

nhit ki6n,736

- 738

Ldng ddn d6lia n4n sIp l6n

riii d6,542

c&athing,734

Lia

L6ng ngudi

nhau, 484

tan,656

- 492

c6 ch5 bi che, c6 ch5 v1n

- 663

sudt,421

... viOc nh6 thi tdt,485
LiOn hgp v6i moi ngrrdi (l6c

k16g ,497
.:
-LiOn
lgi v6i ngudi phli c6 tin

thaL263
.7.

. ..:

a

loi mb li6n phii nhrin,

Lidn nhau mh thlurh trang silc
cho nhau, 369
vctr

hoh dgp thi sE thu0n

theo,lia thi tan, 657
mui5n dugc... qudn ttt, 37 7

theo minh c5 t i5t, 33S
theo minh, 333

,

646

Llen

343

Long d(tc,748

cira

LiOn

-

cgc tU nhiOn

LQnh

, .:

yOn... dQng

mh biOt, 596

Lo4n, 336

- 431

tr"r

Ldng riOng... dd chir vd mQt
g6c,437
./1o

Long tham muon... goc d sLr
phqng dudng,510


Chi mgc 933

Ldng thlnh... dir da clm dOng
ngudi ta,645

ndi,

L6i phong Hiing
Dich tgbln nghia, 439

Lbng thhnh thQt cria minh
chua t6i

s6 thu6c, 707

445

505

Ldng trung tin c6 th6 x6o lOn
nd6c sOi, hla b6ng,

giln lufln, 175 - t76
luQn qu6, 838

-

Ldng u tinh yOn lflng (mh di),

LOi son T16u

qu6,

,204

Dich tU bin ngtria, 677

280

-

683

LOc tdn,749

(vdng) v6i Lqc hio,749

-

giln

1u0n, 200

-

201

lufln qu6, 774,776,842

750

-

843,847

vh tiri vAn, 798

s6 thu6c, 702

Loi dia DU
Dich tU bln ngtiia, 322

-

LOi thiOn Dai tr6ng

Dich tU bhn nghla, 453

328

giln 1u0n, l6L - 162
luin qu6, 799,842 - 843

gihn luOn, 177

s6 thuOc, 704

s6 thuOc, 710

bonh tat, 851

Dich tU bln ngtria, 624

-

-

1.95

ludn qu6,769

lufln qu6,79l -792,859

-

178

nghTa, 500

507

giln ludn,

633

-

459

L6i rhui Giei
Dich tr,r bln

LOi hol Phong

luQn, 194

839

s& thuQc, 704

671,

giin

-

182

-

183

s6 thuOc, 704

LOi

trlch Quy mu6i, 204

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×