Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu chế biến bột dinh dưỡng từ bột quả mắc ca. (Khóa luận tốt nghiệp)

t dinh dƣỡng mắc ca trên quy
mô phòng thí nghiệm.................................................................................... 41
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 43
5.1. Kết luận ................................................................................................. 43
5.2. Kiến nghị ............................................................................................... 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 44
I. Tài liệu tiếng Việt ..................................................................................... 44
II. Tài liệu tiếng Anh .................................................................................... 45


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Sản phẩm bột dinh dƣỡng là nhóm thực phẩm bổ dƣỡng tăng cƣờng sức khỏe
cho con ngƣời. Chúng có khả năng làm sạch, loại bỏ, giải các chất độc, cung cấp
dinh dƣỡng, phục hồi các chức năng trong cơ thể và củng cố hệ thống miễn dịch.
Hiện nay trên thị trƣờng các sản phẩm bột dinh dƣỡng đƣợc chế biến từ nhiều loại
nguyên liệu ngũ cốc, rau hoa quả, thịt trứng sữa…[33]
Tuy nhiên, sản phẩm bột dinh dƣỡng chứa bột mắc ca trên thị trƣờng Việt

Nam lại hầu nhƣ chƣa đƣợc biết đến, trong khi đó bột mắc ca là một thực phẩm quý
có nhiều giá trị dinh dƣỡng tốt cho sức khỏe con ngƣời. Giá trị dinh dƣỡng của bột
mắc ca có nhiều ƣu điểm vƣợt trội so với các loại bột khác ở các điểm sau: Trong
bột mắc ca có chứa trên 100 chất thơm tạo ra mùi thơm đặc trƣng của hạt, đặc biệt
là sau khi chế biến. Hàm lƣợng đƣờng trong nhân hạt tƣơi từ 3 - 6%, tạo vị ngọt
nhẹ. Bột mắc ca cũng có chứa nhiều chất chống oxy hóa nhƣ tocopherols,
tocotrienols, phenolics, phytosterols, có lợi cho sức khỏe. Hàm lƣợng protein trong
nhân mắc ca có tới 9,2%, gồm 20 loại axit amin trong đó có 8 loại axit amin cần
thiết cho cơ thể con ngƣời. Ngoài ra trong nhân mắc ca có chứa nhiều chất khoáng,
nhiều loại vitamin rất có lợi cho bà bầu và trẻ em, cung cấp nguồn năng lƣợng dồi
dào với hàm lƣợng calo cao gấp đôi so với các loại hạt khác. Bột mắc ca có chứa
hàm lƣợng cao các vitamin, đặc biệt là vitamin PP, vitamin nhóm B và vitamin E rất
có lợi cho sức khỏe. Hiện nay đa phần mắc ca mới chỉ đƣợc biết đến ở một số sản
phẩm nhƣ: Mắc ca rang sẵn dùng để sử dụng trực tiếp và dầu mắc ca. Trong quá
tình sản xuất dầu mắc ca thì ta thu đƣợc dầu và phần phế phụ phẩm (bột mắc ca đã
tách dầu).Tuy bột mắc ca đã tách dầu nhƣng thành phần lipid trong bột vẫn còn và
đặc biệt hàm lƣợng các chất dinh dƣỡng khác hầu nhƣ không bị giảm đi vì vậy
nhằm giải quyết vấn đề tận dụng phần phế phụ phẩm sau khi đã tách dầu và nhằm
mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng bột mắc ca sau khi đã tách
dầu và bảo vệ môi trƣờng. Xuất phát từ những lý do đó chúng tôi tiến hành thực
hiện đề tài “Nghiên cứu chế biến bột dinh dƣỡng từ bột quả mắc ca”.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×