Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu khả năng nhân nhanh giống lan hài giáp Paphiopedilum malipoense bằng phương pháp in vitro. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

TRẦN THI ̣PHƢƠNG NHUNG

Tên đề tài
NGHIÊN CƢ́U KHẢ NĂNG NHÂN NHANH GIỐNG LAN HÀ I
GIÁP (Paphiopedilum malipoense) BẰNG PHƢƠNG PHÁP IN VITRO

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hê ̣ đào ta ̣o

: Chính quy

Chuyên ngành : Công nghê ̣ sinh ho ̣c
Khoa:

: CNSH-CNTP


Khoá học

: 2012-2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

TRẦN THI ̣PHƢƠNG NHUNG
Tên đề tài
NGHIÊN CƢ́U KHẢ NĂNG NHÂN NHANH GIỐNG LAN HÀ I
GIÁP (Paphiopedilum malipoense) BẰNG PHƢƠNG PHÁP IN VITRO

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hê ̣ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Công nghê ̣ sinh ho ̣c
Khoa

: CNSH-CNTP

Khoá học

: 2012-2016

Giảng viên hƣớng dẫn 1: ThS. Nguyễn Thi Ti
̣ ̀nh
Giảng viên hƣớng dẫn 2: ThS. Nguyễn Xuân Vũ

Thái Nguyên - năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN


Đƣợc sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trƣờng

, Ban chủ nhiê ̣m khoa Công

nghê ̣ sinh ho ̣c và Công nghê ̣ thƣ̣c phẩ m , trong thời gian thƣ̣c tâ ̣p tố t nghiê ̣p em đã
thƣ̣c hiê ̣n đề tài : “Nghiên cƣ́u khả năng nhân nhanh
giố ng lan hài G iáp
(Paphiopedilum malipoense) bằ ng phƣơng pháp in vitro”
Trang đầ u tiên của khoá luâ ̣n này em xin gƣ̉i lời cảm ơn tới Ban giám hiê ̣u nhà
trƣờng, Ban chủ nhiê ̣m khoa Công nghê ̣ S inh ho ̣c và Công nghê ̣ T hƣ̣c phẩ m cù ng
các thầy cô giáo trong Khoa đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài
nghiên cƣ́u này.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc , em xin gƣ̉i lời cảm ơn chân thành
tới cô giáo ThS. Nguyễn Thi Ti
̣ ̀nh và thầy giáo T hS. Nguyễn Xuân Vũ , giảng viên
khoa Công nghê ̣ Sinh ho ̣c và Công nghê ̣ Thƣ̣c phẩ m đã tâ ̣n tình chỉ bảo , giúp đỡ và
hƣớng dẫn em trong thời gian thƣ̣c hiê ̣n đề tài .
Đồng thời, em xin cám ơn tha ̣c si ̃ Ma Thi ̣Hoàn đã giúp đỡ và tạo điều kiện tốt
nhấ t cho em trong suố t quá trình thƣ̣c tâ ̣p tố t nghiê ̣p.
Cuố i cùng, em xin cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện vật chất và luôn là chỗ
dƣ̣a tinh thầ n cho em trong suố t thời gian thƣ̣c tâ ̣p , cảm ơn bạn bè đã hết lòng động
viên, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.
Trong quá triǹ h thƣ̣c tâ ̣p , cũng nhƣ là quá trình làm báo cáo

thƣ̣c tâ ̣p thời

gian có ha ̣n , trình độ và kỹ năng bản thân còn nhiều hạn chế

nên đề tài không thể
tránh khỏi nhƣ̃ng sai sót . Em rấ t mon g nhâ ̣n đƣơ ̣c nhƣ̃ng ý kiế n đó ng góp của thầ y
cô và các bạn để đề tài của em đƣợc hoàn thiện hơn .
Lời cuố i em xin kiń h chúc các thầ y , cô giáo trong nhà trƣờng , trong khoa
Công nghê ̣ Sinh ho ̣c và Công n ghê ̣ thƣ̣c phẩ m , cùng các bạn đồng nghiệp sức khoẻ ,
thành công trong cuộc sống.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 21 tháng 5 năm 2016
Sinh viên thƣc̣ hiêṇ

Trầ n Thi Phƣơng
Nhung
̣


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Các nhóm lan Hài Việt Nam theo thứ hạng bảo tồn của Tổ chức Bảo tồn
Thiên nhiên Quố c tế (IUCN) [1] .................................................................................8
Bảng 3.1. Thiế t bi,dụng
cụ nghiên cƣ́u .....................................................................23
̣
Bảng 3.2. Nghiên cƣ́u ảnh hƣởng cuả nồ ng đô ,̣ thời gian của chấ t khƣ̉ trùng của
HgCl2 đến khả năng tạo vật liệu vô trùng cây lan hài Giáp ......................................26
Bảng 4.1. Kế t quả nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của nồ ng đô ,̣ thời gian khƣ̉ trùng của
HgCl2 đến khả năng tạo vật liệu vô trùng (sau 7 ngày nuôi cấy)..............................32
Bảng 4.2. Kế t quả nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của nồ ng đô ̣ BA đế n khả năng tái sinh
chồ i lan hài Giáp (sau 40 ngày nuôi cấy) .................................................................35
Bảng 4.3. Kế t quả nghiên cƣ́u ản h hƣởng của BA kế t hơ ̣p với Kinetin đế n khả năng
nhân nhanh giố ng lan hài Giáp (sau 30 ngày nuôi cấy) ...........................................38
Bảng 4.4. Kế t quả nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của BA kế t hơ ̣p với Kinetin và TDZ đến
khả năng nhân nhanh giống lan hài Giáp (sau 30 ngày nuôi cấy) ............................40
Bảng 4.5. Kế t quả nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của nồ ng đô ̣ NAA đế n khả năng ra rễ cây
lan hài Giáp (sau 30 ngày nuôi cấy) ..........................................................................43
Bảng 4.6. Kế t quả nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của NAA kế t hơ ̣p với than hoa ̣t tính đế n
khả năng ra rễ cây lan hài Giáp (sau 30 ngày nuôi cấy) ..........................................45


iii

DANH MỤC CÁC HÌ NH
Hình 2.1. Hình ảnh về cây lan hài Giáp (Paphiopedilum malipoense) .....................12
Hình 3.1. Sơ đồ nghiên cứu ảnh hƣởng của một số chất kích thích sinh trƣởng đến
khả năng tái sinh, nhân nhanh chồi và ra rễ của cây lan hài Giáp ............................25
Hình 4.1. Biể u đồ ảnh hƣởng của nồ ng đô ̣, thời gian của HgCl 2 đến khả năng tạo vật
liê ̣u vô trùng (sau 7 ngày nuôi cấy) ...........................................................................33
Hình 4.2. Biể u đồ ảnh hƣởng của BA đế n khả năng tái sinh giố ng lan hài Giáp sau
40 ngày nuôi cấy .......................................................................................................35
Hình 4.3. Biể u đồ ảnh hƣởng của nồ ng đô ̣ BA tố t nhấ t kế t hơ ̣p với Kinetin đế n khả
năng nhân nhanh giố ng lan hài Giáp (sau 30 ngày nuôi cấy) ...................................38
Hình 4.4. Biể u đồ ảnh hƣởng của nồ ng đô ̣ BA tố t nhấ t kế t hơ ̣p với Kinetin và TDZ
đến khả năng nhân nhanh giống lan hài Giáp (sau 40 ngày nuôi cấy)......................40
Hình 4.5. Biể u đồ ảnh hƣởng của nồ ng đô ̣ NAA đế n khả năng ra rễ cây lan hài Giáp
(sau 30 ngày nuôi cấy) ..............................................................................................43
Hình 4.6. Biể u đồ ảnh hƣởng của nồ ng đô ̣ NAA tố t nhấ t kế t hơ ̣p với THT đế n khả
năng ra rễ cây lan hài Giáp (sau 30 ngày nuôi cấy) ..................................................46


iv

DANH MỤC CÁC TƢ̀, CỤM TỪ VIẾT TẮT

BA

: 6-Benzyladenine

BT

: Bình thƣờng

Cs

: Cô ̣ng sƣ̣

CT

: Công thƣ́c

CV

: Coeficient of Variation

Đ/C

: Đối chứng

Kinetin : 6-Furfurylaminopurine
LSD

: Least Singnificant Difference Test

MS

: Murashige & Skoog’s, 1962

MT

: Môi trƣờng

NAA

: α-Naphthalene acetic acid

ND

: Nƣớc dƣ̀a

PLB

: Protocorm like body

RE

: Robert Ernst

TDZ

: Thidiazol

THT

: Than hoa ̣t tính

TN

: Thí nghiệm


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC BẢNG ......................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TƢ̀, CỤM TỪ VIẾT TẮT ......................................................... iv
MỤC LỤC ...................................................................................................................v
Phần 1: MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................2
1.3. Yêu cầ u của đề tài ................................................................................................2
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .............................................................2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀ I LIỆU ...........................................................................3
2.1. Tổ ng quan về lan Hài ...........................................................................................3
2.1.1. Phân loa ̣i và nguồ n gố c .....................................................................................3
2.1.1.1. Phân loa ̣i .........................................................................................................3
2.1.1.2. Nguồ n gố c ......................................................................................................3
2.1.2. Đặc điểm hình thái ............................................................................................4
2.1.3. Sinh thái ............................................................................................................5
2.1.4. Hiê ̣n tra ̣ng cây lan Hài Viê ̣t Nam ......................................................................6
2.2. Giới thiê ̣u về giố ng lan Hài Giáp .......................................................................10
2.2.1. Nguồ n gố c và sƣ̣ phân bố ................................................................................10
2.2.2. Hình thái ..........................................................................................................11
2.2.3. Các điều kiện cơ bản để nuôi trồng giống lan hài P. malipoense ...................13
2.2.3.1. Nhiê ̣t đô ̣, đô ̣ ẩ m, ánh sáng ............................................................................13
2.2.3.2. Nhu cầ u bón phân .........................................................................................13
2.2.3.3. Giá thể trồng .................................................................................................13
2.2.4. Các phƣơng pháp nhân giống vô tính lan hài Giáp .........................................13
2.3. Cơ sở khoa học của nuôi cấy mô tế bào thực vật ...............................................14


vi

2.3.1. Tính toàn năng của tế bào thực vật .................................................................14
2.3.2. Sƣ̣ phân hoá tế bào ..........................................................................................14
2.3.3. Sƣ̣ phản phân hoá tế bào .................................................................................15
2.3.4. Mô ̣t số yế u tố ảnh hƣởng đế n quá trin
̀ h nuôi cấ y mô tế bào thƣ̣c vâ ̣t .............15
2.3.4.1. Vâ ̣t liê ̣u nuôi cấ y ..........................................................................................15
2.3.4.2. Điề u kiê ̣n nuôi cấ y .......................................................................................16
2.3.5. Môi trƣờng dinh dƣỡng ...................................................................................16
2.3.5.1. Nguồ n Cacbon ..............................................................................................16
2.3.5.2. Các nguyên tố khoáng đa lƣợng, vi lƣơ ̣ng ...................................................16
2.3.5.3. Vitamin .........................................................................................................17
2.3.5.4. Các chất hữu cơ tự nhiên ..............................................................................17
2.3.5.5. Các thành phần khác ....................................................................................18
2.3.5.6. pH của môi trƣờng .......................................................................................18
2.3.5.7. Các chất điều hoà sinh trƣởng ......................................................................18
2.4. Tình hình nghiên cứu về nuôi cấy mô lan Hài trên thế giới và trong nƣớc .......20
2.4.1. Tình hình nghiên cứu về nuôi cấy mô lan Hài tr ên thế giới ...........................20
2.4.2. Tình hình nghiên cứu về nuôi cấy mô lan Hài trong nƣớc .............................22
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢ́U ......23
3.1. Vâ ̣t liê ̣u, hoá chất và thiết bị nghiên cứu ............................................................23
3.1.1. Đối tƣơ ̣ng, vâ ̣t liê ̣u nghiên cƣ́u ........................................................................23
3.1.2. Hoá chất sử dụng .............................................................................................23
3.1.3. Thiế t bi,dụng
cụ nghiên cứu ............................................................................23
̣
3.2. Phạm vi, điạ điể m và thời gian nghiên cƣ́u ........................................................24
3.2.1. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................24
3.2.2. Điạ điể m nghiên cƣ́u .......................................................................................24
3.2.2. Thời gian nghiên cƣ́u ......................................................................................24
3.3. Nô ̣i dung nghiên cƣ́u ..........................................................................................24
3.3.1. Nô ̣i dung 1: Nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của nồ ng đô ,̣ thời gian của chấ t khƣ̉
trùng HgCl2 đến khả năng tạo vật liệu vô trùng cây lan hài Giáp .............................24


vii

3.3.2. Nô ̣i dung 2: Nghiên cứu ảnh hƣởng của nồng độ BA đến khả năng tái sinh
chồi lan hài Giáp từ đoạn thân mang chồi ngủ..........................................................24
3.3.3. Nô ̣i dung 3: Nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của nồ n g đô ̣ BA, Kinetin, TDZ đế n khả
năng nhân nhanh chồ i lan hài Giáp ...........................................................................24
3.3.4. Nô ̣i dung 4: Nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của nồ ng đô ̣ NAA và than hoa ̣t tính đế n
khả năng ra rễ của cây lan hài Giáp ..........................................................................24
3.4. Phƣơng pháp nghiên cƣ́u ....................................................................................25
3.4.1. Chuẩ n bi môi
trƣờng nuôi cấ y in vitro ............................................................25
̣
3.4.2. Phƣơng pháp nghiên cƣ́u .................................................................................25
3.4.3. Phƣơng pháp bố trí thí nghiê ̣m ........................................................................25
3.4.3.1. Nô ̣i dung 1: Nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của nồ ng đô ,̣ thời gian của chấ t khƣ̉
trùng HgCl2 đến khả năng tạo vật liệu vô trùng cây lan hài Giáp .............................26
3.4.3.2. Nô ̣i dung 2: Nghiên cứu ảnh hƣởng của nồng độ BA đến khả năng tái sinh
chồi lan hài Giáp từ đoạn thân chứa mắt ngủ............................................................27
3.4.3.3. Nô ̣i dung 3: Nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của của nồng độ BA, Kinetin, TDZ đế n
khả năng nhân nhanh chồ i lan hài Giáp . ...................................................................27
3.4.3.4. Nô ̣i dung 4: Nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của NAA và thanh hoa ̣t tin
́ h đế n khả
năng ra rễ của cây lan hài Giáp .................................................................................28
3.5. Phƣơng pháp đánh giá và xƣ̉ lý số liê ̣u ..............................................................29
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CƢ́U VÀ THẢO LUẬN ...........................................31
4.1. Kế t quả nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của nồ ng đô ,̣ thời gian của chấ t khƣ̉ trùng HgCl 2
đến khả năng tạo vật liệu vô trùng ............................................................................31
4.2. Kế t quả nghiên cƣ́u ảnh hƣởng củ a nồ ng đô ̣ BA đế n khả năng tái sinh chồ i lan
hài Giáp .....................................................................................................................34
4.3. Kế t quả nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của nồ ng đô ̣ BA, Kinetin, TDZ đế n khả năng
nhân nhanh giố ng lan hài Giáp ..................................................................................37
4.3.1. Kế t quả nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của BA kế t hơ ̣p với Kinetin đế n khả năng
nhân nhanh giố ng lan hài Giáp ..................................................................................37


viii

4.3.2. Kế t quả nghiên cứu ảnh hƣởng của BA kết hợp với Kinetin và TDZ đến khả
năng nhân nhanh giố ng lan hài Giáp .........................................................................39
4.4. Kế t quả nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của NAA và thanh hoa ̣t tin
́ h đế n khả năng ra rễ
của cây lan hài Giáp ..................................................................................................42
4.4.1. Kế t quả nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của nồ ng đô ̣ NAA đế n khả năng ra rễ của cây
lan hài Giáp ...............................................................................................................42
4.4.2. Kế t quả nghiên cƣ́u ảnh hƣởng của NAA kế t hơ ̣p với than hoa ̣t tính đế n khả
năng nhân nhanh cây lan hài Giáp ............................................................................45
Phầ n 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI ..................................................................
48
̣
5.1. Kế t luâ ̣n ..............................................................................................................48
5.2. Kiế n nghi ............................................................................................................
48
̣
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................
I. Tiế ng Viê ̣t ...................................................................................................................
II. Dịch từ tiếng nƣớc ngoài ..........................................................................................
III. Tiế ng Anh ................................................................................................................
PHỤ LỤC .....................................................................................................................


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×