Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 92
Tối ưu các điều kiện nhân giống cấp 1 nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Tối ưu các điều kiện nhân giống cấp 1 nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris. (Khóa luận tốt nghiệp)

vitamin A; 116,03mg vitamin C; vitamin B2; vitamin E;
vitamin K…), ngoài ra còn có khoảng 25 – 30 % protein.


2

Trên thế giới các nhà khoa học đã nghiên cứu nấm ĐTHT từ sớm.
Những hợp chất quý có trong nấm đƣợc nghiên cứu kĩ hơn để sử dụng cho
mục đích y học. Lƣợng nấm thu hoạch ngoài thiên nhiên mỗi năm không
nhiều, chƣa đủ đáp ứng nhu cầu thị trƣờng nên việc nghiên cứu để nuôi trồng
nhân tạo rất đƣợc quan tâm. Với nền khoa học công nghệ phát triển, nhiều
nƣớc đã nuôi trồng thành công nấm trên chất nền rắn và áp dụng cho quy mô
sản xuất công nghiệp.
Tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu về nấm ĐTHT còn hạn chế.
Các công trình đã đƣợc công bố về loài nấm dƣợc liệu quý này mới chỉ dừng
lại ở việc phát hiện một số chủng có trong tự nhiên. Để nuôi trồng nhân tạo
thành công nấm ĐTHT, cần phải có một chủng giống tốt và môi trƣờng thích
hợp để nhân nuôi hệ sợi. Hiện nay, các tài liệu nghiên cứu về giai đoạn này
còn khá hạn chế. Hơn nữa, đây cũng là bƣớc quan trọng có sự ảnh hƣởng trực
tiếp tới sự thành công của quá trình nuôi trồng nhân tạo nấm.
Xuất phát từ thực tiễn đó, cũng nhƣ góp phần vào nghiên cứu môi

trƣờng nuôi cấy Đông trùng hạ thảo tại Việt Nam tôi tiến hành thực hiện đề
tài : “Tối ƣu các điều kiện nhân giống cấp 1 nấm Đông trùng hạ thảo
Cordyceps militaris”
1.2. Mục đích
- Tối ƣu đƣợc các điều kiện nhân giống cấp 1 nấm Đông trùng hạ thảo
Cordyceps militaris.
1.3. Yêu cầu
- Xác định đƣợc môi trƣờng tối ƣu cho nấm Cordyceps militaris phát
triển.
- Xác định đƣợc ảnh hƣởng của nhộng tằm đến quá trình nuôi nấm
Cordyceps militaris trong giai đoạn phát triển hệ sợi.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×