Tải bản đầy đủ

HKII SÁCH NGỮ PHÁP 08

Second TermGrade 8 Grammar

GRAMMAR
IN USE
Second Term

LÊ CÔNG ĐỨC

Ngữ pháp Tiếng Anh 08 1


Language focus

LỜI NÓI ĐẦU

Xin chào quý thầy cô, quý phụ huynh, cùng các em học sinh thân mến!
Chắc hẳn quý phụ huynh và thầy cô luôn trăn trở về nguồn tài liệu nào để giúp cho các em
có được kiến thức tổng hợp nhất cho con em và học trò mình. Kiến thức bám sát chương trình
học vừa phù hợp cho các em theo kịp kiến thức trong chương trình sách giáo khoa mà còn mở
rộng các kiến thức nâng cao cho các em em có nhu cầu cải thiện tiếng Anh cho riêng mình. Để
tiết kiệm thời gian biên soạn, tác giả đã tổng hợp các kiến thức theo mỗi đơn vị bài trong chương

trình tiếng Anh 8 để cho các em dễ tra cứu và tham khảo khi cần thiết nhằm phục vụ cho chương
trình học của mình.
Quyển sách trang bị các kiến thức căn bản nhất để các em trang bị kiến thức nền vững
chắc. Bên cạnh đó, tác giả đã thiết kế nhiều dạng bài tập cùng vơi giải thích ngắn gọn, súc tích và
dễ hiểu để các em có thể phát huy sự độc lập của bản thân trong việc tự học.
Tác giả tin rằng mỗi cá nhân các em là những học sinh ưu tú, những học sinh mà khi các em
nỗ lực hết mình và đam mê học tập, thì kết quả cao trong các đợt kiểm tra là điều không có gì
ngạc nhiên! Tôi tin điều đó.
Chúc các em thi tốt!
Tác giả xin chia sẻ miễn phí phiên bản PDF cho quyển Ngữ pháp Tiếng Anh 08
này với mong muốn góp phần đóng góp chút kiến thức trong công tác dạy ngoại ngữ.
Nếu có những đóng góp và ý kiến bổ sung cho quyển sách này, xin quý thầy cô và phụ
huynh vui lòng nhắn tại Facebook: Anh ngữ Lê Đức hoặc email:
duc.congle.89@gmail.com .
Nếu bạn muốn đóng góp tài chính cho tác giả phát triển thêm tài liệu để phục vụ
cho cộng đồng, xin vui lòng Quyên góp (Donate) bằng cách:
(1) Tặng thẻ cào điện thoại Mạng Vina (kèm số series) vào số điện thoại
0947959619.
(2) Quyên góp phát triển sách tại tài khoản Đông Á Bank: 0102441388. Chủ tài
khoản: Lê Công Đức với nội dung “Ủng hộ phát triển sách”.
Xin vui lòng share và like page! Xin chân thành cảm ơn!

Tác giả
Lê Công Đức

2 Biên soạn bởi Lê Công Đức


Second TermGrade 8 Grammar

UNIT 08: COUNTRYLIFE AND CITY LIFE
UNIT 8 GRAMMAR 1 Present continuous:
Cách thành lập thì hiện tại tiếp diễn
Khẳng
Subject + am/ is/ are + Ving
định
Phủ
đinh

Câu


hỏi

Subject +

am not
is not + Ving
are not

am
(Wh-) + subject + is
are

+ Ving?

 They are learning English in class.
 She is working in the factory.
 I am writing a letter.
 They aren’t doing their homework.
 She isn’t playing the piano.
 I am not listening to music.
 Are you playing soccer now?
No, I am not.
Yes, I am.
 What is she doing at the moment?
She’s sweeping the floor.

 Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động đang xảy ra ngay khi nói.
Thường đi kèm với một số từ chỉ thời gian như: at the moment, at the present,
right now.
 They are playing badminton at the moment.
 She’s speaking English with her friends right now.
 Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang trong quá trình xảy ra hoặc đang có
xu hướng tốt hơn hoặc xấu hơn.
 My parents are building a new house.
 The air is becoming more and more polluted.
 He is getting taller and taller.
 Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một kế hoạch nào đó sẽ đang xảy ra trong tương lai.
Lưu ý, kế hoạch này đã được bàn bạc với một ai đó về thời gian, địa điểm sẽ thực
hiện.
 I can’t go out with you this weekend because I am playing chess with my
younger brother then.
 What are you doing tomorrow evening? – I’m playing tennis.
PRACTICE 1. Write the right usage of present continuous next to each sentence.
1. She’s listening to music now. Don’t annoy her.
_____________________________
2. They are doing a computer course.
_____________________________
3. Tonight we’re watching with our parents.
_____________________________
4. I’m visiting my grandmother this evening.
_____________________________
5. At the moment Mike is staying in Laos.
_____________________________
6. I’m doing a one-year course in tourism.
_____________________________
7. This Saturday he’s doing the gardening
with his mom.
_____________________________
8. Ann is reading a very interesting novel.
_____________________________
9. Jane’s travelling around America for a month.
_____________________________
10. This Friday evening I’m watch a movie with
my friends.
_____________________________
Ngữ pháp Tiếng Anh 08 3


Language focus

PRACTICE 2. Supply the correct form of the present continuous with the given verbs
1. My friends _____________ (have) breakfast in Sake café now.
2. I _____________ (sit) in a restaurant to wait for my friend at the moment.
3. My father _____________ (paint) his room at the present.
4. My teacher _____________ (write) a grammar book for her English class.
5. A: Where are you now? – B: I _____________ (walk) in the park with my mom.
6. The weather _____________ (get) very cold these days.
7. Students _____________ (plant) some trees in the school yard at the moment.
8. You _____________ (listen) to Adele singing, right? Her voice is very great.
9. Where is Milu? – It _____________ (sleep) under the table.
PRACTICE 3. Supply the correct form of the present continuous with the given verbs
1. She _____________ (not clean) up the floor, but she’s watching cartoon on TV.
2. We _____________ (not study) English right now, we’re studying French.
3. He _____________ (not take) some photos of wild birds in the forest.
4. It _____________ (not rain) now, it’s sunny.
5. I _____________ (not listen) to music, I’m typing a letter.
6. They _____________ (not work) now, they’re going on holiday in Japan.
7. You _____________ (not do) your homework. I can hear that you’re listening to
music at the moment.
8. John _____________ (not drink) coffee with his friends now, he’s sleeping.
9. Peter and his parents _____________ (not play) tennis, they’re playing badminton.
PRACTICE 4. Complete the questions below
1. (you/ live in Rach Gia now?)
______________________________
2. (she/ study English right now?)
______________________________
3. (they / wash their hands now?)
______________________________
4. (I / work / well enough, Sir?)
______________________________
5. (Where / you / live now?)
______________________________

4 Biên soạn bởi Lê Công Đức

No, (I / live / in Ho Chi Minh City)
Yes, (she/ study English now)
____________________________
No, (they / wash their clothes)
____________________________
Yes, (you / work / very well)
____________________________
(They / live / in Vietnam.)
____________________________


Second TermGrade 8 Grammar

UNIT 8 GRAMMAR 2
COMPARATIVES AND SUPERLATIVES (SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤT)
Tính
từ

So sánh hơn

So sánh nhất

1. Ngắn

1. He is taller than her. (tall)
2. This school is bigger than my school. (big)

1. Nam is the tallest boy (tall)
2. This one is the cheapest. (cheap)

Chú ý: Nếu không đề cập đối tượng so sánh
thì “than” không dùng
 A is cheaper.
2. Tận
cùng
bằng –
y

1. Math is easier than English I think. (easy)
2. Vegetables are healthier than meat.(healthy)

1. Exercise 5 is the easiest. (easy)
2. This is the busiest road. (busy)

3. Dài

1. She is more beautiful than my
sister.(beautiful)
2. This chair is more comfortable.
(comfortable)

1. He is the most intelligent boy.
(intelligent)
2. It’s the most expensive watch.
(expensive)

4. Đặc
biệt

1. good/well  better (than)
 A is better than B.
 A is better.
2. Bad  worse (than)
 A is worse than B.
 A is worse.

1. Good / well the best
 A is the best student.
 A is the best.
2. Bad  the worst
 A is the worst student.
 A is the worst.

PRACTICE 1. Supply the correct superlative forms of given adjectives below.
1. I think my house is _______________ (good) place in the world.
2. Tokyo is _______________ (expensive) city in the world.
3. In may class, Nam is _______________ (tall) student. No one is taller than him.
4. Who in your family speaks English _______________. (well)
5. I think English is ___________________ (difficult) subject. It requires hard work to
do well.
6. Tom is _______________ (friendly) person in my neighborhood.
7. This is _______________ (bad) thing that I have ever done.
8. Among the four skills of learning English I think reading is _______________ (easy).
9. _______________ (essential) thing to improve your English is practice.
10. Nguyen Trung Truc Street is one of _______________ (busy) streets in Rach Gia
City.
Ngữ pháp Tiếng Anh 08 5


Language focus

PRACTICE 2. Supply the correct comparative forms of the given adjectives below.
1.

I think that golf is ________________ (interesting) tennis.

2.

English is ________________ (easy) than math.

3.

I’m a good player, but Eric is ________________ (good) me.

4.

We both played well, but he was ________________ (lucky) me.

5.

Your car is ________________ (powerful) my car.

6.

This watch is ________________ (expensive) this watch.

7.

The Nile is ________________ (long) Amazon.

8.

This chair is ________________ (comfortable) that chair.

9.

Driving is ________________ (dangerous) flying.

PRACTICE 3. Supply the correct comparative or superlative forms of the given
adjectives below.
1. My new house is _________________ (expensive) my old house.
2. Among 36 students in my class, Toàn is _________________ (good) student.
3. Tính speaks English _________________ (well) Hoàng does.
4. This printer is _________________ (cheap) that printer.
5. Summer is _________________ (hot) season of a year.
6. Eating vegetables is _________________ (healthy) eating animals’ meat.
7. Of all the watches in the shop, this one is _________________ (expensive).
8. Sơn Đoòng Cave is _________________ (large) cave in the world.
9. The environment in the countryside is _________________ (fresh) that in the city.
10. Your essay is _________________ (good) my essay.
11. Tom runs _________________ (fast) Tony.
12. Paolo is _________________ (tall) boy in my class. No one is taller than him.
PRACTICE 4. Circle the best answer to complete the sentences below
1. He studies English ________ me.
A. weller than B. the best
C. better than
D. the better than
2. Of all the students in my class, Tony is _________________ student.
A. more studious
B. the most studious
C. the most studious than
D. the more studious than
3. Medical facilities in city hospitals are ______________ those in countryside hospitals.
A. the most accessible than
B. more accessible than
C. the most accessible
D. the more accessible than
6 Biên soạn bởi Lê Công Đức


Second TermGrade 8 Grammar

UNIT 9. A FIRST-AID COURSE

(pages 86 – 88)

UNIT 9 GRAMMAR 1  IN ORDER TO, SO AS TO
MỆNH ĐỀ MỤC ĐÍCH (CLAUSE OF PURPOSE)
1. MỆNH ĐỀ MỤC ĐÍCH
Hãy xem ví dụ sau và chú ý vào những từ in đậm
1. I composed these exercises so that my students can understand how to use the
simple past.
2. My mother usually gets up early in order that she can prepare breakfast for the
whole family.
Hãy trả lời các câu hỏi sau đây:
a. Hãy gạch chân những mệnh đề trong mỗi câu. Mệnh đề in đậm được dùng để làm gì?
b. Chúng ta có thể không dùng mệnh đề in đậm cho những câu trên không? Vì sao?
Ghi nhớ công thức sau:
Mệnh đề chính
Mệnh đề mục đích
Subject + verbs + (object) so that
+ subject + can/ could/ will…+ verb
in order that
I try to finish my homework so that I can play soccer with my friends this afternoon.
She gets up early in the morning in order that she can go to school on time.
Tony did all of the given exercises so that he could get good scores in his next English test.
2. CỤM TỪ MỤC ĐÍCH
Để rút gọn nếu trong câu chỉ có một chủ từ, thì chúng ta dùng cụm từ mục đích. Hãy xem
các ví dụ sau:
1. My mother gets up early to prepare breakfast for the whole family.
2. I try to finish my homework in order to play soccer with my friends this afternoon.
3. Tony did all of his given exercises so as to get good scores in his next English test.
4. Tom told lies in order not to be punished by his parents.
5. He got up very early so as not to be late for his important meeting.
Hãy trả lời các câu hỏi sau đây:
a. Trong 5 ví dụ trên, đoạn in đậm có khác gì so với phần in đậm ở phần 1?
b. Trong cụm từ mục đích, làm cách nào để diễn đạt ý phủ định với cụm mục đích này?
Ghi nhớ công thức sau:
Mệnh đề chính
cụm mục đích
Subject + verbs + (object) so as to
+ verb + others
in order to
We do morning exercise every day so as to stay in shape.
We try to English well in order to communicate with foreigners.
My younger brother gets up early in order not to be late for school.
Ngữ pháp Tiếng Anh 08 7


Language focus

PRACTICE 1. Circle the correct answer to complete the sentences below
1. We try to finish all of given exercises before Tết _________ we can really enjoy the
holiday comfortably.
A. to
B. in order to
C. so that
D. so as to
2. He waters the trees regularly _________ the trees can grow fast and well.
A. so as that
B. in order that
C. in order to
D. because
3. She walked quickly _________ avoid some strangers following behind her.
A. so that
B. so as not to
C. in order that
D. in order to
4. We are revising the previous units _________ bad scores in the next math test.
A. so that
B. in order not to get
C. so as to not get
D. so as to getting
5. Minh plays soccer every day _________ he can become a professional soccer player.
A. in order to
B. in order that
C. so as that
D. so as not to
PRACTICE 2. Combine two single sentences into a compound sentence with the given
word in the end of each sentence.
1. Students in Phan Huy Chu School always put garbage in dust bins. They can keep
their school clean and environmental. (in order to)
___________________________________________________________________
2. My teacher prepares lots of interesting homework. We can learn the subject easily.
(so that)

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

___________________________________________________________________
They try to work hard. They can earn more money for their children’s education.
(in order to)
___________________________________________________________________
Nam listens to English songs every day. He can improve his English skills. (so as to)
___________________________________________________________________
We should use first-aid immediately. We can ease the victim’s pain and anxiety.
(in order to)
___________________________________________________________________
I am saving money. I can buy a new bicycle to go to school every day. (so as to)
___________________________________________________________________
I always keep the windows open. My parents feel comfortable. (so that)
___________________________________________________________________
We turned the lights on. We could see things clearer. (in order that)
___________________________________________________________________
My students are trying to learn English. They can speak it well. (so as)
___________________________________________________________________
You should cool the burn immediately. It can minimize tissue damage. (in order)
___________________________________________________________________
I was walking slowly. My sister could follow me. (so that)
___________________________________________________________________

8 Biên soạn bởi Lê Công Đức


Second TermGrade 8 Grammar

UNIT 9 GRAMMAR 2  FUTURE SIMPLE
1. Cách dùng:
 Thì tương lai đơn diễn tả các thông tin xảy ra đúng trong tương lai, khó thay
đổi được.
Tháng tới mình sẽ được 14 tuổi.
 Diễn tả dự đoán việc gì đó sẽ xảy ra theo ý kiến cá nhân
Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ mưa
 Diễn đạt hành động sẽ làm ngay khi nói ra
Được rồi tôi sẽ giúp bạn.
2. Công thức diễn đạt thời điểm TƯƠNG LAI ĐƠN
DẠNG CÂU KHẲNG ĐỊNH
1. I will help you.
2. You will be 14 next month.
3. She will call you tomorrow.
4. He will be late I think.
5. They will come here tomorrow.
6. We will meet at 6:45 tomorrow
evening.
7. It will rain I think.
Ghi chú: Viết tắt
I will = I’ll
You will = You’ll
He will = He’ll
She will = She’ll
They will = They’ll We will = We’ll
It will = It’ll
DẠNG CÂU HỎI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DẠNG CÂU PHỦ ĐỊNH
I will not help you.
You will not be 14 next month.
She will not call you tomorrow.
He will not be late I think.
They will not come here tomorrow.
We will not meet at 6:45 tomorrow
evening.
It will not rain I think.

Ghi chú: Viết tắt
Will not = Won’t (sẽ không)

1. Will you be free tomorrow?
Yes, I will.
No, I won’t.
2. Will they win the game?
Yes, they will. No, they won’t.
CÁC TRẠNG TỪ THỜI GIAN TƯƠNG LAI
Tomorrow : ngày mai

Next week: tuần tới

Đặc biệt:
Với chủ từ I và We chúng ta có thể sử dụng SHALL thay thế WILL trong cách
diễn đạt ý ĐỀ NGHỊ hoặc ĐƯA RA LỜI MỜI.
ĐƯA RA LỜI MỜI:
Shall I make you a cup of coffee?
(Tôi sẽ làm cho bạn ly cà phê nhé?)
ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ:
Shall we see a movie tonight?
(Chúng ta sẽ đi xem phim được chứ?)

Ngữ pháp Tiếng Anh 08 9


Language focus

PRACTICE 1. Complete the sentences below with the FUTURE SIMPLE
1. They __________________ (watch) that movie tonight I think.
2. He __________________ (be) 16 years old next month.
3. I __________________ (make) you a cup of coffee.
4. We __________________ (phone) you tomorrow Saturday.
5. She __________________ (win) the tennis match tomorrow.
6. You _____________ (score) a goal.
7. It _____________ (rain) tomorrow.
8. Andy and Scott _____________ (like) this hat I think.
9. Peter _____________ (answer) the phone.
PRACTICE 2. Complete the sentences below with negative forms of the FUTURE
SIMPLE
1. They __________________ (not like) that dress I think.
2. I __________________ (not be) 15 next month, but I’ll be 14 years old.
3. She __________________ (not call) you tomorrow because she will be busy.
4. They __________________ (not go) to the movie tonight I think.
5. It __________________ (not rain) tomorrow.
6. I think she _____________ (be) a teacher.
7. We think it _____________ (rain) tomorrow. It’ll be sunny.
8. They _____________ (answer) the phone.
9. He _____________ (get) wet because he has a raincoat.
PRACTICE 3. Make questions for the given words in each sentence below
1. __________________ (you/be) here tomorrow?

Yes, I ___________________

2. When __________________ (we/ meet)?
3. __________________ (win/she) tomorrow?

No, she __________________

4. Where __________________ (meet/we)?
5. __________________ (make/I) a cup of coffee?
6. Will he make a basket?

() ____________________________ (probably).

7. Will it rain tomorrow?

(x) ____________________________ I think.

8. Will she sing a song?

(x) ____________________________ .

10 Biên soạn bởi Lê Công Đức


Second TermGrade 8 Grammar

PRACTICE 4. Use the words below to make requests with Will or Shall
1. Mother: I feel very tired. ______________________ (take) some water for me,
Hoa? The journey was too long and it made me exhausted.
Hoa:
Yes, of course, mom. Just lie there and I’ll bring you some hot water.
2. Boss:

I am writing an important email, and it’s very hot in here?
______________________ (turn on) the air-conditioner for me, please?
Assistant: Yes, of course, sir. Would you like some cold drink?
Boss:
Yeap. That’s what I want. Thank you very much.

3. Father:
Tuan:

______________________ (empty) the garbage can, please? Give me a
hand because I am helping your mom to take care of your younger sister.
It’s OK, dad. I’ll do it right away.

4. The board is very dirty and your teacher is going to teach your class in a few
minutes. If you are a monitor, what will you say to your classmate who takes in
charge of cleaning the class?
____________________________________________________________________
5. When you are in the schoolyard and you see your teacher carrying a very heavy bag,
you want to help her. What will you say to her?
____________________________________________________________________
6. The phone is ringing and you are in the kitchen cooking lunch. What would you say
to your brother to ask him for help?
____________________________________________________________________
7. You are studying and your elder brother is listening to very loud music. What would
you say to him to ask him to turn down the music?
____________________________________________________________________
PRACTICE 5. Supply the correct tense to complete the passage.
Tina is my classmate, in class 8/1. She ________________ (travel) to school by
bicycle every day. She likes cycling because it helps her to be healthier and stronger.
Moreover, this habit helps to protect the environment, too. Next week, she
________________ (organize) her fourteenth birthday party and invite all of us to her house
to enjoy the party with her. We ________________ (discuss) what present we should buy for
her. Eventually, we ________________ (decide) to buy a new bicycle for her.
We________________ (go) to Chín Triệu’s this afternoon to choose a good one Tina. We’re
sure that she ________________ (be) extremely happy with the gift. When
________________ (you/ organize) your birthday party? And what gift do you want to
receive. Please write here to share with us.

Ngữ pháp Tiếng Anh 08 11


Language focus

UNIT10. RECYCLING

(pages 95 – 97)

UNIT 10 GRAMMAR 1  PASSIVE FORMS OF SIMPLE PRESENT
1. Định nghĩa: Thể bị động (passive voice) được sử dụng để nhấn mạnh hành động hoặc đối
tượng được thực hiện. Khi người viết không biết hoặc không chú trọng vào người thực hiện
hành động.
English is spoken all over the world.
Khi nói câu này, người viết chỉ chú trọng đến đối tượng được sử dụng là tiếng Anh, chứ
không chú trọng để người nói tiếng này nên tiếng Anh được đưa lên làm chủ từ.
2. Cách thành lập dạng bị động
Dạng bị động ở hiện tại đơn.
ACTIVE:

(1) People plant trees to protect the environment.
(2) People speak English all over the world.
(1)
a. Bạn hãy ghi động từ chính trong câu trên
______________
b. Động từ đó, sử dụng ở thì nào?
______________
c. Từ nào thực hiện hành động đó?
______________
d. Đối tượng được thực hiện là từ nào?
______________

(2)
_______________
_______________
_______________
_______________

PASSIVE: (1) Trees are planted to protect the environment (by people).
(2) English is spoken all over the world (by people).
(1)
(2)
a. Động từ chính có sự thay đổi gì?
______________ _______________
b. Chủ từ trong câu là từ nào?
______________
_______________
c. by people trong ngoặc có ý nghĩa gì?
______________ _______________
ACTIVE: My mother wakes up me every morning.
PASSIVE: I am waken up every morning by my mother.
Theo bạn vì sao by my mother không để trong ngoặc?______________________________
CÔNG THỨC GHI NHỚ:

am
Chủ từ bị động + is
are

+Ved/3.

Quy tắc chuyển từ ACTIVE sang PASSIVE
1. Tìm đối tượng được thực hiện
2. Tìm động từ, xem xét thì của nó
3. Áp dụng công thức.

12 Biên soạn bởi Lê Công Đức

Dạng khẳng định:
English is spoken all over the world.
Dạng phủ định:
Chinese is not spoken all over the world.
isn’t spoken
Dạng câu hỏi?
Yes/no:
Is English spoken all over the world?
Wh-questions:
By whom are you waken up?


Second TermGrade 8 Grammar

PRACTICE 1. Change the sentences below into passive forms
0. Somebody cleans the office every day.
 The office is cleaned every day.
1. People plant rice in tropical countries.
______________________________________________________________________
2. People usually buy their new clothes at the end of the year.
______________________________________________________________________
3. They break the glass into small pieces.
______________________________________________________________________
4. We recycle used paper to save more natural resources and protect the earth.
______________________________________________________________________
5. People speak English around the world.
______________________________________________________________________
6. We collect garbage on the streets to make the city cleaner and more cilviled.
______________________________________________________________________
PRACTICE 2. Change the sentences below into passive forms
1. My mother doesn’t use Facebook to communicate with her friends.
______________________________________________________________________
2. She doesn’t usually buy what she wants online because it’s not reliable.
______________________________________________________________________
3. My father doesn’t cook meals every day, but my mom is responsible for it.
______________________________________________________________________
4. Some people don’t like listening to the radio because they use smartphones instead.
______________________________________________________________________
5. People don’t plant trees although the air is more and more polluted.
______________________________________________________________________
PRACTICE 3: Make questions in passive forms for the sentences
1.

________________________________Yes, rice is planted in Asian countries.

2.

________________________________No, articles are written by journalists.

3.

________________________________No, we are taught by teachers.

4. When ____________________________Tennis is played in the morning or evening.
5.

Why ________________________________________________________________
 English is spoken all over the world because it’s an international language.
Ngữ pháp Tiếng Anh 08 13


Language focus

UNIT 10 GRAMMAR 2  PASSIVE FORMS OF PRESENT CONTINUOUS
ACTIVE: (1) They are building a new hospital in the town.
(2) She is planting some trees in the garden behind her house.
(1)
(2)
a. Bạn hãy ghi động từ chính trong câu trên
______________
_______________
b. Động từ đó, sử dụng ở thì nào?
______________ _______________
c. Từ nào thực hiện hành động đó?
______________
_______________
d. Đối tượng được thực hiện là từ nào?
______________
_______________
PASSIVE: (1) A new hospital is being built in the town (by them).
(2) Some trees are being planted in the garden behind her house (by her).
(1)
(2)
a. Động từ chính có sự thay đổi gì?
b. Chủ từ trong câu là từ nào?
c. by them, by her trong ngoặc có ý gì?

______________
______________
______________

_______________
_______________
_______________

ACTIVE: My mother is cooking dinner at this time yesterday.
PASSIVE: Dinner is being cooked at this time by my mother yesterday.
Theo bạn vì sao by my mother không để trong ngoặc?______________________________
CÔNG THỨC GHI NHỚ:
is
Chủ từ bị động + are
am

+ being + Ved/3.

Quy tắc chuyển từ ACTIVE sang PASSIVE
1. Tìm đối tượng được thực hiện
2. Tìm động từ, xem xét thì của nó
3. Áp dụng công thức.

Dạng khẳng định:
A cup of coffee is being drunk by Thịnh.
Dạng phủ định:
A cup of coffee is not being drunk by Tâm.
isn’t being drunk

Dạng câu hỏi?
Yes/no:
Is a cup of coffee being drunk by Thịnh?
Wh-questions:
By whom is a cup of coffee being drunk?

PRACTICE 1. Change the sentences below into passive forms
0. They are making a cup of tea.
 A cup of tea is being made (by them).
1.

Some students are planting trees in the school garden.
_________________________________________________________________

2. They are collecting garbage in front of the school gate.
_________________________________________________________________
3. People are repairing the old road.
_________________________________________________________________
14 Biên soạn bởi Lê Công Đức


Second TermGrade 8 Grammar

4. They are scattering used tea leaves under the sun.
_________________________________________________________________
5. My mother is cooking some delicious dishes for us.
_________________________________________________________________
6. Young people are using Facebook to communicate with their friends.
_________________________________________________________________
7. They are selling vegetables on the pavement.
_________________________________________________________________
8. The dog is chasing after a mouse.
_________________________________________________________________
9. My sister is sweeping the floor right now.
_________________________________________________________________
10. Some people are discussing the topic of protecting the environment.
_________________________________________________________________
PRACTICE 2:Change the sentences below into negative passive
0. They are not washing clothes.
 Clothes are not being washed (= Clothes aren’t being washed.)
1. They aren’t paying attention to the lesson.
_________________________________________________________________
2. They are not painting the house at the moment.
_________________________________________________________________
3. He isn’t reading his favourite book now.
_________________________________________________________________
4. We aren’t using this laptop.
_________________________________________________________________
5. They aren’t preparing this street.
_________________________________________________________________
6. I am not doing my homework now, but I am listening to some music.
_________________________________________________________________
7. They aren’t discussing the topic given by their teacher.
_________________________________________________________________

Ngữ pháp Tiếng Anh 08 15


Language focus

UNIT 10 GRAMMAR 3  PASSIVE FORMS OF MODAL VERBS
1. Định nghĩa: Thể bị động [passive voice] được sử dụng để nhấn mạnh hành động hoặc đối
tượng. Khi người viết không biết hoặc không chú trọng vào người thực hiện hành động.
More English homework must be done carefully before the test.
Khi nói câu này, người viết chỉ chú trọng đến đối tượng More English homework chứ
không chú trọng nhiều đến (ai đó) người nào làm bài tập tiếng Anh.
2. Cách thành lập dạng bị động với động từ khiếm khuyết (Modal verbs)
Một số động từ khiếm khuyết
Must
have to
has to
don’t
have
to
mustn’t
ought to
may
might

had to
didn’t have to
could
couldn’t

should
shouldn’t
will
will not

can
can’t

Dạng bị động của những động từ khiếm khuyết.
ACTIVE:

(1) People should plant more trees to protect the environment.
(2) I must cook dinner tonight.

a. Bạn hãy ghi động từ chính trong câu trên
b. động từ đó, sử dụng dạng động từ nào?
c. Từ nào thực hiện hành động đó?
d. Đối tượng được thực hiện là từ nào?

______________
______________
______________
______________

_______________
_______________
_______________
_______________

PASSIVE: (1) More trees should be planted to protect the environment.
(2) Dinner must be cooked (by me) tonight.
a. Động từ chính có sự thay đổi gì?
b. Chủ từ trong câu là từ nào?
c. by me trong ngoặc có ý nghĩa gì?

______________
______________
______________

_______________
_______________
_______________

ACTIVE: Tom can cook dinner tonight.
PASSIVE: Dinner can be cooked by Tom tonight.
Theo bạn vì sao by Tom không để trong ngoặc? ___________________________________
CÔNG THỨC GHI NHỚ:
Dạng khẳng định:
Chủ từ bị động + can
+ be + V3/ed
could

Quy tắc chuyển từ ACTIVE sang PASSIVE
1. Tìm đối tượng được thực hiện
2. Tìm động từ, xem xét thì của nó
3. Áp dụng công thức.

16 Biên soạn bởi Lê Công Đức

English should be used more often.
Dạng phủ định:
Violent films shouldn’t be watched by young
teenagers.
Dạng câu hỏi?
Yes/no:
Should violent films be watched by young
teenagers?
Wh-questions:
Why shouldn’t violent films be watched by young
teenagers?


Second TermGrade 8 Grammar

PRACTICE 1. Change the sentences below into passive forms
1. We shouldn’t leave children at home alone because it is very dangerous.
 Children shouldn’t be left at home alone because it is very dangerous.
2. You must lock all doors carefully before leaving for work.
______________________________________________________________________
3. We have to revise all new English words every day for not forgetting them.
______________________________________________________________________
4. We ought to clean our rooms every day.
______________________________________________________________________
5. My friends can finish their project within a week.
______________________________________________________________________
6. John could speak English when he was 5 years old.
______________________________________________________________________
7. They might plant some trees and flowers in front of their house.
______________________________________________________________________
PRACTICE 2. Change the sentences into negative passive forms
1. They cannot finish their essays before Monday.
______________________________________________________________________
2. They won’t sell that house with such a cheap price.
______________________________________________________________________
3. We shouldn’t throw used single pieces of paper away to save natural resources.
______________________________________________________________________
4. Students must wear uniform when going to school in Vietnam.
______________________________________________________________________
5. We should clean our classroom before the first class starts.
______________________________________________________________________
6. We have to finish our homework before school every day.
______________________________________________________________________
7. We might buy a new laptop this year.
______________________________________________________________________
PRACTICE 3. Make questions for the sentences below in negative forms
1.

_________________________________Yes, homework must be done before school.

2.

_________________________________Because watching too much TV is not good.

3.

_________________________________The project should be handed in by 7:30pm.

4.

_________________________________Yes, trees ought to be planted on the streets.

5.

_________________________________Yes, English must be taught for children.

Ngữ pháp Tiếng Anh 08 17


Language focus

UNIT 10 GRAMMAR 4
 ADJECTIVES FOLLOWED BY VERB AND NOUN CLAUSE
1. Thông thường theo sau tính từ, hoặc cụm tính từ chúng ta thường sử dụng to-infinitive.
Subject + be (am/is/are …) + adjective + (for sb) + to-infinitive
1.
2.
3.
4.

It’s difficult to do this math problem.
He was ashamed to speak to her again.
I am sorry to disturb you.
It was very kind of you to help me like that.

Nếu các bạn muốn nếu lên đối tượng thì chúng ta thêm vào
for sb to do sth khi chủ từ không đề cập đến đối tượng trực tiếp.

Một số tính từ thông dụng
difficult, easy, safe, unsafe,
dangerous, good, bad,
healthy, comfortable,
uncomfortable, ashamed,
pleased, amazed, surprised,
expensive, delighted, sorry,
careful, careless, hard, eager,
anxious, confident, content,
disappointed, lucky

It’s difficult for me to do this math problem.
2. Nếu chúng ta không dùng động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) chúng ta có thể sử
dụng mệnh đề that để diễn đạt.
Subject + be (am/is/are/was/were …) + adjective + (that) + subject + verb.
1. I am very glad that you like my present.
2. I am very pleased that you are improving your English skills.
3. They were amazed that you could win the first prize.
Lưu ý: Với dạng này các bạn có thể chuyển từ mệnh đề sang cụm động từ nguyên mẫu có to
We were pleased that we received the letter.
 We were pleased to receive the letter.
PRACTICE 1. Choose a suitable verb in the box to complete the sentences each
speak
win

go
hear

answer
play

leave
finish

behave
play

tell
believe

tell
wait

1. It was too difficult _______________ the questions.
2. It is very kind of you _______________ with me to the party.
3. He was ashamed _______________ to her again.
4. I am sorry _______________ badly towards you.
5. He was delighted _______________ us about his high-score result.
6. It was very careless of him _______________ the bike outside the house.
7. I feel disappointed _______________ you that you failed the exam.
8. Are you ready _______________ the game with us?
9. We are lucky _______________ the first prize in the competition.
10. I was content _______________ for you. Never mind.
11. She was anxious _______________ her school and get a job.
12. She was extremely surprised _______________ that.
13. The babies are eager _______________ with their toys.
14. It is hard _______________ that it is the truth.
18 Biên soạn bởi Lê Công Đức


Second TermGrade 8 Grammar
PRACTICE 2: Add a specific object in each sentence to make them clearer

1. It was very difficult to solve this issue. (the government)
_____________________________________________________________________
2. He finds it very difficult to believe in the result of the competition.
It is __________________________________________________________________
3. It was very surprising to believe that he was the winner. (him)
_____________________________________________________________________
4. The coffee is too hot to drink. (me)
_____________________________________________________________________
5. They found it interesting to learn about Vietnamese cultures.
It was ________________________________________________________________
6. Sometimes it is hard to accept the truth. (us)
_____________________________________________________________________
7. Nam finds it easy to learn and speak Vietnamese.
It is __________________________________________________________________
8. It is very difficult to understand new words in recordings because they are usually
very fast. (students)
_____________________________________________________________________
9. Students in Vietnam find it hard to communicate with English native speakers.
It is __________________________________________________________________
10. It was very useful to do voluntary work to help the community. (children)
_____________________________________________________________________
PRACTICE 3. Complete the sentences with ‘adjective + noun clause’
1. It is (unbelievable / you / not know the answer) _______________________________
2. He is (amazed / I / win the first prize) ______________________________________
3. I’m (sorry / I / break your bike) ____________________________________________
4. I am (disappointed / people / spoil this area) _________________________________
5. We are (surprised / he / fail / in the last exam) ________________________________
PRACTICE 4. Indicate a mistake in each sentence.
1. It’s hard studying English, but it’s interesting.
2. It’s no necessary to bring an umbrella with us.
3. It’s easy for I to study math.
4. He is very difficult to understanding.
5. It’s important for you and I to learn English.

Ngữ pháp Tiếng Anh 08 19


Language focus

UNIT 11. TRAVELLING AROUND VIETNAM

(pages 106 – 109)

UNIT 11 GRAMMAR 1  PAST CONTINUOUS
1. Cách dùng: Diễn tả hành động đang xảy tại một thời gian nào đó trong quá khứ. Thông
thường có đề cập đến thời gian hành động đang xảy ra giữa chừng như at this time last
week, at 7 a.m. yesterday, etc.
1. I was listening to music.
2. She was hiking yesterday.
3. They were playing volleyball.
Dùng để diễn đạt khi hành động A đang xảy ra thì có một hành động B nào đó nảy sinh trong
quá trình hành động A xảy ra. Khi đó, hành động đang xảy ra chúng ta dùng thì quá khứ
tiếp diễn, còn hành động nảy sinh ta dùng quá khứ đơn.
2. Quy tắc chia thì

KHẲNG
ĐỊNH

PHỦ
ĐỊNH

CÂU
HỎI

You/ We/They + were + verb-ing.

I/ He/She/It + was + verb-ing

We were riding bicycles.
They were swimming.
You were singing.
Tony and Scott were watching TV.

I was swimming.
He was dancing.
She was studying English.
It was raining yesterday.
Tony was playing soccer.
I/He/She/It + was not + verb-ing

You/ We/They + were not + V-ing.
We were not playing video games.
You weren’t singing, right?
They weren’t reading books.
Tony and Scott weren’t watching TV.

I wasn’t swimming.
He was not dancing.
She wasn’t studying English.
It wasn’t doing my homework.
Tony wasn’t playing soccer.

(Wh-) were + you/we/they + Ving?
Were you watching TV?
 No, I was not.
Were they studying Geography?
 Yes, they were.
Who were you playing soccer with?
 We were playing soccer

Was + I/he/she/it + verb-ing?
Was he wearing jeans?
 Yes, he was.
Was she eating kimchi?
 No, she wasn’t.
What was she doing yesterday?
 She was planting flowers.

PRACTICE 1. Supply the correct verb forms of the verbs in the brackets
1. They _______________ (ride) bicycles.
2. We _______________ (play) the piano in the living room.
3. He _______________ (listen) to the radio at 7:00 yesterday.
20 Biên soạn bởi Lê Công Đức


Second TermGrade 8 Grammar

4. I _______________ (study) English yesterday.
5. She _______________ (make) some cookies for us.
6. You _______________ (talk) on the telephone, right?
7. Kate _______________ (do) her English homework.
8. Kate and Andy _______________ (swim) in the pool.
9. It _______________ (rain) at this time yesterday.
PRACTICE 2. Complete the sentences with the negative forms of PAST CONTINUOUS
1. I _______________ (have) fried noodles. I was having some rice.
2. Andy _______________ (cook) rice. She was making some cookies.
3. We _______________ (watch) TV. We were listening to music.
4. They _______________ (play) soccer. They were playing basketball then.
5. You _____________ (do) homework. You were playing computer games.
6. He _______________ (swim), he was watching Tom and Jerry.
7. Andy and Scott _______________ (dance). They were watching TV.
8. She _______________ (speak) Vietnamese. She was speaking English.
9. It _______________ (rain), it was shining.
PRACTICE 3. Make questions for these following sentences
1. was / what / doing / at 7:00 p.m. yesterday / she?
___________________________________________________________________
2. reading / at 6 yesterday / they / were?
___________________________________________________________________
3. “I was drinking some coffee with my friend in the behind garden then,” said John.
___________________________________________________________________
4. you / to / were / who / talking?
___________________________________________________________________
5. We were collecting garbage in the school yard at this time yesterday.
___________________________________________________________________
6.

___________________________________________________________________
They were working very hard for the incoming exams at this time last year.

7.

___________________________________________________________________
 I was doing the washing-up for my mom.

Ngữ pháp Tiếng Anh 08 21


Language focus

UNIT 11 GRAMMAR 2  DO YOU MIND …? – WOULD YOU MIND …?
1. Chúng ta sử dụng Would you mind và Do you mind để nhờ ai đó làm gì đó hoặc xin
phép một cách lịch sự. Thường thường Would you mind sẽ lịch sự hơn Do you mind.
2. Cách sử dụng
1. Cách 1: Hỏi người đối diện có phiền không nếu ai đó làm việc gì đó.
1. Would you mind if I used your cell phone now?
2. Do you mind if I use your cell phone now?
Lưu ý:
 Would you mind if + subject + simple past?
 Do you mind if + subject + simple present?
2. Cách 2: Khi chúng ta dùng Would you mind/ Do you mind mà không đề cập đế chủ
từ, mà sử dụng một động từ trực tiếp sau Would you mind / Do you mind thì chúng ta
dùng như sau:
1. Would you mind sending those mails for me?
2. Do you mind staying with the kids?
3. Would you mind not smoking here?
Hoặc
1. Would you mind John’s staying with me?
2. Do you mind my sister’s coming with us to the picnic?
Lưu ý:


3.

Would you mind + Ving.
Do you mind + Ving.
Would you mind + somebody’s + Ving.
Do you mind + somebody’s + Ving.

Cách trả lời
Hỏi
1. Would you mind if I opened the window?

Trả lời
- No, not at all.
(Ồ không, không sao cả.)
- Of course not.
(Dĩ nhiên là không rồi.)
- No, go on please.
(Ồ không, cứ làm đi.)

2. Would you mind if I smoked here?

- Yes, I would.
(Có đấy.)
- Yes, I do.
(Vâng, tôi phiền đấy.)

3. Do you mind if I smoke here?

22 Biên soạn bởi Lê Công Đức


Second TermGrade 8 Grammar

PRACTICE 1. Complete the sentences with the correct verb tense
1. Would you mind if she _____________ (ride) you to work?
2. Do you mind if my husband _____________ (drive) the car because you need time to
keep calm, John?
3. Would you mind if I _____________ (invite) him to our party?
4. Do you mind if they _____________ (stay) over tonight?
5. Would you mind if the children ____________ (not come) along with us this evening?
6. Would you mind if we _______________(not be) able to come to the meeting on time
because we are in the traffic jam?
7. Do you mind if I ____________ (be not) able to go out with you tonight because I
will be a little busy then? Sorry for not coming.
PRACTICE 2. Complete the sentences with a suitable verb in the box with its correct
verb forms
use

clean

sit

not smoke

close

1. Do you mind _____________ here because I have a headache?
2. Would you mind if I _____________ your phone charger?
3. Would you mind _____________ the room for me, John? Don’t just sit on the sofa
and watch TV all the time.
4. Do you mind if she _____________ the back door? She is freezing.
5. Would you mind if I _____________ down?
PRACTICE 3. Rewrite the sentences below with given phrases
1. Can I open the window?
 Would you mind ________________________________________________________
2. Can I borrow your car?
 Do you mind if __________________________________________________________
3. I would like to use your phone charger. Could you lend me yours?
 Would you mind ________________________________________________________
4. “Don’t stand here please.”
 Would you mind ________________________________________________________
5. I am away for a few days, no one takes care of my cats.
 Would you mind ________________________________________________________
Ngữ pháp Tiếng Anh 08 23


Language focus

UNIT 11 GRAMMAR 3  HIỆN TẠI PHÂN TỪ VÀ QUÁ KHỨ PHÂN TỪ
ĐỊNH NGHĨA: Khi động từ không có dạng tính từ riêng của nó thì người ta sẽ dùng phân từ của
động từ đó để làm tính từ.
SURPRISE

SURPRISED

SURPRISING

Quá khứ phân từ
(Past participle)

FREEZE

Động từ
gốc

Hiện tại phân từ
(Present participle)

FROZEN(V3)

Quá khứ phân từ
(Past participle)

Động từ
gốc
FREEZING

Hiện tại phân từ
(Present participle)

1. Hiện tại phân từ (Present participle): được sử dụng với chức năng tính từ để nói về người hay
vật là chủ thể của hành động gây cho người khác cảm giác như sợ hãi, ngạc nhiên, bất ngờ ...
The ghost was very frightening

The news was surprising.

2. Quá khứ phân từ (Past participle): được sử dụng với chức năng tính từ khi mô tả cảm giác của
người khác khi bị những hành động nào đó làm sinh ra cảm giác như sợ hãi, ngạc nhiên, bất ngờ ...
The ghost made me frightened.

I was frightened.

MỘT SỐ TỪ CẦN LƯU Ý

Từ nguyên
mẫu
1. interest
2. embarrass
3. excite
4. disappoint
5. exhaust

If a person
or thing is
interesting

then he/she / it
makes you
interested

_________ embarrassed
exciting

____________

_________ disappointed
exhausting

____________

Meaning
thích thú, thú vị
xấu hổ
háo hức
thất vọng

3. It was an moving film.
4. We were disappointed
with the result.

_________ surprised

ngạc nhiên

7. confuse

_________ confused

bối rối

9. annoy

frightening

____________

_________ annoyed

sợ hãi
phiền phức

10. bore

boring

____________

nhàm chán

11.

moving

____________

cảm động.

24 Biên soạn bởi Lê Công Đức

2. The trip was very
interesting. I was very
interested in it.

Đuối, mệt lã

6. surprise

8. frighten

1. There’s nothing to see.
It’s so boring. I am very
bored with this program.

5. I was confused. Can you
say all that again?
6. Stop talking. It’s very
annoying.


Second TermGrade 8 Grammar
PRACTICE:1. Choose the correct adjctive in brackets ( ) to put in the gaps

1. It was a terrible play and I was _______________ (bored/boring) from start to finish.
2. I’m very _____________ (excited/exciting) because I’m going to New York tomorrow.
3. Are you _________________ (surprising/surprised) or were you expecting this news?
4. I’m reading a very _________________ (interested/interesting) book at the moment.
5. I’ve had a very _______________ (tired/tiring) day at work today and I want to go bed.
6. Most people were ____________ (surprised/ surprising) that he won the championship.
7. I’m _________________ (bored/boring). Let’s go out for a cup of coffee somewhere.
8. Visit our _________________ (excited/exciting) new shop.
9. His speech was very long and very _________________ (bored/boring).
10. Are you _________________ (interested/interesting) in football?
PRACTICE 2. Complete each sentence using the correct word from the box. Use each
word once.
bored
boring

interested
amused
interesting

surprising
confusing

amusing
surprised

confused
interesting

1. Your idea is very _________________. Tell me more about it.
2. He told me a very _________________ story. I laughed and laughed.
3. This is a terribly _________________ book. Nothing happens in it.
4. She’s _________________ in politics and often talks about it.
5. The map was _________________and I got lost.
6. She was _________________ because she had nothing to do all day.
7. Everyone else thought it was funny, but she wasn’t _________________.
8. Could you repeat that, please? I’m a bit _________________ because it was very
complicated.
9. It is _________________ that she failed the exam, because she’s a good student.
10. Everyone was _________________ by the sudden noise.

Ngữ pháp Tiếng Anh 08 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×