Tải bản đầy đủ

Bài 26: Luyện tập nhóm Halogen

TRƯỜNG THPT VÕ VĂN TẦN

TẬP THỂ LỚP 10A8

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ

Gv: Hồ Thị Hồng Vân


ÔN TẬP CHƯƠNG 5


VÒNG 1. Khởi động: 20 điểm
(gói câu hỏi gồm 5 câu)

VÒNG 2. Vượt chướng ngại vật: 10điểm

VÒNG 3. Tăng tốc: 20 điểm

VÒNG 4. Về đích: 20 điểm
PHẦN THI KHỞI ĐỘNG

1

2

3

4

YOYO & CICI

SUPER MARIO

DOREMON

TOM & JERRY


GÓI SỐ 1: YOYO & CICI

1

27
29
52
10
22
20
23
24
25
26
17
18
12
13


14
15
19
16
28
11
67giờ!!!
98 còn 30s
Thời
Bắt
gian
21
Hết
143đầu!!!
2

3

4

5

Câu
4:Tính
2:
1:
3:
Thuốc
Nguyên
chất
công
hợp
thử
tố
chung
chất,
nghiệp,
nào
được
flo
của

Clorua
chất

các
số
lỏng,
oxi
để
vôi
nhận
được
màu
tố
biết
điều
đỏ
ion
chế
làlà
Câu5:
5:
4:Tính
2:
1:
3:Trong
Trong
Thuốc
Nguyên
chất
công
hợp
thử
tố
chung
chất,
nghiệp,
nào
được
flo
của
làdùng
dùng
Clorua
chất

các
sốnguyên
nguyên
lỏng,
oxi
để
vôihóa_____.
hóa_____.
nhận
được
màu
tốhalogen
halogen
biết
điều
đỏnâu
nâu
ion
chế
clorua
bằng
trong
clorua
bằngcách
cách
trongdung
dungdịch
dịch

Đáp
án
5:
Dd
AgNO
Đáp
án4:
3:Tính
Ca(OH)
Đáp
ánĐáp
án
oxi
hóa
Đáp
án1:
2:Brom
-1
3Cl2
2 vớimạnh


GÓI SỐ 2: SUPER MARIO

1

27
29
52
10
22
20
23
24
25
26
17
18
12
13
14
15
19
16
28
11
67giờ!!!
98 còn 30s
Thời
Bắt
gian
21
Hết
143đầu!!!
2

3

4

5

Câu
5:
4:
Lớp
Nguyên
electron
tố
hóa
ngoài
học
nào
cùng

của
độ
âm
điện
tử
cao
halogen
nhất
1:
Muối
halogenua
dùng
để
tráng
lên
phim
ảnh
Câu
3:
Trạng
thái
phần
chính
của
Flo
của

nước
Giaven
làlà
Câu2:
5:
4:Thành
Lớp
Nguyên
electron
tốđúng
hóa
ngoài
học
nào
cùng

của
độnguyên
nguyên
âm
điện
tử
cao
halogen
nhất
1:
Muối
halogenua
dùng
để
tráng
lên
phim
ảnh
Câu
2:
3:
Thành
Trạng
thái
phần
đúng
chính
của
Flo
của

nước
Giaven

là_______
có_______electron?
_______electron?
là_______

Đáp án Đáp
2:
Đáp
NaCl,
án
4:
NaClO,
F72 H2O
Đáp
án
án
1:3:
AgBr
Khí
Đáp
án
5:


GÓI SỐ 3: DOREMON

1

27
29
52
10
22
20
23
24
25
26
17
18
12
13
14
15
19
16
28
11
67giờ!!!
98 còn 30s
Thời
Bắt
gian
21
Hết
143đầu!!!
2

3

4

5

5:
Clorua
vôi

công
thức
là:
Câu
Câu
4:
2:
1:Nguyên
Muối
Axit
Liệt
nào
iot
các
tố

được
nào
số
muối
oxi

dùng
chất
ăn
hóa
được
để

rắn,
khắc
thể
trộn
dạng

chữ
thêm
của
tinh
lên
Clo
lượng
thủy
thể
trong
màu
tinh
nhỏ
5:
Clorua
vôi

công
thức
là:
Câu
Câu3:
3:
4:
2:
1:Nguyên
Muối
Axit
Liệtkê

nào
iot
các
tố

được
nào
số
muối
oxi

dùng
chất
ăn
hóa
được
để

rắn,
khắc
thể
trộn
dạng

chữ
thêm
của
tinh
lên
Clo
lượng
thủy
thể
trong
màu
tinh
nhỏ
____hoặc
hợp
đen
chất
____hoặc
hợp
đentím?
tím?
chất _____.
_____.

Đáp
án
án
3:
án
5:
CaOCl
1: IKIO
ĐápĐáp
Đáp
ánĐáp
2:
án-1,
4:KI,
+1,+3,+5,+7
Dd
HF
2
23


GÓI SỐ 4: TOM & JERRY

1

27
29
52
10
22
20
23
24
25
26
17
18
12
13
14
15
19
16
28
11
67giờ!!!
98 còn 30s
Thời
Bắt
gian
21
Hết
143đầu!!!
2

3

4

5

Câu
2:
Sản
phẩm
thu
được
khi
cho
Cl
tác
dụng
với
1:
Để
điều
chế
nước
Giaven,
người
ta
cho
Cl
tác
5:
Phương
pháp
được
dùng
điều
chế
Clo
trong
4:
Tính
axit
của
HBr_______hơn
2HCl.
2với
Câu
3:
2:
Trong
Sản
phẩm
phản
thu
ứng:
được
Cl
+
khi
H
cho
O

Cl
HCl
tác
dụng
+
HClO
Câu
1:
Để
điều
chế
nước
Giaven,
người
ta
cho
Cl
tác
5:
Phương
pháp
được
dùng
điều
chế
Clo
trong
4:
Tính
axit
của
HBr_______hơn
HCl.
2
2
2
2
Câu 3: Trong phản ứng: Cl2 + H2O → HCl + HClO
công
nghiệp
là:
Sắt
dụng
với-----------------.
công
nghiệp
là:trò:
thì
Sắt
clo
đóng
vai
dụng
với-----------------.
thì clo đóng vai
trò:
2:
FeCl
Đáp án Đáp
3: vừa
án
Đáp
làĐáp
5:chất
Đpdd
ánán
1:
oxi
4:
dd
muối
hóa,
Mạnh
NaOH
ăn
vừa
là chất khử
3 (NaCl)


1

2

3

4


VÒNG 2- VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT

Chúc mừng bạn, bạn đã bốc thăm
trúng
ô MAY MẮN


5
4
1
3
1
2

Hết
Bắt
2
1
19
16
6
8
9
7
giờ!!!
đầu!!!
8
7
6
4
3
1
0
5
2

VÒNG 2 - VƯỢT
CHƯỚNG NGẠI VẬT

9
8
7
4
3
1
2
Câu hỏi: Giải thích hiện tượng xảy ra khi:
5
0
1/ Nhúng quỳ tím vào dung dịch axit clohiđric.
2/ Cho dung dịch AgNO3 vào các dung dịch
NaCl, NaBr, NaI
 


5
4
1
3
1
2

Hết
Bắt
2
1
19
16
6
8
9
7
giờ!!!
đầu!!!
8
7
6
4
3
1
0
5
2

VÒNG 2 - VƯỢT
CHƯỚNG NGẠI VẬT

9
8
7
4
3
1
2
5
0

Câu hỏi : Giải thích hiện tượng xảy ra khi:
1/ Nhúng quỳ tím ẩm vào bình chứa khí clo.
2/ Nhúng quỳ tím ẩm vào bình chứa khí hidroclorua.


5
4
1
3
1
2

Hết
Bắt
2
1
19
16
6
8
9
7
giờ!!!
đầu!!!
8
7
6
4
3
1
0
5
2

9
8
7
4
3
1
2
5
0

VÒNG 2 - VƯỢT
CHƯỚNG NGẠI VẬT

Câu hỏi : Bạn biết gì về CFC?


VÒNG 3 - TĂNG TỐC:
Bài tập: Hoàn thành chuỗi phương trình sau:
 
Chuỗi 1 (nhóm 1, 2)
MnO2 → Cl2 → HCl → NaCl → Cl2 → NaClO
Chuỗi 2 (nhóm 3,4)
KMnO4→Cl2 →FeCl3 →KCl → Cl2 → CaOCl2


VÒNG 4 – VỀ ĐÍCH
Bài tập 1:(nhóm 1, 2)
 Cho 26,1g MnO2 tác dụng hết với 400ml dung
dịch axit clohidric đậm đặc.
a. Tính thể tích khí thoát ra (đktc).
b. Tính nồng độ mol HCl.
Bài tập 2:(nhóm 3,4)
Cho 29,8g hỗn hợp gồm Fe, Zn tác dụng hết với
600ml dung dịch HCl thu dược 11,2 lít khí (đktc).
Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.


CÂU HỎI CÁ NHÂN
Mỗi câu trả lời đúng, bạn sẽ được cộng 1 điểm.

Câu 1. Trong các chất sau, dãy nào gồm các
chất đều tác dụng với HCl?
A. AgNO3 ; MgCO3 ; BaSO4
B. Al2O3 ; KMnO4 ; Cu
C. Fe ; CuO ; Ba(OH)2
D. CaCO3 ; H2SO4 ; Mg(OH)2


CÂU HỎI CÁ NHÂN
Câu 2. Trong các chất dưới đây, dãy nào
gồm các chất đều tác dụng được với dung
dịch HCl?
A. FeO, MnO2, Cu
B. AgNO3, MgO, BaSO4.
C. Fe, CuO, AgNO3.
D. CaCO3, H2SO4, H2O.


CÂU HỎI CÁ NHÂN
Câu 3. Trong các dãy oxit sau, dãy nào
gồm các oxit phản ứng được với axit
HCl?
A. CuO, NO, Na2O.
B. CuO, CO, SO2.
C. FeO, Na2O, CO.
D. FeO, CuO, CaO, Na2O.


CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI!!!

CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI
AN KHANG THỊNH VƯỢNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×