Tải bản đầy đủ

bài tập lớn quản lý học

Chương 1
Quản lý và nhà quản lý
1.
2.

3.

1.
2.

3.

4.

5.

Nêu tên 1 tổ chức mà em quan tâm
Sử dụng mô hình chuỗi giá trị bên trong tổ chức để phản
ánh những yếu tố cơ bản của tổ chức đó
Tổ chức trên có những năng lực cốt lõi cơ bản nào ? và có
những năng lực vượt trội cơ bản nào ?

Chương
Nêu tên 1 tổ chức mà em quan tâm
Vẽ sơ đồ cấu trúc tổ chức đó ( chỉ thể hiện mối quan hệ
trực tuyến )
Xác định những điểm mạnh, điểm yếu cơ bản của tổ chức
kể trên theo các thuộc tính
Hãy đưa ra 1 vài sáng kiến để hoàn thiện cơ cấu tổ chức kể
trên
Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức có 16 người

Chương 5
Lãnh đạo
1.
2.

3.

Nêu tên 1 tổ chức mà em quan tâm
Xác định 1 nhóm người trong tổ chức đó mà em nhận thấy
cần phải quản lý để nâng cao động lực làm việc
Vận dụng mô hình đối lập để phản ánh việc sử dụng nguồn
công cụ tạo động lực đối với nhóm đối tượng kể trên để
nâng cao động lực làm việc của họ.


-

Việc sử dụng các công cụ đó có ưu, nhược điểm là gì ?
Bạn có sáng kiến gì mới ? ( lấy ra từ thực trạng )
Chương 6
Quyết định quản lý

1.
2.

3.

Nêu tên 1 tổ chức mà em quan tâm
Xác định 1 vấn đề của tổ chức đó ( vấn đề chung của tổ
chức hoặc 1 bộ phận mà em nhận thấy cần phải có quyết


định để giải quyết )
Vận dụng quy trình ra quyết định và 1 số mô hình phù hợp
đưa ra lời khuyên nhằm giải quyết vấn đề đó

1.
2.
3.
4.

Chương 9
Lập kế hoạch
Nêu tên 1 tổ chức mà em quan tâm
Nêu 1 kế hoạch của tổ chức đó mà em quan tâm
Phân loại kế hoạch theo các cách khác nhau
Xác định ND cốt yếu của nhóm kế hoạch đó ? ( mục tiêu
và những giải pháp cơ bản )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×