Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Tân Thịnh huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRỊNH NGỌC PHƢỢNG

Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA LOÀI
XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum ENDL) TẠI XÃ TÂN THỊNH,
HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Quản lí tài nguyên rừng
: Lâm nghiệp
: 2012 - 2016


Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRỊNH NGỌC PHƢỢNG
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA
LOÀI XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum ENDL) TẠI XÃ TÂN THỊNH,
HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Quản lí tài nguyên rừng
: K44 - QLTNR
: Lâm nghiệp
: 2012 - 2016
: ThS. Trƣơng Quốc Hƣng

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan các số liệu tôi thu thập được và kết quả nghiên cứu
trong luận văn này của tôi là hoàn toàn trung thực, đánh giá một cách khách
quan và nó chưa được sử dụng để bảo vệ bất kỳ một học vị nào.
Tôi xin cam đoan là trong quá trình thực hiện luận văn này, mọi sự giúp
đỡ ủng hộ tôi đã được cảm ơn sâu sắc, các thông tin hay tài liệu trích dẫn


trong khóa luận đều đã được ghi rõ về nguồn gốc.

Xác nhận của GVHD

Tác giả

Trịnh Ngọc Phƣợng


ii

LỜI CẢM ƠN

Khóa luận t ốt nghiệp Đại học được hoàn thiện theo chương trình đào
tạo Đại học chính quy Khóa K44 Lâm nghiệp (2012 - 2016) tại Trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên. Được sự nhất trí của Ban Giám hiê ̣u và Ban
Chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, tôi xin thực hiê ̣n khóa luận với đề tài: “Nghiên
cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại
xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.
Nhân dịp này cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới
ThS. Trương Quốc Hưng là những người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình
giúp đỡ tôi, cung cấp nhiều thông tin bổ ích, tạo điều kiện thuận lợi trong
quá trình nghiên cứu để tôi có thể hoàn thiện khóa luận.
Xin chân thành cảm ơn tới Ban Giám hiê ̣u trường Đại học Nông Lâm Ban Chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp, các thầy, cô giáo khoa Lâm nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên , UBND xã Tân Thịnh, huyện Định
Hóa - tỉnh Thái Nguyên, các bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện,
động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.
Mặc dù đã rất cố gắng trong suốt quá trình thực hiện đề tài nhưng do
kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, điều kiện về thời gian cũng như tư liệu
tham khảo còn hạn chế, do vậy luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót
nhất định. Kính mong nhận được những ý kiến quí báu góp ý, bổ sung của các
thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 5 năm 2016
Tác giả
Trịnh Ngọc Phƣợng


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Kết quả tổng hợp điều tra phân bố cây Xoan đào tự nhiên ............ 30
Bảng 4.2. Kết quả tổng hợp điều tra cây tiêu chuẩn Xoan đào trưởng thành tại
xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên .......................... 32
Bảng 4.3. Cấu trúc tổ thành và mật độ cây gỗ nơi có loài Xoan đào phân bố
tại xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa .................................................. 36
Bảng 4.4. Cấu trúc tổ thành cây tái sinh trên núi nơi có loài Xoan đào phân bố
tại xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa .................................................. 38
Bảng 4.5. Mật độ tái sinh và tỷ lệ cây tái sinh tự nhiên triển vọng của loài
Xoan đào .......................................................................................... 42
Bảng 4.6. Chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh tự nhiên ở xã Tân Thịnh .... 43
Bảng 4.7. Phân bố tái sinh theo chiều cao theo khoảng độ cao ...................... 44
Bảng 4.8. Tổng hợp phân bố tái sinh theo mặt nằm ngang ............................ 46
Bảng 4.9. Mức độ ảnh hưởng của độ tàn che đến cây tái sinh Xoan đào ....... 47
Bảng 4.10. Bảng tổng hợp độ che phủ TB của cây bụi - thảm tươi nơi có loài
Xoan đào phân bố ............................................................................ 48
Bảng 4.11. Kết quả tổng hợp phẫu diện đất .................................................... 51


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1: Đặc điểm thân cây của cây gỗ Xoan đào ........................................ 31
Hình 4.2: Cây con tái sinh của Xoan đào ........................................................ 32
Hình 4.3: Đặc điểm thân cây Xoan đào .......................................................... 33
Hình 4.4: Đặc điểm hình thái lá và quả loài Xoan đào ................................... 34
Hình 4.5: Đặc điểm quả của loài Xoan đào .................................................... 35


v

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

CTV

: Cây tái sinh triển vọng

CTTT : Cấu trúc tổ thành
Nxb

: Nhà xuất bản

OTC

: Ô tiêu chuẩn

ODB

: Ô dạng bảng

TB

: Trung bình

VQG

: Vườn quốc gia

VU/cd : Vulnerable/Conservation Dependent (Sắp nguy cấp )
IUCN : International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources (Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên
nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên)


vi

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iv
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT................................................. v
MỤC LỤC ........................................................................................................ vi
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu...................................................................................................... 3
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 3
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 4
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................ 5
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu...................................................... 5
2.2. Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới ..................................................... 7
2.2.1. Trên thế giới về tái sinh rừng .................................................................. 7
2.2.2. Những nghiên cứu trên thế giới về Xoan đào ....................................... 10
2.3. Những nghiên cứu ở Việt Nam ................................................................ 11
2.3.1. Những nghiên cứu về tái sinh rừng ở Việt Nam ................................... 11
2.3.2. Một số công trình nghiên cứu về Xoan đào .......................................... 13
2.4. Nhận xét chung ........................................................................................ 15
2.5. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu.......................... 16
2.5.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu ................................................ 16
2.5.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 16
2.5.1.2. Điều kiện khí hậu, thủy văn ............................................................... 16


vii

2.5.1.3. Địa chất thổ nhưỡng ........................................................................... 17
2.5.2. Điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội ....................................................... 18
2.5.2.1. Tình hình dân cư kinh tế .................................................................... 18
2.5.2.2. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội .............. 18
2.6. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ........................... 20
2.6.1. Thuận lợi ............................................................................................... 20
2.6.2. Khó khăn ............................................................................................... 20
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 22
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 22
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 22
3.3. Nội dung nghiên cứu (chuyển sang gạch đầu dòng) ................................ 22
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 23
3.4.1. Phương pháp luận.................................................................................. 23
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 23
3.4.2.1. Tham khảo kế thừa các số liệu đã có sẵn ........................................... 23
3.4.2.2. Điều tra ngoại nghiệp ......................................................................... 23
3.4.3. Phương pháp xử lí số liệu ..................................................................... 25
3.4.3.1. Công thức tổ thành cây gỗ ................................................................. 25
3.4.3.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng ............................... 26
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 30
4.1. Tổng hợp thông tin trên các ô tiêu chuẩn đã lập ...................................... 30
4.1.1. Đặc điểm hình thái và vật hậu loài Xoan đào ....................................... 31
4.1.2. Đặc điểm cấu tạo hình thái cấu tạo hoa, quả......................................... 35
4.2. Đặc điểm cấu trúc tổ thành và mật độ của tầng cây cao .......................... 35
4.3. Đặc điểm cấu trúc tổ thành và mật độ cây tái sinh Xoan đào tự nhiên.... 37
4.4. Đặc điểm cấu trúc mật độ và tỷ lệ cây tái sinh triển vọng ....................... 41


viii

4.5. Chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh ...................................................... 42
4.6. Phân bố cây tái sinh theo chiều cao ......................................................... 44
4.7. Phân bố cây theo mặt phẳng nằm ngang .................................................. 45
4.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây Xoan đào tái sinh ........ 46
4.8.1. Độ tàn che.............................................................................................. 46
4.8.2. Cây bụi thảm tươi .................................................................................. 48
4.8.3. Đặc điểm đất đai.................................................................................... 49
4.9. Đề xuất một số biện pháp xúc tiến tái sinh Xoan đào.............................. 52
4.9.1. Đề xuất biện pháp bảo tồn..................................................................... 52
4.9.2. Đề xuất giải pháp phát triển loài ........................................................... 53
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 55
5.1. Kết luận .................................................................................................... 55
5.2. Tồn tại ...................................................................................................... 56
5.3. Kiến nghị .................................................................................................. 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu tiếng Việt
II. Tài liệu dịch
III. Tiếng nước ngoài
IV. Trang Web
PHỤ LỤC


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×