Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

....................................35
4.2.4. Tình hình biến động đất đai của phƣờng Đức Xuân .......................................36
4.2.5. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng đất đai trên địa bàn phƣờng .................37
4.3. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn
phƣờng Đức Xuân – thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2015..............37
4.3.1. Công tác tiếp nhận và phân loại đơn thƣ .........................................................37
4.3.2. Tình hình tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai nói chung trên địa bàn
phƣờng Đức Xuân – thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2015 .....39
4.3.3. Đánh giá kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa
bàn phƣờng Đức Xuân giai đoạn 2013 – 2015 .........................................................43
4.4. Những thuận lợi, khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về
đất đai trên địa bàn phƣờng Đức Xuân .....................................................................50
4.4.1. Thuận lợi .........................................................................................................50
4.4.2. Khó khăn .........................................................................................................51
4.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố
cáo về đất đai trên địa bàn phƣờng Đức Xuân trong thời gian tới ............................52
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................54
5.1. Kết luận ..............................................................................................................54
5.2. Kiến nghị ............................................................................................................55
TÀI LIÊ ̣U THAM KHẢO .........................................................................................561

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Từ xƣa đến nay, đất đai vẫn luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong các hoạt
động sống và sản xuất của con ngƣời. Sự tồn tại và phát triển của loài ngƣời luôn gắn
liền với đất đai. Khi xƣa con ngƣời vì mở rộng hoặc bảo vệ lãnh thổ mà gây ra nhiều
cuộc chiến tranh đẫm máu, còn ngày nay con ngƣời lại vì lợi ích từ đất đai mà tranh
giành lẫn nhau, thậm chí không tiếc trở mặt với cả anh em trong nhà. Đất đai có vai
trò quan trọng nhƣ vậy nhƣng lại là tài nguyên không tái tạo, hạn chế về số lƣợng và
giới hạn về diện tích. Vì vậy chúng ta phải quản lý và sử dụng đất đai sao cho hợp lý
và có hiệu quả cao nhất.
Hiện nay, với nền kinh tế ngày càng phát triển, tốc độ đô thị hóa diễn ra
mạnh mẽ, dân số gia tăng cũng kéo theo nhu cầu sử dụng đất tăng lên. Chính vì
vậy, các vấn đề tiêu cực liên quan đến đất đai cũng ngày càng nhiều. Xuất phát từ
vị trí và tầm quan trọng của đất đai, Đảng và Nhà nƣớc ta đã đƣa ra nhiều chính
sách pháp luật để quản lí chặt chẽ, khai thác có hiệu quả quỹ đất. Tuy nhiên, khi áp
dụng vào thực tiễn lại gặp phải rất nhiều khó khăn. Do đất đai là tài sản có giá trị
lớn, mà công tác quản lí về đất đai còn tồn tại nhiều hạn chế và bất cập nên việc
phát sinh tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai là điều không thể tránh
đƣợc. Tình trạng này diễn ra trên tất cả các địa phƣơng trong cả nƣớc. Việc giải
quyết vấn đề này là rất trọng yếu, vì nếu làm tốt sẽ củng cố thêm niềm tin cho
ngƣời dân vào sự quản lí của Nhà nƣớc. Đồng thời ngăn chặn việc phát sinh thêm
nhiều vụ việc mới, giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo vƣợt cấp do công tác
giải quyết chƣa đạt đƣợc hiệu quả.
Phƣờng Đức Xuân nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kạn, là nơi tập trung
nhiều doanh nghiệp, cơ quan nhà nƣớc của thành phố nên có vị trí chiến lƣợc quan
trọng của thành phố. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của
phƣờng Đức Xuân nói chung và thành phố Bắc Kạn nói riêng đã làm cho nhu cầu
sử dụng đất của các ngành đều tăng, xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến tình hình
quản lý và sử dụng đất.Do những vấn đề liên quan đến đất đai đều rất nhạy cảm và


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×