Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Phường Phong Hải thị Xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN THỊ CÚC
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG PHONG HẢI - THỊ XÃ
QUẢNG YÊN - TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Địa chính môi trƣờng

: Quản lý Tài nguyên
: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN THỊ CÚC
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG PHONG HẢI - THỊ XÃ
QUẢNG YÊN - TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Địa chính môi trƣờng
: K44 – ĐCMT – N01
: Quản lý Tài nguyên
: 2012 – 2016
: TS. Nguyễn Chí Hiểu

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN


Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại Trƣờng Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên em đã đƣợc sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy giáo, cô giáo
trong Khoa Quản lý Tài nguyên, cũng nhƣ các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu
Nhà trƣờng, các Phòng ban và Phòng đào tạo điều đó giúp em tiếp thu và tích lũy
kiến thức và phục vụ cho cuộc sống.
Đây là một khoảng thời gian rất quý báu, bổ ích và có ý nghĩa vô cùng lớn đối với
bản thân em. Tại nơi đây em đã đƣợc trang bị một lƣợng kiến thức về chuyên môn,
nghiệp vụ và một lƣợng kiến thức về xã hội để sau này khi ra trƣờng em không còn
phải bỡ ngỡ và có thể đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để phục vụ cho
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và trở thành ngƣời có ích cho xã hội.
Để hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này, ngoài sự phấn đấu và lỗ lực của
bản thân, em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ tận tình và rất tâm huyết của các thầy giáo,
cô giáo trong Khoa Quản lý Tài nguyên đặc biệt là sự hƣớng dẫn chỉ đạo tận tình
của thầy giáo Nguyễn Chí Hiểu. Đồng thời về thực tập tại địa phƣơng em đã nhận
đƣợc sự quan tâm hƣớng dẫn giúp đỡ của các anh chị trong UBND phƣờng Phong Hải.
Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn vô hạn, em xin đƣợc bày tỏ lòng
cảm ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo trong khoa, trong Ban giám hiệu nhà trƣờng,
em xin cảm ơn đến các anh chị trong UBND phƣờng Phong Hải.
Cuối cùng em xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến quý thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng
Sinh viên

Nguyễn Thị Cúc

năm 2015


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Trang
Bảng 4.1: Thời tiết phƣờng Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. .........32
Bảng 4.2: Cơ cấu các ngành kinh tế của phƣờng Phong Hải ....................................36
giai đoạn 2013 - 2015 ................................................................................................36
Bảng 4.3. Hiện trạng sử dụng đất của phƣờng Phong Hải năm 2015...........................41
Bảng 4.4. Kết quả cấp GCNQSDĐ cho đất ở và đất nông nghiệp phƣờng Phong Hải
giai đoạn 2013-2015 ..................................................................................................43
Bảng 4.5. Kết quả cấp GCNQSDĐ nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân phƣờng
Phong Hải giai đoạn 2013 –2015 ..............................................................................44
Bảng 4.6. Kết quả cấp GCNQSDĐ đất ở đối với hộ gia đình cá nhân phƣờng Phong
Hải giai đoạn 2013-2015 ...........................................................................................45
Bảng 4.7. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa
bàn phƣờng giai đoạn 2013 –2015 ............................................................................46
Bảng 4.8. Kết quả cấp GCNQSDĐ của phƣờng Phong Hải năm 2013 ....................47
Bảng 4.10. Kết quả cấp GCN QSDĐ của phƣờng Phong Hải năm 2015 .................49
Bảng 4.11. Bảng tổng hợp kết quả cấp GCNQSDĐ .................................................50
của phƣờng Phong Hải 2013 - 2015.........................................................................50
Bảng 4.12. Kết quả điều tra trình độ hiểu biết của ngƣời dân phƣờng Phong Hải
theo các chỉ tiêu của công tác cấp GCNQSDĐ .........................................................52


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 4.1. Bản đồ vị trí địa lý phƣờng Phong Hải .....................................................31
Hình 4.1. Cơ cấu sử dụng đất đai phƣờng Phong Hải năm 2015..............................40
Hình 4.3. Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ phƣờng Phong Hải 2013-2015
(theo số lƣợng) ............................................................................................................50


iv

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

CT-TTg

: Chỉ thị của Thủ tƣớng Chính phủ

GCN

: Giấy chứng nhận

GCNQSDĐ

:Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HĐBT

: Hội đồng bộ trƣởng

HĐND

: Hội đồng nhân dân

KH-UB

: Kế hoạch của uỷ ban

NĐ-CP

: Nghị định Chính phủ

NQ-QH

: Nghi quyết Quốc hội

NQ-TU

: Nghị quyết Tỉnh uỷ

NQ-TW

: Nghị quyết trung ƣơng

QĐ-BTNMT

: Quyết định của Tài nguyên và Môi trƣờng

QĐ-CP

: Quyết định Chính phủ

QĐ-ĐKTK

: Quyết định đăng ký thống kê

TM&MT

: Tài nguyên và môi trƣờng

TTLT

: Thông tƣ liên tịch

TT-TCĐC

: Thông tƣ Tổng cục Địa chính

UBND

: Ủy ban nhân dân

VPĐKQSD

: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng


v

MỤC LỤC
Trang
PHẦN 1. MỞ ĐẦU .....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài .............................................................................2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ............................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................2
1.2.3. Yêu cầu ..............................................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................4
2.1. Cơ sở khoa học .....................................................................................................4
2.1.1.Vai trò của công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất đối với công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai .........................................4
2.1.2.Vai trò của công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất đối với đối với ngƣời sử dụng đất. ..........................................................4
2.2.Cơ sở pháp lý .........................................................................................................5
2.2.1. Căn cứ pháp lý của việc cấp GCNQSDĐ...........................................................5
2.2.2. Nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai ..............................................................6
2.2.3. Quyền của ngƣời sử dụng đất ...........................................................................7
2.2.4. Tổng quan về công tác đăng ký đất đai .............................................................7
2.2.5. Tổng quan về công tác cấp GCNQSDĐ .........................................................11
2.3. Tình hình cấp GCNQSD đất ..............................................................................21
2.3.1. Kết quả của công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và lập hồ sơ địa chính toàn quốc ...............................................................................21
2.3.2. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Quảng Ninh. .....25
2.3.3. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thị xã Quảng Yên. ..26
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .........28
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................28
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ......................................................................28


vi

3.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................28
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của phƣờng Phong Hải, thị xã Quảng Yên,
tỉnh Quảng Ninh ........................................................................................................28
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất của phƣờng Phong Hải .................................................28
3.3.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của phƣờng Phong Hải qua số liệu thứ cấp ......29
3.3.4. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất qua điều tra hộ gia đình ...........................29
3.3.5. Những thuận lợi khó khăn và giải pháp khắc phục trong công tác cấp GCN
QSDĐ phƣờng Phong Hải.........................................................................................29
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................................29
3.4.1. Nghiên cứu các văn bản luật và các văn bản dƣới luật về công tác cấp
GCNQSDĐ ...............................................................................................................29
3.4.2. Phƣơng pháp thống kê , thu thập tài liệu, số liệu ............................................30
3.4.3. Phƣơng pháp phân tích và tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập đƣợc ................30
3.4.4. Phƣơng pháp so sánh.......................................................................................30
3.4.5. Phƣơng pháp chuyên gia .................................................................................30
3.4.6. Phƣơng pháp kế thừa bổ sung. ........................................................................30
3.4.7. Phƣơng pháp phỏng vấn. .................................................................................30
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................................31
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của phƣờng Phong Hải, thị xã Quảng Yên,
tỉnh Quảng Ninh. .......................................................................................................31
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................31
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội ..................................................................................34
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội .....................................38
4.2 Hiện trạng sử dụng đất của phƣờng Phong Hải .....................................................39
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp. ..............................................................42
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp ........................................................42
4.2.3 Hiện trạng đất chƣa sử dụng. ...........................................................................43
4.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phƣờng Phong
Hải giai đoạn 2013–2015 ..........................................................................................43


vii

4.3.1 Đánh giá kết quả cấp GCN QSDĐ của phƣờng Phong Hải cho đất ở và đất nông
nghiệp ........................................................................................................................43
4.3.2 Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn
phƣờng Phong Hải giai đoạn 2013 – 2015 ................................................................46
4.3.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phƣờng Phong
Hải theo từng năm trong giai đoạn 2013 –2015.......................................................47
4.3.4. Kết qủa tổng hợp cấp GCNQSDĐ của phƣờng Phong Hải 2013 - 2015 ...........50
4.4. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất qua điều tra hộ gia đình ..........................51
4.5 Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục trong công tác cấp GCN QSDĐ
phƣờng Phong Hải .....................................................................................................54
4.5.1. Những thuận lợi trong công tác cấp GCNQSDĐ ............................................54
4.5.2 Những khó khăn, tồn tại trong công tác cấp GCN QSDĐ ..................................55
4.5.3 Đề xuất giải pháp ...............................................................................................56
PHẦN 5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ ........................................................................57
5.1. Kết luận ..............................................................................................................57
5.2. Kiến nghị ............................................................................................................58
TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................59


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại
và phát triển của con ngƣời và các sinh vật khác trên trái đất. Đó là tƣ liệu sản xuất
đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng sống, là địa bàn phân
bố dân cƣ, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Mỗi
quốc gia, mỗi địa phƣơng có một quỹ đất đai nhất định đƣợc giới hạn bởi diện tích,
ranh giới, vị trí...Việc sử dụng và quản lý quỹ đất đai này đƣợc thực hiện theo quy
định của nhà nƣớc, tuân thủ luật đất đai và những văn bản pháp lý có liên quan.
Hiến pháp 1992 và Luật đất đai năm 2003 đã xác định rõ “Đất đai thuộc sở hữu toàn
dân” và “do nhà nƣớc thống nhất quản lý toàn bộ toàn bộ đất đai theo quy hoạch và
pháp luật bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả” .
Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý đất đai thì công tác đăng
ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đƣợc thực hiện nghiêm túc.
Công tác này không chỉ đảm bảo sự thống nhất quản lý mà còn bảo đảm các quyền
lợi và nghĩa vụ cho ngƣời sử dụng, giúp cho ngƣời sử dụng đất yên tâm đầu tƣ, sản
xuất, xây dựng các công trình...
Hiện nay vấn đề về đất đai là vấn đề đƣợc toàn xã hội quan tâm, nhà nƣớc đã
giao trách nhiệm cho các ngành địa chính phối hợp cùng các chính quyền địa
phƣơng thực hiện hàng loạt các biện pháp đo đạc, phân hạng đánh giá đất đai quy
hoạch kế hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.Trong đó công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hết
sức quan trọng , nó trực tiếp liên quan đến quyền lợi của ngƣời sử dụng đất là văn
bản pháp lý cao nhất xác nhận mối quan hệ hợp pháp giữa nhà nƣớc và chủ sử dụng
đất để chủ sử dụng đất yên tâm sản xuất, chủ động đầu tƣ khai thác tốt tiềm năng
của đất và chấp hành tốt luật đất đai. Cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nƣớc nhƣ ngày nay đã làm cho thị trƣờng bất động sản trở nên sôi động,
trong đó đất đai là hàng hoá chủ yếu của thị trƣờng này. Nhƣng thực tế trong thị
trƣờng này thị trƣờng ngầm phát triển rất mạnh mẽ. Đó là vấn đề đáng lo ngại nhất


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×