Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 54 tỉ lệ 1:1000 xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN QUANG HUY

Tên đề tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 54 TỈ LỆ 1/1000 XÃ TỬ DU,
HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng


Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN QUANG HUY
Tên đề tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 54 TỈ LỆ 1/1000 XÃ TỬ DU,
HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp

: K44 - ĐCMT

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học


: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn

: TS. Phan Thị Thu Hằng

Thái Nguyên - 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một khâu rất quan trọng trong quá trình học tập của sinh
viên nhằm hệ thống lại toàn bộ lượng kiến thức đã học, vận dụng lý thuyết vào thực
tiễn. Qua đó sinh viên ra trường sẽ hoàn thiện hơn về kiến thức lý luận, phương pháp
làm việc, năng lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công việc sau này.
Được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm và Ban chủ
nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên và Ban giám đốc Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh
Vĩnh Phúc, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng công nghệ tin học và
máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 54 tỉ lệ 1/1000 xã Tử Du,
huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.”.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, Ban chủ
nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, các thầy, cô giáo trong Khoa Quản lý tài nguyên và
đặc biệt là cô giáo TS. Phan Thị Thu Hằng người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn
thành khóa luận tốt nghiệp này.
Đồng thời em xin cảm ơn Ban giám đốc, cán bộ Văn phòng Đăng kí đất đai – Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.
Cuối cùng em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè là
những người đã động viên, giúp đỡ em hoàn thành việc học tập và nghiên cứu của
mình trong những năm học vừa qua.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 19 tháng 4 năm 2016
Sinh Viên

Nguyễn Quang Huy


ii
DANH MỤC VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Nguyên nghĩa

BĐĐC

Bản đồ địa chính

CP

Chính Phủ

CSDL

Cơ sở dữ liệuQuyết định

QL

Quốc lộ

TCĐC

Tổng cục Địa chính

TL

Tỉnh lộ

TN & MT

Tài nguyên & Môi trường

TT

Thông tư

UTM

Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc

VN-2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000

VP

Vĩnh Phúc


iii
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Bảng tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ ...................................11
Bảng 2.2 Tỷ lệ bản đồ địa chính ...............................................................................11
Bảng 2.3. Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ ...................................................................12
Bảng 2.4: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ......................................14
Bảng 2.5: Chỉ tiêu kỹ thuật lưới đường chuyền địa chinh I, II .................................15
Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của xã năm 2015. .......................................................35
Bảng 4.2: Bản đồ hiện có của xã Tử Du. ..................................................................37
Bảng 4.3: Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường chuyền địa chính ..........38
Bảng 4.4. Số liệu điểm gốc .......................................................................................40
Bảng 4.5. Bảng kết quả tạo độ và độ cao sau khi bình sai ........................................41
Bảng 4.6: Kết quả đo một số điểm chi tiết ...............................................................44
Bảng 4.7: Các lớp thông tin trên bản đồ số ...............................................................53


iv
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Hệ tọa độ vuông góc Gauss-Kruger ............................................................8
Hình 2.2: Hệ tọa độ vuông góc UTM .......................................................................10
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ...................................13
Hình 2.4: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử ..........................................................17
Hình 2.5: Trình tự đo vẽ chi tiết[11] .........................................................................18
Hình 2.6: Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis .....................24
Hình 2.7: Máy toàn đạc điện tử TopCon GTS 230 ...................................................25
Hình 4.1: Mô tả vị trí địa lý xã Tử Du ......................................................................31
Hình 4.2: Máy định vị vệ tinh GPS HI-TARGET V30X..........................................39
Hình 4.3 Sơ đồ lưới khống chế đo vẽ........................................................................42
Hình 4.4: Giao diện nhận kết nối trên máy tính ........................................................45
Hình 4.5: Giao diện phần mềm T-COM ...................................................................45
Hình 4.6: Giao diện phần mềm T-COM chuyển dữ liệu ..........................................47
Hình 4.7. Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử .....................................................47
Hình 4.8. Phần mềm đổi định dạng file số liệu CVF.EXE .......................................48
Hình 4.9: File số liệu sau khi chuyển ........................................................................48
Hình 4.10. Tạo file bản đồ ........................................................................................49
Hình 4.11. Đặt đơn vị cho bản vẽ .............................................................................50
Hình 4.12. Khởi động famis ......................................................................................50
Hình 4.13. Giao diện làm việc của famis ..................................................................50
Hình 4.14. Nhập số liệu.............................................................................................51
Hình 4.15: Hiển thị điểm trên bản vẽ ........................................................................51
Hình 4.16: Hiển thị thông số điểm đo .......................................................................52
Hình 4.17: Nối điểm đo chi tiết .................................................................................53
Hình 4.18: Các đất sau khi được nối ........................................................................53
Hình 4.19: Khởi động MRF Clean ............................................................................54
Hình 4.20a. Sửa lỗi ....................................................................................................54


v
Hình 4.20b. Khởi động MRF Flag ............................................................................55
Hình 4.20c. Các đất sau khi được sửa lỗi.................................................................55
Hình 4.21: Tạo bảng chắp phân mảnh bản đồ...........................................................56
Hình 4.22. Tạo Topology ..........................................................................................56
Hình 4.23. Bản đồ đã tạo tâm ...................................................................................56
Hình 4.24. Đánh số bản đồ .......................................................................................57
Hình 4.25. Gán thông tin cho đất .............................................................................57
Hình 4.26. Bản đồ đã vẽ nhãn ..................................................................................58
Hình 4.27. Tạo khung bản đồ ....................................................................................58
Hình 4.28. Bản đồ hoàn chỉnh ...................................................................................59
Hình 4.29. Tạo hồ sơ đất ..........................................................................................60


vi
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ..............................................................................................................i
DANH MỤC VIẾT TẮT ........................................................................................... ii
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................. iii
DANH MỤC HÌNH ...................................................................................................iv
MỤC LỤC ..................................................................................................................vi
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .......................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ............................................................................................3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .........................................................................4
2.1. Cơ sở khoa học ................................................................................................4
2.1.1. Khái niệm bản đồ địa chính ......................................................................4
2.1.2. Vai trò của BĐĐC ....................................................................................4
2.1.3. Các loại bản đồ địa chính .........................................................................4
2.1.4. Các yếu tố cơ bản và nội dung bản đồ địa chính .....................................5
2.1.5. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ........................................................7
2.2. Cơ sở pháp lý .................................................................................................12
2.3. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay .................................12
2.3.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ...................12
2.3.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc .............................13
2.4. Thành lập lưới khống chế trắc địa .................................................................13
2.4.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính .........................................................13
2.4.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ .............14
2.4.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ ............................................................15
2.5. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ .....................................................................16
2.5.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu ......................................................................16
2.5.2. Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ..........17
2.6. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính ...........20


vii
2.6.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office ........................................20
2.6.2. Phần mềm famis .....................................................................................21
2.7. Giới thiệu sơ lược về máy toàn đạc điện tử ...................................................25
2.7.1. Đặc điểm và chức năng của máy toàn đạc điện tử[16]...........................25
2.7.2. Cách bước thực hiện trên máy TOPCON GTS-230 ...............................25
2.7.3. Đo vẽ chi tiết bằng máy toàn đạc điện tử ...............................................26
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....27
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................27
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .....................................................................27
3.3. Nội dung ........................................................................................................27
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của Xã Tử Du.................................27
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ .............................................................27
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính từ số liệu đo chi tiết ..........................28
3.4. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................28
3.4.1. Thu thập số liệu thứ cấp .........................................................................28
3.4.2. Phương pháp thu nhập số liệu sơ cấp .....................................................28
3.4.3. Phương pháp đo vẽ chi tiết .....................................................................29
3.4.4. Phương pháp tổng hợp ............................................................................30
3.4.5. Phương pháp so sánh, phân tích viết báo cáo .........................................30
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN .......................................31
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Xã Tử Du .........................................31
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................31
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội.........................................................................33
4.1.3. Tình hình quản lý sử dụng đất đai của xã Tử Du ...................................35
4.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ địa chính .....................................................37
4.2.1. Công tác ngoại ngiệp ..............................................................................37
4.2.2. Công tác nội nghiệp ................................................................................40
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation, Famis ................43
4.3.1. Đo vẽ chi tiết ..........................................................................................43


viii
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS và Microstation thành lập bản đồ địa chính ....44
4.4. Ứng dụng phần mềm Famis để khai thác cơ sở dữ liệu địa chính .................59
4.5. Đánh giá, nhận xét kết quả thành lập tờ bản đồ số 54 từ số liệu đo chi tiết ..60
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................61
5.1. Kết luận ..........................................................................................................61
5.2. Kiến nghị ........................................................................................................62
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................63


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x