Tải bản đầy đủ

Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Đông Hội huyện Đông Anh thành phố Hà Nội giai đoạn 20132015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN KHẮC CƢƠNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT CỦA XÃ ĐÔNG HỘI, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ
HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Địa chính môi trƣờng
Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học


: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN KHẮC CƢƠNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT CỦA XÃ ĐÔNG HỘI, HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ
NỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp

: K44 - ĐCMT

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn

: PGS.TS Nguyễn Khắc Thái SơnThái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Sau quá trình học tập tại trường và thời gian thực tập tại UBND xã Đông
Hô ̣i , huyê ̣n Đông Anh em đã có cơ hội học hỏi , học được nhiều kiến thức bổ
ích và kinh nghiệm thực tế quý báu , đến nay em đã hoàn thành đề tài của
mình. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban chủ nhiệm khoa quản lý tài
nguyên cùng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Khắ c
Thái Sơn và toàn thể các thầy cô trong khoa.
Em xin gửi lời cảm ơn đến UBND xã Đông Hô ̣i đã nhiệt tình giúp đỡ ,
chỉ bảo, tạo mọi điều kiện cho em học tập , làm quen với thực tế để em hoàn
thành đề tài..
Do điều kiện thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, bài khóa luận này
em vẫn còn nhiều thiếu sót. Em mong muốn nhận được những ý kiến đóng
góp của các thầy cô để bài khóa luận này được hoàn chỉnh hơn
Em xin chân thành cảm ơn
Đông Hội, ngày 13 tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Khắ c Cƣơng


ii
DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất xã Đông Hội năm 2015 .......................... 34
Bảng 4.2: Tổ ng hơ ̣p số lươ ̣ng giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng đấ t đã đươ ̣c
cấ p của xã Đông Hô ̣i giai đoa ̣n 2013 - 2015................................ 35
Bảng 4.3: Công tác cấp giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng đấ t

cho hộ gia

đình, cá nhân ................................................................................ 37
Bảng 4.4: Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức38
Bảng 4.5: Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất nông nghiệp
giai đoạn 2013 - 2015 .................................................................. 39
Bảng 4.6: Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông
nghiệp giai đoạn 2013 - 2015....................................................... 40
Bảng 4.7: Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mục đích
sử dụng của xã Đông Hội giai đoạn 2013 - 2015 ........................ 41
Bảng 4.8: Sự hiểu biết cơ bản của người dân xã Đông Hội về CGCNQSD
đất ................................................................................................. 43
Bảng 4.9: Kế t quả điề u tra , khảo sát ý kiến trả lời của người dân xã Đông
Hô ̣i ................................................................................................ 44
Bảng 4.10: Kế t quả tổ ng hơ ̣p số hô ̣ đươ ̣c hỏi không biế t câu trả lời trên điạ
bàn xã Đông Hội .......................................................................... 45


iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

-BTNMT

- Bô ̣ tài nguyên môi trường

-GCN

- Giấ y chứng nhâ ̣n

-GCNQSDĐ

- Giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng đấ t

-ĐKĐĐ

- Đăng ký đấ t đai

-UBND

- Ủy ban nhân dân

-HĐND

- Hô ̣i đồ ng nhân dân

-TW

- Trương ương

-NQ

- Nghị quyết

-CT

- Chỉ thị

-CP

- Chính phủ

-QĐ

- Quyế t đinh
̣


iv
MỤC LỤC

Trang
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................. 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀ I LIỆU NGHIÊN CƢ́U...................................... 3
2.1 Cơ sở khoa học của công tác đăng ký đấ t đai , cấ p giấ y chứng nhâ ̣n quyề n
sử du ̣ng đấ t ........................................................................................................ 3
2.1.1. Cơ sở lý luâ ̣n của công tác đăng ký đấ t đai , cấ p giấ y chứng nhâ ̣n quyề n
sử du ̣ng đấ t ........................................................................................................ 3
2.1.2. Cơ sở thực tiễn trong công tác đăng ký đấ t đai , cấ p giấ y chứng nhâ ̣n
quyề n sử du ̣ng đấ t ........................................................................................... 10
2.1.3. Cơ sở pháp lý của công tác đăng kư đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất ...................................................................................................... 12
2.2. Khái quát về công tác đăng ký đất đai , cấ p giấ y chứng nh ận quyền sử
dụng đất ........................................................................................................... 16
2.2.1 Điều kiện được đăng ký cấp giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng đấ t ........ 16
2.2.2. Đối tượng được đăng ký đấ t đai, cấ p giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng đấ18
t
2.2.3. Nguyên tắc cấp giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng đấ t ............................ 21
2.3. Những kế t quả nghiên cứu về công tác cấ p giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử
dụng đất trong cả nước , cấ p giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng đấ t của thành
phố Hà Nô ̣i, cấ p giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng đấ t trên điạ bàn huyê ṇ Đông
Anh .................................................................................................................. 22
2.3.1. Kế t quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cả nước ......... 22
2.3.2. Kế t quả cấp giấ y chứng nhâ quyề
n sử du ̣ng đấ t của thành phố Hà Nội
.. 24
̣n
2.3.3. Kế t quả cấp giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng đấ t cña huyện Đông Anh
.... 25


v
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... 26
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 26
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu ............................................ 26
3.3 Nội dung nghiên cứu: ................................................................................ 26
3.4 Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 28
3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp...................................................... 28
3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .................................................... 28
3.4.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu .................................. 28
3.4.4 Phương pháp biể u đa ̣t số liê ̣u ................................................................. 28
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................. 29
4.1. Đánh giá sơ lươ ̣c tình hình cơ bản củaxã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành
phố Hà Nô ̣i: ...................................................................................................... 29
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................ 29
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 29
4.1.3. Thực trạng công tác quản lý đất đai của xã Đông Hội.......................... 32
4.1.4. Hiện trạng sử dụng đất đai .................................................................... 34
4.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Đông
Hội,huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoa ̣n 2013 – 2015................... 35
4.2.1. Đánh giá công tác cấ p giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng đấ t theo thời
gian của xã Đông Hô ̣i...................................................................................... 35
4.2.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đối
tượng sử dụng giai đoạn 2013 - 2015 ............................................................. 37
4.2.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận theo mục đích sử dụng của xă
Đông Hội giai đoạn 2013 - 2015. .................................................................... 38
4.3. Đánh giá sự hiểu biết chung của người dân xã Đông Hội về những quy định
chung của đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất............................... 42
4.3.1. Đánh giá sự hiể u biế t cơ bản của người dân xã Đông Hô........................
42
̣i


vi
4.3.2. Đánh giá kế t quả về tỷ lê ̣ trả lời nhữ ng câu hỏi sau khi điề u điề u tra ,
khảo sát ý kiến người dân xã Đông Hội.......................................................... 44
4.3.3. Đánh giá kế t quả số câu hỏi mà người đươ ̣c hỏi không biế t câu trả lời
trên điạ bàn xã Đông Hô ̣i ................................................................................ 45
4.4. Những khó khăn , tồn tại và một số giải pháp khắc phục khó khăn cho
công tác cấp giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng đấ t của xã Đông Hội .............. 47
4.4.1. Khó khăn, tồ n ta ̣i ................................................................................... 47
4.4.2. Một số giải pháp khắc phục ................................................................. 47
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 48
5.1. Kết luận: ................................................................................................... 48
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 50
PHỤ LỤC
PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT


1
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đối với bất kỳ quốc gia nào đất đai cũng luôn giữ vị trí quan trọng
trong quá trình phát triển kinh tế và ổn định chính trị xã hội.
Đất đai là sản phẩm tự nhiên, là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của
mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu
của môi trường sống, là nơi sinh sống, lao động của con người. Đất đai là
nguồn tài nguyên có hạn về số lượng, về diện tích và có tính cố định về vị trí.
Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ
nước. Biết bao mồ hôi, xương máu của thế hệ cha ông đã phải đổ để gĩư mảnh
đất quê hương, đất nước. Thế hệ chúng ta là những người được thừa hưởng
những thành quả đó, chúng ta cần phải sử dụng, bảo vệ, quản lý và khai thác
một cách có hiệu quả.
Hiện nay đất đai luôn nhận được sự quan tâm của người dân và toàn xã
hội. Việc đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(GCNQSDĐ) là việc làm hết sức cần thiết, nó liên quan tới quyền lợi của
người dân. Hơn nữa để quản lý tốt nguồn tài nguyên đất thì công tác đăng ký
đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất càng chở nên quan trọng hơn
bao giờ hết.
Để quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả không phải vấn đề đơn giản
mà ngược lại đây là vấn đề hết sức phức tạp. Bên cạnh những địa phương đã
thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng đất đai theo pháp luật, thì vấn còn không
ít địa phương công tác quản lý đất đai còn buông lỏng. Vì vậy để khắc phục
những tồn tại đó, việc làm cần thiết là thực hiện tốt công tác cấp GCNQSDĐ,


2
quy chủ cho các thửa đất để quản lý và sử dụng đất có hiệu quả và theo đúng
pháp luật của Nhà nước quy định.
Từ yêu cầu thực tiễn trên,tôi sẽ tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh
giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Đông Hội,
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015”
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
* Mục tiêu tổng quát:
Tìm hiểu thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Đông Hô ̣i , huyê ̣n
Đông Anh, thành phố Hà Nội.
* Mục tiêu cụ thể:
 Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Đông Hội, huyện Đông
Anh, thành phố Hà Nội.
 Đánh giá được công tác cấp giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng

đấ t của xã

Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoa ̣n 2013 – 2015
 Đánh giá đươ ̣c sự hiểu biết chung của người dân xã Đông Hội về những quy
định chung của đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Nhâ ̣n ra đươ ̣c những khó khăn, tồn tại vµ mét số giải pháp khắc phục khó
khăn cho công tác cấp giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sửdụng đất của xã Đông Hội.
1.3 Yêu cầu của đề tài
- Nắm vững những quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Thu thập số liệu đúng thực tế, chính xác, khách quan và đầy đủ, có độ tin
cậy, phản ánh đúng thực trạng quá trình thực hiện công tác cấp GCN trên địa
bàn xã Đông Hội.
- Đề xuất các giải pháp có tính khả thi, phù hợp với thực tế của địa phương.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×