Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Đồng Bẩm thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------------

NGUYỄN HUY QUANG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG BẨM, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trường

Khoa


: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------------

NGUYỄN HUY QUANG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG BẨM, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trường

Lớp

: K44 - ĐCMT - N02

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thanh Hải

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tố t nghiệp là một giai đoa ̣n cầ n thiế t và có ý nghiã quan tro ̣ng
đố i với mỗi sinh viên cuố i khóa , nhằ m nâng cao năng lực tri thức , tổ ng hơ ̣p
các kiến thức đã học và có

cơ h ội mở r ộng kỹ năng thực tiễn trong vi

ệc

nghiên cứu khoa học . Đươ ̣c sự đồ ng ý của ban giám hi ệu trường Đa ̣i ho ̣c
Nông Lâm Thái Nguyên , khoa Quản lí tài nguyên, khoa Môi trường và giảng
viên hướng dẫn khoa học TS.Nguyễn Thanh Hải, em tiế n hành đề tài: “Đánh
giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Đồng Bẩm, thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”.
Để hoàn thành Khóa luận này em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu
nhà trường , Ban chủ nhi ệm khoa Quản lí tài nguyên, khoa Môi trường , các
thầy cô giáo đã giảng dạy chỉ bảo các kiến thức, đặc biệt em xin bày tỏ lòng
biế t ơn sâu sắ c tới thầy TS. Nguyễn Thanh Hải, người đã hướng dẫn, chỉ bảo
em tận tin
̀ h để em hoàn thành tố t bài khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn các cánộbPhòng Tài Nguyên Môi Trường thành
phố Thái Nguyên, các cán bộ UBND xã Đồng Bẩm – thành phố Thái Nguyên, bạn
bè và những người thân trong gia đình đã tạo điều ện
ki giúp đỡ, động viên khuyế n
khích em trong thời gian học
ậpt cũng như hoàn thành đề tài na
. ̀y
Trong quá trin
̀ h thực tâp, thực hiện đề tài , mặc dù đã có những cố gắ ng
nhưng do thời gian và năng lực còn hạn chế nên đề tài của em không thể tránh
khỏi những sai sót . Rấ t mong nhận đươ ̣c những ý kiế n đóng góp b ổ sung của
các thầy cô giáo và các bạn sinh viên để đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Huy Quang


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1: Vị trí lấy mẫu nước tại xã Đồng Bẩm ............................................ 24
Bảng 3.2: Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích .......................................... 26
Bảng 4.1: Loại hình sử dụng nước cho sinh hoạt ........................................... 36
Bảng 4.2: Kết quả phân tích chất lượng nước giếng tại các điểm quan trắc tại
địa bàn xã Đồng Bẩm...................................................................... 39
Bảng 4.3: Hiện trạng chất lượng nước mặt tại điểm quan trắc sông Cầu ....... 43
Bảng 4.4: Hiện trạng chất lượng nước mặt tại điểm quan trắc ao Voi ........... 44
Bảng 4.5. ĐKXDĐSVH : Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân

VK

: Vi khuẩ n


v

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấ n đề ............................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài.................................................................................. 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát............................................................................ 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................. 3
1.3. Ý nghĩa của đề tài ................................................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học................................ 3
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn .............................................................................. 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀ I LIỆU ............................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học ....................................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài ................................................................... 4
2.1.2. Cơ sở lý luận của đề tài .................................................................... 5
2.2. Tình hình nghiên cứu về môi trường nước trong và ngoài nước ......... 16
2.2.1. Hiện trạng môi trường nước trên thế giới ...................................... 16
2.2.2. Hiện trạng môi trường nước ở Việt Nam ....................................... 17
PHẦN 3. ĐỐI TU ̛ỢNG, NỘI DUNG VÀ PHU ̛ƠNG PHÁP NGHIE ̂N
CỨU ................................................................................................................ 23
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................ 23
3.2. Điạ điể m và thời gian tiế n hành............................................................ 23
3.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................ 23
3.4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 23
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp:................ 23
3.4.2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu ............................. 24
3.4.3. Phương pháp phỏng vấ n, phát phiếu điều tra................................. 26
3.4.4. Phương pháp kế thừa ...................................................................... 26
3.4.5. Phương pháp tổ ng hơ ̣p, so sánh đối chiếu ..................................... 27
3.4.6. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu .............................................. 27
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 28


vi

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình sử dụng nguồn nước
của xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên................................................. 28
4.1.1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................... 28
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ............................................................... 31
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội và môi
trường xã Đồng Bẩm ................................................................................ 35
4.1.4. Tình hình sử dụng nguồn nước tại xã Đồng Bẩm thành phố Thái
Nguyên ..................................................................................................... 36
4.2. Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Đồng Bẩm ....... 38
4.2.1. Đánh giá chất lượng nước ngầm .................................................... 38
4.2.2. Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt tại xã Đồng Bẩm......... 42
4.3. Đánh giá của người dân về chất lượng môi trường nước tại xã Đồng Bẩm47
4.3.1. Đánh giá của người dân về chất lượng nước mặt .......................... 47
4.3.2. Đánh giá của người dân về chất lượng nước ngầm........................ 48
4.4. Đánh giá các tác động đến môi trường nước trên địa bàn xã Đồng Bẩm. 49
4.4.1. Do họat động chăn nuôi ................................................................. 49
4.4.2. Do hoạt động canh tác nông nghiệp ............................................... 50
4.4.3. Do đời số ng sinh hoa ̣t của người dân ............................................. 53
4.5. Đề xuất các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường nước trên địa
bàn xã Đồng Bẩm ........................................................................................ 56
4.5.1. Giải pháp quản lý .......................................................................... 56
4.5.2. Giải Pháp kỹ thuật .......................................................................... 56
4.5.3. Giải pháp xã hội ............................................................................. 58
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ........................................................... 59
5.1. Kết luận ................................................................................................. 59
5.2. Đề nghị.................................................................................................. 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấ n đề
Cuộc sống trên Trái Đất bắt nguồn từ trong nước. Tất cả các sự sống
trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nước. Nước luôn luôn giữ vai trò mang tính
sống còn trong lịch sử phát triển loài người và phát triển kinh tế xã hội của
mỗi quốc gia. Con người sử dụng nước cho nhiều mục đích khác nhau phục
vụ cho sự sống phát triển như sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp... Hiện
nay, do sự bùng nổ dân số, sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế, chất
lượng cuộc sống của con người ngày càng nâng cao vì thế nhu cầu sử dụng
nước nói chung và nước sạch nói riêng ngày càng lớn, việc khai thác và sử
dụng các nguồn nước ngày càng nhiều hơn. Những hoạt động tự phát không
có quy hoạch của con người như chặt phá rừng bừa bãi, canh tác nông, lâm
nghiệp không hợp lý và các khu công nghiệp thải trực tiếp chất thải vào môi
trường,…đã và đang làm cho các nguồn nước bị bẩn ô nhiễm; vấn đề khan
hiếm nước sạch càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Là nguồ n tài nguyên vô cùng quý giá nhưng không phải vô tận. Mặc dù
lượng nước chiếm phần lớn bề mặt trái đấ t nhưng lươ ̣ng nước có thể dùng cho
sinh hoa ̣t và sản xuấ t rấ t it́ , chỉ chiếm m ột phần rất nhỏ. Nhưng hi ện nay
nguồ n nước này đang bi ̣ô nhiễm trầ m tro ̣ng do nhiề u nguyên nhâ

n nhưng

nguyên nhân chính là do hoạt động sản xuấ t và ý thức của con người
Đồng Bẩm là một xã thuộc ngoại thành thành phố Thái Nguyên, ngăn
cách trung tâm thành phố bởi con sông Cầu, kinh tế còn chậm phát triển chủ
yếu là trồng trọt và chăn nuôi, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.
Tuy vậy, trong thời gian qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, vấn đề môi
trường của xã đã bộc lộ nhiều bất cập thậm chí đáng báo động. Môi trường
đất, môi trường không khí, nguồn nước mặt, nước ngầm đang bị ô nhiễm.
Điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khoẻ người dân.


2

Trên địa bàn xã có sông Cầu chảy qua, là một thuỷ vực rất quan trọng
trong việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt cũng như các hoạt
động khác. Tuy nhiên do tiếp nhận nguồn nước thải từ các hoạt động sản xuất,
kinh doanh, nhà máy công nghiệp… từ thành phố Thái Nguyên nên nước
đang bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, là một xã nông nghiệp, chủ yếu là trồng trọt và
chăn nuôi việc dụng phân bón, hoá chất BVTV cùng với chất thải chăn nuôi,
nước thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý, rác thải rắn bừa bãi đã làm ô
nhiễm nước mặt, nước ngầm. Hiện nay, công tác quản lý nhà nước về môi
trường nói chung và môi trường nước nói riêng trên địa bàn xã chưa được
quan tâm, chú trọng. Sự ô nhiễm nguồn nước cũng như sự khan hiếm nguồn
nước sẽ càng trầm trọng nếu không có biện pháp quản lý tốt chất lượng tài
nguyên nước. Để khắc phục, giảm thiểu được ảnh hưởng của ô nhiễm nước
đến đời sống và sức khoẻ người dân công việc quan trọng là đánh giá chính
xác mức độ và nguyên nhân gây ô nhiễm nước trên địa bàn xã, huyện để đưa
ra giải pháp khắc phục, giảm thiểu một cách hữu hiệu và phù hợp. Xuất phát
từ yêu cầu thực tiễn đó, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa
Quản lý Tài nguyên, Khoa Môi trường– Trường Đại học Nông lâm Thái
Nguyên, dưới sự hướng dẫn của thầy TS. Nguyễn Thanh Hải tôi đã thực hiện
chuyên đề: “Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Đồng
Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”.
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
- Đánh giá hiện tra ̣ng chấ t lươ ̣ng môi trường nước và các nguồ n gây ô
nhiễm nguồ n nước, từ đó, đưa ra các biện pháp nhằ m ngăn ngừa, giảm thiểu ô
nhiễm nguồ n nư ớc trên địa bàn xã Đồng Bẩm.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×