Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 47 xã Tử Du – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN ANH TUẤN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 47 XÃ TỬ DU,
HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Địa chính môi trƣờng
: K44 – ĐCMT – N01
: Quản lý tài nguyên

: 2012 – 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGUYỄN ANH TUẤN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 47 XÃ TỬ DU,
HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Địa chính môi trƣờng
: K44 – ĐCMT – N01
: Quản lý tài nguyên
: 2012 – 2016
: TS. Nguyễn Thanh Hải

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trường, bản thân em đã
được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản lý Tài
nguyên, cũng như các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các Phòng
ban và phòng Đào tạo của Trường Đại học Nông lâm.


Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt nghiệp
của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa Quản lý
Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và hướng dẫn,
tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – TS. Nguyễn Thanh Hải đã
trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Đăng
kí đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã tận tình giúp đỡ em
trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, khuyến
khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Anh Tuấn


ii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Bảng tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ ...................................11
Bảng 2.2. Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ .................................................................12
Bảng 2.3. Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ......................................20
Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của xã năm 2014. .......................................................38
Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường chuyền địa chính ..........42
Bảng 4.3: Số liệu điểm gốc .......................................................................................44
Bảng 4.4: Bảng kết quả tạo độ và độ cao sau khi bình sai ........................................45
Bảng 4.5: Kết quả đo một số điểm chi tiết xã Tử Du ...............................................47


iii

DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1. Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử ..........................................................15
Hình 2.2. Trình tự đo .................................................................................................17
Hình 2.3. Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ...................................19
Hình 2.4. Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis .....................27
Hình 4.1: Mô tả vị trí địa lý xã Tử Du ......................................................................31
Hình 4.2: Máy định vị vệ tinh GPS HI-TARGET V30X..........................................43
Hình 4.3: Phần mềm bình sai HGO ( Hi-target Geomatics Office ) .........................44
Hình 4.4 : Sơ đồ lưới Xã Tử Du ................................................................................45
Hình 4.5: Kết nối với cổng USB ...............................................................................47
Hình 4.6: Phần mềm T-Com .....................................................................................48
Hình 4.7: Màn hình làm việc Phần mềm T-Com ......................................................48
Hình 4.8: Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử .....................................................49
Hình 4.9: Màn hình làm việc CVF.EXE ...................................................................49
Hình 4.10: Phần mềm sử lý số liệu ...........................................................................50
Hình 4.11: File số liệu sau khi được sử lý ................................................................50
Hình 4.12: Khởi động Microstation ..........................................................................51
Hình 4.13: Khởi động Famis .....................................................................................51
Hình 4.14: Nhập số liệu bằng FAMIS ......................................................................52
Hình 4.15: Triển điểm chi tiết lên bản vẽ .................................................................53
Hình 4.16: Tạo mô tả trị đo .......................................................................................53
Hình 4.17: Một số điểm đo chi tiết ...........................................................................54
Hình 4.18: Một góc tờ bản đồ trong quá trình nối thửa ............................................54
Hình 4.19: Các thửa đất sau khi được nối .................................................................55
Hình 4.20: Các lỗi thường gặp ..................................................................................56
Hình 4.21: Màn hình hiển thị các lỗi của thửa đất ....................................................57
Hình 4.22: Các thửa đất sau khi được sửa lỗi ...........................................................57
Hình 4.23: Tạo bảng chắp phân mảnh bản đồ...........................................................58
Hình 4.24: Bản đồ sau khi phân mảnh ......................................................................58


iv

Hình 4.25: Thửa đất sau khi được tạo tâm thửa. .......................................................59
Hình 4.26: Đánh số thửa ...........................................................................................59
Hình 4.27: Gán thông tin thửađất ..............................................................................60
Hình 4.28: Sửa bảng nhãn thửa .................................................................................61
Hình 4.29: Vẽ nhãn thửa trên famis ..........................................................................61
Hình 4.30: Tạo khung bản đồ ....................................................................................62
Hình 4.31: Tờ bản đồ sau khi được biên tập hoàn chỉnh ..........................................62


v

DANH MỤC VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Nguyên nghĩa

BĐĐC

Bản đồ địa chính

CP

Chính Phủ

CSDL

Cơ sở dữ liệu

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HN-72

Hệ quy chiếu quốc gia HN-72Quyết định

QL

Quốc lộ

TCĐC

Tổng cục Địa chính

TL

Tỉnh lộ

TN&MT

Tài nguyên & Môi trường

TT

Thông tư

UTM

Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc

VN-2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000

VP

Vĩnh Phúc


vi

MỤC LỤC
Trang
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ........................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ........................................................................2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ........................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .............................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ............................................................................................2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .........................................................................3
2.1. Bản đồ địa chính ..............................................................................................3
2.1.1. Khái niệm .................................................................................................3
2.1.2. Tính chất, vai trò của BĐĐC ....................................................................3
2.1.3. Các loại bản đồ địa chính .........................................................................3
2.1.4. Các yếu tố cơ bản và Nội dung bản đồ địa chính .....................................4
2.1.5. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ........................................................6
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính .........................10
2.2. Cơ sở thực tiễn ...............................................................................................14
2.3. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay .................................14
2.3.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ...................14
2.3.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc .............................15
2.4. Thành lập lưới khống chế trắc địa .................................................................20
2.4.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính .........................................................20
2.4.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ .............20
2.4.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ ............................................................21
2.5. Đo vẽ chi tiết ..................................................................................................21
2.5.1. Phương pháp đo toạ độ cực các điểm chi tiết .........................................22
2.5.2. Phương pháp tính toạ độ điểm chi tiết ....................................................22
2.6. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính ...........22
2.6.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office ........................................22
2.6.2. Phần mềm famis .....................................................................................23


vii

PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....28
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................28
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................28
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................28
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .....................................................................28
3.3. Nội dung ........................................................................................................28
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Tử Du .................................28
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã Tử Du ..............................28
3.3.3. Thành lập lưới khống chế đo vẽ .............................................................28
3.3.4. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation và Famis .....28
3.4. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................29
3.4.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp .........................29
3.4.2. Phương pháp đo vẽ chi tiết, chỉnh lý biến động .....................................29
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....................................31
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Tử Du ..........................................31
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................31
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội.........................................................................34
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã Tử Du ......................................38
4.2.1. Tình hình sử dụng đất của xã Tử Du ......................................................38
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai xã Tử Du .......................................................39
4.3. Thành lập lưới khống chế đo vẽ ....................................................................41
4.3.1. Công tác ngoại nghiệp ............................................................................41
4.3.2. Công tác nội nghiệp ................................................................................43
4.4. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation, Famis .......46
4.4.1. Đo vẽ chi tiết ..........................................................................................46
4.4.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS và Microstation thành lập bản đồ địa
chính .................................................................................................................47
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................64
5.1. Kết luận ..........................................................................................................64
5.2. Kiến nghị ........................................................................................................64
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá
của mỗi quốc gia. Đất đai là yếu tố duy nhất của sự sống, nếu không có đất sẽ
không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con người. Cho nên việc bảo vệ
nguồn tài nguyên đất đai là một vấn đề hết sức quan trọng.
Công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất là những công việc chính của công tác quản lý Nhà
nước về đất đai đã được quy định trong Luật Đất đai năm 2013. Đây là chủ trương
lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong các nhu cầu cấp bách của ngành Địa chính
trong cả nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Để quản lý đất đai một
cách chặt chẽ theo một hệ thống tư liệu mang tính khoa học và kỹ thuật cao, cần
thiết phải có bộ bản đồ địa chính chính quy và hồ sơ địa chính hoàn chỉnh theo quy
định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Để bảo vệ quỹ đất đai của địa phương cũng như để phục vụ tốt hơn cho công
tác quản lý đất đai thì bản đồ địa chính là một trong những tài liệu hết sức cần thiết,
vì nó là nguồn tài liệu cơ sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai,
đồng thời là tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính mang tính pháp lý cao. Với
tính chất hết sức quan trọng của hệ thống bản đồ địa chính.
Để phục vụ mục đích trên, được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng Đăng kí đất đai tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khảo sát, thu
thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa
chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất xã Tử Du - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh Vĩnh
Phúc đã tiến hành xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho các địa phương trên địa
bàn tỉnh trong đó có xã Tử Du - huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc.
Với tính cấp thiết của việc phải xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho toàn
khu vực xã Tử Du, với sự phân công, giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, Ban


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x