Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng công tác giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp cải tạo đường liên xã đến trung tâm hành chính xã Tân Quang thành phố Sông Công. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

NGUYỄN CẨM HOA
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA
DỰ ÁN NÂNG CẤP CẢI TẠO ĐƢỜNG LIÊN XÃ ĐẾN TRUNG TÂM
HÀNH CHÍNH XÃ TÂN QUANG, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính Môi trƣờng

Lớp


: K44 – ĐCMT – N01

Khoa

: Quản lý Tài Nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


i
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

NGUYỄN CẨM HOA
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA
DỰ ÁN NÂNG CẤP CẢI TẠO ĐƢỜNG LIÊN XÃ ĐẾN TRUNG TÂM
HÀNH CHÍNH XÃ TÂN QUANG, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính Môi trƣờng

Lớp

: K44 – ĐCMT – N01

Khoa

: Quản lý Tài NguyênKhóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS Đặng Văn Minh

Thái Nguyên, năm 2016


ii

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là khâu rất quan trọng của mỗi sinh viên trong quá
trình học tập. Qua đó giúp cho mỗi sinh viên củng cố lại kiến thức đã học
trong nhà trường và ứng dụng trong thực tế, đồng thới nâng cao trình độ
chuyên môn năng lực công tác có thể vững vàng khi ra trường.
Được sự nhất trí của ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa
Quản Lý Tài Nguyên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em đã tiến
hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực trạng công tác giải phóng mặt bằng
của dự án nâng cấp cải tạo đường liên xã đến trung tâm hành chính xã
Tân Quang thành phố Sông Công”.
Sau mô ̣t thời gian nghiên cứu và thực tâ ̣p bản báo cáo tố t nghiê ̣p của em đã
hoàn thành.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm
khoa Quản lý Tài nguyên các thầy giáo, cô giáo, cán bộ trong khoa đã truyền
đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong quá trình học tập và
rèn luyện tại trường.
Em xin bày tỏ lòng biế t ơn sâu sắ c tới thầ y giáo – GS. TS: Đặng Văn
Minh người đã trực tiế p hướng dẫn , giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành
khóa luận này.
Qua đây em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo trung tâm phát triển
quỹ đất, các cán bộ, chuyên viên khácđã nhiệt tình chỉ bảo, tạo điều kiện giúp
đỡ em làm quen với thực tế và hoàn thành bản báo cáo tốt nghiệp này.
Cuố i cùng em xin gửi lời cảm ơn đế n gia điǹ h , bạn bè đã động viên ,
khuyế n khić h em trong suố t quá triǹ h ho ̣c tâ ̣p và hoàn thành khóa luâ ̣n.
Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài, em đã cố gắng hết mình
nhưng do kinh nghiệm còn thiếu và kiến thức còn hạn chế nên bài khóa
luận tốt nghiệp này chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong
nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và bạn bè để bài khóa luận
được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 201614
Sinh viên thƣ̣c hiêṇ
Nguyễn Cẩm Hoa


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Hiện trạng số hộ, số lao động của khu vực giải phóng mặt bằng .. 26
Bảng 4.2 Tình hình lao động khu vực giải phóng mặt bằng ........................... 26
Bảng 4.3: Kết quả diện tích phân theo mục đích sử dụng của khu vực giải
phóng mặt bằng ............................................................................... .... 7
2.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài........................................................................ 8
2.3.1. Tình hình giải phóng mặt bằng trên thế giới ........................................ 8
2.3.2. Công tác giải phóng mặt bằng trong cả nước ..................................... 10
2.4. Khái quát công tác giải phóng mặt bằng của Thành phố Sông Công
trong năm 2015 ............................................................................................ 13


vii
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ............................................................................................................ 16
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................... 16
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................ 16
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................... 16
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................ 16
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu .......................................................................... 16
3.2.2. Thời gian nghiên cứu ......................................................................... 16
3.3. Nội dung nghiên cứu............................................................................. 16
3.3.1. Nguyên cứu về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hộicủa khu vực
giải phóng ................................................................................................... 16
3.3.2.Tình hình quản lý và sử dụng đất của khu vực giải phóng mặt bằng .. 17
3.3.3. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp
đường liên xã đến trung tâm hành chính xã Tân Quang thành phố Sông
Công, Thái Nguyên. ..................................................................................... 17
3.3.4. Đánh giá chung ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng
mặt bằng. ..................................................................................................... 17
3.3.5. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, đề xuất và nhận thức của người dân khi
nhà nước thu hồi đất tại khu vực nghiên cứu. .............................................. 17
3.3.6. Đánh giá chung ảnh hưởng của người dân đến công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng..................................................................................... 17
3.4. Đề xuất giải pháp khắc phục trong công tác giải phóng mặt bằng khu
vực nghiên cứu ............................................................................................ 18
3.5. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 18
3.5.1. Điều tra các số liệu sơ cấp ................................................................. 18
3.5.2. Điều tra các số liệu thứ cấp ................................................................... 18


viii
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 19
4.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu
..................................................................................................................... 19
4.1.1. Điều kiện tự nhiên.............................................................................. 19
4.1.2. Các nguồn tài nguyên ........................................................................ 21
4.1.3. Điều kiện kinh tế- xã hội.................................................................... 23
4.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên , kinh tế – xã hội .................... 26
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất ở khu vực giải phóng mặt bằng .... 27
4.2.1. Tình hình quản lý ............................................................................... 27
4.2.2. Tình hình sử dụng đất ........................................................................ 29
4.3. Đánh giá thực trạng công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp cải
tạo đường liên xã đến trung tâm hành chính xã Tân Quang trên địa bàn
phường Bách Quang, thành phố Sông Công, Thái Nguyên ......................... 31
4.3.1. Giới thiệu dự án ................................................................................. 31
4.3.2. Quy trình thực hiện ............................................................................... 32
4.3.3. Thực trạng công tác bồi thường ( đất + tài sản ) ................................ 33
4.4. Đánh giá chung ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt
bằng. ............................................................................................................ 40
4.5. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, đề xuất và nhận thức của người dân khi
nhà nước thu hồi đất tại khu vực nghiên cứu ............................................... 42
4.5.1. Thuận lợi của người dân vùng nghiên cứu khi bị thu hồi đất............. 42
4.5.3. Đề xuất của người dân vùng nghiên cứu khi bị thu hồi đất cho dự án
..................................................................................................................... 45
4.5.4. Nhận thức người dân về công tác giải phóng mặt bằng ..................... 46
4.6. Đánh giá chung ảnh hưởng của người dân đến quá trình giải phóng mặt
bằng ............................................................................................................. 47


ix
4.7. Đề xuất giải pháp khắc phục trong công tác giải phóng mặt bằng khu
vực nghiên cứu ............................................................................................ 49
4.7.1. Tổ chức và quản lý............................................................................. 49
4.7.2.Về chính sách bồi thường giải phóng bằng ......................................... 50
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ....................................................... 51
5.1. Kết luận ................................................................................................ 51
5.2. Đề nghị ................................................................................................. 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO: .......................................................................... 1


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận fullTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×