Tải bản đầy đủ

Đánh quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã Hải Vân huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định giai đoạn 2014 25032016. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

MAI CÔNG DŨNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CỦA XÃ HẢI VÂN - HUYỆN HẢI HẬU - TỈNH NAM ĐỊNH
GIAI ĐOẠN 2014 – 25/03/2016

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính môi trƣờng

Khoa:


Quản lý Tài Nguyên

Khóa học:

2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

MAI CÔNG DŨNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CỦA XÃ HẢI VÂN - HUYỆN HẢI HẬU - TỈNH NAM ĐỊNH
GIAI ĐOẠN 2014 – 25/03/2016

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính môi trƣờng

Lớp:

K44 – ĐCMT – N02

Khoa:

Quản lý Tài Nguyên

Khóa học:

2012 – 2016


Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Ngô Thị Hồng Gấm

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Sau quá trình học tập tại trường và thời gian thực tập tại UBND xã Hải
Vân, huyện Hải Hậu em đã có cơ hội học hỏi , học được nhiều kiến thức bổ
ích và kinh nghiệm thực tế quý báu , đến nay em đã hoàn thành đề tài của
mình. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban chủ nhiệm khoa quản lý tài
nguyên cùng với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Th.S Ngô Thị Hồng Gấm
và toàn thể các thầy cô trong khoa.
Em xin gửi lời cảm ơn đến UBND xã Hải Vân đã nhiệt tình giúp đỡ , chỉ
bảo, tạo mọi điều kiện cho em học tập , làm quen với thực tế để em hoàn
thành đề tài : “Đánh quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại Xã Hải
Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định giai đoạn 2014-25/03/2016”
Do điều kiện thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, bài khóa luận này
em vẫn còn nhiều thiếu sót. Em mong muốn nhận được những ý kiến đóng
góp của các thầy cô để bài khóa luận này được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Vân, Ngày…Tháng… Năm 2015
Sinh viên
Mai Công Dũng


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng số 4.1: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014 - 2016 ........ 33
Bảng số 4.2: Tình hình biến động dân số qua một số năm ....................................... 34
Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 xã Hải Vân ......................................... 37
Bảng 4.4: Kết quả chuyển đổi QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai đoạn 201403/2016 ...................................................................................................................... 43
Bảng 4.5: Kết quả chuyển nhượng QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai đoạn 2014 –
03/2016 ...................................................................................................................... 44
Bảng 4.6. Kết quả cho thuê QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai đoạn 2014 –
03/2016 ...................................................................................................................... 46
Bảng 4.7. Kết quả thừa kế QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai đoạn 2014 –
03/2016 ...................................................................................................................... 47
Bảng 4.8: Kết quả thế chấp bằng giá trị QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai đoạn
2014 – 03/2016 .......................................................................................................... 48
Bảng 4.9: Kết quả công tác thực hiện xóa đăng kí thế chấp giá trị quyền sử dụng đất
của xã Hải Vân giai đoạn 2014 – 03/2016 ................................................................ 50
Bảng 4.10: Kết quả tặng cho QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai đoạn 2014 –
03/2016 ...................................................................................................................... 51
Bảng 4.11: Tổng hợp kết quả chuyển QSDĐ trên xã Hải Vân giai đoạn 2014 –
03/2016 theo số trường hợp ...................................................................................... 53
Bảng 4.12: Tổng hợp kết quả chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai đoạn 2014
– 03/2016 theo loại đất .............................................................................................. 55
Bảng 4.13: Sự hiểu biết của cán bộ tại UBND xã Hải Vân về các hình thức chuyển
quyền sử dụng đất ..................................................................................................... 56
Bảng 4.14: Sự hiểu biết của người dân tại xã Hải Vân về các hình thức chuyển
QSDĐ ........................................................................................................................ 57


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 4.1: Cơ cấu diện tích đất hiện trạng xã Hải Vân năm 2015 ............................. 38
Hình 4.2 Tổng hợp kết quả chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai đoạn 2014 –
03/2016 theo số trường hợp ...................................................................................... 54
Hình 4.3: Tổng hợp kết quả chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân trong giai đoạn
2014 – 03/2016 theo loại đất ..................................................................................... 55
Hình 4.4: Tổng hợp kết quả điều tra cán bộ và nhân dân xã Hải Vân ...................... 58


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ, cụm từ

Nghĩa của từ, cụm từ

BTNMT

Bộ tài nguyên môi trường

BTP
CBQL

Bộ tư pháp
Cán bộ quản lý

NĐ-CP

Nghị định - Chính phủ

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

STT

Số thứ tự

TTLT

Thông tư liên tịch

SDĐ

Sử dụng đất

UBND

Ủy ban nhân dân


vii

MỤC LỤC
Trang
Phần 1. MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
1.1 Đặt Vấn Đề ............................................................................................................1
1.2.1 Mục tiêu tổng quát .............................................................................................2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................2
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................4
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài......................................................................................4
2.1.1 Cơ sở lý luận của đề tài ......................................................................................4
2.1.2 Cơ sở thực tiễn của đề tài ...................................................................................5
2.1.3 Cơ sở pháp lý của đề tài .....................................................................................6
2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất .......................................12
2.2.1 Điều kiện để thực hiện các quyền chuyển quyền sử dụng đất .........................12
2.2.2 Thời điểm được thực hiện các quyền chuyển quyền sử dụng đất ....................12
2.2.3 Một số quy định về nhận chuyển quyền ...........................................................13
2.2.4 Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo cơ chế
một cửa tại xã, phường, thị trấn ................................................................................15
2.3 Sơ lược về tình hình chuyển QSDĐ ở Việt Nam và xã Hải Vân ........................24
2.3.1 Sơ lược về tình hình chuyển QSDĐ ở Việt Nam. ............................................24
2.3.2 Sơ lược về tình hình chuyển QSDĐ ở xã Hải Vân ..........................................26
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....27
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................27
3.2
Địa
điểm

thời
gian
tiến
hành
..................................................................................................................... 2
7
3.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu ................................................................27
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................................29
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Hải Hậu .....................................29
4.1.1 Điều kiện tự nhiên ............................................................................................29
4.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội ..................................................................................32
4.2 Hiện trạng sử dụng và tình hình quản lý đất đai của xã Hải Vân. ..........................36
4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất đai.................................................................................36
4.2.2 Tình hình quản lý đất đai. .................................................................................39


vii
i

4.3 Đánh giá công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai đoạn 201403/2016 ......................................................................................................................43
4.3.1 Đánh giá công tác chuyển đổi QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai đoạn 201403/2016 ......................................................................................................................43
4.3.2 Đánh giá công tác chuyển nhượng QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai đoạn
2014 – 03/2016 ..........................................................................................................44
4.3.3 Đánh giá công tác cho thuê, cho thuê lại QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai
đoạn 2014 – 03/2016 .................................................................................................45
4.3.4 Đánh giá công tác thừa kế QSDĐ trên địa bàn xã hải vân giai đoạn 2014 –
03/2016 ......................................................................................................................46
4.3.5 Đánh giá công tác thế chấp và xóa thế chấp bằng giá trị QSDĐ trên địa bàn xã
Hải Vân giai đoạn 2014-03/2016 ...............................................................................48
4.3.6.Đánh giá công tác tặng cho QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai đoạn 2014 03/2016 ......................................................................................................................50
4.3.7 Đánh giá công tác góp vốn bằng giá trị QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân giai
đoạn 2014 – 03/2014 .................................................................................................52
4.3.8 Tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện các hình thức chuyển QSDĐ trên địa
bàn xã Hải Vân giai đoạn 2014 – 03/2016 ................................................................53
4.4 Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ quản lý và người dân xã Hải Vân về các hình
thức chuyển QSDĐ. ...................................................................................................56
4.4.1 Sự hiểu biết của cán bộ UBND xã Hải Vân về các hình thức chuyển quyền sử
dụng đất .....................................................................................................................56
4.4.2 Đánh giá sự hiểu biết của người dân tại xã Hải Vâm về các hình thức chuyển
quyền sử dụng đất......................................................................................................57
4.4.3 Tổng hợp điều tra .............................................................................................58
4.5 Thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác chuyển
QSDĐ trên địa bàn xã Hải Vân .................................................................................59
4.5.1 Thuận lợi ..........................................................................................................59
4.5.2 Khó khăn ..........................................................................................................59
4.5.3. Giải pháp khắc phục ........................................................................................59
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................................61
5.1 Kết luận ...............................................................................................................61
5.2 Đề nghị ................................................................................................................62


ix

TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1

Phần 1

MỞ ĐẦU
1.1 Đặt Vấn Đề
Đất đai là một trong những tư liệu sản xuất quý nhất của loài người, là yếu
tố hàng đầu của môi trường sống. Vì thế, chính sách đất đai có tầm quan trọng
thiết yếu đối với tăng trưởng bền vững và mở ra các cơ hội kinh tế cho người dân
nông thôn và thành thị, đặc biệt là cho người nghèo. Nước ta lại đang trong công
cuộc đổi mới nhu cầu sử dụng đất đai để phát triển trong từng nghành, từng địa
phương có sự thay đổi đáng kể. Do vậy, nhà nước ta đã và đang từng bước hoàn
thiện pháp luật về đất đai để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý và sử
dụng đất, cần phải nắm vững, quản lý chặt quỹ đất. Không ai có thể phủ nhận vai

trò của đất đai, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của con người và các
sinh vật khác trên trái đất. Các Mác có viết: “Đất đai là tài sản mãi mãi với
loài người, là điều kiện để sinh tồn, là điều kiện không thể thiếu được để sản
xuất, là tư liệu sản xuất cơ bản trong nông, lâm nghiệp”. Bởi vậy, nếu không
có đất đai thì sẽ không có bất kỳ ngành sản xuất nào, con người cũng không
thể tiến hành quá trình sản xuất để sản xuất ra của cải vật chất duy trì cuộc
sống, giống nòi đến ngày nay. Trải qua một quá trình lịch sử lâu dài con
người chiếm hữu đất đai và sử dụng đất đai. Luật Đất đai năm 2013 của nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “Đất đai là tài nguyên quốc gia
vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng
đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ
sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ nhân
dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai
như ngày nay”! Đất đai còn là nguồn của cải, quyền sử dụng đất lại là nguyên
liệu của thị trường nhà đất, nó là tài sản đảm bảo sự an toàn về tài chính, có
thể chuyển nhượng qua các thế hệ.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×