Tải bản đầy đủ

Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 268 đoạn qua địa phận thị trấn Chợ Chu huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

LƢU ĐÌNH VŨ
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG
MẶT BẰNG DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC Lộ 268 (ĐOẠN QUA
ĐỊA PHẬN T.TRẤN CHỢ CHU, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI
NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính Môi trƣờng

Khoa:


Quản lý Tài nguyên

Khóa học:

2010 – 2014

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

LƢU ĐÌNH VŨ
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG
MẶT BẰNG DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC Lộ 268 (ĐOẠN QUA
ĐỊA PHẬN T.TRẤN CHỢ CHU, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI
NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính Môi trƣờng

Lớp:

K42 – ĐCMT – N01

Khoa:

Quản lý Tài nguyên

Khóa học:


2010 – 2014

Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS Đỗ Thị Lan

Thái Nguyên, năm 2016


LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn quan trọng nhất đối với sinh viên các trường Đại
học, Cao đẳng trên cả nước nói chung và trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
nói riêng. Để từ đó sinh viên có thể hệ thống hóa lại kiến thức đã học, kiểm nghiệm
lại chúng trong thực tế, nâng cao kiến thức cho bản thân nhằm phục vụ chuyên môn
sau này. Trong toàn bộ quá trình học tập tại trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên và thực hiện khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Địa chính môi trường với
đề tài: “Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án:
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 268 (đoạn qua địa phận thị trấn Chợ Chu, huyện Định
Hóa, tỉnh Thái Nguyên)”
em đã nhận được sự giúp đỡ quý báu của nhiều tập thể, cá nhân trong và
ngoài trường.
Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các thầy cô giáo trong Ban
giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo trong khoa Quản lý tài nguyên –Trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cô giáo

PGS.TS Đỗ Thị Lan đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ em trong suốt quá
trình nghiên cứu thực hiện đề tài tốt nghiệp để em hoàn thành tốt đề tài.
Cuối cùng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè đã luôn
động viên, giúp đỡ em trong quá trình học tập nghiên cứu hoàn thành tốt đề tài tốt
nghiệp của mình.
Do thời gian có hạn, năng lực và kinh nghiệm của bản thân còn nhiều hạn
chế nên đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được
những ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo để đề tài của em được hoàn thiện tốt hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên Ngày ...Tháng ... Năm 20...
Sinh viên
Lƣu Đình Vũ


MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục đích đề tài ........................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 3
2.1.Cơ sở khoa học của đề tài ........................................................................... 3
2.2. Những căn cứ pháp lý để thực hiện công tác bồi thường GPMB .............. 7
2.2.1. Các văn bản pháp lý để thực hiện công tác bồi thường GPMB của
Trung ương ........................................................................................................ 7
2.2.2. Các văn bản pháp lý để thực hiện công tác bồi thường GPMB của tỉnh
Thái Nguyên ...................................................................................................... 8
2.3. Khái quát về công tác bồi thường GPMB .................................................. 9
2.3.1. Khái niệm về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ...................................... 9
2.3.2. Đặc điểm của quá trình bồi thường và GPMB ........................................ 10
2.3.3. Trình tự lập hồ sơ phương án bồi thường GPMB .................................... 11
2.3.4. Một số yếu tố tác động đến công tác bồi thường và GPMB .................... 13
2.3.5. Giá đất trong công tác bồi thường và GPMB .......................................... 17
2.4. Chính sách bồi thường GPMB khi nhà nước thu hồi đất ............................ 18
2.4.1. Chính sách bồi thường GPMB của Nhà nước ......................................... 18
2.5. Công tác GPMB tại một số tỉnh trong cả nước ........................................ 22
2.5.1. Tình hình GPMB ở Quảng Ninh ........................................................... 22
2.5.2. Công tác GPMB ở Lai Châu ................................................................. 23
2.5.3.Công tác GPMB ở Thái Nguyên ............................................................ 24
PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................... 27
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 27


3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 27
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 27
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 27
3.2.1. Địa điểm ................................................................................................ 27
3.2.2. Thời gian ............................................................................................... 27
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 27
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 27
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu ................................................... 27
3.4.2. Phương phỏng vấn: các hộ thuộc diện GPMB ...................................... 28
3.4.3. Phương pháp xử lí số liệu ........................................................................ 28
PHẦN 4: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC ............................................................... 29
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Thị trấn Chợ Chu ....................... 29
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 29
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội ........................................................................ 33
4.2. Vài nét về công tác quản lí sử dụng đất của tại .................................... 41
4.2.1. Vài nét về công tác quản lí đất đai tại xã ........................................... 41
4.2.2. Vài nét về công tác sử dụng đất đai tại xã ............................................ 43
4.3. Đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường GPMB Thị trấn Chợ Chu. ..... 49
4. 3.1. Kết quả bồi thường đất. ........................................................................ 51
4.3.2. Kết quả thống kê về cây cối, hoa màu .................................................. 51
4.4. Phân tích những thuận lợi, khó khăn trong công tác bồi thường GPMB tại
xã ..................................................................................................................... 56
4.4.1. Kết quả đạt được ................................................................................... 56
4.4.2. Thuận lợi ............................................................................................... 57
4.4.3. Khó khăn ............................................................................................... 58
4.5. Đề xuất hướng khắc phục và rút ra những bài học kinh nghiệm trong
công tác GPMB ............................................................................................... 58


4.5.1. Về quản lí đất đai .................................................................................. 58
4.5.2. Về chính sách bồi thường...................................................................... 59
4.5.3. Về tái định cư ........................................................................................ 60
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 61
5.1. Kết luận .................................................................................................... 61
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 63
PHỤ LỤC ........................................................................................................ 66


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Thống kê tình hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi năm 2013…
......................................................................................................................... 35
Bảng 4.2. Thống kê hiện trạng số hộ, số khẩu. Số hộ tồn đọng, số phụ nữ cơ
nhỡ có nhu cầu đất ở của các khu dân cư tính đến tháng 4 năm 2013. ........... 37
Bảng 4.3. Thống kê hiện trạng sử dụng đất năm 2013 thị trấn Chợ Chu ....... 44
Tổng diện tích tự nhiên ................................................................................... 44
Bảng 4.5: Tổng hợp bồi thường vật kiến trúc trên đất thu hồi của xã ................ 50
Bảng 4.6. Kết quả thống kê về kiến trúc ......................................................... 66
Bảng 4.4. Thống kê diện tích đất đã thu hồi ....................................................... 49
Bảng 4.7. Kết quả thống kê về cây cối, hoa màu ............................................ 51
Bảng 4.8. Thưởng do bàn giao mặt bằng trước trước thời hạn. ...................... 53
Bảng 4.9. Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị
thu hồi đất tại khu vực GPMB ........................................................................ 54
Bảng 4.10.Tổng hợp kết quả điều tra về công tác bồi thường GPMB............ 55
Bảng 4.11. Tổng hợp ý kiến phản hồi của người dân ..................................... 56


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
T.trấn

: Thị trấn

UBND

: Ủy ban nhân dân

GPMB

: Giải phóng mặt bằng

BTNMT

: Bộ Tài nguyên Môi trường

CNQSDĐ

: Chứng nhận quyền sử dụng đất

TTLT – BTC – BTNMT

: Thông tư liên tịch – Bộ Tài chính –
Bộ Tài nguyên Môi trường.

CNQSDĐ

: Chứng nhận quyền sử dụng đất


1
PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi Quốc gia, là tư
liệu sản xuất đặc biệt và là thành phần quan trọng của môi trường sống mà
thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
Trong tất cả các cương lĩnh, các văn kiện, các văn bản luật và dưới luật
đều chỉ rõ đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và
thống nhất quản lý. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất đai, căn cứ vào tình hình
kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước mà việc khai thác và sử dụng đất đai
phải được thực hiện một cách tiết kiệm và hiệu quả phát huy tối đa nguồn lực
của đất, nhằm đạt tới hiệu ích kinh tế, sinh thái và xã hội cao nhất.
Xuất phát từ những quan điểm trên, xuất phát từ yêu cầu thực tế mà
Đảng và Nhà nước cần đề ra những điều bổ sung, sửa đổi quan trọng liên
quan đến các chính sách pháp luật về đất đai nhằm góp phần tích cực vào sự
lặp lại kỷ cương trong quản lý, khai thác và sử dụng đất đai phấn đấu để đất
đai được khai thác và sử dụng một cách hiệu quả nhất, phục vụ tốt cho sự
nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại đất nước.
Trong quá trình đổi mới đất nước, nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để
phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đang diễn ra hết sức mạnh mẽ
tại tất cả các địa phương, thể hiện đúng tinh thần xây dựng một đất nước giầu
mạnh mà Đảng và Nhà nước mong muốn. Để phục vụ cho mục đích này, đòi
hỏi phải có một lượng lớn đất đai. Công việc này liên quan đến việc bồi thường
GPMB cho nhân dân đang sử dụng đất. Đây là điều kiện ban đầu nhưng hết sức
quan trọng trong quá trình xây dựng các công trình dự án. Công tác này ảnh
hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Nhà nước và nhân dân. Vì vậy công tác thu hồi
đất và phương án bồi thường GPMB là hết sức khó khăn, phức tạp và nhạy cảm.
Trên địa bàn T.trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trong
những năm qua đã tổ chức thực hiện nhiều dự án và công tác bồi thường GPMB
đã thu được nhiều kết quả tốt. Nhưng bên cạnh đó cũng bộc lộ không ít những
khó khăn liên quan đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Do vậy cần


2
nghiên cứu để làm rõ về cơ sở lý luận và tìm ra giải pháp tháo gỡ trong cơ chế tổ
chức và thực hiện.
Xuất phát từ những vấn đề trên được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà
trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lí tài nguyên, trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn của cô giáo, PGS.TS Đỗ Thị Lan, em tiến
hành thực hiện chuyên đề:
“Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án: Cải tạo,
nâng cấp Quốc lộ 268 (đoạn qua địa phận thị trấn Chợ Chu, huyện Định
Hóa, tỉnh Thái Nguyên)”
1.2. Mục đích đề tài
*Thực trạng của công tác bồi thường GPMB của dự án: Cải tạo, nâng
cấp Quốc lộ 268 (đoạn qua địa phận T.trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh
Thái Nguyên), và rút ra những kinh nghiệm trong công tác bồi thường GPMB
tại địa bàn huyện.
*Phân tích thuận lợi và khó khăn của công tác bồi thường GPMB tại
T.trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
*Đề xuất các giải pháp để công tác bồi thường GPMB trên địa bàn
huyện được thuận lợi và đẩy nhanh được tiến độ.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
*Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học: Giúp em củng cố
những kiến thức đã học, vận dụng vào thực tế trong lĩnh vực bồi thường
GPMB; rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ trong nghiên cứu khoa học.
*Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả của đề tài giúp cho các nhà quản lí đất đai rút ra
kinh nghiệm, thấy được những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế trong
công tác bồi thường GPMB, từ đó có biện pháp thúc đẩy công tác bồi thường
GPMB, thực hiện đúng tiến độ kế hoạch, quy hoạch của xã.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×