Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng môi trường nước trên địa bàn xã Nam Tiến – thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LÊ THỊ HỒNG VÂN
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT
LƢỢNG NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NAM TIẾN THỊ XÃ PHỔ YÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính môi trƣờng

Khoa


:

Quản lý tài nguyên

Khóa học

:

2011 - 2016

Thái Nguyên – 2016


ii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LÊ THỊ HỒNG VÂN
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT
LƢỢNG NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NAM TIẾN THỊ XÃ PHỔ YÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính môi trƣờng

Lớp

:


K44 – ĐCMT N01

Khoa

:

Quản lý tài nguyên

Khóa học

:

2011 - 2016

Giáo viên hƣớng dẫn:

ThS. Dƣơng Minh Ngọc

Thái Nguyên – 2016


i

LỜI CẢM ƠN

Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối
với mỗi sinh viên cuối khóa, nhằm nâng cao năng lực, tri thức, tổng hợp các
kiến thức đã học và có cơ hội mở rộng kỹ năng thực tiễn trong việc nghiên
cứu khoa học.
Với ý nghĩa thiết thực đó, được sự đồng ý của khoa Quản lý tài nguyên
– Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã tiến hành thực tập tại
phòng Tài Nguyên Môi trường của Thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian thực tập kết thúc, em đã đạt được những kết quả để hoàn thành
khóa luận tốt nghiệp của bản thân.
Để hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn Ban giám
hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, đặc biệt em xin
bày tỏ long biết ơn sâu xắc tới cô giáo Th.S Dương Minh Ngọc, người đã
hướng dẫn, chỉ bảo em tận tình để hoàn thành bài khóa luận này.
Qua đây em xin gửi lời cảm ơn trân thành nhất tới các cô chú, anh chị
làm việc tại UBND xã Nam Tiến, Phòng TNMT Thị xã Phổ Yên – Tỉnh Thái
Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên và giúp đỡ em
trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Với kiến thức và thời gian có hạn, chắc chắn bài tiểu luận này không
tránh khỏi những sai xót, vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến đóng
góp của các thầy cô giáo và các bạn để bài luận văn này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Phổ Yên, ngày

tháng năm 2016

Sinh viên

Lê Thị Hồng Vân


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang

Bảng 2.1: Trữ lượng nước mặt ở các sông năm 2012 ..................................... 19
Bảng 3.1: Bảo quản mẫu (theo TCVN 5993-1995 ISO 1667-3:1985) ........... 27
Bảng 3.2: Các chỉ tiêu và phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm ... 28
Bảng 4.1: Cơ cấu kinh tế của xã Nam Tiến năm 2014 ................................... 33
Bảng 4.2: Bảng tỷ lệ người dân sử dụng nước................................................ 38
Bảng 4.3: Các nguồn tiếp nhận nước thải từ nhà vệ sinh ............................... 39
Bảng 4.4: Kết quả phân tích nước sông, suối tháng 11/2015 ......................... 41
Bảng 4.5: Kết quả phân tích nước một số mẫu nước giếng đào tháng
11/2015 ............................................................................................... 44


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH

Trang
Hình 4.1: Biểu đồ cơ cấu các ngành kinh tế xã Nam Tiến ............................. 33
Hình 4.2: Công trình cấp nước trên địa bàn xã Nam Tiến ............................. 37
Hình 4.3: Biểu đồ thể hiện tỷ lệ người dân sử dụng nước .............................. 38
Hình 4.4: Biểu đồ hàm lượng DO so với QCVN ............................................ 42
Hình 4.5: Biểu đồ thể hiện chất lượng nước sông suối so với QCVN .......... 42
Hình 4.6: Biểu đồ kết quả so sánh chất lượng nước tại 3 địa điểm lấy mẫu .. 44
Hình 4.7: Giếng nước cách xa chuồng trại chăn nuôi ..................................... 45


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
STT

Nguyên nghĩa

Từ viết tắt

1

BOD5

Nhu cầu oxy sinh hóa

2

BTNMT

Bộ Tài nguyên Môi trường

3

BVTV

Bảo vệ thực vật

4

BYT

Bộ Y tế

5

CNH- HĐH

Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

6

COD

Nhu cầu oxy hóa học

7

ĐHNL

Đại học Nông lâm

8

Fe

Sắt

9

IWRA

Hội Nước Quốc tế

10

KL

Kết luận

11

NĐ- CP

Nghị định- Chính phủ

12

NN

Nông nghiệp

13

PTNN

Phát triển nông thôn

14

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

15Quyết định

16

QH

Quốc hội

17

STNMT

Sở Tài nguyên Môi trường

18

TCCP

Tiêu chuẩn cho phép

19

TN&MT

Tài nguyên và Môi trường

20

TNTN

Tài nguyên thiên nhiên

21

TP

Thành phố

22

TT

Thông tư

23

UBNN

Ủy ban nhân dân

24

VSMT

Vệ sinh Môi trường

25

WHO

Tổ chức Y tế Thế giới

26

WMO

Tổ chức khí tượng thế giới


v

MỤC LỤC

Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đăt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.2.1 Mục tiêu chung của đề tài ........................................................................ 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ......................................................................................... 2
1.3 Ý nghĩa của đề tài ........................................................................................ 2
1.3.1 Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ....................................... 2
1.3.2 Ý nghĩa trong thực tiễn ............................................................................ 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở lí luận của đề tài ............................................................................ 4
2.1.2. Cơ sở pháp lí của đề tài ......................................................................... 14
2.1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài ...................................................................... 15
2.1.4. Các tiêu chuẩn so sánh .......................................................................... 17
2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam .................................. 17
2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 17
2.2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam ........................................................ 19
2.2.3. Tình hình nghiên cứu tại Thái Nguyên ................................................. 22


vi

PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU24
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 24
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu............................................................................. 24
3.1.2 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 24
3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................. 24
3.3 Nội dung nghiên cứu ................................................................................. 24
3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Nam Tiến............... 24
3.3.2 Hiện trạng sử dụng và xử lý nước trên địa bàn xã Nam Tiến ................ 24
3.3.3 Đánh giá chất lượng môi trường nước trên địa bàn ............................... 24
3.3.4 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường nước 24
3.4 Phương pháp nghiên cứu........................................................................... 24
3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu ................................................................. 24
3.4.2 Phương pháp lấy mẫu phân tích ............................................................. 25
3.4.3 Phương pháp so sánh.............................................................................. 28
3.4.4. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ................................ 28
3.4.5. Phương pháp phân tích tổng hợp và xử lý số liệu................................. 28
3.4.6 Phương pháp điều tra phỏng vấn ........................................................... 29
3.4.7 Tổng hợp viết báo cáo ............................................................................ 29
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................... 30
4.1 Điều kiên tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Nam Tiến .............................. 30
4.1.1 Điều kiện tự nhiên .................................................................................. 30
4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội ....................................................................... 32
4.2. Hiện trạng sử dụng và xử lý nước tại xã Nam Tiến ................................. 37
4.2.1. Hiện trạng sử dụng nước ....................................................................... 37
4.2.2. Hiện trạng xử lý nước thải trên địa bàn xã Nam Tiến. ......................... 39


vii

4.3. Ðánh giá chất lượng nước trên địa bàn xã Nam Tiến .............................. 40
4.3.1. Kết quả khảo sát chất lượng nước sông Công và suối Rẽo .................. 40
4.3.2. Kết quả khảo sát chất lượng nước giếng trên địa bàn xã Nam Tiến ..... 43
4.3.3 Nguyên nhân gây ô nhiễm...................................................................... 46
4.4. Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng nước trên địa bàn xã Nam Tiến 47
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 49
5.1. Kết luận .................................................................................................... 49
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đăt vấn đề
Nước là tài nguyên vô cùng quý giá, là nhu cầu thiết yếu của sự sống, đóng
vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Nước có vai trò quan trọng trong
tất cả các ngành, lĩnh vực cũng như mọi vấn đề của đời sống, xã hội. Nước sạch và
vệ sinh môi trường đang là một vấn đề được quan tâm hàng đầu, nó không chỉ trong
phạm vi mỗi quốc gia hay từng khu vực mà nó là vấn đề được quan tâm trên phạm
vi toàn cầu.
Tài nguyên nước vô cùng phong phú nhưng không phải vô tận; cùng với
các tác động trong quá trình tồn tại và phát triển do nhu cầu ngày càng tăng của
con người, những sức ép từ các mặt của đời sống xã hội do vậy cần có biện pháp
trong quản lý và sử dụng một cách hợp lý. Nếu không quản lý tốt tài nguyên nước
sẽ dẫn đến cạn kiệt tài nguyên nước, ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và cả trong
tương lai.
Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với nước và sử dụng nước cho những mục
đích khác nhau nhưng có lẽ không phải ai cũng hiểu được hết tầm quan trọng,
cũng như vai trò của nước đối với sự sống con người nói riêng và sự sống trên
hành tinh nói chung.
Hiện nay công nghiệp phát triển kéo theo đó là việc thải ra môi trường một
lượng lớn nước thải. Nếu lượng nước thải này không được xử lý một cách bài bản
thì việc ô nhiễm nguồn nước là điều khó tránh khỏi. Báo chí đã phanh phui rất nhiều
những doanh nghiệp vì không muốn bỏ ra một số tiền lớn xử lý nước thải đã cố tình
che dấu việc thải trực tiếp nước sau sản xuất ra tự nhiên. Điều này sẽ dẫn đến việc ô
nhiễm nguồn nước xung quanh và trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
xung quanh đó.
Xã Nam Tiến, thuộc thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên nằm trong vùng dân
cư nông thôn trung du, miền núi, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, trình độ dân trí còn
chưa cao , cơ sở vật chất, mặt bằng kĩ thuật chưa được đầu tư mạnh mẽ nhất là vấn


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×