Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 6 2015.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LÊ PHƢƠNG THẢO

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH BA TỈNH PHÚ
THỌ GIAI ĐOẠN 2013 – 6/2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Địa chính Môi trƣờng
: Quản lý Tài nguyên
: 2012 – 2016


Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LÊ PHƢƠNG THẢO

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH BA TỈNH PHÚ
THỌ GIAI ĐOẠN 2013 – 6/2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành
: Địa chính Môi trƣờng
Lớp
: K44-ĐCMT-NO1
Khoa
: Quản lý Tài nguyên
Khóa học
: 2012 – 2016
Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Đỗ Thị Lan

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài, em đã nhận được sự
giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất, những ý kiến đóng góp và những lời chỉ
bảo quý báu của tập thể và cá nhân trong và ngoài Trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên. Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn sâu sắc PGS.TS. Đỗ Thị
Lan là người trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian nghiên


cứu và hoàn thành khóa luận. Em xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình
của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Ba và các cơ quan ban
ngành khác có liên quan tạo điều kiện cho em thu thập số liệu, những thông
tin cần thiết để thực hiện khóa luận này.
Em xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc tới sự giúp đỡ tận
tình, quý báu đó!
Xin trân trọng cảm ơn!
Sinh viên

Lê Phƣơng Thảo


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Ba – tỉnh Phú
Thọ ........................................................................................................... 31
Bảng 3.2: Diện tích các loại đất theo mục đích sử dụng năm 2014 .......................... 35
Bảng 3.3. Kết quả cấp GCN cho hộ, gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Thanh
Ba giai đoạn 2013-6/2015 ........................................................................ 40
Bảng 3.4: Kết quả cấp GCN đât sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2013-6/2015 ...... 44
Bảng 3.5: Kết quả cấp GCN đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-6/2015 ....................... 46
Bảng 3.6: Kết quả cấp GCN đất nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2013-6/2015 ......... 47
Bảng 3.7: Kết quả cấp GCN đất ở giai đoạn 2013-6/2015 ....................................... 48
Bảng 3.8: Kết quả cấp giấy chứng nhận cho trường hợp có nhà ở và tài sản gắn
liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Ba giai đoạn 2013-6/2015 ........... 50
Bảng 3.9: Tổng hợp phiếu điều tra sự hiểu biết của người dân về công tác cấp
GCNQSD đất trên địa bàn huyện Thanh Ba giai đoạn 2013 – 6/2015 .... 51


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Diễn giải

GCN

Giấy chứng nhận

UBND

Ủy ban nhân dân

TN&MT

Tài nguyên và môi trườngNghị định

CP

Chính phủQuyết định


iv

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................. i
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................... iii
MỤC LỤC .................................................................................................................. iv
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1
1. Đặt vấn đề ............................................................................................................... 1
2. Mục tiêu của đề tài .................................................................................................. 2
2.1. Mục tiêu tổng quát ............................................................................................... 2
2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................... 2
3.Yêu cầu của đề tài .................................................................................................... 2
4.Ý nghĩa của đề tài ..................................................................................................... 3
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ...................................... 4
1.1. Cơ sở khoa học và pháp lý của công tác cấp GCNQSDĐ ................................... 4
1.1.1. Cơ sở khoa học .................................................................................................. 4
1.1.2. Cơ sở pháp lý .................................................................................................... 5
1.2. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất trên cả nước và trên địa bàn tỉnh Phú Thọ .......... 16
1.2.1. Tình hình cấp GCN trên cả nước .................................................................... 16
1.2.2. Tình hình cấp GCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ............................................... 20
CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................. 24
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 24
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu...................................................................................... 24
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 24
2.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài ............................................ 24
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu ....................................................................................... 24
2.2.2. Thời gian nghiên cứu ...................................................................................... 24


v

2.3. Nội dung nghiên cứu .......................................................................................... 24
2.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Thanh Ba............................... 24
2.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai .............................................................. 24
2.4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 25
2.4.1.Phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu ................................................. 25
2.4.2. Phương pháp thống kê, tổng hợp và xử lý số liệu ........................................... 25
2.4.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn.................................................................... 25
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................................. 27
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội .................................................................... 27
3.1.1. Điều kiện tự nhiên ........................................................................................... 27
3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội .................................................................................. 31
3.2.Tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện Thanh Ba ...................................... 33
3.2.1.Hiện trạng sử dụng đất của huyện Thanh Ba năm 2014 .................................. 33
3.2.2. Tình hình quản lý đất đai ................................................................................ 36
3.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Ba giai
đoạn 2013 – 6/2015 .......................................................................................... 39
3.3.1. Đánh giá kết quả cấp GCN trên địa bàn huyện Thanh Ba theo đối tượng
sử dụng đất ........................................................................................................ 39
3.3.2. Đánh giá kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Ba theo
loại hình sử dụng đất ........................................................................................ 43
3.3.3. Đánh giá mức độ hiểu biết của người dân về công tác cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với
đất. .................................................................................................................... 51
3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp khắc phục để đẩy
mạnh công tác cấp GCN ................................................................................... 52
3.4.1. Thuận lợi ......................................................................................................... 52
3.4.2. Khó khăn ......................................................................................................... 52


vi

3.4.3. Đề xuất giải giáp khắc phục ............................................................................ 53
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................ 55
Kết luận ..................................................................................................................... 55
Kiến nghị ................................................................................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHÁO
PHỤ LỤC


1

MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, Xã hội ngày càng phát triển cùng với sự gia tăng
dân số, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế-xã hội đã làm cho nhu cầu sử dụng
đất ngày một tăng cao trong khi đó tài nguyên đất là có hạn.Vì vậy mà vấn đề đặt ra
với Đảng và Nhà nước ta là làm sao để sử dụng đất một cách tiết kiệm , hiệu quả và
bền vững. Vấn đề đất đai là một vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết.Trước tình hình đó
Nhà nước đã sớm đưa ra các văn bản pháp luật quy định về quản lý và sử dụng đất
đai để các cấp , các ngành cùng toàn thể nhân dân lấy đó làm cơ sở để quản lý và sử
dụng đất.
Điều 22 Luật đất đai năm 2013 đã quy định 15 nội dung quản lý Nhà nước về
đất đai trong đó có công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính. Đây
thực chất là một thủ tục hành chính nhằm thiết lập một hệ thống hồ sơ địa chính đầy
đủ, chặt chẽ giữa Nhà nước và đối tượng sử dụng đất, là cơ sở để Nhà nước quản lý,
nắm chặt toàn bộ diện tích đất đai và người sử dụng, quản lý đất theo pháp luật.
Thông qua việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử
dụng đất cũng là cơ sở đảm bảo chế độ quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo sử
dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và khoa học. Giấy chứng nhận là một trong
những cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết đúng, công minh, phù hợp với pháp
luật các vấn đề về đất đai.
Thanh Ba là huyện nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, trung tâm huyện
cách Hà Nội 90km; cách thành phố Việt Trì 40km. Trong những năm gần đây cùng
với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nền kinh tế - xã hội của huyện
đang từng ngày phát triển. Quá trình phát triển này đã làm thay đổi nhu cầu của con
người, trong đó có nhu cầu sử dụng đất đai. Người dân coi đất đai như là tài sản quý
giá để làm nơi cư trú và dùng đất đai để thực hiện các giao dịch như: chuyển đổi,


2

chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn. Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trở nên rất quan trọng,
là căn cứ pháp lý duy nhất để người dân sử dụng thửa đất của mình. Công tác cấp
GCN trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả nhất định song hiện nay công tác cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất trên địa bàn huyện còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ cấp
GCN, lập và quản lý hồ sơ địa chính.
Nhận thấy được tầm quan trọng và tính cần thiết của việc cấp GCN và để hiểu
rõ thêm về thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cũng như những tồn tại hạn chế trong
công tác này. Tôi xin lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực trạng công tác
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Ba-tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013- 6/2015”.
2.Mục tiêu của đề tài
2.1. Mục tiêu tổng quát
Tìm hiểu thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

,

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyê ̣n Thanh
Ba - tỉnh Phú Thọ.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Phân tích, đánh giá được kết quả, thuận lợi, khó khăn trong quá trình cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
và đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn để công tác cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đạt
hiệu quả cao.
3.Yêu cầu của đề tài
- Nắm vững những quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Thu thập số liệu đúng thực tế, chính xác, khách quan và đầy đủ, có độ tin cậy,
phản ánh đúng thực trạng quá trình thực hiện công tác cấp GCN trên địa bàn huyện
Thanh Ba.
- Đề xuất các giải pháp có tính khả thi, phù hợp với thực tế của địa phương.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×