Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

LÃ THỊ MẠ
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN YÊN,
TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Địa Chính Môi Trƣờng
Khoa

: Quản lý Tài nguyên


Lớp

: K44 – ĐCMT – N02

Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

LÃ THỊ MẠ
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN YÊN,
TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Địa Chính Môi Trƣờng
Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Lớp

: K44 – ĐCMT – N02

Khóa học


: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Vƣơng Vân Huyền

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Đƣợc sự đồng ý của Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, khoa Quản lý Tài nguyên và cô giáo hƣớng dẫn ThS. Vương Vân
Huyền em tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh,
giai đoạn 2013 - 2015’’.
Để hoàn thành đƣợc đề tài tốt nghiệp, em đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn
tận tình của cô giáo ThS. Vương Vân Huyền, sự giúp đỡ của lãnh đạo, các
cán bộ Địa chính xã huyện và toàn thể cán bộ phòng Tài nguyên & Môi
trƣờng huyện Tiên Yên.
Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô ThS. Vương
Vân Huyền cô giáo hƣớng dẫn khoa học cùng toàn thể các thầy cô, cán
bộ khoa Quản lý Tài Nguyên, trƣờng Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.
Em xin chân thành cảm ơn phòng Tài nguyên và Môi trƣờng huyện
TiênYên đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại phòng.
Những ngƣời thân trong gia đình đã động viên khuyến khích và giúp đỡ em
trong suốt quá trình học tập cũng nhƣ hoàn thành đề tài này.
Do trình độ và thời gian thực tập có hạn bƣớc đầu làm quen với công
việc thực tế. Vì vậy báo cáo của em còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận sự
đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn bè để luận văn tốt nghiệp
của em đƣợc hoàn chỉnh và sâu sắc hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2015
Sinh viên thực hiện
Lã Thị Mạ


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Bảng thống kê hiện trạng dân số theo điểm dân cƣ của huyện Tiên
Yên, tỉnh Quảng Ninh năm 2015 .................................................................... 24
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn Huyện Tiên Yên năm 2015 ... 30
Bảng 4.3: Tổng hợp kết quả cấp GCNQSD đất ở giai đoạn 2013 - 2015 ...... 37
Bảng 4.4: Tổng hợp kết quả cấp GCNQSD đất nông nghiệp giai đoạn 20132015 ................................................................................................................. 38
Bảng 4.5: Tổng hợp kết quả cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 2015 ................................................................................................................. 39
Bảng 4.6: Tổng hợp kết quả cấp GCNQSD đất Nuôi trồng thủy sản giai đoạn
2013 - 2015...................................................................................................... 40
Bảng 4.7: Tổng hợp kết quả cấp GCNQSD đất chuyên dùng giai đoạn 2013 2015 ................................................................................................................. 41
Bảng 4.8: Kết quả cấp GCNQSD đất của huyện Tiên Yên giai đoạn 2013 2015 theo đơn vị hành chính (ĐVHC) ............................................................ 42
Bảng 4.9: Kết quả cấp GCN cho các đối tƣợng giai đoạn 2013-2015 của
huyện Tiên Yên ............................................................................................... 43
Bảng 4.10: Kết quả cấp GCNQSD đất giai đoạn 2013-2015 theo năm ......... 44
Bảng 4.11: Kết điều tra sự hiểu biết của cán bộ quản lý đất đai của huyện ... 46
Bảng 4.12: Kết quả điều tra sự hiểu biết của ngƣời dân ................................. 47


iii

DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ
Hình 4.1: Sơ đồ vị trí các xã Huyện Tiên Yên ................................................ 20
Hình 4.2: Biểu đồ kết quả cấp GCNQSD đất của huyện Tiên Yên ................ 44


iv

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
Từ, cụm từ viết tắt

Chú giải

CT – TTg

Chỉ thị thủ tƣớng chính phủ

CT – TW

Chỉ thị Trung ƣơng

ĐK

Đăng ký

ĐVHC

Đơn vị hành chính

GPMB

Giải phóng mặt bằng

GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng

NĐ – CP

Nghị định Chính phủ

NQ – TW

Nghị quyết Chính trí

QĐ – BTNMT

Quyết định Bộ tài nguyên môi trƣờng

QĐ – BTP

Quyết định Bộ tƣ pháp

QĐ – ĐC

Quyết định Tổng cục địa chính

QĐ – TTg

Quyết định Thủ tƣớng chính phủ

TN&MT

Tài nguyên & Môi trƣờng

TT – BTNMT

Thông tƣ Bộ tài nguyên môi trƣờng

UBND

Ủy ban nhân dân


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ .................................................................. iii
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT................................................ iv
PHẦN 1: MỞ ĐẦU.......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 3
1.4.Ý nghĩa của đề tài ........................................................................................ 3
1.4.1. Đối với việc học tập: ............................................................................... 3
1.4.2. Với thực tiễn xã hội:................................................................................ 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở lý luận ........................................................................................... 4
2.1.2. Cơ sở pháp lý .......................................................................................... 8
2.2. Khái quát những vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.......... 10
2.2.1. Những điểm mới của luật đất đai 2013 so với luật đất đai 2003 có liên
quan đến công việc đăng ký cấp giấy ............................................................. 10
2.2.2. Mục đích, yêu cầu cấp GCNQSD đất ................................................... 11
2.2.3. Nguyên tắc cấp GCNQSD đất .............................................................. 11
2.2.4. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .......................... 13
2.2.5. Quy trình thực hiện cấp GCNQSD đất ................................................. 14
2.3. Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn cả nƣớc,
tỉnh Quảng Ninh và trên địa bàn huyện Tiên Yên .......................................... 16
2.3.1. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn cả nƣớc ... 16


vi

2.3.2. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh. .................................................................................................... 17
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 18
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 18
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu............................................................................ 18
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 18
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 18
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 18
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Tiên Yên ..................... 18
3.3.2. Tình hình quản lý đất đai và sử dụng đất của huyện Tiên Yên ............ 18
3.3.3. Đánh giá thực trạng công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Tiên
Yên giai đoạn 2013-2015 ................................................................................ 18
3.3.4. Những thuận lợi-khó khăn trong công tác cấp và quản lý giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.Đƣa ra các giải pháp khắc phục những tồn đọng .... 19
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 19
3.4.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp..................................................... 19
3.4.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp ................................................... 19
3.4.3. Phƣơng pháp xử lý thông tin ................................................................. 19
3.4.4. Phƣơng pháp kế thừa bổ sung ............................................................... 19
3.4.5. Phƣơng pháp biểu đạt thông tin thu thập đƣợc ..................................... 19
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 20
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.......................................................... 20
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 20
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 24
4.1.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng....................................................... 25
4.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế vã xã hội ...................... 27


vii

4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của huyện Tiên Yên giai đoạn 2013
- 2015............................................................................................................... 29
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện năm 2015 ........................................ 29
4.2.2. Tình hình quản lý đất đai của huyện Tiên Yên ..................................... 31
4.3. Đánh giá kết quả thực hiện công tác cấp GCNQSD đất tại huyện Tiên
Yên giai đoạn 2013 - 2015 .............................................................................. 36
4.3.1. Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất giai đoạn 2013 - 2015 theo loại đất 36
4.3.2 Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất của huyện Tiên Yên giai đoạn .. 42
2013 - 2015 theo đơn vị hành chính(ĐVHC) ................................................. 42
4.3.3 Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất của huyện Tiên Yên giai đoạn
2013 - 2015 theo đối tƣợng ............................................................................. 43
4.3.4 Đánh giá kết quả thực hiện công tác cấp GCNQSD đất giai đoạn 20132015 theo thời gian .......................................................................................... 44
4.3.5 Kết quả điều tra sự hiểu biết của cán bộ quản lý đất đai và ngƣời dân . 46
4.4. Một số thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt
công tác cấp GCNQSD đất giai đoạn 2013 - 2015 ......................................... 47
4.4.1. Thuận lợi ............................................................................................... 47
4.4.2. Khó khăn ............................................................................................... 48
4.4.3. Giải pháp khắc phục .............................................................................. 49
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 50
5.1. Kết luận .................................................................................................... 50
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 52


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
“Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tƣ liệu sản xuất đặc
biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng sống, là địa bàn phân
bổ các khu dân cƣ, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc
phòng”. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay nhiều nƣớc trên thế giới nói chung
và Việt Nam nói riêng đã đặt vấn đề đất đai vào hiến pháp của Nhà nƣớc
mình nhằm quản lý và sử dụng đất đai sao cho hiệu quả nhất. Đây cũng là mối
quan tâm bức thiết hàng đầu của nƣớc ta.
Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc đại diện quản
lý. Một trong những công cụ quản lý hết sức quan trọng của công tác quản lý
đất đai của nhà nƣớc là đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Những năm gần đây, Việt Nam đang trên đà đẩy mạnh công nghiệp hóa
- hiện đại hóa đất nƣớc, cùng với xu thế phát triển nền kinh tế thị trƣờng của
các khu vực và toàn cầu hiện nay, từ đó nhiều lĩnh vực đƣợc tiến hành xây
dựng, đổi mới nhƣ kinh tế, văn hóa, xã hội… Làm cho tình hình sử dụng đất
đai rất phức tạp, nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng, đất đai trở nên khan
hiếm và ngày càng có giá trị hơn.
Bên cạnh đó, văn hóa là một “nguồn lực mềm” làm động lực và đòn
bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển và làm “hài hòa hóa” các mối quan hệ xã hội
và “lành mạnh hóa” môi trƣờng xã hội.
Việc đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất của huyện Tiên Yên trong thời
gian qua đã có nhiều thành tựu đáng kể, nhƣng vẫn còn nhiều vấn đề khó
khăn, thách thức nảy sinh cần đƣợc giải quyết và quản lý sao cho đúng đắn,


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×