Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học xây dựng hồ sơ địa chính dạng số dạng số tại phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN
--------------------

LẠI THỊ THU HÀ
Tên đề tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC XÂY DỰNG HỒ SƠ
ĐỊA CHÍNH DẠNG SỐ TẠI PHƢỜNG QUANG VINH,
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Địa chính môi trƣờng
Khoa

: Quản lý tài nguyên


Khoá

: 2012 – 2016

THÁI NGUYÊN - 2016


TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN
--------------------

LẠI THỊ THU HÀ
Tên đề tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC XÂY DỰNG HỒ SƠ
ĐỊA CHÍNH DẠNG SỐ TẠI PHƢỜNG QUANG VINH,
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Địa chính môi trƣờng
Lớp

: K44 – ĐCMT

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khoá

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Lợi

THÁI NGUYÊN - 2016i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi: Lại Thị Thu Hà xin cam đoan:
- Đồ án tốt nghiệp là thành quả từ sự nghiên cứu hoàn toàn thực tế trên cơ sở
các số liệu thực tế và đƣợc thực hiện theo hƣớng dẫn của giáo viên hƣớng dẫn.
- Đồ án đƣợc thực hiện hoàn toàn mới, là thành quả của riêng tôi, không sao
chép theo bất cứ đồ án tƣơng tự nào.
- Mọi sự tham khảo sử dụng trong đồ án đều đƣợc trích dẫn các nguồn tài
liệu trong báo cáo và danh mục tài liệu tham khảo.
- Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế của nhà trƣờng, tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm
Thái Nguyên, ngày 05 tháng5 năm 2016
Sinh viên

Lại Thị Thu Hà


ii

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn hết sức quan trọng của mỗi sinh viên,
đó là thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế nhằm củng cố và vận dụng những
kiến thức đã đƣợc học trong trƣờng. Để hoàn thành đƣợc bản khóa luận này, em xin
chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban
chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, các thầy cô giáo trong trƣờng đã truyền đạt
cho em những kiến thức quý báu trong suốt khóa học.
Em xin chân thành cảm ơn cô TS. Nguyễn Thị Lợi đã giúp đỡ và dẫn dắt
em trong suốt thời gian thực tập và hƣớng dẫn em hoàn thành khóa luận này.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cán bộ phòng Tài
nguyên & Môi trƣờng Thành phố Thái Nguyên, Ủy Ban nhân dân Phƣờng Quang
Vinh đã tạo điều kiện tốt nhất giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại cơ quan.
Cảm ơn gia đình, bạn bè và những ngƣời thân đã giúp em trong suốt quá
trình học tập và trong thời gian thực tập.
Trong thời gian thực tập em đã cố gắng hết sức mình, nhƣng do kinh
nghiệm và kiến thức có hạn nên bản khóa luận của em không tránh khỏi những
thiếu sót và khiếm khuyết. Em rất mong đƣợc các thầy giáo, cô giáo và các bạn
sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung để khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Lại Thị Thu Hà


iii

MỤC LỤC
Trang

LỜI CAM ĐOAN ...........................................................................................................i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... ii
MỤC LỤC .................................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC BẢNG ...........................................................................................v
DANH MỤC CÁC HÌNH .......................................................................................... vi
DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT ...................................................... viii
Phần 1: MỞ ĐẦU.........................................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết ...........................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ..............................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ...................................................................................................2
1.4. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................................3
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................................4
2.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu ....................................................................................4
2.1.1. Khái niệm về CSDL đất đai .........................................................................................4
2.1.2. Các thành phần CSDL .................................................................................................4
2.1.3. Vai trò của CSDL đất đai trong công tác quản lý đất đai ............................................5
2.1.4. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc ..................................................................6

2.2. Tổng quan về hệ thống hồ sơ địa chính ................................................................7
2.2.1 Khái niệm hệ thống hồ sơ địa chính .............................................................................7
2.2.2. Vai trò của hệ thống hồ sơ địa chính đối với công tác quản lý đất đai ........................8
2.2.3. Nội dung hệ thống hồ sơ địa chính ở nƣớc ta hiện nay ...............................................9
2.2.4. Hồ sơ địa chính dạng số (cơ sở dữ liệu địa chính số) ................................................13

2.3. Cơ sở pháp lý........................................................................................................ 15
2.4. Một số phần mềm quản lý hồ sơ địa chính đang áp dụng ở Việt Nam .......... 16
2.4.1. Phần mềm Microtasion [4]. .......................................................................................16
2.4.2. Phần mềm FAMIS .....................................................................................................16
2.4.3. Phần mềm TMV.MAP ...............................................................................................17


iv

2.4.4. Phần mềm ViLIS2.0 .................................................................................................18

2.5. Thực trạng công tác quản lý hồ sơ địa chính tại tỉnh Thái Nguyên ................ 19
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................... 20
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành.......................................................................... 20
3.3. Nội dung nghiên cứu ........................................................................................... 20
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................... 21
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.................................... 23
4.1. Khái quát điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội ................................................... 23
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ......................................................................................................23
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội...........................................................................................24
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội .............................................26

4.2. Hiện trạng sử dụng đất và công tác quản lý đất đai .......................................... 27
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 ..............................................................................27
4.2.2. Thực trạng công tác quản lý đất đai trong những năm gần đây .................................28

4.3. Đánh giá thực trạng thông tin đất đai trên hệ thống hồ sơ địa chính dạng giấy
của phƣờng Quang Vinh ................................................................................... 31
4.4. Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, ứng dụng phần mềm Vilis lập
hồ sơ địa chính dạng số phƣờng Quang Vinh................................................. 33
4.4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian. ..........................................................................33
4.4.2 Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính ..............................................................................42
4.4.3 Khai thác cơ sở dữ liệu địa chính phục công tác quản lý đất đai ................................46
4.4.4. Ứng dụng hồ sơ địa chính dạng số phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai ...55
4.4.5. Nhận xét, đánh giá và đƣa ra giải pháp từ kết quả nghiên cứu. ................................62

PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................. 65
5.1 Kết luận .................................................................................................................. 65
5.2 Kiến nghị ............................................................................................................... 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


v

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1: Diện tích và cơ cấu các loại đất chính ở phƣờng Quang Vinh năm
2014 .......................................................................................................................27
Bảng 4.2: Biến động diện tích sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2015.....................................28
Bảng 4.3. So sánh tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phƣờng Quang Vinh
với các phƣờng, xã thuộc thành phố Thái Nguyên năm 2014 .........................30
Bảng 4.4: Hệ thống hồ sơ địa chính phƣờng Quang Vinh ..................................................32
Bảng 4.5: Kết quả thống kê các dạng biến động đất đai trên địa bàn phƣờng Quang Vinh
giai đoạn 2010 – 2015 ..........................................................................................32
Bảng 4.6: Một số lớp đối tƣợng chính trên bản đồ số..........................................................35
Bảng 4.7: Bảng tổng hợp sổ địa chính của phƣờng Quang Vinh. ......................................52
Bảng 4.8: Bảng tổng hợp sổ mục kê của phƣởng Quang Vinh. .........................................53
Bảng 4.9: Bảng kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu về tình trạng pháp lý của thửa đất trên địa
bàn phƣờng Quang Vinh......................................................................................54


vi

DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 2.1 Yêu cầu thông tin đất đai trong quản lý nhà nƣớc về đất đai ................................ 9
Hình 4.1: Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai .............................................................33
Hình 4.2: Khai báo thông số sửa lỗi trên công cụ MrfClean ..............................................36
Hình 4.3 hộp thoại MRF Flag Editor.....................................................................................36
Hình 4.4 Tạo vùng ...................................................................................................................37
Hình 4.5 Cửa sổ nhập thông tin cho từng thửa đất...............................................................37
Hình 4.6: Cửa sổ chuyển đổi dữ liệu FAMIS sang ViLIS ..................................................38
Hình 4.7: Cửa sổ làm việc của GIS2VILIS kết nối cơ sở dữ liệu ......................................38
Hình 4.8: Cửa sổ làm việc của GIS2VILIS ..........................................................................39
Hình 4.9: Khỏi tạo CSDL không gian ...................................................................................39
Hình 4.10: Cửa sổ chuyển đổi dữ liệu từ FAMIS sang ViLIS qua GIS2 ViLIS ..............40
Hình 4.11: Dữ liệu không gian đƣợc nhập trong ViLIS ......................................................40
Hình 4.12 Màn hình đăng nhập hệ thông ViLIS ..................................................................41
Hình 4.13 Cửa sổ thiết lập cấu hình hệ thông .......................................................................41
Hình 4.14 Menu khởi động đăng ký sử dụng đất .................................................................42
Hình 4.15 Cửa sổ kê khai đăng kí và cấp GCN ...................................................................43
Hình 4.16 Giao diện nhập thông tin chủ sử dụng/sở hữu ....................................................44
Hình 4.17 Giao diện nhập thông tin thửa đất ........................................................................45
Hình 4.18 Giao diện chọn nguồn gốc sử dụng đất ...............................................................45
Hình 4.19 Giao diện danh mục đƣờng ..................................................................................46
Hình 4.20 Giao diện Tìm kiếm giấy chứng nhận .................................................................47
Hình 4.21 Giao diện cấp giấy chứng nhận,Trang in 2 và 3 của GCNQSD đất ................48
Hình 4.22 Giao diện lập tờ trình cấp giấy chứng nhận ........................................................48
Hình 4.23 Giao diện lập phiếu chuyển ..................................................................................49
Hình 4.24 Giao diện lập phiếu chuyển thuế..........................................................................49
Hình 4.25 Giao diện in GCN..................................................................................................50
Hình 4.26: Menu quản lý các sổ hồ sơ địa chính .................................................................50


vii

Hình 4.27: Giao diện tạo sổ địa chính ...................................................................................51
Hình 4.28: Giao diện tạo sổ mục kê ......................................................................................52
Hình 4.29: Giao diện sổ mục kê.............................................................................................53
Hình 4.30: Giao diện tạo sổ cấp giấy chứng nhận................................................................54
Hình 4.31: Giao diện tạo sổ biến động ..................................................................................55
Hình 4.32: Giao diện chuyển quyền ......................................................................................56
Hình 4.33: Giao diện thế chấp................................................................................................56
Hình 4.34: Giao diện xóa thế chấp ........................................................................................57
Hình 4.35: Công cụ tra cứu thửa trên bản đồ của ViLIS 2.0...............................................58
Hình 4.36: Kết quả tìm kiếm thửa đất ...................................................................................58
Hình 4.37: Giao diện kết quả tách thửa .................................................................................59
Hình 4.38: Giao diện thực hiện biến động ............................................................................59
Hình 4.39: Giao diện thông báo lƣu biến động thành công ................................................60
Hình 4.40: Chức năng quản lý lịch sử biến động .................................................................60
Hình 4.41: Menu quản lý biến động ......................................................................................61
Hình 4.42: Giao diện cập nhập biến động.............................................................................61
Hình 4.43: Dữ liệu bản đồ trên phần mềm ViLIS 2.0 .........................................................62
Hình 4.44: Dữ liệu bản đồ trên phần mềm ViLIS 1.0 .........................................................62


viii

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
BTNMT
CMND
CNTT
CSDL
ĐVHC
FAMIS
GCN
GCNQSDĐ
GIS
HSĐC
HTX
MĐSD
NĐ – CP
PCBL

TCĐC
TT
TTg
UBND
ViLIS

: Bộ Tài Nguyên Môi trƣờng
: Chứng minh nhân dân
: Công nghệ thông tin
: Cơ sở dữ liệu
: Đơn vị hành chính
: Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Softwave
: Giấy chứng nhận
: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
: Geographic Information System
: Hồ sơ địa chính
: Hợp tác xã
: Mục đích sử dụng
: Nghị định chính phủ
: Phòng chống bão lũ
: Quyết định
: Tổng cục địa chính
: Thông tƣ
: Thủ tƣớng
: Ủy ban nhân dân
: Viet Nam Land Information System


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x