Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo vẽ thành lập tờ bản đồ địa chính số 11 tỷ lệ 1:2000 xã Huống Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

`ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG VĂN GIANG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ ĐO
VẼ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 11 TỶ LỆ 1:2000 XÃ
HUỐNG THƢỢNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính Môi trƣờng

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG VĂN GIANG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ ĐO
VẼ THÀNH LẬP TỜ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH SỐ 11 TỶ LỆ 1:2000 XÃ
HUỐNG THƢỢNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Địa chính Môi trƣờng
: K44 - ĐCMT - N01
: Quản lý Tài nguyên
: 2012 - 2016
: ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN


Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trường, bản thân
em đã được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản
lý Tài nguyên, cũng như các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường,
các Phòng ban và phòng Đào tạo của Trường Đại học Nông lâm.
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt
nghiệp của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy, cô trong khoa Quản
lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và
hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn
luyện tại trường, trong thời gian vừa qua các thầy, cô khoa Quản lý Tài
nguyên đã tạo điều kiện cho em được trải nghiệm thực tế về công việc và
ngành nghề mà mình đang học tại Công ty cổ phần trắc địa địa chính – xây
dựng Thăng Long.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo –Th.S Nguyễn Ngọc Anh đã
trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Nhân đây em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty cổ phần trắc
địa địa chính – xây dựng Thăng Long. các chú, các anh trong công ty đã tận
tình giúp đỡ, chỉ bảo cho em trong thời gian thực tập.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên,
khuyến khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 3 tháng 3 năm 2016
Sinh viên
Hoàng văn Giang


ii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ............................ 15
Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của xã năm 2014 .............................................. 31
Bảng 4.2: Số liệu điểm gốc ............................................................................. 34
Bảng 4.3. Bảng kết quả tọa độ phẳng và độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng
VN-2000 kinh tuyến trục : 106°30' ELLIPSOID : WGS-84 ......... 36


iii

DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Lưới chiếu gaus-kruger ..................................................................... 9
Hình 2.2: Lưới chiếu UTM ............................................................................... 9
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính......................... 14
Hình 2.4: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc ............................................................ 18
Hình 2.5: Trình tự đo...................................................................................... 19
Hình 2.6: Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis........... 22
Hình 4.1: Kết quả đo vẽ một số điểm chi tiết. ................................................ 37
Hình 4.2: Màn hình làm việc top2as ............................................................... 38
Hình 4.3: Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử ........................................... 39
Hình 4.4: File số liệu sau khi được sử lý ........................................................ 40
Hình 4.5: Triển điểm chi tiết lên bản vẽ ......................................................... 41
Hình 4.6: Một số điểm đo chi tiết. .................................................................. 42
Hình 4.7: Tự động tìm, sửa lỗi Clean.............................................................. 44
Hình 4.8: Màn hình hiển thị các lỗi của thửa đất ............................................ 45
Hình 4.9: Các thửa đất sau khi được sửa lỗi ................................................... 45
Hình 4.10: Bản đồ sau khi phân mảnh ............................................................ 46
Hình 4.11: Thửa đất sau khi được tạo tâm thửa .............................................. 47
Hình 4.12: Đánh số thửa tự động .................................................................... 47
Hình 4.13: Thửa đất sau khi được gán dữ liệu từ nhãn................................... 48
Hình 4.14: Vẽ nhãn thửa ................................................................................. 49
Hình 4.15: Sửa bảng nhãn thửa ....................................................................... 49
Hình 4.16: Tạo khung bản đồ địa chính .......................................................... 50


iv

DANH MỤC VIẾT TẮT
Chữ viết tắt
CSDL
BTNMT
TT

UTM
VN-2000
BĐĐC

Nguyên nghĩa
Cơ sở dữ liệu
Bộ Tài nguyên & Môi trường
Thông tư
Quyết định
Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc
Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000
Bản đồ địa chính


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ii
DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... iii
DANH MỤC VIẾT TẮT ................................................................................. iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................. 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu....................................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 4
2.1. Bản đồ địa chính......................................................................................... 4
2.1.1. Khái niệm ................................................................................................ 4
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và Nội dung bản đồ địa chính ................................... 5
2.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ...................................................... 8
2.1.4. Lưới chiếu Gauss – Kruger ..................................................................... 9
2.1.5. Phép chiếu UTM .................................................................................... 9
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính........................ 10
2.2. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay ........................... 13
2.2.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ................. 13
2.2.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc ............................ 13
2.3. Thành lập lưới khống chế trắc địa............................................................ 14
2.3.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính ........................................................ 14
2.3.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ ........... 15
2.3.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ .......................................................... 16


vi

2.4. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ ............................................................... 17
2.4.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu .................................................................... 17
2.4.2. Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ........ 18
2.5. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính ..... 20
2.5.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office ............................................ 20
2.5.2. Phần mềm famis .................................................................................... 21
2.6. Giới thiệu sơ lược về máy toàn đạc điện tử ............................................. 23
2.6.1. Đặc điểm và chức năng của máy toàn đạc điện tử ................................ 23
2.6.2. Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vĩ................................................ 23
2.6.3. Đo vẽ chi tiết bằng máy toàn đạc điện tử.............................................. 23
PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................... 24
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 24
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 24
3.3. Nội dung ................................................................................................... 24
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Huống Thượng .................. 24
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ ............................................................ 25
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính xã từ số liệu đo chi tiết ................... 25
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 25
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................... 27
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Huống Thượng ...................... 27
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 27
4.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội ....................................................................... 28
4.1.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã ........................................ 31
4.2. Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ xã Huống Thượng .................. 33
4.2.1. Công tác chuẩn bị .................................................................................. 33
4.2.2. Chọn điểm, chôn mốc thông hướng ...................................................... 35
4.2.3. Công tác ngoại nghiệp........................................................................... 35


vii

4.2.4. Công tác nội nghiệp .............................................................................. 35
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation và Famis .... 36
4.3.1. Đo vẽ chi tiết ......................................................................................... 36
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS,Emap và Microstation thành lập bản đồ
địa chính .......................................................................................................... 38
4.3.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu ...................................................... 51
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 52
5.1. Kết luận .................................................................................................... 52
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1

PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên; là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý
giá của mỗi quốc gia. Đất đai là cội nguồn của mọi hoạt động sống; đặc biệt là
hoạt động sống của con người; nếu không có đất sẽ không có sản xuất và
không có sự tồn tại của con người. Không những thế trong sự nghiệp của mỗi
quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đất luôn chiếm giữ
một vị trí quan trọng; đất là nguồn đầu vào của nhiều ngành kinh tế khác nhau; là
tư liệu sản xuất của ngành nông nghiệp. Song sự phân bố đất đai lại rất khác
nhau dẫn đến nảy sinh các mối quan hệ về đất đai cũng rất phức tạp, vấn đề đặt
ra ở đây là làm sao quản lý đất đai một cách có hiệu quả để góp phần giải quyết
tốt các quan hệ đất đai thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế đất nước.
Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng
ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những công việc chính của công
tác quản lý Nhà nước về đất đai, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.
Để quản lý đất đai một cách chặt chẽ theo một hệ thống tư liệu mang tính khoa
học và kỹ thuật cao, cần thiết phải có bộ bản đồ địa chính chính quy và hồ sơ địa
chính hoàn chỉnh theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Hiện nay dưới những hoạt động của con người và những thay đổi của
tự nhiên làm cho đất đai có những biến đổi không ngừng do đó. Để bảo vệ
quỹ đất đai cũng như để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai thì bản
đồ địa chính là một trong những tài liệu hết sức cần thiết, vì nó là nguồn tài
liệu cơ sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời là
tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính mang tính pháp lý cao. Với tính
chất hết sức quan trọng của hệ thống bản đồ địa chính.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x