Tải bản đầy đủ

Đánh giá kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã Thuần Hưng huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

a phƣơng.
* Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá kết quả chuyển QSDĐ từ năm 2013 đến hết năm 2015.
- Sự hiểu biết của ngƣời dân về chuyển QSDĐ.
- Tìm ra những thuận lợi và khó khăn của công tác quản lý nhà nƣớc về đất
đai nói chung và công tác chuyển QSDĐ nói riêng.
- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục nhữn g tồn
tại của công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai.
1.3 Ý nghĩa của đề tài
- Tổng hợp đƣợc kiến thức sinh viên đã đƣợc học trong trƣờng và kiến thức
thực tế để làm quen với nghiên cứu khoa học.
- Chuyển QSDĐ sẽ giúp sinh viên hiểu ra để công tác quản lý nhà nƣớc về
đất đai tại địa phƣơng. Từ đó có những giải pháp để giải quyết khó khăn và hoàn
thiện trong công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai thời gian tới.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×