Tải bản đầy đủ

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên năm 2014. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

HOÀNG THỊ HỒNG VÂN
Tên đề tài:

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2014

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

HOÀNG THỊ HỒNG VÂN
Tên đề tài:

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2014

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp

: K44 - ĐCMT

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016Giảng viên hƣớng dẫn

: TS. Vũ Thị Quý

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS Vũ Thị
Quý – giảng viên Khoa Quản Lý Tài Nguyên, trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, người đã định hướng nghiên cứu, hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt
quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn ban chủ nhiệm khoa, cùng các thầy cô giáo
khoa quản lý tài nguyên, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã truyền
đạt, trang bị cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cũng như tạo môi
trường học tập thuận lợi nhất trong suốt bốn năm học vừa qua.
Em xin gửi lời cảm ơn đến UBND và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi
trường Thành phố Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong việc thu
thập những số liệu, tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu để hoàn thành tốt
bản đề tài tốt nghiệp.
Cuối cùng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình và bạn bè đã
luôn động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần trong suốt quá trình học tập
để em có thể hoàn thành khóa luận này.
Do điều kiện thời gian và năng lực còn hạn chế nên khóa luận của em
không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng
góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để khóa luận tốt nghiệp của em được
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày

tháng

năm 2016

Sinh viên

Hoàng Thị Hồng Vân


ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
UBND

: Ủy ban nhân dân

HĐND

: Hội đồng nhân dân

KHSD

: Kế hoạch sử dụng

QH

: Quốc hội: Nghị định

CP

: Chính phủ

TT

: Thông tư

BTNMT

: Bộ Tài nguyên Moi trường: Quyết định

GDP

: Thu nhập bình quân đầu người

HĐBT

: Hội đồng bộ trưởng

TNHH

: Trách nhiệm hữu hạn

PAM

: Chương trình lương thực thế giới

TDTT

: Thể dục thể thao


iii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên năm 2014 ..... 31
Bảng 4.2. Kế hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên năm 2014 ............. 36
Bảng 4.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất của thành phố Thái
Nguyên năm 2014 ........................................................................... 39
Bảng 4.4. Kế hoạch thu hồi đất của thành phố Thái Nguyên năm 2014 ........ 40
Bảng 4.5: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng của thành phố Thái
Nguyên năm 2014 ........................................................................... 41
Bảng 4.6. Kết quả thu hồi đất năm 2014 của thành phố Thái Nguyên ........... 43
Bảng 4.7. Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích của thành phố Thái
Nguyên năm 2015 .............................................................................................................. 16
3.3.2 Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai của thành phố Thái
Nguyên năm 2014 .................................................................................... 16
3.3.3. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố
Thái Nguyên năm 2014 ............................................................................ 16
3.4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 16
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu: ....................................................... 16
3.4.2. Phương pháp phân tích, thống kê và tổng hợp số liệu ................... 17
3.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá, so sánh ..................... 17
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu .............................................................. 17
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 18
4.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Thái
Nguyên năm 2014 ........................................................................................ 18
4.1.1. Điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và cảnh quan môi trường....18
4.1.2. Điều kiện kinh tế - văn hóa -xã hội ................................................ 21
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố
Thái Nguyên ............................................................................................ 24
4.2. Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai của thành phố Thái
Nguyên năm 2014 ........................................................................................ 25
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai của thành phố Thái Nguyên năm 2014 . 25
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất ................................................................... 30
4.3. Đánh giá tình hình thực hiện kế sử dụng đất đai của thành phố Thái
Nguyên năm 2014 ........................................................................................ 35
4.3.1. Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên năm 2014 ...... 35
4.3.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố Thái
Nguyên năm 2014 ................................................................................... 42


vi

4.4. Đề xuất một số giải pháp giải pháp khắc phục những khó khăn trong công
tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên năm 2014 ... 55
4.4.1. Những tồn tại trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất...... 55
4.4.2. Những nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử
dụng đất .................................................................................................... 55
4.4.3. Một số giải pháp khắc phục những tồn tại trong thực hiện kế hoạch
sử dụng đất ............................................................................................... 56
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ........................................................... 58
5.1. Kết luận ................................................................................................. 58
5.2. Đề nghị .................................................................................................. 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 1
PHỤ LỤC


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và không thể thay thế, nó
được hình thành do quá trình lịch sử của tự nhiên và tồn tại ngoài ý muốn chủ
quan của con người.
Đất đai có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong tất cả các lĩnh vực
của đời sống xã hội, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng của
môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các công trình kinh tế,
văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng… nó không mất đi nhưng nó có giới hạn
đối với con người. Chúng ta không thể dùng khoa học kỹ thuật hiện đại để
làm tăng diện tích đất nhằm phục vụ cho quá trình phát triển của xã hội,
nhưng chúng ta có thể sử dụng đất một cách hợp lý và khoa học để đáp ứng
nhu cầu phát triển bền vững trong tương lai. Để đạt được mục tiêu sử dụng
đất cho sự phát triển bền vững trong tương lai thì nhất thiết chúng ta phải lập
quy hoạch sử dụng đất hợp lý và tiến hành thực hiện quy hoạch một cách
nghiêm túc.
Thành phố Thái Nguyên là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị quan
trọng của tỉnh Thái Nguyên. Cùng với sự phát triển của kinh tế- xã hội thì nhu
cầu sử dụng đất của thành phố cũng tăng lên. Do đó, thành phố đã xây dựng
phương án quy hoạch sử dụng đất phù hợp và lâu dài đáp ứng nhu cầu phát
triển của của các ngành, các lĩnh vực.
Quy hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp nhằm tổ chức, sử dụng
đất đai một cách đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả cao, góp phần bảo vệ tài nguyên
đất, phân bố hợp lý lao động trên lãnh thổ và tổ chức hợp lý các tư liệu sản
xuất khác có liên quan đến đất. Trong khi đó kế hoạch sử dụng đất là việc


2

phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian và được thực hiện trong kỳ
quy hoach. Về thực chất kế hoạch sử dụng đất đai là sự cụ thể hóa quy hoạch
sử dụng đất. Nhằm xác định giới hạn từng loại đất có chức năng khác nhau,
đồng thời sắp xếp lại việc sử dụng đất cũ, đưa đất mới vào sử dụng, nâng cao
hiệu quả sử dụng đất đi đôi với việc bảo vệ và bồi dưỡng quỹ đất. Nhưng thực
tế, việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai lại gặp rất nhiều những khó khăn,
trở ngại dẫn đến kế hoạch, quy hoạch không phát huy hết hiệu quả. Để việc
thực hiện kế hoạch sử dụng đất các giai đoạn sau tốt hơn thì việc đánh giá tình
hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn trước là hết sức cần thiết.
Xuất phát từ vấn đề đó, được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý
tài nguyên- Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn trực
tiếp của cô giáo TS. Vũ Thị Quý, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá
việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên năm 2014”.
1.2. Mục tiêu tổng quát
Đánh giá được việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố Thái
Nguyên năm 2014, nhằm xác định được những mặt tích cực và những mặt
còn hạn chế của kế hoạch sử dụng đất. Rút ra kinh nghiệm và đề xuất các giải
pháp có tính khả thi trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch các giai đoạn
tiếp theo.
1.3. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá được về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Thái
Nguyên năm 2014.
- Đánh giá được tình hình quản lý và sử dụng các đất đai.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2014 của thành
phố Thái Nguyên.
- Đề xuất một số giải pháp để khắc phục những khó khăn trong công tác
thực hiện kế hoạch sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên năm 2014.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×