Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo vẽ thành lập bản đồ địa chính mảnh bản đồ 50 xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HÀ TRUNG ĐỨC

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH MẢNH BẢN ĐỒ 50
XÃ TỬ DU HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính Môi trƣờng

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HÀ TRUNG ĐỨC
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH MẢNH BẢN ĐỒ 50
XÃ TỬ DU HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Địa chính Môi trƣờng
: K44 - ĐCMT - N01
: Quản lý Tài nguyên
: 2012 - 2016
: PGS.TS. Phan Đình Binh

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trường, bản thân em đã
được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản lý Tài


nguyên, cũng như các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các Phòng
ban và phòng Đào tạo của Trường Đại học Nông lâm.
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt nghiệp
của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa Quản lý
Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và hướng dẫn,
tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – PGS.TS. Phan Đình Binh
đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn Phòng đăng
ký đất đai – Sở Tài Nguyên Môi Trường Vĩnh Phúc đã tận tình giúp đỡ em trong
quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, khuyến
khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 5 năm 2015
Sinh viên

Hà Trung Đức


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ. ..........................................12
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ......................................19
Bảng 2.3: Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường chuyền địa chính ..........19
Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của xã năm 2014. .......................................................38
Bảng 4.2: Bản đồ hiện có của xã Tử Du. ..................................................................41
Bảng 4.4 Số liệu điểm gốc ........................................................................................44
Bảng 4.5: Bảng kết quả tạo độ và độ cao sau khi bình sai ........................................44
Bảng 4.6: Kết quả đo một số điểm chi tiết xã Tử Du ...............................................46


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1: Hệ tọa độ vuông góc Gauss-Kruger ...........................................................8
Hình2.2: Hệ tọa độ vuông góc UTM .........................................................................8
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ..................................14
Hình 2.4. Sơ đồ mô tả các phương pháp thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh hàng
không .......................................................................................................16
Hình 2.5. Sơ đồ thể hiện Phương pháp đo ảnh ........................................................17
Hình 2.6:Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử ..........................................................23
Hình 2.7:Trình tự đo .................................................................................................24
Hình 2.8: Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis .....................30
Hình 4.1: Sơ đồ vị trí địa lý xã Tử Du ......................................................................34
Hình 4.2: Màn hình làm việc top ..............................................................................47
Hình 4.3: Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử .....................................................48
Hình 4.4: Màn hình làm việc CVF.EXE ...................................................................48
Hình 4.5: Phần mềm sử lý số liệu .............................................................................49
Hình 4.6: File số liệu sau khi được sử lý ..................................................................49
Hình 4.7: Nhập số liệu bằng FAMIS ........................................................................50
Hình 4.8: Triển điểm chi tiết lên bản vẽ ...................................................................51
Hình 4.9: Tạo mô tả trị đo .........................................................................................51
Hình 4.10: Một số điểm đo chi tiết ...........................................................................52
Hình 4.11: Một góc tờ bản đồ trong quá trình nối thửa ............................................52
Hình 4.12: Các thửa đất sau khi được nối .................................................................53
Hình 4.13: Các lỗi thường gặp ..................................................................................54
Hình 4.14. Thửa đất khi chưa được sửa ....................................................................54
Hình 4.15: Các thửa đất sau khi được sửa lỗi ...........................................................55
Hình 4.16: Tạo bảng chắp phân mảnh bản đồ...........................................................55
Hình 4.17: Thửa đất sau khi được tạo tâm thửa. .......................................................56
Hình 4.18: Gán thông tin thửađất ..............................................................................57
Hình 4.19: Sửa bảng nhãn thửa .................................................................................58
Hình 4.20: Vẽ nhãn thửa trên famis ..........................................................................58
Hình 4.21: Tờ bản đồ sau khi được biên tập hoàn chỉnh ..........................................59


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt
CP

Nguyên nghĩa
Chính Phủ

CSDL

Cơ sở dữ liệu

VP

VĨNH PHÚCQuyết định

QL

Quốc lộ

TCĐC
TL
TN&MT
TT
UTM
VN-2000

Tổng cục Địa chính
Tỉnh lộ
Tài nguyên & Môi trường
Thông tư
Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc
Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000


v

MỤC LỤC

Trang
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .......................................................................2
1.3. Yêu cầu ............................................................................................................2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ............................................................................................2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .........................................................................3
2.1. Cơ sở khoa học của việc thành lập bản đồ địa chính .......................................3
2.1.1. Bản đồ địa chính .......................................................................................3
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và nội dung bản đồ địa chính ......................................4
2.1.3.Cơ sở toán học của bản đồ địa chính .........................................................7
2.1.4. Lưới chiếu Gauss – Kruger ......................................................................8
2.1.5. Phép chiếu UTM .......................................................................................8
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính ...........................9
2.2. Cơ sở pháp lý .................................................................................................12
2.3. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay .................................13
2.3.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính...................13
2.3.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc .............................13
2.3.3. Thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh hàng không .................................14
2.4. Thành lập lưới khống chế trắc địa .................................................................18
2.4.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính .........................................................18
2.4.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ .............18
2.4.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ ............................................................20
2.5. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ .....................................................................22
2.5.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu ......................................................................22
2.5.2 Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ...........22
2.6. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính ...........25


vi

2.6.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office ........................................25
2.6.2. Phần mềm famis .....................................................................................26
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....31
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................31
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .....................................................................31
3.3. Nội dung nghiên cứu......................................................................................31
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Tử Du .................................31
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ .............................................................31
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính xã từ số liệu đo chi tiết .....................32
3.3.4. Ứng dụng bộ phần mềm Mapping – Office và phần mềm Famis để biên
tập bản đồ..........................................................................................................32
3.4. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................32
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....................................34
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Tử Du ...........................................34
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................34
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội.........................................................................36
4.1.3. Tình hình quản lý sử dụng đất đai của xã Tử Du ...................................38
4.2. Thành lập lưới kinh vĩ....................................................................................41
4.2.1. Công tác ngoại nghiệp ............................................................................41
4.2.2. Công tác nội nghiệp ................................................................................42
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation, Famis ................45
4.3.1. Đo vẽ chi tiết ..........................................................................................45
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS và Microstation thành lập bản đồ địa chính ....46
4.3.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu ........................................................60
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................61
5.1. Kết luận ..........................................................................................................61
5.2. Kiến nghị ........................................................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá
của mỗi quốc gia. Đất đai là yếu tố duy nhất của sự sống, nếu không có đất sẽ
không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con người. Cho nên việc bảo vệ
nguồn tài nguyên đất đai là một vấn đề hết sức quan trọng.
Công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất là những công việc chính của công tác quản lý Nhà
nước về đất đai đã được quy định trong Luật Đất đai năm 2013. Đây là chủ trương
lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong các nhu cầu cấp bách của ngành Địa chính
trong cả nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Để quản lý đất đai một
cách chặt chẽ theo một hệ thống tư liệu mang tính khoa học và kỹ thuật cao, cần
thiết phải có bộ bản đồ địa chính chính quy và hồ sơ địa chính hoàn chỉnh theo quy
định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Để bảo vệ quỹ đất đai của địa phương cũng như để phục vụ tốt hơn cho công
tác quản lý đất đai thì bản đồ địa chính là một trong những tài liệu hết sức cần thiết,
vì nó là nguồn tài liệu cơ sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai,
đồng thời là tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính mang tính pháp lý cao. Với
tính chất hết sức quan trọng của hệ thống bản đồ địa chính.
Để phục vụ mục đích trên, được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh
Vĩnh Phúc đã tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo
đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Tử Du huyện Lập Thạch
tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho các địa phương
trên địa bàn tỉnh trong đó có xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc
Với tính cấp thiết của việc phải xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho toàn
khu vực xã Tử Du, với sự phân công, giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường , Ban


2

chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên , Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài Nguyên
Và Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc , với sự hướng dẫn của thầy giáo

PGS.TS. Phan

Đình Binh em tiến hành nghiên cứu đề tài “Ứng dụng công nghệ tin học và máy
toàn đạc điện tử đo vẽ thành lập bản đồ địa chính mảnh bản đồ 50 xã Tử Du
huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc”.

1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
- Giúp sinh viên hiểu biết thêm về máy toàn đạc điện tử TOPCON NS235.
- Nâng cao khả năng tiếp thu thực tế và sách vở. Áp dụng được những lý
thuyết đã học tại trường vào thực tế.
- Tạo môi trường mới cho sinh viên trải nghiệm thực tế trước khi ra trường để
có nhiều kinh nghiệm ứng dụng vào công việc.
1.3. Yêu cầu
- Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa
chính tại xã Tử Du – huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Bản đồ địa chính được thành lập phải tuân theo quy trình, quy phạm đo vẽ
bản đồ địa chính hiện hành.
- Đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng thiết kế.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
- Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để hệ thống và củng cố lại kiến thức đã được
học trong nhà trường và áp dụng thực tiễn trong công việc.
- Tìm hiểu và áp dụng máy toàn đạc điện tử trong công tác đo đạc thành lập
bản đồ địa chính giúp cho công tác quản lý nhà nước về đất đai được nhanh hơn đầy
đủ và chính xác hơn.
- Phục vụ tốt cho việc đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính theo công nghệ số,
hiện đại hóa hệ thống sơ đồ địa chính theo đúng quy định, quy phạm của Bộ TN & MT.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x