Tải bản đầy đủ

Một vài kinh nghiệm về việc vận dụng sáng tạo những giải pháp trong công tác thi đua – khen thưởng

Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐÊ
Đã 65 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc
(11/6/1948 – 11/6/2013), đến nay tư tưởng của Người vẫn là sợi chỉ đỏ, xuyên suốt
trong công tác Thi đua - Khen thưởng.
Người nói: “Thi đua - Khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp
quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành
thường xuyên, liên tục hàng ngày".
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với các điển hình
tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, "Trống Bắc Lý" đã
vang xa khắp mọi miền Tổ quốc. Các chủ trương trong giáo dục của Đảng được
vận dụng nhuần nhuyễn, sát với thực tế đã đem lại thành công to lớn cho Trường
cấp II Bắc Lý (nay là THCS Bắc Lý). Và Bắc Lý đã trở thành nơi khởi nguồn của
phong trào thi đua “ Hai tốt ”, cho đến hôm nay tiếng trống Bắc Lý vẫn còn vang
vọng.
Trong bức thư cuối cùng viết cho ngành giáo dục ngày 15/10/1968 Bác lại
tiếp tục căn dặn các thầy cô giáo: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi
đua dạy tốt, học tốt".

Công tác Thi đua - Khen thưởng của ngành giáo dục nhằm tạo động lực động
viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu
nước, hăng hái thi đua "Dạy tốt -Học tốt", năng động, lao động, sáng tạo, vươn lên
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát
triển đổi mới của ngành giáo dục.

Năm học : 2012 – 2013

Trang 1


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

Thi đua – Khen thưởng là một trong những động lực để làm nên “thương
hiệu” của nhà trường. Phong trào “Thi đua Hai Tốt” được ngành giáo dục triển
khai toàn diện, rộng khắp, có chiều sâu, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị
của nhà trường mà chủ yếu là nhiệm vụ chủ yếu là dạy tốt và học tốt.
Và mới đây, trong chương trình “ Dân hỏi Bộ trưởng trả lời ”, Bộ trưởng
Phạm Vũ Luận đã nhấn mạnh: “ Phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt thì chúng ta
mới có thể góp phần đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo của
Việt Nam, cũng như hạn chế được những mặt tiêu cực đang tồn tại trong nền giáo
dục hiện nay ”.
Tuy nhiên công tác Thi đua - Khen thưởng của một số trường học ở Bắc
Bình nói riêng, Bình Thuận nói chung, công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua
ở một số trường học chưa được quan tâm thỏa đáng, chưa bền vững, còn hình thức,
chưa sâu rộng, chưa chú trọng thành tích đột xuất, chưa chú trọng đến người lao
động trực tiếp, đó là giáo viên giảng dạy và công nhân viên, chưa gắn với nhiệm vụ
chính trị, chưa gắn các cuộc vận động với phong trào thi đua, chưa sáng tạo trong
việc vận dụng các giải pháp, còn nhiều phong trào thi đua chưa hiệu quả; kích cầu
trong thi đua kịp thời, công tác khen thưởng, bình xét và công nhận danh hiệu thi
đua chưa chặt chẽ, còn nể nang, công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các
điển hình tiên tiến còn hạn chế.
Trong vòng 12 năm (từ năm học 200-2001 đến năm học 2012-2013), thực
hiện vận dụng các giải pháp trong công tác Thi đua – Khen thưởng tại đơn vị
Năm học : 2012 – 2013

Trang 2Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

trường tiểu học Phan Rí Thành 2, tôi đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào
thi đua “ Hai tốt ”, vận dụng sáng tạo các giải pháp trong tổ chức thực hiện công tác
Thi đua – Khen thưởng, được các cấp và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu thi
đua cho tập thể và nhiều cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, khẳng
định thương hiệu nhà trường. Nay tôi xin được tổng kết đề tài: “ Một vài kinh
nghiệm về việc vận dụng sáng tạo những giải pháp trong công tác Thi đua – Khen
thưởng ở trường tiểu học ” giới thiệu đồng nghiệp tham khảo.

PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ
A. Thực trạng:
Trường Tiểu học Phan Rí Thành 2 được dự án cải tạo cơ sở vật chất giai
đoạn IV vốn ODA do Chính phủ và nhân dân Nhật Bản viện trợ không hoàn lại xây
dựng 19 phòng học, 03 phòng chức năng và 01 khu vệ sinh gồm 10 phòng với kinh
phí 8,4 tỉ đồng. Trường được bàn giao đưa vào sử dụng bắt đầu từ năm học 2000 –
2001.
Trong việc thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng trường tiểu học Phan
Rí Thành 2 gặp nhiều thuận lợi:
- Có Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản dưới Luật hướng dẫn cụ thể về
công tác Thi đua – Khen thưởng;

Năm học : 2012 – 2013

Trang 3


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

- Địa phương xã Phan Rí Thành có truyền thống hiếu học, cấp ủy Đảng, chính
quyền và Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm đến giáo dục.
- Năm học 2000 – 2001, Trường Tiểu học Phan Rí Thành 2 được chọn chỉ đạo điểm
về xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000;
- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm
Thực trạng về Thi đua – Khen thưởng của Trường Tiểu học Phan Rí Thành 2
cuối năm học 1999-2000:
- Danh hiệu trường: Trường tiên tiến cấp Huyện, nay giọi là “Tập thể lao động tiên
tiến”;
- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: ( Không);
- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: ( Không);
- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc: ( Không);
- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Huyện: 05
- Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh: ( Không);
- Tập thể tổ lao động tiên tiến: 03/5
- Tập thể tổ lao động Xuất sắc: ( Không );
- Học sinh giỏi cấp Tỉnh: 01
Nhìn chung công tác Thi đua – Khen thưởng từ năm học 1999-2000 trở về
trước đối với Trường Tiểu học Phan Rí Thành 2: thành tích cấp cao chưa có, thành
tích cấp Huyện, cấp Tỉnh năm có, năm không, chưa tổ chức phát động thi đua theo
từng đợt gắn với chủ đề, chủ điểm và chuyên đề, chưa xây dựng bảng điểm đánh
Năm học : 2012 – 2013

Trang 4


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

giá thi đua, chưa xây dựng riêng về kế hoạch, quy chế Thi đua – Khen thưởng nên
kết quả thi đua chưa cao, vì vậy thi đua chưa trở thành động lực thúc đẩy về chuyên
môn.
Nguyên nhân của những hạn chế trên là:
- Nhận thức của một số ít giáo viên về Thi đua – Khen thưởng chưa cao, còn trung
bình chủ nghĩa.
- Cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho công tác Thi đua – Khen thưởng còn
nghèo nàn.
- Ban giám hiệu nhà trường, đứng đầu là Hiệu trưởng chưa quyết tâm cao trong
việc củng cố, đổi mới tổ chức thi đua.
- Kinh phí để phục vụ cho các phong trào thi đua trong nhà trường còn hạn chế,
chủ yếu là Ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ trợ và vận động mạnh thường quân.
B. Cơ sở lý luận:
- Thi đua là là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể
nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ,
cùng đem hết tài năng, sức lực ra làm nhằm thúc đẩy lẫn nhau đạt thành tích tốt
nhất trong chiến đấu, sản xuất, công tác hoặc học tập.
- Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích
bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.

Năm học : 2012 – 2013

Trang 5


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

- Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có
thành tích trong phong trào thi đua.
- Bác Hồ nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi
đua là những người yêu nước nhất”, “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt
hái”.
- Lịch sử cách mạng Việt Nam đã sản sinh ra các phong trào thi đua yêu nước và
cũng chính lịch sử đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng và tác dụng to lớn của
phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và
của dân tộc ta.
- Công tác thi đua và khen thưởng luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau đem đến
hiệu quả chung là nâng cao năng suất lao động, công tác và học tập. Nếu khen
thưởng không chính xác, công bằng và công khai, người có thành tích mà không
được khen thưởng xứng đáng, thì không chỉ làm mất tác dụng và ý nghĩa của công
tác này mà còn làm cho phong trào thi đua không đạt được mục tiêu đề ra và mất
niềm tin trong quần chúng
C. Các giải pháp:
Xác định Thi đua – Khen thưởng luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác
động biện chứng lẫn nhau, là hai thành tố hữu cơ của một quá trình dẫn đến hiệu
quả chung.
Thi đua là động lực thúc đẩy cá nhân, tập thể hoàn thành nhiệm vụ năm học.
Khen thưởng vừa là kết quả, vừa là yếu tố thúc đẩy phong trào thi đua phát
triển.

Năm học : 2012 – 2013

Trang 6


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

Bác Hồ coi “Thi đua là đoàn kết, là cải tạo con người”. Theo Bác Thi đua
phải toàn diện, thường xuyên. Đặc biệt Bác nhấn mạnh: Thi đua phải gắn với Khen
thưởng một cánh chính đáng, Khen thưởng phải có tác dụng động viên, nêu gương.
Vì vậy, là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Rí Thành 2, trong quá trình
triển khai thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng tại đơn vị tôi đã vận dụng sáng
tạo các giải pháp sau:
I. Nâng cao nhận thức, xác định tốt vai trò quản lý trong công tác Thi Đua –
Khen thưởng.
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh
và các ban ngành đoàn thể về mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò và tác dụng của công
tác Thi đua – Khen thưởng.
- Xác định vai trò quản lý trong công tác Thi đua – Khen thưởng, nhất là vai trò
trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng.
- Rút ra một số cách làm hay có hiệu quả bổ trợ cho giải pháp.
2. Các bước tiến hành:
2.1. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.
Nhận thức của chi ủy chi bộ nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường, giáo
viên và nhân viên về vai trò, vị trí công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình
mới hiện nay là rất quan trọng. Bởi vậy tôi coi trọng công tác tuyên truyền là hàng
đầu để nâng cao nhận thức về thi đua – khen thưởng, đã có ý kiến cho rằng: trong
cơ chế hiện nay không cần thi đua mà chỉ cần thưởng, như vậy đã bỏ đi vế thi đua
mà “Thi đua là gieo trồng”, không giao trồng thì làm sao có “gặt hái”. Nhưng cũng
Năm học : 2012 – 2013

Trang 7


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

không ít đơn vị phát động thi đua thì mạnh, nhưng khen thưởng thì “làm ngơ”, than
rằng không có kinh phí, như vậy chưa coi khen thưởng là công cụ, là đòn bẩy thúc
đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và góp phần hướng con người tới các
giá trị chân, thiện, mỹ. Chưa coi trọng công tác tuyên truyền, sức mạnh của các tổ
chức đoàn thể trong thi đua, khen thưởng.
Để nâng cao nhận thức về mục đích ý nghĩa, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của thi
đua, khen thưởng, tôi dùng nhiều kênh thông tin để truyền đạt, quán triệt đến cán
bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường như: Sinh hoạt trong Hội đồng giáo viên,
mở hội thảo chuyên đề về công tác thi đua - khen thưởng, sinh hoạt tổ chuyên môn,
tổ công đoàn đưa ra cùng thảo luận bàn bạc, mở chuyên mục Thi đua – Khen
thưởng trên Website của trường, tải lên hộp thư hỗ trợ giáo viên trong nhà trường,
niêm yết bảng thông báo của nhà trường, thành lập tủ sách Thi đua – Khen thưởng
của nhà trường. Riêng học sinh thông qua giờ chào cờ tôi phổ biến các danh hiệu
thi đua của học sinh, các phong trào thi đua chuyên đề dành cho học sinh do nhà
trường phát động và chế độ khen thưởng.
Nhờ nhận thức sâu sắc được ý nghĩa của công tác thi đua – khen thưởng các
tập thể và cá nhân trong nhà trường mới hưởng ứng tốt phong trào thi đua, mới
phấn đấu đạt chỉ tiêu, danh hiệu thi đua với mục đích vô tư, trong sáng, nếu đạt
danh hiệu thi đua, được khen thưởng họ sẽ vui mừng, nếu chưa được thì họ rút kinh
nghiệm tiếp tục thi đua, phấn đấu nhiều hơn, tích cực hơn nữa, chứ không vì thế mà
biểu hiện tư tưởng dừng lại, chán nản, tiêu cực …vv.
Năm học : 2012 – 2013

Trang 8


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

b2. Chú trọng công tác quán triệt học tập Luật Thi Đua – Khen Thưởng và các văn
bản dưới Luật.
Là Hiệu trưởng kiêm chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của trường,
tôi đã quán triệt đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên về Luật Thi đua – Khen
thưởng, các văn bản dưới Luật của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ, các quy chế Thi đuaKhen thưởng của Tỉnh, Huyện và các văn bản hướng dẫn về thi đua – khen thưởng
của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Bởi nắm chắc danh hiệu thi đua, điều kiện cần
và đủ để xét công nhận thi đua thì cán bộ, giáo viên, nhân viên mới lượng được sức
mình để đăng ký danh hiệu thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu thi đua đã đăng ký.
Thực tế nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viện chỉ biết đăng ký danh hiệu lao động tiến,
không biết danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp như thế nào cả, họ không dám đăng
ký, có khi cho rằng danh hiệu chiến sĩ thi đua là dành cho cán bộ quản lý, trong khi
đua đó xét khen thưởng phải ưu tiên cho người trực tiếp lao động để thi đua sáng
tạo, nâng cao năng suất lao động.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên có nắm chắc được Luật Thi đua – Khen thưởng
và các quy định về Thi đua – Khen thưởng thì họ mới biết được đăng ký danh hiệu,
phấn đấu đạt danh hiệu, biết đánh giá được Thi đua – Khen thưởng, biết được nghĩa
vụ và quyền lợi của thi đua, khen thưởng, biết được tiêu chuẩn để phấn đấu đạt
danh hiệu thi đua cấp cao.
2.2. Nêu cao trách nhiệm của người làm công tác Thi đua – Khen thưởng và
người đứng đầu.
Để thi đua, khen thưởng thực sự đổi mới và trở thành động lực thúc đẩy sức
lao động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần
mới cho xã hội một cách tốt nhất, động viên các nguồn lực của xã hội tham gia một
cách tự nguyện và tích cực vào xây dựng nhà trường phát triển bền vững, thì yếu tố
con người làm công tác thi đua - khen thưởng phải được đặt lên hàng đầu, là khâu
then chốt để đạt được mục tiêu đề ra trong phong trào thi đua yêu nước.
Năm học : 2012 – 2013

Trang 9


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

Ở những Sở, Phòng, cơ quan, đơn vị lớn thì có cán bộ làm chuyên trách làm
công tác thi đua - khen thưởng, nhưng ở trường học thì Hiệu trưởng chịu trách
nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng. Bởi vậy, Hiệu trưởng là người đứng đầu,
là Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng phải nêu cao vai trò trách nhiệm trong
công tác thi đua - khen thưởng. Hiệu trưởng phải là nhạc trưởng của dàn đồng ca
thi đua – khen thưởng, vì khi nói đến thi đua là nói đến phong trào; chúng ta
thường vẫn có câu “ cán bộ nào phong trào đó ”, hàm ý đề cao người lãnh đạo,
người cán bộ trực tiếp làm phong trào. Vì vậy, người cán bộ thi đua khen thưởng
phải không chỉ có cái “tâm”, trách nhiệm, mà còn phải không ngừng trau dồi, nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để đủ “tầm” làm người khởi xướng các phong
trào thi đua, đồng thời là người “trọng tài” công minh trong đề xuất khen thưởng,
để sau khi được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân được khen thấy được
giá trị của sự tôn vinh, tiếp tục phát huy tính tích cực trong công việc được giao,
đồng thời, người chưa được khen cũng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của
mình cần phải phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới để đạt được mục tiêu,
nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đề ra.
Là Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp lãnh đạo và trực tiếp làm công tác thi
đua – khen thưởng của đơn vị trường học, tôi đã tìm hiểu nắm chắc các chủ trương
đường lối của Đảng, Nhà nước về Thi đua – Khen thưởng. Ngoài kiến thức chuyên
môn nghiệp vụ về thi đua - khen thưởng, tôi đã tận tâm, nhiệt tình, bền bỉ với công
tác thi đua, khen thưởng, tìm nhiều giải pháp sáng tạo trong tổ chức các phong trào
thi đua, gần gũi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến góp ý của đồng nghiệp, của học sinh
trong nhà trường, cụ thể tỉ mỉ trong từng công việc như tư vấn đăng ký danh hiệu
thi đua, tư vấn đăng ký đề tài viết sáng kiến kinh nghiệm, rà soát các chỉ tiêu thi

Năm học : 2012 – 2013

Trang 10


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

đua để tư vấn đăng ký chỉ tiêu phấn đấu, từ đó tôi đã định hướng cho mọi người
trong tập thể thi đua phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.
Như vậy, nâng cao được nhận thức của đội ngũ, thực hiện tốt nhiệm vụ quản
lý của Hiệu trưởng là góp phần xây dựng tốt đội ngũ cho công tác Thi đua – Khen
thưởng.
II. Chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác Thi đua
– Khen thưởng.
1. Mục đích:
- Cơ sở vật chất và các điều kiện tối thiểu cần có trong nhà trường là “vật lực” để
thúc đẩy thi đua.
- Thi đua xây dựng cơ sở vật chất và thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học
là điều kiện cần và đủ trong Thi đua – Khen thưởng.
2. Các bước tiến hành:
2.1. Cơ sở vật chất là động lực thúc đẩy thi đua.
Việc xây dựng cơ sở vật chất cũng là mục tiêu, kế hoạch đặt ra để tổ chức thi
đua và ngược lại, người ta thường nói “ có bột mới gột nên hồ ” bởi cơ sở vật chất
là điều kiện tốt để phục vụ phong trào thi đua, thúc đẩy thi đua. Trong nhà trường,
có đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy thì cán bộ, giáo
viên, nhân viên mới làm việc tốt được, chất lượng dạy và học mới được cải thiện,
nâng cao.

Năm học : 2012 – 2013

Trang 11


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

Nhận thức cơ sở vật chất chính là “vật lực” của phong trào thi đua, tôi đã
phối hợp với chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh thi đua xây dựng cơ sở
vật theo tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, xây dựng sân chơi bãi
tập, mua sắm trang thiết bị của phòng chức năng để đủ điều kiện đề nghị các cấp về
kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ( giai đoạn 1996 – 2000 )
trong năm học 2000 – 2001. Đây là trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của
huyện Bắc Bình và là một trong hai trường chuẩn quốc gia đầu tiên của Tỉnh Bình
Thuận.
2.2. Thực hiện xã hội hóa trong công tác xây dựng cơ sở vật chất.
Tiếp theo, tôi đã tham mưu phát động thi đua xã hội hóa giáo dục huy động
nhiều nguồn lực để xây dựng nhà bếp nhà ăn bán trú để tổ chức học 2 buổi/ ngày và
bán trú tiểu học và xây dựng nhà vệ sinh giáo viên, sân vườn trường, vườn sinh
thái, trang trí trường lớp “ Xanh – Sạch – Đẹp ” để phục vụ tốt cho phong trào thi
đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”, tham mưu UBND huyện
đầu tư xây dựng phòng thường trực, đường nội bộ, tường rào vv…
Đặc biệt, để phục vụ tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng
dạy, tôi cũng đã sáng tạo huy động nguồn lực thành lập phòng Tin học với 20 máy
vi tính phục vụ cho giảng dạy môn Tin học từ năm học 2003-2004, mua sắm máy
ảnh kỹ thuật số, máy scan, máy photocopy, máy chiếu, lap top…vv phục vụ cho
soạn và giảng dạy giáo án trình chiếu.
III. Củng cố, đổi mới trong xây dựng, tổ chức thi đua.
Năm học : 2012 – 2013

Trang 12


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

1. Mục đích:
- Củng cố ban chỉ đạo, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng hàng năm do có sự thay
đổi về nhân sự.
- Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của Thi đua – Khen thưởng.
- Đổi mới nội dung xây dựng chương trình, kế hoạch, bảng chấm điểm Thi đua –
Khen thưởng.
2. Các bước thực hiện:
2.1. Thành lập ban chỉ đạo Thi đua – Khen thưởng.
Để tổ chức tốt các phong trào thi đua, đưa phong trào thi đua đi vào cuộc
sống thì thành lập Ban chỉ đạo nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, hào hứng góp
phần xây dựng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, cùng tập thể phấn đấu
hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.
Tôi thành lập Ban chỉ đạo Thi đua – Khen thưởng của nhà trường do Hiệu
trưởng làm Trưởng ban, Chủ tịch công đoàn Phó ban trực, Phó Hiệu trưởng là Phó
ban, thành viên là các tổ trưởng, đại diện đoàn, đội và mời Trưởng ban đại diện cha
mẹ học sinh cùng tham gia.
Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực
tốt kế hoạch Thi đua – Khen thưởng.
Qua năm học mới khi có thay đổi về nhân sự do phân công chuyên môn,
hoặc thuyên chuyển, luân chuyển thì phải củng cố lại Ban chỉ đạo, phân công lại
nhiệm vụ cụ thể từng thành viên và xây dựng kế hoạch Thi đua – Khen thưởng sát
với chủ đề, nhiệm vụ năm học mới, phải cập nhật những sửa đổi, thay đổi của Luật
và văn bản hướng dẫn Thi đua – Khen thưởng cũng như các phong trào thi đua
mới.

Năm học : 2012 – 2013

Trang 13


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ , phát động, kí cam kết, giao ước thi đua, theo dõi,
kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và tiến hành khen thưởng, tạo cho đối tượng thi
đua nắm được mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của phong trào thi đua để từ đó ra sức thi
đua hoàn thành cam kết thi đua.
2.2. Chương trình - Kế hoạch và nội dung thi đua.
a. Kế hoạch dài hạn:
Kế hoạch dài hạn về công tác Thi đua – Khen thưởng chính là xác định tầm
nhìn, sứ mạng, mục tiêu phấn đấu định hướng lâu dài về chiến lược.
Tầm nhìn đến năm 2020: Trường tiểu học Phan Rí Thành 2 trở thành đơn vị
dẫn đầu trong phong trào thi đua “ Hai tốt” của Huyện Bắc Bình và nằm trong tốp
đầu của Tỉnh Bình Thuận, đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Sứ mệnh đến năm 2015: Trường tiểu học Phan Rí Thành 2 trở thành trường
chất lượng cao có phong trào thi đua ổn định, phát triển bền vững.
Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích
mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cho nên tôi cùng với Ban chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch dài hạn
của nhà trường với mục tiêu là phấn đấu trở thành trường tiểu học đạt chuẩn quốc
gia, tổ chức học 2 buổi/ ngày và bán trú theo nhu cầu của cha mẹ học sinh, nâng
cao chất lượng dạy và học và được công nhận danh hiệu “ Trường học thân thiện,
học sinh tích cực” và Khen thưởng cấp cao là Bằng Khen của Thủ tướng Chính
phủ, Huân chương Lao động các hạng.

Năm học : 2012 – 2013

Trang 14


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

b. Kế hoạch ngắn hạn:
Mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc, Bằng khen của
Chủ tịch UBND Tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và cờ thi đua Xuất
sắc đơn vị dẫn đầu.
Ví dụ: Xây dựng kế hoạch thi đua từng năm học:
b1. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:
Tôi căn cứ các văn bản hướng dẫn về thi đua - khen thưởng của các cấp, chỉ
thị về nhiệm vụ nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm
học của nhà trường.
b2. Mục đích yêu cầu:
- Phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, nhân viên
và học sinh trong nhà trường, hăng hái thi đua “ Dạy tốt, học tốt ”, khắc phục mọi khó
khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
- Tạo khí thế sôi nổi trong nhà trường, gắn phong trào thi đua “ Hai tốt” với đẩy mạnh
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “ Hai không”, “
Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua
“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”, làm cho phong trào thi đua trở
nên sâu rộng, đều khắp, hoàn thành xuất nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

- Kịp thời phát hiện những tập thể điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu để phổ biến,
nhân rộng trong toàn trường.
b3. Nguyên tắc thi đua:
- Công tác thi đua, khen thưởng phải tự nguyện, tự giác, thiết thực, công khai, dân
chủ, tiết kiệm, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong
trường học.
Năm học : 2012 – 2013

Trang 15


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

- Đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.
- Các cá nhân, tập thể phải có đăng ký thi đua, trường hợp không đăng ký thi đua sẽ
không được xem xét, công nhận các danh hiệu trong các phong trào thi đua thường
xuyên.
- Việc khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công
khai, công bằng, khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn;
thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó.
b4. Nội dung thi đua
- Phát động trào thi đua “Hai tốt” thường xuyên, xuyên suốt năm học.
- Phát động phong trào thi đua chuyên đề về thực hiện các cuộc vận động, phong
trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
- Phát động phong trào thi đua chuyên đề chào mừng các ngày lễ lớn gắn với
phong trào thi đua yêu nước do ngành và địa phương phát động.
- Phát động phong trào thi đua chuyên đề về giải Toán, Tiếng Anh Qua mạng, “ Giữ
vở sạch, viết chữ đẹp ”.
- Phát động phong trào thi đua chuyên đề về văn nghệ, thể dục, thể thao.
- Phát động phong trào thi đua hàng tuần về lớp xuất sắc, bông hoa chăm ngoan
- Phát động phong trào thi đua “ người tốt, việc tốt”, phong trào kế hoạch nhỏ.
b5. Tổ chức thực hiện
- Kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng để giúp Hiệu trưởng tổ chức phong
trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh nhà trường.
- Xây dựng chương trình hành động liên tịch với công đoàn về công tác thi đua
khen thưởng.
- Bổ sung hoàn chỉnh Quy chế thi đua khen thưởng cho phù hợp từng đối tượng và
nhiệm vụ năm học;

Năm học : 2012 – 2013

Trang 16


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

- Xây dựng lại bảng điểm đánh giá xếp loại thi đua A, B, C theo đợt cho phù hợp
với đối tượng và thực tế của trường;
- Quy định về biểu mẫu hồ sơ đăng ký, xét thi đua, thời gian xét duyệt.
- Xác định chủ đề và nội dung của các đợt thi đua.
- Chú trọng công tác đánh giá, kiểm tra thi đua – Khen thưởng.
IV. Tổ chức thực hiện kế hoạch ngắn hạn, dài hạn:
1. Ngắn hạn:
- Phát động phong trào thi đua theo chủ đề, chủ điểm;
- Tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua với Ban giám hiệu – Giáo viên – Công
nhân viên - Học sinh.
- Sơ kết thi đua theo chủ đề chủ điểm, sơ kết thi đua học kỳ, nhân điển hình trong
tổ, trong trường.
- Tổng kết phong trào thi đua, gắn với tổng kết năm học, báo cáo nhân điển hình
tiên tiến trong và ngoài nhà trường.
- Xét chọn cá nhân có nhiều thành tích, đạt danh hiệu thi đua liên tục, có nhiều tâm
huyết trong phong trào thi đua để quy hoạch, đề bạt cán bộ.
2. Dài hạn:
- Bám sát tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu đã đặt ra để cụ thể hóa thực hiện.
a. Tầm nhìn: Để trở thành đơn vị dẫn đầu, đủ tiêu chuẩn đề nghị Nhà nước tặng
thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, thì từng năm học phải đạt danh hiệu
Tập thể lao động Xuất sắc, được tặng Cờ thi đua Xuất sắc của UBND Tỉnh và cao
hơn là Cờ thi đua của Chính phủ.
b. Sứ mệnh: Phải duy trì ổn định và phát triển bền vững phong trào thi đua với
thành tích năm sau cao hơn năm trước, xây dựng được môi trường học tập về nề
nếp, kỷ cương, thân thiện có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ
hội phát triển tài năng , tư duy sáng tạo và tiềm lực của mình, nơi giáo viên và học
sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc.

Năm học : 2012 – 2013

Trang 17


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

c. Mục tiêu: Xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia, có uy tín về chất lượng giáo
dục, phát huy tốt hiệu quả của trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, Mức độ 2.
c. Các giải pháp cơ bản: Gắn phong trào thi đua với:
+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh;
+ Xây dựng và phát triển đội ngũ;
+ Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục;
+ Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;
+ Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục;
+ Xây dựng thương hiệu nhà trường.
- “ Lũy kế ”, đúc kết kinh nghiệm, nhân điển hình thường xuyên.
+ Xác định thi đua mang tính kế thừa, tích lũy kinh nghiệm từng năm để phấn đấu
đạt thành tích năm sau cao hơn năm trước.
+ Thực hiện tốt phong cách nêu gương theo phong cách Hồ Chí Minh để nêu
gương, nhân điển hình tiên tiến qua sơ, tổng kết thi đua.
V. Các giải pháp bổ trợ:
1. Gây quỹ khen thưởng và tổ chức khen thưởng.
a. Mục đích:
- Có nguồn quỹ quỹ ổn định để khen thưởng các phong trào thi đua do nhà trường
phát động qua sơ kết, tổng kết và khen thưởng đột xuất.
- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, để chủ trương xã hội hóa giáo dục đi
vào cuộc sống.
- Động viên khen thưởng kịp thời, khen thưởng, công bằng, khách quan.
b. Các bước thực hiện:
b1. Xã hội hóa việc huy động nguồn quỹ khen thưởng.
- Tuyên truyền cho CMHS và các mạnh thường quân biết được, theo Luật Thi đua –
Khen thưởng thì cấp nào ký quyết định khen thì đó chi trả tiền thưởng. Như vậy các
phong trào thi đua trong nhà trường do Hiệu trưởng ký quyết định khen thì nhà
trường phải chi trả tiền khen thưởng. Trong điều kiện ngân sách nhà trường chỉ đủ
Năm học : 2012 – 2013

Trang 18


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

chi lương và một số hoạt động thì vận động CMHS và mạnh thường quân ủng hộ tự
nguyện quỹ khen thưởng là cần thiết. Bởi đối tượng khen thưởng là con của CMHS
và việc khen thưởng không nhất thiết phải đến kỳ sơ kết, tổng kết phong trào mới
đưa bình xét mà cần phải tiến hành hàng ngày; thực chất của việc khen thưởng
nặng về yếu tố tinh thần như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "Thi đua yên
nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày". Vì vậy tôi đã tham
mưu với ban đại diện cha mẹ học sinh gây quỹ khen thưởng cấp trường hàng năm
trên 15.000.000 đ, ngoài ra còn xã hội hóa vận động các doanh nghiệp, mạnh
thường quân và ủng hộ bổ sung quỹ thường xuyên bằng tiền, hiện vật như vở,
viết…vv để khen thưởng các phong trào thi đua chuyên đề, khen thưởng thành tích
đột xuất. Quỹ thi đua – khen thưởng như “ giếng cạn lại đầy”, nên phải xã hội hóa
huy động nhiều nguồn lực để động viên khen thưởng kịp thời, nhất là khen thưởng
các phong trào, hội thi, vấn đề quan trọng là phải làm tốt công tác tham mưu và
phối hợp trong huy động nguồn lực.
b2. Khen thưởng kịp thời, dân chủ, công bằng, khách quan.
Như chúng ta đã biết tâm lý chung của mỗi người đều mong muốn được lãnh
đạo đánh giá đúng sự cố gắng, tích cực của bản thân mình. Mỗi lời động viên,
khích lệ đúng lúc của người lãnh đạo sẽ có tác dụng tích cực, làm cho người được
khen có tâm trạng phấn khởi hơn và kết quả công việc đương nhiên sẽ tốt hơn.
Trong một tập thể có nhiều người như thế sẽ tạo không khí vui tươi đoàn kết, hỗ trợ
nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Đổi mới cách bình xét, đánh giá khen thưởng, đảm bảo dân chủ, công bằng,
khách quan sẽ có tác dụng động viên người lao động trực tiếp vươn lên trong công
tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là trách nhiệm của chủ tịch Hội đồng Thi
đua - Khen thưởng.

Năm học : 2012 – 2013

Trang 19


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

Chúng tôi coi đổi mới cách bình xét, đánh giá khen thưởng cuối năm học là
vấn về then chốt là góp phần làm thay đổi tình hình, đưa các tập thể tổ, giáo viên,
nhân viên về đúng với vị trí, vai trò của mình theo như chỉ đạo của Ban Thi đuaKhen thưởng Trung ương tại Công văn số 77/BTĐKT-VI ngày 21/4/2010: “…Từ
năm 2010, mỗi bộ, ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp
cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và có hiệu quả công tác khen thưởng cho
… người lao động, sản xuất, công tác”.
Tôi đã đưa các nhóm đối tượng khác nhau vào quy chế xét khen thưởng của
nhà trường một cách cụ thể theo đối tượng. Việc đánh giá mức độ hoàn thành công
việc, bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải căn cứ vào mức
độ hoàn thành nhiệm vụ so với chức trách, nhiệm vụ được phân công của từng tập
thể tổ, cá nhân chứ không bình xét cào bằng, trộn lẫn giữa các đối tượng, đảm bảo
sự hợp lý, khoa học và công bằng.
Phong trào thi đua yêu nước gắn với thi đua “Hai tốt” không chỉ là khẩu
hiệu, nó phải luôn được nhận thức và thực hiện trong thực tiễn. Mỗi phong trào thi
đua yêu nước được phát động, ngoài các yếu tố đảm bảo thực hiện (chủ trương
đường lối, trang thiết bị, môi trường làm việc,…), thì yếu tố đóng vai trò quyết định
sự thành công của mỗi phong trào chính là yếu tố con người. Đi vào tình hình cụ
thể của nhà trường thì đó là những giáo viên nhân viên đang hàng ngày trực tiếp
giảng dạy và làm việc để đem lại kết quả mà Hiệu trưởng mong muốn đạt được. Vì
vậy, tôi đã nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng và
Năm học : 2012 – 2013

Trang 20


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

thường xuyên và quan tâm, động viên và có chính sách khen thưởng hợp lý đối với
giáo viên, nhân viên , tập thể tổ trong nhà trường.
Đặc biệt học sinh không đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến cuối
năm nhưng có tiến bộ, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhà trường tham
mưu với ban đại diện cha mẹ học sinh khen thưởng ngoài ra còn phát động phong
trào nuôi heo đất gây quỹ giúp đỡ bạn nghèo.
Ví dụ:
- Phong trào thi đua giáo viên dạy giỏi: Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp nào
cũng được nhà trường khen thưởng.
- Phong trào học sinh giỏi: Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp nào cũng được
nhà trường khen thưởng, giáo viên có học sinh giỏi cũng được khen thưởng.
- Phong trào nào phát động đều phải sơ tổng kết khen thưởng kịp thời.
- Xếp loại thi đua A, B,C cuối học kỳ sơ kết khen thưởng, cuối năm học tổng kết
khen thưởng.
2. Công tác tư vấn, tham mưu, đề xuất.
a. Mục đích:
- Giúp cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tư vấn những khó khăn, vướng mắt cho người đăng ký thi đua .
- Tham mưu đề xuất Thi đua – Khen thưởng kịp thời, đúng Luật, chú trọng người
lao động trực tiếp.
b. Các bước thực hiện:
b1. Thành lập Hội đồng tư vấn:

Năm học : 2012 – 2013

Trang 21


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

Do công tác thi đua, khen thưởng trong nhà trường sâu rộng, nhiều đối
tượng, phải gắn phong trào phong trào thi đua “ Hai tốt ” với phong trào thi đua yêu
nước, ngoài thi đua thường xuyên ngắn hạn theo năm học, còn phải xác định thi
đua lâu dài để đạt được các danh hiệu thi đua cấp cao, các thành viên trong hội
đồng thi đua 100% là kiêm nhiệm, cũng bận rộn nhiều công việc không thể giúp
Hiệu trưởng hết công tác thi đua nên tôi đã mạnh dạn thành lập Hội đồng tư vấn
quản lý công tác thi đua – khen thưởng, do Hiệu trưởng làm chủ tịch hội đồng, các
thành viên là những giáo viên dạy giỏi, cán bộ giáo viên đạt nhiều lượt chiến sĩ thi
đua các cấp có nhiều kinh nghiệm trong viết sáng kiến kinh nghiệm, trong hoàn tất
hồ sơ thi đua để tư vấn cho những cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa có kinh
nghiệm thực hiện phong trào thi đua.
Danh hiệu thi đua chiến sĩ thi đua cơ sở luôn ràng buộc điều kiện phải có
sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học các cấp Huyện xếp loại C trở lên,
chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh phải được Hội đồng khoa học cấp Tỉnh xếp loại B trở lên,
chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc phải được Hội đồng khoa học cấp Tỉnh xếp loại A.
Nên nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký chiến sĩ thi đua nhiều năm liền
nhưng không đạt, sáng kiến kinh nghiệm không được xếp loại, thực tế những đối
tượng này có nhiều giải pháp nhưng không được tư vấn về chọn đề tài, tư vấn về
cách viết sáng kiến kinh nghiệm, nhất là phần bố cục, lý luận, cách trình bày giải
pháp, rút ra bài học kinh nghiệm…, đặc biệt phải nhắc nhở cập nhật sáng kiến kinh
nghiệm theo thời gian, không để gần cuối năm mới chạy, viết sơ sài không đạt hiệu
quả. Hay nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên xét tiêu chuẩn đủ điều kiện để đề nghị
công nhận danh hiệu thi đua nhưng báo cáo thành tích không thuyết phục cũng cần
được tư vấn cách viết báo cáo thành tích.
Từ khi có hội đồng tư vấn quản lý công tác thi đua – khen thưởng cấp trường
Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu thi đua tăng hàng năm.
b2. Chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp .

Năm học : 2012 – 2013

Trang 22


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

Thi đua - khen thưởng là một công cụ quản lý quan trọng của nhà nước. Thi
đua là một động lực của cách mạng, của sự phát triển, của công cuộc đổi mới. Công
tác thi đua, khen thưởng là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, xây
dựng con người mới.
Chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp là một nội dung yêu
cầu của đổi mới công tác thi đua – khen thưởng vì từ trước đến nay nhiều đơn vị,
cơ quan, trường học khi lên nhận khen thưởng thường là những gương mặt quen
thuộc là lãnh đạo, ít thấy gương mặt mới là người trực tiếp lao động tức là giáo
viên trực tiếp giảng dạy và nhân viên. Như vậy, việc quán triệt về nhận thức và tổ
chức thực hiện theo đúng Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi
hành Luật trong thực tế ở một số trường học vẫn còn hạn chế. Nhận thức về ý
nghĩa, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong một
số Hiệu trưởng còn chung chung. Đâu đó vẫn còn hiện tượng một số trường chưa
quan tâm đến công tác phát động thi đua, đăng ký thi đua, không đưa ra tiêu chí xét
khen thưởng sát thực (hoặc có đưa ra nhưng chưa bám sát theo từng loại đối
tượng), nên sau khi kết thúc một năm học, khi xét đề nghị khen thưởng theo cảm
tính, nặng về tình cảm, thiếu khoa học, thường tập trung vào Ban giám hiệu, trưởng
ban ngành theo kiểu “ lẳng lặng mà nghe họ phong nhau”. Chưa xây dựng được
tiêu chí phân loại các đối tượng trong xét thi đua, khen thưởng, khi bình xét các
danh hiệu và hình thức khen thưởng còn theo cảm tính nghĩ rằng giáo viên, nhân
viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến là được rồi, đôi khi danh hiệu lao động tiên
tiến cũng cào bằng “cá đối bằng đầu”, dẫn đến thi đua không có tác dụng. Cho nên
nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh… nhiều năm
liền nhưng không năm nào đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Vì vậy, khi đề nghị
Bằng Khen của UBND Tỉnh khì không hội đủ tiêu chuẩn 2 năm liền là chiến sĩ thi
đua cơ sở. Đây chính là bất cập trong công tác khen thưởng ít Hiệu trưởng để ý.
Khen thưởng nếu không chính xác, công bằng và kịp thời, những người có thành
Năm học : 2012 – 2013

Trang 23


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

tích mà không được khen thưởng hoặc khen thưởng không xứng đáng, sẽ làm mất
tác dụng và ý nghĩa thi đua – khen thưởng, đồng thời còn làm cho phong trào thi
đua không đạt được mục tiêu đề ra và mất niềm tin trong cán bộ, công nhân viên và
người lao động. Phong trào thi đua bị xói mòn, trở nên hình thức, đối phó.
Do đó, tôi đã quan tâm động viên giáo viên trực tiếp giảng dạy và nhân viên
đăng ký thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu thi đua, tư vấn cho họ những vướng mắc
khó khăn, đưa ra tiêu chuẩn thi đua cụ thể để họ phấn đấu, động viên giáo viên,
nhân viên vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên tỷ lệ
giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh
tăng hàng năm. Đặc biệt năm học 2010 - 2011 có 09 CBGVNV đạt danh hiệu
CSTĐ cơ sở thì có 06 giáo viên đạt danh hiệu CSTĐCS, chiếm tỷ lệ 67%. Năm học
2011 - 2012 có 08 CBGVNV đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở thì có 05 giáo viên đạt
danh hiệu CSTĐCS, chiếm tỷ lệ 63 %.
b3. Nắm vững thủ tục đề xuất.
Trước hết bản thân Hiệu trưởng phải nắm vững các Chỉ thị, Nghị quyết của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu; nắm
vững chức năng nhiệm vụ của Hội đồng thi đua – Khen thưởng cấp trường, đặc biệt
là chức trách nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng được phân công nhiệm
vụ. Từ đó, bằng năng lực của mình cùng với tinh thần trách nhiệm cao khắc phục
khó khăn, cần cù trong công tác nên đã tham mưu cho chi bộ nhà trường lãnh đạo
về công tác thi đua, khen thưởng nói riêng vào nghị quyết, chương trình hành động
năm của chi bộ.
Để có nguồn quỹ khen thưởng kịp thời Hiệu trưởng phải làm tốt công tác
tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ủy ban mặt trận tổ quốc xã
và ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc xã hội hóa huy động nguồn lực khen
thưởng.
Để các danh hiệu thi đua cấp Huyện, cấp Tỉnh, cấp cao được khen thưởng
đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng danh hiệu, đúng thời gian quy định thì Hiệu
Năm học : 2012 – 2013

Trang 24


Sáng kiến kinh nghiệm

Hoa Văn Ngọc

trưởng phải làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng thi đua ngành Giáo dục &
Đào tạo Bắc Bình và Hội đồng thi đua Huyện Bắc Bình, bổ sung kịp thời những
thiếu sót về hồ sơ do cấp Ngành, cấp Huyện và cấp Tỉnh yêu cầu, có như vậy mới
đảm bảo đủ điều kiện để khen thưởng các danh hiệu cấp Huyện, cấp Tỉnh, cấp cao.
Do đảm bảo tính khách quan và công bằng cho nên thủ tục khen thưởng cấp
cao phải hội đủ các thủ tục theo Luật Thi đua – Khen thưởng và các biểu mới quy
định, nên không nghiên cứu kỹ thì Hội đồng thi đua cấp trên xét duyệt phải trả lại
nhiều lần, nhất là hồ sơ cá nhân, giáo viên thường báo cáo thành tích thường không
đúng mẫu yêu cầu, họ có thành tích nhưng báo cáo không toát lên được, nếu Hiệu
trưởng không kiên trì, không giúp đỡ đồng nghiệp, không có tinh thần trách nhiệm
cao thì nhiều cá nhân bất mãm, bỏ cuộc. Nhiều Hiệu trưởng cho rằng, được không
được thì thôi, không chết ai cả, dính vào thi đua cấp cao là “ ai chở mùa hè của tôi
đi đâu ?”.
Có thể nói công tác tham mưu, đề xuất là điều kiện ban đầu cần để thực hiện
công tác Thi đua , nhưng cũng là điều điện đủ để đề nghị Khen thưởng nên tôi rất
quan tâm công tác tham mưu trong tổ chức thực hiện công tác Thi đua – Khen
thưởng.

PHẦN THỨ BA : KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN
1. Nhận thức – Chất lượng đội ngũ:
Nhận thức của đội ngũ về mục đích ý nghĩa, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Thi
đua – Khen thưởng được nâng cao, thi đua đã trở thành tự giác, tự đăng ký chỉ tiêu
Năm học : 2012 – 2013

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×