Tải bản đầy đủ

Grammatically correct anne stilman 2nd edition*UDPPDWLFDOO\
&255(&7
1'(',7,21

7+((66(17,$/*8,'(
7263(//,1*6786$*(*5$00$5
$1'381&78$7,21
5(9,6('83'$7('
$QQH6WLOPDQ


*UDPPDWLFDOO\&RUUHFWjE\$QQH6WLOPDQ0DQXIDFWXUHGLQWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD$OOULJKWVUHVHUYHG1RRWKHUSDUW
RIWKLVERRNPD\EHUHSURGXFHGLQDQ\IRUPRUE\DQ\HOHFWURQLFRUPHFKDQLFDOPHDQVLQFOXGLQJLQIRUPDWLRQVWRUDJHDQGUHWULHYDO
V\VWHPVZLWKRXWSHUPLVVLRQLQZULWLQJIURPWKHSXEOLVKHUH[FHSWE\DUHYLHZHUZKRPD\TXRWHEULHISDVVDJHVLQDUHYLHZ
3XEOLVKHGE\:ULWHU
V'LJHVW%RRNVDQLPSULQWRI):0HGLD,QF(DVW*DOEUDLWK5RDG&LQFLQQDWL2KLR 

6HFRQGHGLWLRQ

)RUPRUHUHVRXUFHVIRUZULWHUVYLVLWZZZZULWHUVGLJHVWFRPERRNV
7RUHFHLYHDIUHHZHHNO\HPDLOQHZVOHWWHUGHOLYHULQJWLSVDQGXSGDWHVDERXWZULWLQJDQGDERXW:ULWHU
V'LJHVWSURGXFWVUHJLVWHU
GLUHFWO\DWKWWSQHZVOHWWHUVIZSXEOLFDWLRQVFRP

'LVWULEXWHGLQ&DQDGDE\)UDVHU'LUHFW$UPVWURQJ$YHQXH*HRUJHWRZQ2QWDULR&DQDGD/*67HO 

'LVWULEXWHGLQWKH8.DQG(XURSHE\'DYLG&KDUOHV%UXQHO+RXVH1HZWRQ$EERW'HYRQ7438(QJODQG7HO 

)D[ 
(PDLOSRVWPDVWHU#GDYLGDQGFKDUOHVFRXN'LVWULEXWHGLQ$XVWUDOLDE\&DSULFRUQ/LQN
32%R[:LQGVRU16:$XVWUDOLD7HO 

/LEUDU\RI&RQJUHVV&DWDORJLQJLQ3XEOLFDWLRQ'DWD
*UDPPDWLFDOO\FRUUHFWWKHHVVHQWLDOJXLGHWRVSHOOLQJVW\OHXVDJHJUDPPDUDQGSXQFWXDWLRQE\$QQH6WLOPDQߚQGHG
SFP
,QFOXGHVLQGH[
,6%1 DONSDSHU

H,6%1
(QJOLVKODQJXDJHߚ*UDPPDUߚ+DQGERRNVPDQXDOVHWF(QJOLVKODQJXDJHߚ5KHWRULFߚ+DQGERRNVPDQXDOVHWF
(QJOLVKODQJXDJHߚ8VDJHߚ+DQGERRNVPDQXDOVHWF,7LWOH
3(6
ߚGF

(GLWHGE\1LFROH.OXQJOHDQG6FRWW)UDQFLV
'HVLJQHGE\&ODXGHDQ:KHHOHU
3URGXFWLRQFRRUGLQDWHGE\0DUN*ULIILQ


7RWKHPHPRU\RIP\PRWKHU5XWK


&217(176
3UHIDFH
3DUW7+(%8,/',1*%/2&.6:25'%<:25'
6SHOOLQJ,VVXHV
)UHTXHQWO\0LVVSHOOHG:RUGV
6SHOOLQJ9DULDWLRQV
)UHTXHQWO\&RQIXVHG+RPRQ\PV


+\SKHQDWLRQ
9RFDEXODU\4XLUNVDQG&KDOOHQJHV
)UHTXHQWO\0LVXVHG:RUGV
3OXUDO)RUPDWLRQV
1HJDWLYH)RUPDWLRQV
8VLQJ7\SH6W\OHIRU(IIHFW
8VHVRI&DSLWDOL]DWLRQ
8VHVRI,WDOLF7\SH
8VHVRI%ROGIDFH7\SH
3DUW381&78$7,21
%DVLF6HQWHQFH6WUXFWXUH
6XEMHFWDQG3UHGLFDWH
,QGHSHQGHQWDQG'HSHQGHQW&ODXVHV
3KUDVHV
6HQWHQFH)UDJPHQWV
&RPPD
6HSDUDWLQJWKH0DLQ(OHPHQWVRID6HQWHQFH
6HSDUDWLQJ(OHPHQWVLQD6HULHV


6HWWLQJ2II'LDORJXHDQG4XRWDWLRQV
,QGLFDWLQJ2PLWWHG:RUGV
2WKHU8VHVRIWKH&RPPD
6HPLFRORQ
6HSDUDWLQJ(OHPHQWV
/LQNLQJ(OHPHQWV
6W\OH&RQYHQWLRQV
&RORQ
,QWURGXFLQJ:KDW)ROORZV
$GGLQJ(PSKDVLV
2WKHU8VHVRIWKH&RORQ
&RORQRU6HPLFRORQ"
6W\OH&RQYHQWLRQV
3HULRG
(QGLQJD6HQWHQFH
,QGLFDWLQJ$EEUHYLDWLRQV
2WKHU8VHVRIWKH3HULRG
4XHVWLRQ0DUN
,QGLFDWLQJ4XHULHV
,QGLFDWLQJ5KHWRULFDO4XHVWLRQV
,QGLFDWLQJ5HTXHVWV
,QGLFDWLQJ8QFHUWDLQW\
6W\OH&RQYHQWLRQV
([FODPDWLRQ3RLQW
,QGLFDWLQJ,PSRUWDQFHRU(PRWLRQ


,QGLFDWLQJ5KHWRULFDO4XHVWLRQV
&DSWXULQJ$WWHQWLRQ
&DXWLRQV$ERXWWKH([FODPDWLRQ3RLQW
6W\OH&RQYHQWLRQV
+\SKHQ
,QGLFDWLQJ:RUG%UHDNV
/LQNLQJWKH3DUWVRID&RPSRXQG$GMHFWLYH
$FWLQJ$VD6WDQG,QIRUD5HSHDWHG:RUG
,QGLFDWLQJ,QWRQDWLRQVRU3URQXQFLDWLRQV
6ODVK
,QGLFDWLQJߡ$QGߢRUߡ2Uߢ5HODWLRQVKLSV
,QGLFDWLQJ2WKHU5HODWLRQVKLSV
6HSDUDWLQJ/LQHVRI3RHWU\
3DUHQWKHVHV
:RUNLQJLQ'LJUHVVLRQV
0DNLQJ&RPSOH[7H[W(DVLHUWR)ROORZ
6HWWLQJ2II'HWDLOV
6W\OH&RQYHQWLRQV
(Q'DVK
/LQNLQJ5DQJHV
/LQNLQJ:RUGV
6W\OH&RQYHQWLRQV
(P'DVK
0DUNLQJ2II$Q,PSRUWDQW3RLQW2U$'LJUHVVLRQ
0DUNLQJ$%UHDN,Q6WUXFWXUH2U7XUQ,Q&RQWHQW


,QGLFDWLQJ,QWHUUXSWHG2U6FDWWHUHG6SHHFK
6W\OH&RQYHQWLRQV
(PDQG(P'DVKHV
(P'DVK
(P'DVK
6W\OH&RQYHQWLRQV
%UDFNHWV
,GHQWLI\LQJ&KDQJHVWR4XRWHG0DWHULDO
(QFORVLQJ'LJUHVVLRQV:LWKLQ3DUHQWKHVHV
2WKHU8VHVRI%UDFNHWV
6W\OH&RQYHQWLRQV
4XRWDWLRQ0DUNV
6HWWLQJ2II'LDORJXH
6HWWLQJ2II&LWDWLRQV
,QGLFDWLQJ6LJQLILFDQFH
6HWWLQJ2II7LWOHV
6W\OH&RQYHQWLRQV
(OOLSVLV
,QGLFDWLQJ2PLVVLRQV
,QGLFDWLQJ+HVLWDQWRU7UDLOLQJ6SHHFK
,PSDUWLQJ6LJQLILFDQFH
6W\OH&RQYHQWLRQV
$SRVWURSKH
,QGLFDWLQJ2PLVVLRQV
,QGLFDWLQJ3RVVHVVLYHV


,QGLFDWLQJ3OXUDOV
3DUW6758&785($1'6<17$;
$JUHHPHQW%HWZHHQ6XEMHFWDQG9HUE
7KH6XEMHFWWKH:KROH6XEMHFWDQG1RWKLQJ%XWWKH6XEMHFW
)RUHVWRU7UHHV"
3DUDOOHO6WUXFWXUH
3RVLWLRQLQJRI0RGLILHUV
'DQJOLQJ0RGLILHUV
0LVSODFHG0RGLILHUV
6TXLQWLQJ0RGLILHUV
7HQVHDQG0RRG
3UHVHQW7HQVHV
3DVW7HQVHV
)XWXUH7HQVHV
&RQGLWLRQDOV
3URQRXQV
'HWHUPLQLQJWKH5LJKW3URQRXQ
5HIHUULQJWRWKH5LJKW$QWHFHGHQW
$JUHHPHQW%HWZHHQ3URQRXQDQG$QWHFHGHQW
&KRRVLQJD3URQRXQ
$FWLYH9HUVXV3DVVLYH9RLFH
8VHVRIWKH$FWLYH9RLFH
8VHVRIWKH3DVVLYH9RLFH
*UDPPDU*UDEEDJ0LVFHOODQHRXV3UREOHP$UHDV
$GYHUE$GMHFWLYH'LVWLQFWLRQ


,QWUDQVLWLYHDQG7UDQVLWLYH9HUEV
6SOLWWLQJ,QILQLWLYHV
(QGLQJZLWKD3UHSRVLWLRQ
3DUW67&ODULW\
6HQWHQFH%UHDNV
6HQWHQFH2UGHU
&RQFLVHQHVV
6LPSOLILFDWLRQ
5HDGLQJ/HYHO
7RQH
6HQWHQFH/HQJWK
:RUG&KRLFHV
:RUG9DULDWLRQ
(IIHFWLYH5HSHWLWLRQ
$YRLGDQFHRI%LDV
$FFHQWVDQG6SHHFK3DWWHUQV
-DUJRQ
&OLFK©V
:KHQ/HVVLV0RUH7KH$UWRI6XEWOHW\
6XJJHVWLRQVIRU6HOI,PSURYHPHQW
&5(',76


3UHIDFH
,1 7+( <($56 6,1&( , :527( WKH ILUVW HGLWLRQ RI WKLV ERRN WKH (QJOLVK ODQJXDJH KDV QRW
FKDQJHGDJUHDWGHDOEXWPXFKHOVHKDV%DFNLQWKHPLGVWKH:RUOG:LGH:HEZDVMXVW
SRLVLQJ WR WDNH RII DQG ߡ*RRJOHߢ ZDV QRW \HW D YHUE ,I \RX QHHGHG DQ DQVZHU WR VRPHWKLQJ
\RXURSWLRQVZHUHWRKDXORXWWKHIDPLO\HQF\FORSHGLDߚZKLFKLI\RXZHUHOXFN\ZDVQRPRUH
WKDQ D GHFDGH RXW RI GDWH ߚ RU KHDG WR WKH OLEUDU\ *RW D TXHVWLRQ WRGD\ RQ JUDPPDU RU
DQ\WKLQJ HOVH" 7\SH LQ D NH\ ZRUG FOLFN RQ ߡ6HDUFKߢ DQG FKRRVH IURP WKH RFHDQ RI KLWV WKDW
FRPHXS
5HIHUHQFHERRNVWRGD\WKHUHIRUHPXVWFRPSHWHDJDLQVWDQLQVWDQWQRFRVWDQGXQLPDJLQDEO\
YDVW UHVRXUFH ZKHQ LW FRPHV WR SURYLGLQJ LQIRUPDWLRQ $QG \HW WKHLU YHU\ OLPLWDWLRQ FDQ EH D
SOXV DV ZHOO :KLOH RQOLQH VHDUFKHV DUH XQPDWFKHG ZKHQ LW FRPHV WR ORRNLQJ XS TXLFN IDFWV
WKH\DUHQRWDOZD\VWKHLGHDOURXWHZKHQWKHUHLVDQHHGWRSURFHVVDVVLPLODWHDQGDSSO\ZKDW
LVUHWULHYHG$SDUWIURPWKHIDFWWKDWWKHYROXPHRILQIRUPDWLRQFDQEHRYHUZKHOPLQJVHDUFKHV
RIWHQ\LHOGIUDJPHQWVRIDQVZHUVWKDWPXVWEHSLHFHGWRJHWKHUWRJDLQDSURSHUXQGHUVWDQGLQJ
DQG WKH :HE
V HJDOLWDULDQLVP LQ VR PDQ\ ZD\V D VWUHQJWK PHDQVFDYHDW HPSWRU ZKHQ LW
FRPHVWRDFFXUDF\
,Q WKH ILUVW HGLWLRQ P\ VWUDWHJ\ IRU VTXHH]LQJ \HW DQRWKHU ZULWHU
V UHIHUHQFH ERRN LQWR DQ
DGPLWWHGO\DOUHDG\FURZGHGILHOGZDVWRWU\WRVWHHUDPLGGOHFRXUVHEHWZHHQWRROLWWOHDQGWRR
PXFK SURYLGLQJ HQRXJK GHWDLO WR JLYH D VXIILFLHQW XQGHUVWDQGLQJ RI DQ LGHD ZKLOH DYRLGLQJ
VFKRODUO\H[SODQDWLRQV7KDWDSSURDFKFRQWLQXHVWRKROGKHUH2EYLRXVO\QRVLQJOHERRNRQWKLV
VXEMHFWFDQPHHWHYHU\RQH
VQHHGVEXWPDQ\OLHWRRFORVHWRHLWKHUHQGRIWKHVSHFWUXPWREH
IXOO\ KHOSIXO$W WKH ORZ HQG DUH WKRVH WKDW DUH RXWULJKW VXSHUILFLDO VWDWLQJ IODW GR
V DQG GRQ
WV
ZLWKRXWSURYLGLQJDVHQVHRISURSRUWLRQDQGOHDYLQJUHDGHUVFRQIXVHGRUXQVDWLVILHG7KRVHDW
WKH KLJK HQG KRZHYHU PD\ FRYHU WRSLFV ZLWK VXFK WKRURXJKQHVV DV WR EH RYHUZKHOPLQJ
$VSLULQJ ZULWHUV PD\ ZLVK WR NQRZ ZLWK FHUWDLQW\ ZKHQ WR VD\, DQG ZKHQPH  ZKHQ WR XVH
ZKLFKDQGZKHQWKDWZKHQWRDSSO\WKHVHPLFRORQDQGZKHQWKHFRORQ%XWPDQ\RIWKHPZLVK
WRNQRZDOOWKLVZLWKRXWKDYLQJLWH[SODLQHGWKURXJKLQWLPLGDWLQJWHUPLQRORJ\DQGDFDGHPLFUXOHV
:LWKWKLVW\SHRIUHDGHULQPLQG,KDYHSXWWRJHWKHUDUHIHUHQFHWKDWVWHHUVFOHDURIMDUJRQDQG
WKHRU\ IRFXVLQJ LQVWHDG RQ SUDFWLFDO VWUDWHJLHV DQG LQWXLWLYH H[SODQDWLRQV 6RPH VSHFLDOL]HG
WHUPLQRORJ\ LV XQDYRLGDEOH EXW LQ QR FDVH LV D GLVFXVVLRQ SUHVHQWHG VROHO\ LQ WHUPV RI
JUDPPDWLFDOFRQVWUXFWV([SODQDWLRQVDUHGHVLJQHGWRJHWWRWKHKHDUWRIDFRQFHSWDQGSURYLGH
D VXIILFLHQW VHQVH RIZKHQ DQGKRZWRXVHLWDORQJZLWKH[DPSOHVWKDWVKRZZKDWDPELJXLWLHV
RU PLVLQWHUSUHWDWLRQV PLJKW UHVXOW LI WKH UXOHV DUH QRW IROORZHG ,Q FDVHV ZKHUH WKHUH LV PRUH
WKDQ RQH DFFHSWDEOH ZD\ WR GR VRPHWKLQJ P\ DSSURDFK LV QRW WR SUHVFULEH RQH RYHU DQRWKHU
EXWVLPSO\WRGHVFULEHWKHRSWLRQV
$V EHIRUH ,
YH VRXJKW WR OLYHQ XS ZKDW FDQ EH D VRPHZKDW GXVW\ VXEMHFW E\ H[FHUSWLQJ
SDVVDJHV IURP YHU\ TXRWDEOH OLWHUDU\ ZRUNV ERWK FODVVLF DQG PRGHUQ$FDGHPLF H[SODQDWLRQV
RIKRZWRXVHDFHUWDLQSXQFWXDWLRQPDUNRUVW\OLVWLFWHFKQLTXHDUHDOOYHU\ZHOOEXWDߡUHDOOLIHߢ
LOOXVWUDWLRQFDQEHDORWPRUHFRQYLQFLQJߚDQGHQJDJLQJ0\WKDQNVWRDOOWKRVHDXWKRUVERWK
SDVWDQGSUHVHQWZKRVHZRUN,KDYHFLWHG7RIXUWKHULPSURYHWKHXVDELOLW\RIWKLVERRNVRPH


VHFWLRQV SURYLGH WHVW\RXUVHOI H[HUFLVHV WKDW UHDGHUV FDQ ZRUN WKURXJK EHIRUH FKHFNLQJ WKH
DQVZHUVRUVXJJHVWHGUHYLVLRQV6XFKDKDQGVRQDSSURDFKLVRIWHQWKHPRVWHIIHFWLYHZD\RI
JHWWLQJ NQRZOHGJH WR VWLFN DV LW JLYHV OHDUQHUV D FKDQFH WR UHFRJQL]H DQG FRUUHFW WKHLU RZQ
HUURUV
:KLOH WKH EDVLF VWUXFWXUH RI WKH ERRN UHPDLQV WKH VDPH DV LQ WKH ILUVW HGLWLRQ , KDYH UHYLVLWHG
WKH H[SODQDWLRQV DQG H[DPSOHV IUHVKHQLQJ XS WKRVH WKDW VHHPHG GDWHG DQG KDYH DGGHG
VHYHUDOQHZWRSLFV7KHFRQWHQWKDVEHHQVOLJKWO\UHDUUDQJHGDQGLVRUJDQL]HGDVIROORZV3DUW
 GHDOV ZLWK DVSHFWV RI LQGLYLGXDO ZRUGV VSHOOLQJ LQ D EURDG VHQVH KDUGWRVSHOO ZRUGV
IUHTXHQWO\ FRQIXVHG KRPRQ\PV VSHOOLQJ YDULDWLRQV DQG K\SKHQDWLRQ
 WKH FRPSOH[LW\ DQG
LUUHJXODULW\RI(QJOLVKYRFDEXODU\ ZRUGVWKDWDUHIUHTXHQWO\FRQIXVHGZLWKRWKHUVRUDUHXVHGLQ
WKH ZURQJ ZD\ RU WKDW DUH RIWHQ PXGGOHG LQ WKHLU GHULYDWLYH IRUPV
 DQG KRZ WKH W\SRJUDSK\
DVSHFWV RI FDSLWDOL]DWLRQ LWDOLFV DQG EROGIDFH FDQ EH XVHG WR DGG HPSKDVLV RU RWKHU VSHFLDO
PHDQLQJV 3DUW  WDFNOHV WKH EXJEHDU RI SXQFWXDWLRQ GHVFULELQJ WKH UROH RI HDFK PDUN LQ
DFKLHYLQJ FODULW\ DQG DIIHFWLQJ WRQH DQG VKRZLQJ KRZ PLVXVHV FDQ OHDG WR DPELJXLW\ 3DUW 
ORRNV DW D QXPEHU RI JUDPPDU LVVXHV WKDW IUHTXHQWO\ SUHVHQW GLIILFXOW\ DJUHHPHQW RI VXEMHFW
DQGYHUESDUDOOHOVWUXFWXUHSRVLWLRQLQJRIPRGLILHUVXVHRIWHQVHVXVHRISURQRXQVDQGDFWLYH
YHUVXV SDVVLYH YRLFH LW DOVR SURYLGHV D EULHI UHYLHZ RI VRPH FRQYHQWLRQV WKDW DUH VRPHWLPHV
WDNHQ WRR VHULRXVO\ 1RWH LQ WKH ILUVW HGLWLRQ WKLV SDUW ZDV VLPSO\ WLWOHG ߡ*UDPPDUߢ EXW KDV
KHUH EHHQ UHQDPHG WR DYRLG WKH LPSOLFDWLRQ WKDW WKH RWKHU SDUWV LQ WKLV ERRN DUHQRW RQ
JUDPPDU 7RSLFV VXFK DV WKH XVH RI SXQFWXDWLRQ PDUNV DQG WKH FRUUHFW IRUPDWLRQ RI QHJDWLYH
DQGSOXUDOZRUGVDUHFHUWDLQO\DVSHFWVRIJUDPPDUDVZHOO
$QGILQDOO\3DUWPRYHVRQWRWKH
PRUHQHEXORXVDUHDRIVW\OHLVVXHVUDQJLQJIURPVHQWHQFHOHQJWKDQGUHDGLQJOHYHOWRDYRLGLQJ
DELDVHGWRQH
)RU DOO WKH GLUHFWLYHV DQG FRQYHQWLRQV SUHVHQWHG KHUH D SHUVSHFWLYH WR NHHS LQ PLQG LV WKDW
NQRZLQJWKHUXOHVRIWKHODQJXDJHGRHVQRWPHDQDSSO\LQJWKHPULJLGO\DQGXQWKLQNLQJO\)RURQH
WKLQJWKHVHUXOHVDUHQRWFDUYHGLQVWRQHߚDJODQFHDWDQ\VW\OHJXLGHRIDQRWKHUHUDZRXOG
VKRZKRZVLJQLILFDQWO\DWWLWXGHVWRODQJXDJHFDQDQGGRFKDQJH0RUHLPSRUWDQWO\ZULWLQJLVD
FRPELQDWLRQRIVFLHQFHDQGDUW7KHJXLGHOLQHVRXWOLQHGLQWKLVKDQGERRNDUHFRQFHUQHGZLWKWKH
IRUPHU WKH\ DUH WKH WRROV \RX QHHG LQ RUGHU WR EH DEOH WR H[SUHVV \RXU LGHDV XQDPELJXRXVO\
DQG HOHJDQWO\ 7R JR EH\RQG PHUH FRUUHFWQHVV KRZHYHU \RX PXVW NQRZ ZKHQ WR
DFFRPPRGDWH \RXU VW\OH WR WKH H[SHFWDWLRQV RI \RXU DXGLHQFH ZKHQ WR EHQG D FRQYHQWLRQ WR
FDSWXUH D FHUWDLQ HIIHFW ZKHQ WR JR ZLWK FRPPRQ LGLRP LQVWHDG RI WKH UXOH ERRN $Q\RQH
DUPHG ZLWK D NH\ERDUG FDQ ZULWH *RRG ZULWLQJ LV DFKLHYHG E\ WKRVH ZKR XQGHUVWDQG
LQQRYDWLRQFUHDWLYLW\DQGWKHQHHGVRIWKHLUUHDGHUV


3DUW
7KH%XLOGLQJ%ORFNV:RUGE\:RUG
7KLVFKDSWHUGHDOVZLWKWKHPRVWEDVLFHOHPHQWVRIZULWLQJߚLQGLYLGXDOZRUGV(OVHZKHUHWKH
IRFXV LV RQ KRZ WR FODULI\ RU HPSKDVL]H WKHP 3DUW  3XQFWXDWLRQ
 KRZ WR FRPELQH WKHP
JUDPPDWLFDOO\ 3DUW  6WUXFWXUH DQG 6\QWD[
 DQG KRZ WR RUJDQL]H VHQWHQFHV ORJLFDOO\ DQG
IOXLGO\ 3DUW6W\OH

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×