Tải bản đầy đủ

The complete idiots guide to weight training


ẫằãạáơ
èđããạ
ắĐ ĩằãẳđằ ệá-úíằụ ệơá íằụ
ẳ ệằ ãẵà

ợù ẫằ-ơ ùớđẳ ơđằằơ
ìẳãã-ụ ìề ỡờợỗ
ò éằđ- ẳôẵơã íĐ


è ôđ ããằ-âá ạêằ ô- ơáằ --ã ơ ãơ ẳ ẵáôơƯá ơ âđãơằũ
ĩằãẳđằụ ệơáụ ẳ ệằ
íĐđãạáơ

ợ ắĐ ĩằãẳđằ ệá-úíằ ẳ ệơá íằ

ò đãạáơ- đằ-ằđêằẳũ ề đơ ơáã- ắà -á ắằ đằđẳôẵằẳụ -ơđằẳ ã đằơđãằê -Đ-ú
ơằụ đ ơđ-ãơơằẳ ắĐ Đ ằ-ụ ằằẵơđãẵụ ằẵáãẵụ áơẵĐãạụ đằẵđẳãạụ
đ ơáằđâã-ằụ âãơáôơ âđãơơằ ằđã--ã đ ơáằ ôắã-áằđũ ề ơằơ ãắããơĐ ã--ôằẳ âãơá đằ-ằẵơ ơ ơáằ ô-ằ ơáằ ãđơã ẵơãằẳ áằđằãũ òơáôạá ằêằđĐ
đằẵôơã á- ắằằ ơàằ ã ơáằ đằđơã ơáã- ắàụ ơáằ ôắã-áằđ ẳ ôơáđ

--ôằ đằ--ãắããơĐ đ ằđđđ- đ ã--ã-ũ ềằãơáằđ ã- Đ ãắããơĐ --ôằẳ đ
ẳạằ- đằ-ôơãạ đ ơáằ ô-ằ ãđơã ẵơãằẳ áằđằãũ đ ãđơãụ
ẳẳđằ-- òá ịà-ụ ợù ẫằ-ơ ùớđẳ ơđằằơụ ìẳãã-ụ ìề ỡờợỗũ
èỉ íẹểéễè ìĩìẹè ậìĩ èẹ ỳ ĩằ-ãạ ã- đằạã-ơằđằẳ ơđẳằđà éằđ-
ẳôẵơãũ

International Standard Book Number: 0-7865-4251-9
ễãắđđĐ íạđằ-- íơạ íđẳ ềôắằđổ òêãắằ đ ơáằ ễãắđđĐ íạđằ--ũ


ù

ìơằđđằơơã ơáằ đãơãạ ẵẳằổ ơáằ đãạáơ-ơ ôắằđ ơáằ ãđ-ơ -ằđãằ- ôú
ắằđ- ã- ơáằ Đằđ ơáằ ắà- đãơãạồ ơáằ đãạáơ-ơ ôắằđ ơáằ -ằẵẳ -ằđãằ-
ôắằđ- ã- ơáằ ôắằđ ơáằ ắà- đãơãạũ đ ằăằụ đãơãạ ẵẳằ úù
-áâ- ơáơ ơáằ ãđ-ơ đãơãạ ẵẵôđđằẳ ã ợũ
éđãơằẳ ã ơáằ ậãơằẳ ơơằ- òằđãẵ
ềơằổ èáã- ôắãẵơã ẵơã- ơáằ ãã- ẳ ãẳằ- ãơ- ôơáđ-ũ ìơ ã- ãơằẳằẳ ơ
đêãẳằ áằô ẳ ãđơãêằ ơằđã ơáằ -ôắảằẵơ ơơằđ ẵêằđằẳũ ìơ ã- -ẳ âãơá
ơáằ ôẳằđ-ơẳãạ ơáơ ơáằ ôơáđ ẳ ôắã-áằđ đằ ơ ằạạằẳ ã đằẳằđãạ đằ-ú
-ã -ằđêãẵằ- ã ơáằ ắàũ ì ơáằ đằẳằđ đằôãđằ- ằđ- --ã-ơẵằ đ ẳêãẵằụ ẵú
ằơằơ đằ--ã -áôẳ ắằ ẵ-ôơằẳũ
èáằ ôơáđ- ẳ ôắã-áằđ -ằẵããẵĐ ẳã-ẵã Đ đằ--ãắããơĐ đ Đ ãắããơĐụ -đ đã-àụ ằđ- đ ơáằđâã-ằụ âáãẵá ã- ãẵôđđằẳ - ẵ-ằôằẵằụ ẳãđằẵơĐ đ ãẳãú
đằẵơĐụ ơáằ ô-ằ ẳ ãẵơã Đ ơáằ ẵơằơ- ơáã- ắàũểàãạ đ ẳã-ơđãắôơãạ ằằẵơđãẵ ẵãằ- ơáã- ắà ẵ-ơãơôơằ- ẵĐđãạáơ
ãđãạằằơ ẳ ẵôẳ -ôắảằẵơ ơáằ ãđãạằđ ơ ẵđãã ẳ ẵãêã ãắããơĐ


éôắã-áằđ
ểđãằ ịôơằđúếãạáơ
ẳãơđã ĩãđằẵơđ
đĐ ểũ ếđằắéđẳôẵơ ểạằđ
éáã ếãơẵáằ
ò--ẵãơằ ểạãạ ẳãơđ
íđã ễô
òẵôã-ãơã- ẳãơđ
òĐ ặêơơ
ĩằêằằơ ẳãơđềẵĐ ĩũ ẫđằđ
ôƯằ ễằấằđơ
éđẳôẵơã ẳãơđ
ểãẵáằ èáíĐ ẳãơđ
đằ ịẵáằãìô-ơđơđ
ệẳĐ éũ ẵáằằđ
íêằđ ĩằ-ãạằđểãàằ đằằẳ
ếằêã ằđ
ịà ĩằ-ãạằđẵơơ íà ẳ òĐ òẳ- ĩằ-ãạễắ
éáơạđáằđ
éằơằđ ịãơằ
ìẳằăằđ
òạãằ ịằ-ễĐôơủéđđằẳãạ
èằđđã ẳâđẳệá ơẵáã-
ểđĐ ỉôơ
đã ẵáôđãẵà


íơằơ- ơ ẵằ
éđơ ùổ éđããạ ơáằ éô
ù ễằơ- ằơ éáĐ-ãẵ
ẫằãạáơ ãơãạ ẵ áằ Đô -ằ âằãạáơụ ằằ ạẳụ
ẳ à ằêằ ắằơơằđũ

ù


ợ ỉôđđĐ ậ ẳ ẫằãạáơ
ầôđ -ẵáằẳôằ ã- ơãạáơụ ắôơ Đô ẵ âĐ- ãẳ ơãằ
ơ ãơũ

ùộ

ớ ẫáơ ằ- ẫáằđằ ẳ ẫáĐ
ẫáơ ô-ẵằ- đằ ẳằ ẳ áâ ơ ạằơ ơáằ
-ơđạũ

ợộ

ỡ ễà ịằđằ ầô ễãơ
ẫáơ ơ à đ âáằ -áãạ đ ạĐũ

ớở

ở èáằđằ- ề éẵằ ễãàằ ỉằ
ỉâ ơ -ằơ ô áằ ạĐũ

ỡộ

éđơ ợổ ằđãạ ậ

ởỗ

ờ ơđã ã ơĐằ
ẫáơ ơ âằđ đ Đôđ âđàôơ-ũ

ờù

ộ ẳ đ èáôạáơ
ềôơđãơã ạôãẳằãằ- đ Đôđ áằơáĐ ãằ-ơĐằũ

ộù

ố è ôằằơ đ ềơỏ
ẫáãẵá ạãẵ âẳằđ-ụ ã-ụ ẳ ơã- ẵơôĐ
áằũ

ốù

ỗ ằơơãạ íằ ịã ỉằơá
ểằẳãẵ ã--ôằ- Đô ằằẳ ơ ơàằ ẵđằ ắằđằ Đô
âđà ôơũ

ỗù

éđơ ớổ ẻằẳĐ ơ ẻ

ùớ

ù ấãđạã èằđđãơđĐ
ò ạôãẳằẳ ơôđ ơáđôạá Đôđ ãđ-ơ êã-ãơ ơ ơáằ ạĐũ

ùở

ùù ằơĐ ãđ-ơ
ểàãạ -ôđằ ơáơ Đôđ êã-ãơ ơ ơáằ ạĐ ã- -ằ ằũ

ùùớ

ùợ ẻằêêãạ ơáằ ạãằ
ơĐãạ -ằ ẳ ằăãắằ đ Đôđ âđàôơũ

ùợở

éđơ ỡổ èáằ ẫđàôơ
ùớ ôơằô- ẫáơỏ
ò -áđơ ơĐ ằ-- ắằđằ Đô ạằơ -ơđơằẳũ

ùỡù
ùỡớ


ùỡ ềâ ẫáơỏ
ằơơãạ ô ơáằ ắ-ãẵ ằằằơ- Đôđ ằăằđẵã-ằ ũ

ùởở

ùở ịằâ ơáằ ẫã-ơ
ôãẳằãằ- đ àãằđ ằạ âđàôơũ

ùờộ

ùờ ã ãẳằ
ỉâ ơ -ơđằạơáằ Đôđ ắẵà ô-ẵằ-ũ

ùốở

ùộ íáằ-ơ đ ịô-ơ
êằđĐơáãạ Đô ằằẳ ơ àâ ơ ắôãẳ -ơđạ ẵáằ-ơũ

ợù

ùố èáằ ẫđẳ ầôđ áôẳằđăằđẵã-ằ- ơ ắôãẳ -ơđạụ ắđẳ -áôẳằđ-ũ

ợùở

ùỗ òđằẳ ắôơ ềơ ĩạằđôịôãẳãạ -ơđạ ắãẵằ- ẳ ơđãẵằ-ũ

ợợộ

ợ ôơ ịô-ơằđ
ò Đô ằêằđ ằằẳ ơ ắôãẳ ơáơ -ãăúẵàũ

ợỡớ

éđơ ởổ ễằằđ ẳ ểằằđ

ợởở

ợù ằơ ẫãơá ơáằ éđạđ
éôơơãạ ơá-ằ ằăằđẵã-ằ- ơ âđàũ

ợởộ

ợợ ằơơãạ ẵĐ
ỉâ ơ -ãẵằ ô Đôđ âđàôơ âãơá ẳêẵằẳ ơằẵáú
ãôằ-ũ

ợờộ

ợớ ỉãạá èằẵá
éôơơãạ ơá-ằ ằâ ơằẵáãôằ- ơ âđà đ Đôũ

ợộộ

ợỡ òẳ ơáằ ẫãằđ ì-
èáđằằ ãẳằ- đ ơáằ ẵằơãơãêằ ơĐằ-ũ

ợốỗ

ợở ễãơ ẫằụ éĐ ỉđẳ
đơ-ú-ằẵããẵ đôơãằ- ơ áằ ãđêằ Đôđ ạằũ

ớù

ợờ ểãă ìơ ậ
éằằ ẵơ ãêằ ãơãạ ằơã- đ ẵđẳãê-ú
ẵôđ ằăằđẵã-ằũ

ớùỗ

éđơ ờổ ẫáằ ã ẻằ

ớợỗ

ợộ ẹ ơáằ ẻẳ òạã
ìẳằ- đ âđàãạ ôơ âáãằ ơáằ đẳ đ ắô-ãằ-đ ằ-ôđằũ

ớớù

ợố ẻằ ẫằ ễãơ
ằẵããẵ áằơá ã--ôằ- đ âằ âá ãơũ

ớỡớ

ợỗ ẫãơá òạằ íằ- ẫã-ẳ
èáằ ắằằãơ- ẳ ẵẵằđ- ãơãạ đ -ằãđ-ũ

ớởở


ớ éáĐ-ãẵĐ íáằạằẳ
ẫĐ- đ ơáằ áĐ-ãẵĐ ẵáằạằẳ ơ ằăằđẵã-ằ -ằĐ
ẳ ằằẵơãêằĐũ

ớờộ

ớù èơ- ẳ èằằôãẳằãằ- đ àãẳ- âá ãơũ

ớộở

ớợ ìảôđãằ- ềạ
ỉâ ơ ẳằ âãơá êđãằơĐ ãảôđãằ- ơáơ Đ
ôũ

ớốớ

ớớ ẫáơ- ậụ ĩẵỏ
ăằđẵã-ãạ âãơá êđãằơĐ ằẳãẵ ẵẳãơã-ũ

ớỗộ

òằẳãăằ-

êã

ò --đĐ

ỡỗ

ị ẻằ-ôđẵằ-

ỡùở

ìẳằă

ỡợù


íơằơéđơùổ éđããạ ơáằ éô
ù ễằơ- ằơ éáĐ-ãẵ

ù


ằ ẳ ẻằ-- ẫáĐũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớ
ã -ơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũở
èáằ ẫããạ ẳạằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũờ
ịôằđ ịẳ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũộ
ơđã ơ òêãẳ éã ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũố
ẳ ịẵà ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỗ
ẫàãạ èáơ èãạáơđằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỗ
ẹêằđ ẳ ẹêằđ ẳ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũù
ỉằẳ ơđạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũù
đôơ ẳ íáã ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũù
èáằ ịđắằ ịôằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùù
èáằ ĩãêằđ-ằ éôơã ẫằãạáơ ễãơằđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùù
ì ò ẫ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùợ
ằ-ằẳ íãơãƯằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùợ
ểĐ ì ằằ ầôđ ìĩỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùớ
ề ẫđđãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỡ
ìơ ẫơ èàằ ò ĩĐ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỡ
ìơ ẫơ ểàằ ầô è ịãạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỡ
ìơ ẫơ ểàằ ầô ẫà ôĐ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùở

ợ ỉôđđĐ ậ ẳ ẫằãạáơ

ùộ

ìơ- -ãằđ èá ầô èáãà ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùộ
ẫđàãạ ẹôơ ịằđằ ẫđà ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỗ
èáằ ễôẵá ịđằà é ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợù
ẫđà ẹôơ é-ơâđà ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợợ
ễằơ- ằơ ẻằẳĐ đ ơáằ ẫằằàằẳ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợớ
ầô ịđô-á ầôđ èằằơáụ ĩơ ầôỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỡ
âằơ ẵãĐ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỡ

ớ ẫáơ ằ- ẫáằđằ ẳ ẫáĐ

ợộ

èáằ ị-ãẵ- òắôơ ểô-ẵằ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợộ
èáằ òđơ ơáằ íơđẵơãũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợố
é-ãơãêằụ ềằạơãêằụ ẳ ìúịằơâằằũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗ

êãã


èáằ íằơằ ìẳãơ- ôãẳằ ơ ẫằãạáơ èđããạ

ơơ đâ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗ
ẫáằđằ ẹá ẫáằđằ ĩ ì èđãỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớù
ẫằãạáãạ ơáằ éđ- ẳ í- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớợ

ỡ ễà ịằđằ ầô ễãơ

ớở

ằãằụ ểằằãằụ ểãằĐụ ể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớở
ềằơằ--đ ơ ễằ-ơ íằãằ--íôơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớờ
ĩ ầô ỉêằ ẩụ ầụ ẳ ặỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớộ
èâằụ éằ-ằũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớố
ẵđôắắãạ ịôắắằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớố
òắãằẵằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớố
ịẳ đ ịô-ơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡ
ầôđ -ẵằ íô-ằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡ
ệô-ơ ỉâ ểôẵá ì- èáã- ãạ ơ í-ơỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡù
ãêằ ểằ ăằđẵã-ằ đ ãêằ ểằ ĩằơá ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡù
êôơãạ ơáằ èđãằđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡớ
ẵá ỉđẳ ếẵà-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡớ
ì-ôđằ ểằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡở

ở èáằđằ- ề éẵằ ễãàằ ỉằ

ỡộ

ẻằẵạãƯãạ ẳ òêãẳãạ ỉằ Đ éãơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũỡộ
ẫáơ ầô ềằằẳụ ẳ ẫáơ ìơ í-ơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡố
íđẳã òẵơã ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡỗ
èáằ ẫằãạáơ ơô ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũởợ
èơ Đ ứí-ơổ ỹộỗở ô- -áããạữ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũởớ
ằă ứí-ơổ ỹùụùỗởụ ô- -áããạữ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũởỡ
ịâằă ứí-ơổ ỹỗỗỗ ô- -áããạữ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũởờ
èáằ éâằđ đằằâằãạáơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũởộ

éđơ ợổ ằđãạ ậ

ởỗ

ờ ơđã ã ơĐằ

ờù

ĩ íơáằ- ểàằ ơáằ òơáằơằỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũờợ
èáằ èáđằẳ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũờợ
ệẵà- đ ệẵà- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũờớ
ẫằ- ẫằđ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũờỡ
èáằ èđằẳ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũờỡ
ĩơ ểằơã ìơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũờờ
ẫđ ìơ ậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũờờ
ịôẵàằ ậ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũờờ

êããã


íơằơ-

ìơ- ẫđ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũờộ
ãạằđ ẫđ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũờỗ
éẳ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũờỗ
ơđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũộ

ộ ẳ đ èáôạáơ

ộù

ỉâ ểôẵá ì- ệô-ơ ôạáỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũộợ
ĩ ầô ềằằẳ ểđằỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũộỡ
èáằ èđôơá òắôơ éđơằã ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũộỡ
ẫơằđụ ẫơằđụ êằđĐâáằđằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũộở
èáằ ẵĐ ơôũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũộờ
ễ-ằ ìơ ắĐ ơáằ ịà ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũộộ
â ắôơ ơằẳĐ ẫã- ơáằ ẻẵằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũộộ
èáằ ẳ èđôơá òắôơ ẳ ĩãằơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũộố
ò éôẳ ằơáằđ- đ éôẳ ẻẵà- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũộỗ

ố è ôằằơ đ ềơỏ

ốù

ịôĐằđ ịằâđằũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũốù
éâẳằđ éâằđ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũốớ
èáằ íđằơãằ íđƯằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũốỡ
ĩỉòổ ầằ đ ềĐỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũốở
ịôđụ ịắĐụ ịôđũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũốờ
ì ìơ- ẹàĐ đ ểđà ểẵâãđằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũốờ
ơđắôẵà- òĐằỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũốộ
èáằ ịđ ẵằằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũốố
đ ò ơ ặãẵ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũốỗ

ỗ ằơơãạ íằ ịã ỉằơá

ỗù

èáằ ểằẳãẵ íáằẵàô ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỗợ
èáằ ĩẵơđ ẫã ằằ ầô ềâ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỗờ
òêãẳãạ ẻã-àĐ ịô-ãằ-- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỗờ
èáằ ỉĐằđ èĐằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỗờ
é-ơúơđàằ ãơằ--ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỗộ
é-ơỉằđơ òơơẵà ẫđàôơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỗố
ịđằơáãạ ẻãạáơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỗố
èáằ ôạđ ịôằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỗố
ịôãẳãạ ịằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỗỗ
ịô ếằằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỗỗ
ẹĐụ ểĐ ịẵà ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũù
òơ- áđôạạằẳ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũù

ãă


èáằ íằơằ ìẳãơ- ôãẳằ ơ ẫằãạáơ èđããạ

éđơ ớổ ẻằẳĐ ơ ẻ
ù ấãđạã èằđđãơđĐ

ùớ
ùở

ỉằẳãạ ãơ ơáằ Đ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùờ
èá-ằ ãđ-ơ òăãô- ơằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùờ
ì èáã- ẻ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùố
ểẵáãằ éâằđ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùố
ễãơ đằằ đ ĩãằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùùù

ùù ằơĐ ãđ-ơ

ùùớ

đụ đ ứẳ đữ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùùỡ
ẫáơ ằ- ẫáằđằỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùùỡ
èáằ ểẵáãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùùở
èáằ đằằâằãạáơ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùùở
èáằ ịđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùùờ
èáằ éã- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùùộ
ò-à ãđ-ơụ ễãơ ễơằđ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùùố
èáằ íđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùùỗ
ểã-- ểằđ- Đ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùợ
ễãạáơằãạ ơáằ ễẳ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùợù
ểĐ ìỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùợù
ẫããạ ìơ íằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùợợ
ếằằ ìơ íằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùợợ

ùợ ẻằêêãạ ơáằ ạãằ

ùợở

ỉâ ễạ ĩ ì ơĐ èáã- èáãạỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùợờ
ỉằĐ ơđằơẵáũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùợộ
-Đ ĩằ- ìơũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùợố
è ĩ ẳ ềơ ơ ĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùợỗ
èđ- ơđằơẵá ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùớ
éằẵ ơđằơẵáũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùớ
ã èâã-ơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùớợ
đã ơđằơẵá ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùớợ
ẽôẳđãẵằ ơđằơẵá ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùớớ
ỉ-ơđãạ ơđằơẵá ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùớỡ
ỉã ằăđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùớở
í ơđằơẵá ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùớờ
ịẵà ẳ ỉã ơđằơẵá ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùớỗ

ă


íơằơ-

éđơ ỡổ èáằ ẫđàôơ
ùớ ôơằô- ẫáơỏ

ùớ
ùỡớ

ếâ ẫáơ ẳ ẫáằđằ ìơ ì- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỡỡ
ẫàãạ è ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỡờ
ịằ đằẵơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỡộ
ãơơãạ ịô ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỡố
ịằẳ ẻãạáơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùở
ì ẳ ẹôơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùởù
ậ èáđằằụ ĩâ èáđằằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùởợ
ìđằđ èằẵáãôằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùởớ
íáằằđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùởớ

ùỡ ềâ ẫáơỏ

ùởở

èáơ ẫ- ìơằ-ằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùởở
ìơ- ẽôãơĐụ ềơ ẽôơãơĐ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùởờ
ỉâ ễạỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùởờ
ãắằđ èĐằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùởộ
ằơ ẫãơá ơáằ éđạđ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùởố
ẫáơ ơ ĩỏũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùởố
ẵáằẳôằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùởỗ
ẻằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùờ
ỉâ -ơỏũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùờ
ỉâ ểĐ ẻằ-ỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùờù
ỉâ ểĐ ằơ-ỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùờợ
ỉâ ểôẵá ẫằãạáơỏũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùờợ
ỉâ ểôẵá ẻằ-ơỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùờớ
ơơằđụ éằ-ằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùờỡ

ùở ịằâ ơáằ ẫã-ơ

ùờộ

ẫáơ- ơáằ éãơỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùờố
đằằâằãạáơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùờỗ
ôơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùờỗ
ễôạằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùộợ
ểẵáãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùộớ
ễằạ éđằ-- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùộớ
ễằạ ăơằ-ã- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùộở
ễằạ íôđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùộộ
í ẻã-ằ- ứơẳãạữ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùộố

ăã


èáằ íằơằ ìẳãơ- ôãẳằ ơ ẫằãạáơ èđããạ

í ẻã-ằ- ứằơằẳữũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùố
ỉã òắẳôẵơãũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùốù
ỉã òẳẳôẵơãũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùốợ

ùờ ã ãẳằ

ùốở

ẫáĐ ịơáằđỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùốờ
đằằâằãạáơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùốờ
ĩằẳãơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùốộ
éôúậ- ẳ íáãúậ- ứđêãơđữ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùốỗ
ẻâụ ẻâụ ẻâ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỗù
ậđãạáơ ẻâ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỗớ
áđôạ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỗở
ểẵáãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỗờ
ễơ èãằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỗờ
íắằ ẻâ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỗố
ăơằ-ã ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũùỗỗ

ùộ íáằ-ơ đ ịô-ơ

ợù

éằẵ- ơ ằă ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợợ
đằằâằãạáơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợợ
èáằ ịằẵá ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợợ
ã ậáã ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỡ
ĩâ ẫằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợờ
ĩã- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợố
éô-áụ éằ-ằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗ
Đãạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợù
ểẵáãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợùù
íáằ-ơ éđằ-- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợùợ
éằẵ ĩằẵà ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợùớ

ùố èáằ ẫđẳ ầôđ áôẳằđ-

ợùở

áôẳ ìỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợùờ
đằằâằãạáơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợùờ
ểããơđĐ òẵơã ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợùộ
ễãơằđĐ ễơằđ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợùố
đơ ẻã-ằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợùỗ
ẻằêằđ-ằ Đằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợợù
ểẵáãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợợợ
áôẳằđ éđằ-- ểẵáãằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợợợ
ễơằđ ẻã-ằ ểẵáãằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợợỡ

ăãã


íơằơ-

ùỗ òđằẳ ắôơ ềơ ĩạằđô-

ợợộ

ịãẵằ- ịằạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợợố
ịãẵằ đằằâằãạáơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợợố
ơẳãạ íôđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợợố
ĩôắắằ íôđ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợớ
íẵằơđơã íôđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợớù
ịãẵằ ểẵáãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợớợ
íắằ íôđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợớợ
ểẵáãằ íôđ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợớỡ
èđãẵằ đằằâằãạáơ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợớở
èđãẵằ ếãẵàắẵà- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợớở
đằẵá íôđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợớộ
èđãẵằ ểẵáãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợớố
éô-áẳâ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợớố
ẫđã-ơ ềơụ ẫơ ềơũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợớỗ
ẫđã-ơ ằăã ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỡ
ẫđã-ơ ăơằ-ãũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỡ

ợ ôơ ịô-ơằđ

ợỡớ

ằằ ơáằ ịôđũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỡỡ
đằằâằãạáơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỡở
íđôẵáằ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỡở
ẻằêằđ-ằ íđôẵáằ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỡộ
ẹắãôằ íđôẵáằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỡố
ãẳằ ẹắãôằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợở
ểẵáãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợởù
ểẵáãằ íđôẵáằ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợởù
ẻơđĐ èđ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợởợ

éđơ ởổ ễằằđ ẳ ểằằđ
ợù ằơ ẫãơá ơáằ éđạđ

ợởở
ợởộ

ẫáơ ơ ĩ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợởố
ếằằãạ èđẵà ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợởỗ
ì ễơằụ ì ễơằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợởỗ
éđạđằ-- ẻằđơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợờù
èáằ ịôđũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợờù
èáằ ĩẹể ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợờù

ăããã


èáằ íằơằ ìẳãơ- ôãẳằ ơ ẫằãạáơ èđããạ

èáơ ỉôđơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợờợ
éô- ẳ ơđã- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợờớ
ẹêằđơđããạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợờỡ
èáã- ì-ơ ẫđàãạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợờở
ì ịđằẳũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợờở

ợợ ằơơãạ ẵĐ

ợờộ

ôằđâ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợờố
éĐằơđãẵ-ổ Đ ỉãạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợờỗ
ôằđ-ằơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợộù
ịằ ềằạơãêằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợộớ
ịđằàẳâ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợộỡ
ỉằ ểằũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợộở

ợớ ỉãạá èằẵá

ợộộ

ãơ ẻôơãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợộố
éô-áúéô ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợộỗ
ậằđúễâằđ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợố
ôằđ-ằơ ẻôơãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợốợ
ềãẵằ ễằạ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợốớ
ềãẵằ éằẵ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợốỡ
ềãẵằ ĩằơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợốở
ềãẵằ ễơ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợốở
ềãẵằ èđ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợốờ
íãđẵôãơ íãơĐ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợốờ

ợỡ òẳ ơáằ ẫãằđ ì-

ợốỗ

òđẳ- ẫđẳ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗ
íằơãơã òĐằỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗù
ĩằãẳđằ- ẫđẳũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗớ
ỉâ ìơ- ĩằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗớ
ẫáơ ì- ĩằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗỡ
èáằ ôơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗở
èáằ ịằẵá ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗộ
èáằ ĩằẳãơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗộ
èáằ ịãạ ịĐ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗố
èáằ ơẵá ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗỗ
èáằ íằ ẳ ệằđà ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũợỗỗ

ăãê


íơằơ-

ợở ễãơ ẫằụ éĐ ỉđẳ

ớù

í ầô ịằ ểđằ ằẵããẵỏ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớợ
ơãẵà ầôđ ềằẵà ẹôơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớớ
ẻôãạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớờ
íĐẵãạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớố
èằã- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỗ
ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớù
ị-ằắ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớùù
ị-àằơắ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớùợ
âããạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớùớ
àããạ ẳ âắđẳãạũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớùỡ
àơãạũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớùở
ếĐàãạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớùờ
ểđơã òđơ- ẳ ịăãạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớùộ

ợờ ểãă ìơ ậ

ớùỗ

ễôắ ĩôắổ ỉằđơ ẻơằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớợù
ãạôđằ ìơ ẹôơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớợợ
ỉâ ơ ểằ-ôđằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớợớ
èàằ í-- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớợở
ããạ ẹôơũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớợở
-á ĩẵằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớợờ
ẻôụ ơụ ẻô ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớợộ
ơằụ èâụ èáđằằụ ôđũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớợộ

éđơ ờổ ẫáằ ã ẻằ

ớợỗ

ợộ ẹ ơáằ ẻẳ òạã

ớớù

Đ òâĐ đ ỉằũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớớợ
ề ăẵô-ằ ềơ ơ éô-á ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớớợ
ẹ ầôđ ịẵà ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớớở
ễằẳ áằ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớớở
ĩĐúịẳ ẫáơỏũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớớộ
ểô ễắđ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớớỗ

ợố ẻằ ẫằ ễãơ

ớỡớ

ì ĩơ ẫơ ơ ằơ è ịãạ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỡỡ
ôãẳằ ểằũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỡờ
èáơ èãằũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỡờ
ằằ èđôắằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỡộ

ăê


èáằ íằơằ ìẳãơ- ôãẳằ ơ ẫằãạáơ èđããạ

ịắĐ èãằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỡộ
â ơáằ ôãẳằãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỡỗ
ẳ ểêằ- đ éđằạơ ẫằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớởù
ẹ-ơằđ-ã- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớởợ
èáằ éđắằ âãơá ĩãằơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớởợ
ểằô-ằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớởớ

ợỗ ẫãơá òạằ íằ- ẫã-ẳ

ớởở

ịằằãơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớởộ
ằơ ĩằ-ằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớởộ
ôãơ ầôđ-ằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớởố
ầôđằ ằơơãạ ịằơơằđ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớởỗ
íáãẵằ-ụ íáãẵằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớờ
ịĐ ơáằ ịàũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớờù
ậ-ằ ầôđ ỉằẳũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớờớ
ẫáằ ã ĩôắơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớờớ
ấđãơã- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớờỡ
ễôẵàĐ ơđãàằ ã ơáằ èáãđẳ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớờỡ

ớ éáĐ-ãẵĐ íáằạằẳ

ớờộ

ễạã-ơãẵĐ íáằạằẳũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớờố
ịằằãơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớờỗ
ằơĐ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớờỗ
ôãẳằãằ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớộ
ễằơ- ằơ éáĐ-ãẵ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớộợ

ớù èơ- ẳ èằằ-

ớộở

ịằằãơ- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớộờ
ằơĐ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớộộ
ẫàụ ĩơ ẻô ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớố
ôãẳãạ ễãạáơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớốù

ớợ ìảôđãằ- ềạ

ớốớ

ịẵà òơơẵà ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớốỡ
ằơ đơ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớốở
ôơã- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớốở
ìơã ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớốộ
ắâ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớốộ
ếằằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớốỗ
éơằđ èằẳããơã- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớốỗ

ăêã


íơằơ-

éơằằđ Đẳđằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỗ
ìãơãắã ịẳ Đẳđằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỗợ
ẻơơđ íô- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỗợ
ìãạằằơ Đẳđằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỗớ
ẻơơđ íô èằẳããơã- ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỗớ

ớớ ẫáơ- ậụ ĩẵỏ

ớỗộ

ỉìấủòìĩũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũớỗố
íẵằđ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡ
ĩãắằơằ-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡù
íđẳãê-ẵôđ ĩã-ằ-ằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡớ
ò-ơá ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡỡ
ễôô-ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡờ
ẹ ơáằ ịđãạáơ ãẳằ ũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũũỡộ

òằẳãăằò --đĐ

ỡỗ

ị ẻằ-ôđẵằ-

ỡùở

ìẳằă

ỡợù

ăêãã


ìơđẳôẵơã
ẫằêằ -ằằ ơáằ ãằđẵã- èấ âáằđằ -ằ ẳằ ô-ãạ ơáằ ôằđẳôằđ
èôĐ èôẵà ẵáãằ á- ẵáãằêằẳ áã- -ơơôằ-ôằ ắẳĐ ắĐ -ô-ằẳĐ ô-ãạ
ơáã- ạãƯ đ ợ ãôơằ- ằêằđĐ ơáằđ ẳĐũ ềằêằđ ãẳ ơáơ ơáơ ắẳĐúắằôơãô
ẳằ ã- ôơúúâđà ẵơđ âá á- -ằơ ơáđằằ áôđ- ẳĐ âđàãạ ôơ đ
ơáằ -ơ ù Đằđ-ũ èáằ -ằãạ ãơ ắằáãẳ êãđơôĐ ơáằ-ằ ôãẵàúẳúằ-Đ
ãơằ-- ẳằêãẵằ- ã- ơáơ áãạ Đôđ ắẳĐ ãơ ãạôđằ ểãẵáằạằ âôẳ ắằ
ằạằđ ơ -ẵôơ ã- ắ-ãẵĐ ằđơằ--ũ èáã-ụ ẵôđ-ằụ ã-ơ ơáằ ẵ-ằũ
ằơơãạ ãơ ằà áĐ-ãẵ -áằ ơàằ- ơãằ ẳ ằđơũ èáơ- ơáằ ắẳ ằâ-ũ
èáằ ạẳ ằâ- ã- ơáơ Đô áêằ ằơĐ ơãằ ơ đằãƯằ ơáằ -ơđạ ẳ -ôằ
áĐ-ãôằ ơáơ Đôêằ âĐ- âơằẳũ ẫáĐỏ ằơơãạ ãơ ẳ ơáằ -ơĐãạ ã
-áằ ã- ãằúạ đẵằ-- ẳ ơ -ằơáãạ ơáơ Đô ẳ ã đằằơãẵ đằđú
ơã đ Đôđ ơâằơãằơá áãạá -ẵá đằôã đ ơ à ạẳ ơ ơáằ ắằẵáũ ĩằ
đằđĐụ -ơđằạơá ơđããạ ã- ãđơơ ãằẵằ ã đẵằ-- âáằđằ Đô ằđ
áâ ơ đằ-ơđằ Đôđ ắẳĐ- ơôđ ạãơ-ụ ạãơ- ơáơ đằ ơằ -ơĐãằẳ ắĐ ôđ ắô-Đụ
ẳằđ ãêằ-ũ
ẫáãằ âằ ẵơ ạôđơằằ ơáơ đằẳãạ ơáã- ắà âã ơôđ Đô ãơ ơáằ ằăơ
òđẳ ẵáâđƯằằạạằđụ âằ ằằ ôãơằ ẵãẳằơ ơáơ ã Đô â ôđ ẳêãẵằ
ẳ ãằằơ ãơ ẵđđằẵơĐ Đô âã à ẳ ằằ ắằơơằđ ơá Đôêằ ằêằđ ằơ
ắằđằãơ ảô-ơ ãạáơ ơàằ ạằđ ơá ợ ãôơằ-ũ

ẫáơ ầô ãẳ ã èáã- ịà
èáã- ắà ã- ẵằơằ ạôãẳằ ơ -ơđằạơá ơđããạụ ắôơ ãơ ã- - đãằđ ạằơú
ơãạ ẳ -ơĐãạ ã -áằ đằ ẵđằáằ-ãêằ ắ-ã-ũ ẫáãằ âằ ẵẵằơđơằ
ãơãạ âằãạáơ-ụ âằ áằ ơ ãđằ-- Đô ơáằ ãđơẵằ đằđ ôơđãú
ơãụ -ơôđằụ -ơđằơẵáãạụ ẳ ẵđẳãê-ẵôđ ằăằđẵã-ằũ ơđằạơá ơđããạ âã ạằơ
Đô -ơđạồ ãằằơãạ ơáằ-ằ ơáằđ -ằẵơ- âã ạằơ Đô ãơũ ẫằ đằ-ằơ Đô
âãơá ằêằđĐơáãạ ơáằ ắằạãằđ ằằẳ- ơ àâ ơ àằ áã- đ áằđ ãơđẳôẵơã ơ
âằãạáơ ãơãạ - ãằ-- ứãơằđĐ ẳ ãạôđơãêằĐữ - --ãắằũ ầô ằđ ắôơ
ằêằđĐơáãạ đ -áãạ đ ạĐ ơ -ằơơãạ ô Đôđ ãđ-ơ ằăằđẵã-ằ đạđ ơ
ô-áãạ ơáđôạá ơằô- - Đô đạđằ--ũ ẫằêằ ẳãêãẳằẳ ơáằ ắà ãơ -ằêằđ
ảđ đơ-ũ
éđơ ùụ éđããạ ơáằ éôũ ì ơáã- ãđ-ơ -ằẵơãụ âằ ã Đô ã ằêằđĐơáãạ
Đô ằằẳ ơ àâ ắằđằ Đô ắằạã âằãạáơúãơãạ đạđụ ãẵôẳãạ -ằ
ãđơơ ẳêã-ằ ắôơ áâ Đô đằĐ ẵơ đẳ ơ ơ âđà ôơũ ểĐ ằú
ằ âơ ơ âđà ôơ ắôơ ằằ ãơããẳơằẳ ắĐ ơáằ ằâằ-- ơáã- đằãạ ẵằ
âãơá -âằơĐ -ơđạằđ- ẳ ôẳ ô-ãẵũ ì ẵơụ ạĐ ã- -ẵã ẵằ âáằđằ
Đôđằ ãàằĐ ơ àằ ạẳ đãằẳ-ũ ẫằ ããđãƯằ Đô âãơá ơáằ ôẵằ- ơáằ
ạĐ - ơáơ ơá-ằ ãđ-ơ ẳĐ- đằ đạằĐ ăãằơĐúđằằũ


éđơ ợụ ằđãạ ậũ èáã- -ằẵơã ã- ẵằơằ đãằđ ằêằđĐơáãạ Đô
ằằẳ ơ àâ ắằđằ Đô ẵơôĐ ạằơ ơ ạĐũ ì ẳẳãơãụ âằ ẳã-ẵô-- ơáằ
ãđơẵằ ứđ ẵà ơáằđằữ àãạ ạẳ ã Đôđ ằăằđẵã-ằ ơáđằẳ-ũ ì ơáằđ
âđẳ-âáơ ơ âằđ ẳ âáĐũ ẫằ ẳơ ằẵằ--đãĐ ạđằằ âãơá òẳđằ ìạằ ãêằđĐơáãạ òạ--ãụ ắôơ âằ ẳơ âơ Đô ơ âà đôẳ ã áã âẳằđ- ẳ
ắăằđ -áđơ-ũ
éđơ ớụ ẻằẳĐ ơ ẻũ ềâ ơáằ ô -ơđơ-ũ ẫằ ơàằ Đô ơáđôạá ạôãẳằẳ
ơôđ ơáằ ạĐđ -ô ơ ôơ-ụ đ đơáằđ ẵáãằ- ơ -áâằđ -ơ-ũ è ơáằ
ôããơãơằẳụ ạĐ- ẵ ắằ ẵô-ãạ ã-ơãơôơã- áãạáằđ ãơằ--ồ âằ ããđú
ãƯằ Đô âãơá ơáằ ắ-ãẵ- Đô ằằẳ ơ àâ ắằđằ Đô ạằơ -ơđơằẳũ
ậẳằđ-ơẳãạ ơáằ âĐ -ơ ạĐ- đạãƯằ ơáằãđ ằôãằơ ã- ằăẵằằơ âĐ
ơ ằđ ơáằ Đ ơáằ ẳũ
éđơ ỡụ èáằ ẫđàôơũ ìơ- ôĐ áâ Đ ằằ âá -ơđơ ãơãạ áêằ ãơơằ
đ ãẳằ âáơ ô-ẵằ- ơáằĐđằ âđàãạũ ì âơ ơ âđà ơáằ-ằ ơáãạ-ụ ơáằĐ
-Đụ ãơãạ ơ ơáằãđ ẳằơãẳ-ũ ầô ãẳ ẵằơằ ã-ơ âằãạáơúãơãạ ằăằđú
ẵã-ằ- đ Đôđ ằơãđằ ắẳĐũ ẵá ằăằđẵã-ằ ã- ẵẵãằẳ ắĐ áơ- ẳ ơáđú
ôạá ằăơã âáơ ơ ẳũ ẫáĐ ã- ãơ ãđơơ ơ áẳ Đôđ ằắâ- áằđằ
đ Đôđ àằằ- ơáằđằỏ èáã- -ằẵơãụ âáãẵá ơằ- Đô áâ ẳ âáĐụ ã- Đôđ â
ằđ- ơđãằđ ạôãẳãạ Đô ã đãơũ
éđơ ởụ ễằằđ ẳ ểằằđũ ềâ ơáơ Đôêằ ằđằẳ ơáằ ôẵằ- ơáằ
ằôãằơụ ơáằ ằăằđẵã-ằ-ụ ẳ ơáằ áã-áĐ ắằáãẳ âđàãạ ôơụ âằđằ ạãạ
ơ -áâ Đô áâ ơ ôơ ãơ ơạằơáằđũ ẫằ ạãêằ Đô ạôãẳằãằ- âáãẵá ằăằđú
ẵã-ằ- ơ ãẵôẳằ ã Đôđ đôơãằ ẳằằẳãạ Đôđ ạ- ẳ ơãằ ẵ-ơđãơ-ụ
ẳ âáơ ơ ẳ ã ơáãạ- đằơ âđàãạ ôơ ơáằ âĐ Đô ằăằẵơằẳũ
éđơ ờụ ẫáằ ã ẻằũ ì ơáã- -ằẵơãụ âằ ẳẳđằ-- -ằẵã áằơá ã--ôằ- ơáơ
Đ ắằ ãđơơ ơ -ằ Đôũ ẫằ ơà ắôơ -ơđằạơáúơđããạ ã--ôằ- -ằú
ẵããẵ ơ âằồ ơáằ ãđơẵằ ẳ êãắããơĐ -ơđằạơá ơđããạ đ -ằãđ-ồ
êằđẵãạ ắ-ơẵằ-ồ ạôãẳằãằ- đ -ằ ẳ ằằẵơãêằ âđàôơ đ Đôạ-ơằđ-ồ
ẳ âđàãạ ôơ âãơá ãảôđãằ- ẳ ãằ--ũ èáằ ắơơ ãằ ơáơ ôãơằ-
ơáằ-ằ ẳã-đơằ ẵơằạđãằ- ã- --ãụ ẵ -ằ-ằụ ẳ ẳằ-ãđằũ

ăơđè àằ ơáằ ằđãạ ằăằđãằẵằ - ằ-Đ ẳ - ô - --ãắằụ âằêằ áãạáú
ãạáơằẳ ơ- ơã- ẳ ẵơ- ạ ơáằ âĐũ ễà đ ơáằ âãạ ằằằơ- ã
ơáằ ắà ơ ạôãẳằ Đô ạũ


èáằ íằơằ ìẳãơ- ôãẳằ ơ ẫằãạáơ èđããạ

ẫằãạáơ ểãôơằ
èáằ ẫằãạáơ ểãôơằ -ãẳằắđ- âã áãạáãạáơ -ằơĐ ã--ôằ- ơáơ đằ ãđơơ ơ Đôđ áằơá
ẳ âằđằũ èáằ ạĐ ẵ ắằ ẳạằđô- ẳ ãơããẳơãạ ẵằ ã Đô ẳơ àâ âáơ
ơ ằăằẵơũ ẻằẳ ơáằ-ằ ẵôơã- ẵđằôĐ ơ ằ-ôđằ ơáơ Đôđ âđàôơ ã- ãúđằằũ

ịđ èà

ằă ẵơ-

ịđ èà -ãẳằắđ- đêãẳằ Đô
âãơá ẳằããơã- ằâ ơằđơáơ đằ ãơđẳôẵằẳ ã ơáằ
ơằăơũ ịĐ ẳẳãạ ơáằ ơ Đôđ
ạĐ-ằà êẵắôđĐụ Đô ãạáơ
ơ ãơ Đ ắằơơằđụ ắôơ Đô âã
ắằ ắằơơằđ ãđằẳũ

ằă ẵơ- đằ ãơằđằ-ơãạ ơãẳắãơẳ ằẵẳơằ-ũ èáằĐđằ ơ
ằ--ằơã đ Đô ơ áêằ -ằ
đ ằằẵơãêằ âđàôơụ ắôơ Đô
-áôẳ ãẳ ơáằ ãđơãêằ
ẳ -ằơãằ- ô-ãạũ

ơ ểằ
ơ ểằ- đằ ơã- ẳ ãơằđơ áằ àằ Đôđ ãơãạ đằ
ằằẵơãêằũ èáãà ơáằ - áêú
ãạ ằđ- ơđãằđ ạãêãạ Đô
áằ ơáđôạáôơ Đôđ âđàôơũ
èáằĐ áãạáãạáơ ãơơằ ơáãạ- ơáơ
ãạáơ ơáằđâã-ằ ạ ôơãẵằẳũ

ăă


ìơđẳôẵơã

òẵàâằẳạằơẫđãơãạ ắà ã- ãơơằ ãàằ ắôãẳãạ ắằôơãô ắẳĐổ ìơ- ạđằơ ãẳằ âãơá
Đ đãẵá đằâđẳ-ụ ắôơ ụ ãơ ắã- ẳâ ơ ã ẳ áđẳ âđàũ èáằ ơáđằằ
ô-đãằẳ- âáằ âằ -ơđơằẳụ ắằơơằđ đãằẳ- âáằ âằ ãã-áằẳằảĐằẳ âđàãạ
ơáã- đảằẵơụ ắôơ ơáằđằ âằđằ ằơĐ ơãằ- âáằ âằ âôẳ đơáằđ áêằ ắằằ
ẳãạ -ằơáãạ ằ-ằũ ẹ ẵôđ-ằụ âđãơãạ ơáã- ắà âôẳ áêằ ắằằ đ đằ
ẳããẵôơ âãơáôơ ơáằ ãêôắằ ãôơ ôãơằ ằâ ằằũ ì đơãẵôđ
đẳằđụ âằẳ ãàằ ơ ơáàổ ẻá ò-ơ-ãụ éđãơãạ ỉô-ằ ãơằ-- íằơằđ ã
ềằâ ầđà íãơĐụ đ ơáằ ô-ằ áã- ạđằơ ẵããơĐũ ằẵã ơáà- ơ ôđ ẳằ-ụ
ằả ịãạ ĩạ ấĐ-ụ ịđđãằ áằắ ễãơụ ĩêãẳ ĩôáụ òđã-ơãẳằ- ểã-êằụ
íáđã- ặạô-ụ ẳ ểằã-- ãêằđ ứẳ ắắĐ ơáữ đ ơáằãđ đãằẳ-áãụ ạẳ
à-ụ ẳ ạẳ ẵáằằđũ ẫằ ẵôẳơ áêằ ẳằ ơáã- âãơáôơ ềẵĐ ẫđằđ ẳ
ôƯằ ễằấằđơụ âá ơằđơằẳ ằẳằ-- ôằ-ơã- ẳ ằúã- đ ệơáũ
ằẵã ơáà- đ ĩằãẳđằ ơ áằđ ơáằđ ẳ -ã-ơằđ đ ơáằãđ ằẳằ-- ãơá ã áằđ
ẳ ơ ễôđ ãêằ đ áằđ ơãằẵằ ẳ -ôđơũ
ệơá âôẳ ãàằ ơ ơáà ằâ áã- ơằẵáằđ-ịắ ẹơơụ ệá ẫĐạẳụ
ịắ éằđằƯụ ẳ ẻá íđãằãụ âãơáôơ âá ơáã- ắà âôẳ ẵơã đ
ằâằđ ắãạ âđẳ- ẳ -áã-ơãẵơằẳ ãẳằ-ũ ì ẳẳãơãụ áằẳ ãàằ ơ ạãêằ ắãạ áãạá
ãêằ ơ áã- đãằẳ-ụ ẵĐẵãạ ơằơằ-ụ ẳ -ơ áã- ãĐụ đ ơáằãđ -ôú
đơ ẳ ơãằẵằũ
ễ-ơụ ắôơ ơ ằ-ơụ ệằ âã-áằ- ơ ơáà áã- êằĐụ ãơằđơằ âãằụ ịằơáụ ẳ ẳđãạ
ẳôạáơằđụ ẫãụ âá ơ ạằ ơáđằằ ẵ đằẳĐ ơĐằ áằđ ằũ ể-ơ ụ áằẳ
ãàằ ơ ơáà áã- ẵôơáđ-ụ ệơáụ ơằđđãắằ ôơã ắãàằđ ắôơ ạđằơ ãơằ-ơđãằđụ ẳ ĩụ ắằôơãô â âá ạằơ- ẳâđãạáơ ôạĐ âáằ -áằ âãẫđẳ éâằđãơãạ íáã-áã-ũ ẫãơáôơ ơáằãđ âãơ ẳ âã-ẳụ áằ âôẳ ắằ
âẳằđãạ -ơ ã ơáằ ãơằ-- đằ-ơũ

ằẵã èáà- ơ ơáằ èằẵáãẵ ẻằêãằâằđ
èáằ íằơằ ìẳãơ- ôãẳằ ơ ẫằãạáơ èđããạ â- đằêãằâằẳ ắĐ ằăằđơ âá
ẳôắằúẵáằẵàằẳ ơáằ ẵẵôđẵĐ âáơ Đô ằđ áằđằ ơ áằ ô- ằ-ôđằ ơáơ
ơáã- ắà ạãêằ- Đô ằêằđĐơáãạ Đô ằằẳ ơ àâ ắôơ âằãạáơ ơđããạũ ằẵã
ơáà- đằ ằăơằẳằẳ ơ ĩđũ ịắ ẹơơũ
ĩđũ ẻắằđơ ểũ ẹơơ ã- éđằ--đ ẳ ĩãđằẵơđ ơáằ ỉô éằđđẵằ ễắú
đơđĐ ơ òẳằáã ậãêằđ-ãơĐụ đẳằ íãơĐụ ềầũ ỉằ ẵôđđằơĐ -ằđêằ- ơáằ ịđẳ
èđô-ơằằ- ơáằ òằđãẵ íằạằ đơ- ểằẳãẵãằũ ỉằ á- ôắã-áằẳ ẳ
đằ-ằơằẳ đằ ơá ợ ằđ- ơáằ đằ ằăằđẵã-ằ ã áằơáụ ẳã-ằ-ằụ ẳ
ôẵơã ằđđẵằũ ỉằ ã- êãẳ ơđãơáằơằ ẳ đôằđ âá á- ẵằơằẳ
đằ ơá ố ơđãơá- ẳ ẳƯằ đơá-ũ

ăăã


èáằ íằơằ ìẳãơ- ôãẳằ ơ ẫằãạáơ èđããạ

èđẳằđàò ơằđ- ằơãằẳ ã ơáã- ắà ơáơ đằ àâ ơ ắằ đ đằ -ô-ằẵơằẳ ắằãạ
ơđẳằđà- đ -ằđêãẵằ đà- áêằ ắằằ đđãơằĐ ẵãơãƯằẳũ òá ịàẳ éằđ- ẳôẵơãụ ẵơ ơơằ-ơ ơ ơáằ ẵẵôđẵĐ ơáã- ãđơãũ ậ-ằ
ơằđ ã ơáã- ắà -áôẳ ơ ắằ đằạđẳằẳ - ằẵơãạ ơáằ êãẳãơĐ Đ
ơđẳằđà đ -ằđêãẵằ đàũ

ăăãã


éđơ ù

éđããạ ơáằ éô
ì ơáã- ãđ-ơ -ằẵơãụ âằ ã Đô ã ằêằđĐơáãạ Đô ằằẳ ơ àâ ắằđằ Đô ắằạã
âằãạáơúơđããạ đạđụ ãẵôẳãạ -ằ ãđơơ ẳêãẵằ ắôơ áâ Đô đằĐ
ẵơ đẳ ơ ơ âđà ôơũ ểĐ ằằ âơ ơ âđà ôơ ắôơ ằằ ãơãơằẳ ắĐ ơáằ
ằâằ-- ơáã- đằãạ ẵằ âãơá -âằơĐ -ơđạằđ- ẳ ôẳ ô-ãẵũ ẫằ ããđãƯằ
Đô âãơá ơáằ ôẵằ- ơáằ ạĐ - ơáơ ơá-ằ ãđ-ơ ẳĐ- đằ đạằĐ ăãằơĐúđằằũ
íáơằđ ù ã- ẳằẳ âãơá ẵằãạ đằ-- âáĐ Đô -áôẳ ãơ âằãạáơ-ơ ằằ ẳ
à ạẳụ ơ -ằ âằãạáơụ ơ ãđêằ Đôđ -ằđêằụ - âằ - ơ àằ đãằẳ-ẳ đằũ
ẹẵằ âằêằ ẵêãẵằẳ Đô ơáơ Đô -áôẳ ãơụ ã íáơằđ ợ âằ ạãêằ Đô -ằ ơã áâ ơ ãẳ ơáằ ơãằ ã Đôđ ắô-Đ -ẵáằẳôằũ ẫđàãạ ôơ Đ -ằằ ơơĐ ãđẵú
ơãẵ ôơã Đô đằãƯằ áâ ơ ẳ ãơ ằãẵãằơĐũ ì íáơằđ ớụ âằ ằăã âáơ ằăẵơĐ
áằ- ơ Đôđ ô-ẵằ- âáằ Đô ãơ ẳ ẳã-ẵô-- ơáằ đ- ẳ ẵ- ãơãạ ã ơáằ
ạĐ đ ơ áằũ ứỉãơổ âằđằ ắã-ằẳ ơ áằẳãạ ơ ạĐũữ
íáơằđ- ỡ ẳ ở ơằ Đô Đô ằằẳ ơ àâ ắôơ ẵá-ãạ ơáằ đãạáơ ạĐũ òẳ âằ
- ạãêằ Đô ơáằ âẳâ áâ ơ ằôã Đôđ áằ ạĐ ã ơáơ- ơáằ đôơằ Đô
ẵá-ằ ơ ơàằũTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×