Tải bản đầy đủ

Bài giảng môn điều tra xã hội học chương 4

LOGO

MÔN HỌC
ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC
Th.S Nguyễn Minh Thu
Khoa Thống kê – Trường ĐH KTQD


LOGO

Chƣơng 4
PHƢƠNG PHÁP THU THẬP

THÔNG TIN


Chƣơng 4

Phƣơng pháp phỏng vấn

Phƣơng pháp quan sát


Phƣơng pháp phân tích tƣ liệu


I. Phƣơng pháp phỏng vấn
Điện
thoại

PHỎNG VẤN

Trực diện

Anket


1. Phƣơng pháp anket
Là phương pháp thu thập thông tin
gián tiếp dựa trên bảng hỏi

 Không có sự gặp gỡ trực tiếp
 Bảng hỏi là cầu nối duy nhất
 Người được hỏi phải tự ghi câu trả lời vào bảng hỏi


1. Phƣơng pháp anket
Bảng hỏi là cầu nối duy nhất

giữa người hỏi và người trả lời
Theo ®Þa ®iÓm
ph©n ph¸t
Theo c¸ch
ph©n ph¸t

Theo sè lÇn
ph¸t

Ph©n ph¸t b¶ng hái


1. Phƣơng pháp anket


Cách phân phát

- Phát tại chỗ

- Phát hẹn ngày thu
- Gửi qua bưu điện
- Đăng báo

Địa điểm phân phát

- Tại nơi ở
- Tại nơi làm việc,
học tập
- Ở các tổ chức XH,
đoàn thể
- Theo cử tọa có
cùng mục đích

Số lần phân phát

- Phát một lần
- Phát nhiều lần


1. Phƣơng pháp anket

Ƣu điểm

Hạn chế

Dễ tổ chức

 Tỷ lệ trả lời thấp

 Nhanh chóng

 Trình độ của đối tượng

 Tiết kiệm chi phí

nghiên cứu

 Khách quan

 Không kiểm soát được

 Đảm bảo tính

đối tượng trả lời

khuyết danh

 Yêu cầu bảng hỏi


1. Phƣơng pháp anket
Hình thức bảng hỏi

Phƣơng pháp phân phát

Tỷ lệ
trả lời

Khuyến khích đối tƣợng

Thỉnh cầu cá nhân

Sự tài trợ


I. Phƣơng pháp phỏng vấn
Điện
thoại

PHỎNG VẤN

Trực diện

Anket


2. Phƣơng pháp phỏng vấn trực diện

2.1. Những

2.3. Để trở

2.2.

vấn đề

Quá trình

chung

phỏng vấn

thành người
phỏng vấn
tốt


2.1. Những vấn đề chung
Người điều tra trực tiếp tiếp xúc
với đối tượng điều tra để hỏi và ghi chép tài liệu

 Có sự gặp gỡ trực tiếp
 Điều tra viên giữ vai trò chủ động, dẫn dắt câu chuyện
theo yêu cầu của nội dung cuộc điều tra
 Có tổ chức chặt chẽ

“Cuộc nói chuyện riêng” - “Trò chuyện có chủ định"


2.1. Những vấn đề chung
Tạo điều kiện đặc biệt để hiểu đối tượng
sâu sắc hơn

Kết hợp phỏng vấn với quan sát

ƢU ĐIỂM

Có thể phát hiện sai sót và uốn nắn kịp thời
Có thể mở rộng nội dung điều tra
Tỷ lệ trả lời cao


2.1. Những vấn đề chung

Tốn kém hơn so với phương pháp anket

Tổ chức thu thập thông tin khó khăn hơn

HẠN CHẾ
Ảnh hưởng hành vi

Ít tính khuyết danh


2.1. Những vấn đề chung
PHỎNG VẤN
TRỰC DIỆN

Theo mức độ
chặt chẽ

PV tiêu
chuẩn

PV bán
tiêu chuẩn

Theo
đối tƣợng

PV phi
tiêu chuẩn

PV
tự do

PV
sâu

PV

nhân

PV
nhóm
(tập
thể)


(1) Phỏng vấn tiêu chuẩn
Là cuộc phỏng vấn diễn ra theo trình tự với
nội dung đã được vạch sẵn

Ƣu điểm
- Trình độ ĐTV
- Dễ tổng hợp

Nhƣợc điểm
- Cứng nhắc

- Tâm lý ức chế


(2) Phỏng vấn phi tiêu chuẩn
Là cuộc phỏng vấn thường không có sẵn bảng hỏi hoặc

các câu hỏi. Người phỏng vấn hoàn toàn tự do tiến
hành như một cuộc nói chuyện tự do.
Ứng dụng
- Nghiên cứu sâu
hay nghiên cứu
thăm dò
- Kiểm tra bảng hỏi
của PV tiêu chuẩn

Nhƣợc điểm
- Khó tổng hợp


(3) Phỏng vấn bán tiêu chuẩn
Là hình thức trung gian giữa phỏng vấn tiêu chuẩn
và phỏng vấn phi tiêu chuẩn

- Các câu hỏi quyết định được tiêu chuẩn hoá

- Các câu hỏi khác thì có thể tuỳ tình hình thực tế


(4) PVcá nhân & nhóm tập trung

Phỏng vấn cá nhân

Phỏng vấn
nhóm tập trung

Đối tượng phỏng vấn là

Đối tượng phỏng vấn có kinh

cá nhân riêng biệt

nghiệm hoặc đã từng trải
qua những vấn đề mà

 Phổ biến

cuộc nghiên cứu
muốn tìm hiểu


2. Phƣơng pháp phỏng vấn trực diện

2.1. Những

2.3. Để trở

2.2.

vấn đề

Quá trình

chung

phỏng vấn

thành người
phỏng vấn
tốt


2.2. Quá trình phỏng vấn

NGƯỜI

NỘI DUNG

PHỎNG VẤN

PHỎNG VẤN

KHUNG CẢNH PHỎNG VẤN

NGƯỜI
TRẢ LỜI


(1) Nội dung phỏng vấn

Biểu hiện bằng
câu hỏi
hoặc bảng hỏi


(2) Ngƣời trả lời
Cần quan tâm tư duy của người trả lời:
 Thành kiến với công tác phỏng vấn
 Xu hướng yêu cầu giữ bí mật về người trả lời
 Xu hướng muốn được chấp nhận, ghi nhận ý
kiến của mình


(2) Ngƣời trả lời
Hiểu câu hỏi

Tìm thông tin liên quan

Đánh giá thông tin

Source:

Tìm và đƣa ra câu trả lời

Tourangeau 1984
Cognitive Aspects of Survey Methodology - CASM


(3) Khung cảnh phỏng vấn
 Tuỳ thuộc vào nội dung phỏng vấn mà tìm
khung cảnh thích hợp
 Cố gắng không phỏng vấn với sự có mặt của

người thứ ba


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×