Tải bản đầy đủ

Xây dựng bảng dự toán kinh phí cho hoạt động đào tạo nhân viên của công ty

Xây dựng bảng dự toán kinh phí cho hoạt động đào tạo nhân viên của Công
ty
Công ty của anh chị đang trong giai đoạn cuối cùng của chu trình dự án “xây
dựng nhà máy chế biến nước quả ép” nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về
nước quả ép. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ phải cần đến 150 nhân công. Những
nhân công này đã được Công ty tuyển chọn. Họ là những học viên đã tốt nghiệp
lớp 12, có nguyện vọng đi làm ngay.
Công ty sẽ tổ chức đào tạo cho 150 công nhân trên về : kỹ năng lao động
tổng hợp, thái độ lao động, và an toàn lao động. Thời gian học tập dự kiến là 15
ngày. Công ty yêu cầu anh chị xây dựng bản dự toán kinh phí cho hoạt động đào
tạo trên với những yêu cầu say đây.
* Sau khóa đạo tạo, tất cả 150 công nhân đều có thái độ lao động tốt, có khả
năng thực hiện các công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ… và
có đủ khả năng làm việc tại bất kỳ vị trí nào trên dây truyền sản xuất.
* Các vấn đề liên quan đến địa điểm đào tạo, thời gian đào tạo củ thể, cách
phân chia lớp, tổ chức đánh giá, khen thưởng, kinh phí tổ chức đào tạo do anh, chị
chủ động xây dựng và đề xuất nhằm thực hiện các mục tiêu đào tạo nêu trên một
các tốt nhất, hiệu quả nhất.
I. Xây dựng bảng dự toán kinh phí cho hoạt động đào tạo nhân viên của Công
ty.
11. Căn cứ xây dựng kinh phí.
-

Dựa trên số lượng nhân viên đăng ký tham gia khóa đào tạo;

- Căn cứ vào thực tế tình hình tài chính của Công ty;
- Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty;
- Căn cứ vào việc tìm hiểu chi phí trên thị trường tại thời điểm lập dự toán chi
phí;
- Căn cứ vào định hướng đào tạo nhân viên của Công ty;
- Căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án của Công ty;
2. Xây dựng bảng dự toán kinh phí cho hoạt động đào tạo nhân viên của Công
ty.
Phòng nhân sự phụ trách việc lập bảng dự toán kinh phí dựa trên những căn
cứ nêu trên đã xây dựng bảng dự toán kinh phí cho hoạt động đào tạo nhân viên
mới của Công ty trong thời gian tới như sau:
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN
KINH PHÍ KHÓA ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN CHƯƠNG TRÌNH" NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NƯỚC
HOA QỦA ÉP"
Đơn vị tính: VND
SỐ
TT

KHOẢN CHI

THÀNH
MỨC CHI

LƯỢNG

1

Chi phí cho giảng viên

10

GHI CHÚ
TIỀN12,000,

120,000,0

000

00

Thuê 10 giảng viên
2


Chi phí thuê Hội trường,
2

22,500,0

trang thiết bị

00

Tiền thuê hội trường (dự
2.1 kiến mở 03 lớp)

3

5,000,

15,000,

000

000

2,500,
2.2 Tiền thuê trang thiết bị

3

000

Thuê 03 hội trường

7,500, Thuê 03 bộ trang
000

thiết bị

11,500,0
3

Chi phí phục vụ lớp học

00
2,500,

3.1 Quản lý học viên

3

Phô tô tài liệu phát cho
3.2 học viên

000
12,

200

500
10,

3.3 Ăn giữa giờ

150

000

7,500, 03 cán bộ quản lý 03
000

lớp học

2,500, In 200 bộ tài liệu
000

phát cho HV

1,500, Bao gồm ăn nhẹ giữa
000

buổi

149,000,0
4

Chi phí thực hành

00

Chi phí mua quần áo bảo
4.1 hộ lao động

4.2 Bình chữa cháy bằng bột

150

100

Chi phí thuê địa điểm thực
4.3 hành

1

500,

75,000,

000

000

250,

25,000,

000

000

25,000,

25,000,

000

000

300,

15,000,

4.4 Chi phí thiết bị chống nổ

50

000

000

4.5 Chi phí thuê chuyên gia

3

3,000,

9,000,
3


hướng dẫn

000

000
32,500,0

5

Tổng kết khóa học

00
1,000,

5.1 Khen thưởng

5.2 Cấp chứng chỉ

10

150

10,000, Khen thưởng 10 HV

000

000

150,

22,500,

000

000

xuất sắc

In 150 chứng chỉ

335,500,0
6

Tổng chi phí

00
33,550,0 Dự phòng theo quy

7

Dự phòng chi (10%)

00

TỔNG CHI TOÀN

369,050,0

KHÓA
LẬP BIỂU

định

00
KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

(Biểu 1: Tham khảo phương pháp lập trang 75 - Giáo trình quản lý dự án)
Với bảng dự toán nêu trên, thì chi phí đào tạo cho mỗi học viên khoảng
2.500.000 đồng/học viên/khóa học.
Như vậy, bảng dự toán kinh phí đào tạo nên trên là khá sát với thực tế, phù
hợp với năng lực tài chính của Công ty. Với khoản đầu tư nêu trên bảo đảm cho
học viên có điều kiện học tập tốt nhất đảm bảo chất lượng đào tạo.
3. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo.

4


Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch đào tạo mà Phòng quản lý nhân sự
đã đặt ra, cán được phân công phụ trách tổ chức thực hiện như sau:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Người
Nội dung công
việc

phụ
trách

THỜI GIAN THỰC HIỆN (NGÀY)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13 14 15

16 17 18 19

I. Chi phí phục vụ
lớp học
1. Quản lý học viên
2. Phô tô tài liệu
phát cho học viên
3. Phục vụ ăn uống,

Mr
Long

giải lao
II. Chi phí thực
hành
1. Mua quần áo bảo
hộ lao động
2. Mua bình chữa
cháy
3. Thuê địa điểm
Mr
thực hành, thuê địa
Hoàng
điểm dạy
4. Mua thiết bị
chống nổ
5. Thuê chuyên gia
hướng dẫn
5

20


III. Tổ chức lớp
học
1. Tổ chức đao tạo
lý thuyết
2. Tổ chức đào tạo
thực hành

Ms
Nhung

3. Tổ chức kiêm tra
đánh giá học viên
Tổng kế khóa học
1. Khảo sát đánh
giá trình độ, tay

Ms

nghề của học viên

Vân

2. Khen thưởng,

Anh

cấp chứng chỉ

(Biểu 2: Lập bảng kế hoạch tổ chức thực hiện qua tham khảo Phương pháp sơ đồ
GANTT)
3.1 Tổ chức đào tạo và đánh giá chất lượng học viên.

* Thời gian tổ chức đào tạo: Phòng nhân sự căn cứ, tinh toán thời gian tổ
chức đào tạo nhân viên mới trước khoảng 1,5 tháng trước khi nhà máy đi vào hoạt
động. Việc chuẩn bị trước sẽ giúp công ty đánh gia được trình độ, tay nghề của
nhân viên, qua đó có thể bồi dưỡng thêm tay nghề và trình độ cho nhân viên nếu
cần thiết.
Trước khi đi vào tổ chức đào tạo, Phòng nhân sự tiến hành chuẩn bị tài liệu
cho học viên khoảng 2 ngày (từ ngày 1 đến ngày 2) đồng thời phân công cán bộ
6


phụ trách thực hiện từng công việc cụ thể như: liên hệ thuê Thầy, chuyên gia để
đào tạo, mua thiết bị phục vụ thực hành. Những công việc này phải được chuẩn bị
trước khoảng 2 ngày trước khi khóa học bắt đầu.
* Địa điểm tổ chức đào tạo: Phòng nhân sự dự tính thuê 03 hội trường của
một Trung tâm đào tạo thuộc sở hữu của một đợn vị hành chính nhà nước trên địa
bàn để chia làm 03 lớp. Mỗi lớp học do một Thầy phụ trách giảng dạy, ngoài ra có
cán bộ phụ trách lớp theo dõi hoạt động đào tạo của lớp. Công việc thuê địa điểm
phải được thực hiện trước khi khóa học bắt đầu. Việc thuê địa điểm được phân
công cho một người phụ trách,
* Tổ chức học tập: Phòng nhân sự lên kế hoạch học tập theo trình tự, bắt
đầu học lý thuyết về kỹ năng lao động tổng hợp và thái độ lao động cho học viên.
Sau đó tổ chức lớp học thực hành an toàn lao động và kỹ năng lao động cho học
viên.
* Tổ chức đánh giá, khen thưởng: Sau khóa học, Học viên sẽ được kiểm
tra kiến thức thông qua làm bài kiểm tra và thực hành kỹ năng làm việc để đánh giá
chất lượng của mỗi học viên. Thông qua đó Banh lãnh đạo công ty cũng biết được
trình độ trung bình của học viên để có bố trí, sắp xếp công việc cho phù hợp.
B. Kết luận

7


Đối với mỗi dự án, chúng ta cần phải lập bảng dự toán kinh phí chi tiết cho
từng hạng mục. Qua đó giúp nhà quản lý dễ dàng trong việc quản lý chi phí và
định hướng tổ chức mua sắm cho phù hợp với thực tế.
Mặt khác, ngoài lập bảng chi tiết dự toán kinh phí, việc quản lý theo dõi tiến
độ của dự án là điều hết sức quan trọng. Vì vậy, cần phải có cán bộ chuyên trách
lập bảng theo dõi tiến độ thực hiện dự án để báo cáo cho ban điều hành khi cần
thiết.
Với vai trò là cán bộ quản lý điều hành dự án, ngoài kiến thức về lãnh đạo,
quản lý cần có thêm kiến thức chung về dự án như: Lập kế hoạch dự án, tổ chức
đánh giá và lựa chọn dự án, kỹ năng tổ chức quản lý dự án và quản lý nhân sự cho
dự án. Kỹ năng quản lý mua sắm tiếp theo là kỹ năng Giám sát và đánh giá dự án.
Tài liệu tham khảo:
1. Tham khảo và tổng hợp một số bài viết trên mạng Internet.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×