Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ truyền thông mới telemarketing vào marketing du kích tại ngân hàng techcombank

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MỚI TELEMARKETING VÀO
MARKETING DU KÍCH TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

CONTENT
Ngày nay, các Ngân hàng đang hoạt động trong một nền kinh tế thị trường hết sức
sôi động mà ở đó luôn tồn tại những thách thức và cơ hội. Một trong những thách thức đó
là Ngân hàng phải đối mặt với môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt và phức tạp trên
thị trường. Điều đó đòi hỏi Ngân hàng phải hết sức chú trọng tới các hoạt động
Marketing của mình. Đặc biệt, với quá trình toàn cầu hóa, sức mạnh cho phép Marketing
mang chất lượng tốt tới các sản phẩm hàng loạt nói chung là công nghệ. Cùng với sự phát
triển vũ bảo của công nghệ thì Marketing cũng dần dần thay đổi. Và một trong những
công nghệ mới được ứng dụng vào “Marketing du kích” được các Ngân hàng tại Việt
Nam sử dụng mấy năm gần đây đó là Telemarketing (Tiếp thị qua điện thoại).
Để hiểu sâu sắc về việc ứng dụng Telemarketing vào “Marketing du kích”, chúng
ta nên tìm hiểu định nghĩa về Marketing du kích là gì?
Trước hết, du kích quân thường là phe nhóm nhỏ nên họ phải tránh đối đầu trực
tiếp với đại quân địch. Tập trung vào những trận chiến nhỏ, khi có lợi thế đặc biệt để tấn
công nhanh và rút lui nhanh. Như vậy, nhóm du kích phải năng động, dùng nhiều xảo
thuật gây bất ngờ, dựa vào sự liều lĩnh và sáng tạo thay vì nguyên tài lực lớn, làm hao
mòn đối phương cho đến khi họ chán nản và bỏ cuộc.
Đối với thị trường Việt Nam, sau chiến thắng lớn ở Điện Biên Phủ năm 1954 và

chiến thắng Mùa xuân năm 1975, mà khởi nguồn là địa đạo Củ Chi, chiến thuật du kích
mọc rễ vào tư duy và văn hóa Việt Nam. Không những thông dụng trong các ứng xử hàng
ngày, nhiều doanh nhân Việt coi chiến thuật này là căn bản để điều hành quản lý công ty.
1/6


Và Telemarketing là gì? Telemarketing là Tiếp thị qua điện thoại, chúng ta có thể
dùng điện thoại để bán hàng trực tiếp cho khách hàng, cung cấp cho khách hàng về các
thông tin, chính sách khuyến mãi, các sản phẩm mới và hỗ trợ về các dịch vụ... Đối với
hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong những năm gần đây, khi mà đại đa số người dân điều
sử dụng điện thoại di động là phương tiện liên lạc phổ biến, thì việc kết hợp
Telemarketing vào Marketing du kích là rất hiệu quả.
Năm 2007, khi mà Ngân Hàng Techcombank (Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam)
còn là một trong các ngân hàng có quy mô vừa trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam,
để gia tăng thị phần Huy động tiền gửi tiết kiệm từ các đối thủ lớn sừng sỏ như:
Vietcombank, BIDV, ACB… Techcombank đã khéo léo lên kế hoạch ứng dụng
Telemarketing vào Marketing du kích.
Kế hoạch tiếp thị này cần tập trung vào sáu điểm sau:
1) Mục đích của hành động: Chinh phục khách hàng gửi tiết kiệm bằng chiêu
du kích để gia tăng thị phần tiền gửi trong hệ thống ngân hàng tại Việt
Nam.
2) Nhấn mạnh lợi ích chính mà Techcombank cung cấp để thu hút và khuyến
khích khách hàng gửi tiền.
3) Những thứ vũ khí sẽ sử dụng là gì? Ðó là lãi suất tiền gửi cao hơn mức bình
quân của thị trường 1,5%/năm.
4) Xác định thị trường ngách: Các khách hàng tiền gửi tại các Ngân hàng
Vietcombank, BIDV, ACB… có mức tiền gửi từ 500 triệu đồng VND đến
03 tỷ VND.
5) Thời gian triển khai: 02 ngày.
6) Ngân sách: Tổng tiền lãi chi thêm 30 tỷ đồng.
Sau khi lên kế hoạch Marketing du kích, Techcombank đã ứng dụng công nghệ
Telemarketing vào việc bán hàng đó là đồng loạt tung ra tất cả các chuyên viên tài chính
cá nhân (khoảng 5.000 chuyên viên tài chính cá nhân trên khắp các chi nhánh trong cả
nước) đồng loạt điện thoại bán hàng trực tiếp cho các khách hàng nằm trong khúc thị
2/6


trường mục tiêu, nhấn mạnh lợi ích của sản phẩm mang lại cho khách hàng là lãi suất tiền
gửi cao hơn mức bình quân là 1,5%/năm và thời gian triển khai chớp nhoáng trong 02
ngày với khúc thị truờng mục tiêu định danh sẵn là các khách hàng tiền gửi gửi tiền từ


500 triệu VND đến 03 tỷ VND tại các Ngân hàng Viecombank, BIDV, ACB…
Do Marketing du kích kết hợp Telemarketing, được Techcombank tung ra khá
chớp nhoáng, các đối thủ không kịp trở tay, và tổng kết sau 02 ngày triển khai tổng lượng
huy động từ khách hàng mục tiêu tăng ròng ước đạt hơn 5.000 tỷ VND và gia tăng thị
phần huy động từ 4% lên 5%. Và quan trọng hơn là đã tạo tiếng vang thương hiệu lớn,
định vị ngân hàng Techcombank trong lòng người dân Việt Nam và dần dần đưa thương
hiệu Techcombank trở thành một trong những ngân hàng mạnh tại Việt Nam trong thời
gian gần.
Tóm lại, với sự phát triển vũ bão của công nghệ và việc ứng dụng các công nghệ
hiện đại vào Marketing, thì dần dần Marketing nói chung và Marketing du kích nói riêng
sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong một tương lai không xa./.
Applied Technology New Media Telemarketing in Guerrilla Marketing In
Techcombank

CONTENT

Today, the Bank is operating in a market economy is very exciting that there
always exists the challenges and opportunities. One of the challenges that banks face the
fierce competitive environment extremely complex market. It requires banks to be very
focused on their marketing activities. In particular, the process of globalization, the power
allows marketing to bring quality products to the general mass technology. Along with
the development of space technology security, Marketing also gradually changed. And

3/6


one of the new technologies applied to the "Guerrilla Marketing" banks in Vietnam use in
recent years is Telemarketing (telephone marketing).
To get a deeper understanding of the application of telemarketing "Guerrilla
Marketing", we should learn the definition of Guerrilla Marketing?
First of all, the guerrilla faction usually small so they have to avoid direct
confrontation with the enemy. Focus on the small battle, when there are special
advantages for fast attack and retreat quickly. Thus, the guerrilla group dynamic, use a
more elaborate surprise, based on risk-taking and creativity rather than raw force, wear
the opponent until they get discouraged and give up.
For the Vietnamese market, after the great victory at Dien Bien Phu in 1954 and
won the spring of 1975, which began as the Cu Chi Tunnels, guerrilla tactics rooted in the
thinking and culture of Vietnam. Not common in the daily behavior, many Vietnamese
businessmen considered this strategy is the basis for the executive management of the
company.
And telemarketing? Telemarketing is marketing over the phone, we can use the
telephone to sell directly to customers, provide customers with the information and
promotion policy, new products and support services ... For the Vietnamese banking
system in recent years, as the vast majority of people that use cell phones are popular
means of communication, telemarketing, combining guerrilla marketing is very effective.
In 2007, when Techcombank (Vietnam Technological and Commercial Bank) is
one of the medium-sized banks in the banking system in Vietnam, to increase the market
share of deposits mobilized from the the stupid like: Vietcombank, BIDV, ACB ...
Techcombank cleverly planned telemarketing applications Guerrilla Marketing.
The marketing plan should focus on the following six points:

4/6


1) Purpose of action: Conquering customer savings by guerrilla attacks to
increase the market share of deposits in the banking system in Vietnam.
2) Emphasize benefits Techcombank provided to attract and encourage
customers to send money.
3) The weapon would use? This deposit interest rate is higher than the market
average of 1.5% / year.
4) Identify niche markets: customer deposits at Vietcombank, BIDV, ACB ...
with deposits of 500 million USD to 03 billion USD.
5) Schedule: 02 days.
6) Budget: The total interest expenses by 30 billion.
After planning Guerrilla Marketing, Techcombank application on sales
telemarketing technology that is simultaneously launching all personal financial specialist
(approximately 5,000 financial professionals and individuals around the branch in
country) phone bulk sales directly to the customer in the target market, emphasizing the
benefits of the product gives the customer the deposit interest rate is higher than the
average of 1.5% / year and quick deployment time in 02 days with single identifiable
target market is the customer deposits deposit of USD 500 million to USD 03 billion in
the Bank Viecombank, BIDV, ACB ...
By Guerrilla Marketing Telemarketing combination, Techcombank launched in
pretty quick, the competition is not up to the hand, and reviewed after 02 days of
implementing the total amount raised from the target customers net increase is estimated
at more than USD 5,000 billion and increase market share raised from 4% to 5%. And
more importantly resonate big brand, Techcombank positioning inside the Vietnamese
people and gradually get Techcombank brand become one of the strongest banks in
Vietnam in the near future.

5/6


In summary, with the storm of technological development and the application of
modern technology on Marketing, then gradually Marketing in general and guerrilla
marketing in particular will grow stronger in the not too distant future . /.

6/6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×