Tải bản đầy đủ

Bài tập thống kê khoa học ra quyết định

Bài tập thống kê khoa học ra quyết định
Valu-Com Electronics sản xuất 5 kiểu card viễn thông (TEC) khác nhau cho máy tính cá
nhân và laptop. Như được tóm tắt trong Bảng dưới đây, mỗi kiểu thiết bị này đòi hỏi các số
lượng khác nhau về bảng mạch in (PC Board), điện trở (Resistors), chip nhớ (Memory
Chips), và công lắp ráp (Assembly Labor).

PC Board
(inch vuông)
Resistors
Memory
Chips
Assembly
Labor (giờ)

Hyperlink
20

Per Unit Requirements
Fastlink
Speedlink
15

10

Microlink
8

Etherlink
5

28
8

24
8

18
4

12
4

16
6

0.75

0.6

0.5

0.65

1

Mức giá bán sỉ đơn vị và giá thành cho mỗi kiểu TEC như sau:

Whole sale
price
Cost

Per unit revenues and costs ($)


Hyperlink
Fastlink
Speedlink
Microlink
189
149
129
169
136

101

96

137

Etherlink
139
101

Trong kỳ sản xuất kế tiếp, Valu-Com có sẵn 80,000 inch vuông PC Board, 100,000
Resistors, 30,000 Memory Chips và 5,000 giờ Assembly Labor. Công ty có thể bán tất cả
các sản phẩm mà nó làm ra, tuy nhiên, bộ phận marketing muốn chắc chắn rằng Công ty
phải sản xuất ít nhất 500 sản phẩm mỗi loại và số card Fastlink nhiều ít nhất gấp đôi số card
Hyperlink và Công ty muốn tối đa hóa lợi nhuận.
a. Hãy xây dựng một mô hình LP cho bài toán này.
b. Tạo một mô hình trên bảng tính cho bài toán này và giải nó bằng Solver.
c. Phương án tối ưu là gì?
d. Liệu Valu-Com có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu nó sắp xếp cho lao động lắp ráp
làm việc thêm ngoài giờ?
Bây giờ hãy dùng Solver để tạo ra Báo cáo phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis
Report) cho bài toán trên và trả lời các câu hỏi tiếp theo.
e. Nguồn lực (Điều kiện khống chế) nào trong bài toán trên là được sử dụng hết?


2
f. Nếu Công ty muốn loại bớt một sản phẩm, nó nên loại bỏ sản phẩm nào?
g. Nếu Công ty có thể mua thêm 1,000 Memory Chips nữa với mức chi phí như cũ,
liệu nó có nên làm vậy không, nếu có lợi nhuận tăng thêm sẽ là bao nhiêu?
Valu-Com Electronics produces 5 types of different telecommunication cards (TEC) for
personal computers and laptops. As summarized in the below Table, each type of device
requires different number of PC Board, Resistors, Memory Chips, and Assembly Labor.

PC Board
(square inches)
Resistors
Memory
Chips
Assembly
Labor (hours)

Per Unit Requirements
Hyperlink
Fastlink
Speedlink
20
15
10

Microlink
8

Etherlink
5

28
8

24
8

18
4

12
4

16
6

0.75

0.6

0.5

0.65

1

The unit whole sale price and cost for each TEC are as follows:

Whole sale
price
Cost

Per unit revenues and costs ($)
Hyperlink
Fastlink
Speedlink
Microlink
189
149
129
169
136

101

96

Etherlink
139

137

101

For the upcoming production term, Valu-Com had already had 80,000 square inches PC
Board, 100,000 Resistors, 30,000 Memory Chips, and 5,000 hours Assembly Labor. The
Company could sell everything it can produce; however, the Marketing Department wanted
the Company to manufacture at least 500 products and the number of Fastlink cards were at
least twice as much as the Hyperlink cards. The profit is expected to be maximized.
a. Setting the LP model for the problem.
b. Creating a model on spreadsheet and having the problem solved by Solver.
c. What is the best-case?
d. Can Valu-Com earn more profit by allocating extra-working hours?
Use Solver to creat Sensitivity Analysis Report for the above problem and answer the
following questions.
e. Which resources (constraints) are all used in the problem?


3
f. Which product should be eliminated?
g. If the Company can purchase 1,000 Memory Chips more of the former price, should
the Company implement the case? If yes, where would the profit increase to?

Bài làm
a. Xây dựng mô hình LP cho bài toán
Bước 1. Ta biết lợi nhuận bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí, hoặc bằng lợi nhuận
của từng đơn vị sản phẩm nhân với tổng số đơn vị sản phẩm. Trong trường hợp của
Valu-Com Electronics, ta sẽ xác định tối đa hóa lợi nhuận theo cách thứ hai.
Bước 2. Gọi các biến quyết định ứng với 5 kiểu card viễn thông (TEC) như sau:
- X1 là số lượng card Hyperlink
- X2 là số lượng card Fastlink
- X3 là số lượng card Speedlink
- X4 là số lượng card Microlink
- X5 là số lượng card Etherlink
Bước 3. Hàm mục tiêu trong trường hợp của Valu-Com Electronics có dạng như sau:
Max: C1X1 + C2X2 + C3X3+ C4X4 + C5X5
Với Ci = pi - ri
Trong đó: - Ci là lợi nhuận đơn vị của mỗi kiểu TEC
- pi là mức giá bán sĩ đơn vị của mỗi kiểu TEC
- ri là giá thành đơn vị của từng mỗi kiểu TEC
Từ các số liệu của đề bài, ta có hàm mục tiêu cụ thể như sau:
Max: (189-136) X1 + (149-101) X2 + (129-96) X3 + (169-137) X4 + (139-101) X5
Bước 4. Các điều kiện khống chế của hàm mục tiêu là:
- Các điều kiện về thị trường (phải sản xuất ít nhất 500 sản phẩm mỗi loại, số card
Fastlink nhiều ít nhất gấp đôi số card Hyperlink):
X1, X2, X3, X4, X5 ≥ 500
X2 ≥ 2X1


4
- Các điều kiện về nguồn lực:
8X4 + 5X5 ≤ 80,000

+ PC board

: 20X1 + 15X2 + 10X3 +

+ Resistors

: 28X1 + 24X2 + 18X3 + 12X4 + 16X5 ≤ 100,000

+ Memory Chips:
+ Labor

8X1 + 8X2 + 4X3 +

4X4 + 6X5 ≤ 30,000

: 0.75X1 + 0.6X2 + 0.5X3 + 0.65X4 +

X5 ≤

5,000

Bước 5. Do điều kiện thị trường của các biến quyết định là đã lớn ( ≥ 500) nên ta
không cần xác định các giới hạn trên và giới hạn dưới của các biến quyết định ( ≥ 0).
b. Tạo một mô hình trên bảng tính cho bài toán và giải bằng Solver
Nhập dữ liệu của bài toán hàm mục tiêu nêu trên vào bảng tính Excel và giải bằng
Solver, ta có mô hình trên bảng tính như sau:

c. Phương án tối ưu
Từ mô hình bảng tính nêu trên, phương án tối ưu để Valu-Com Electronics thực hiện
tối đa hóa lợi nhuận (trên cơ sở đáp ứng các điều kiện khống chế) là sản xuất các sản
phẩm TEC với số lượng như sau:
Hyperlink

Fastlink

Speedlink

Microlink

Etherlink

500

1,000

1,500

2,250

500


5

Và lợi nhuận tối đa trong trường hợp này là $215,000.
d. Từ mô hình bảng tính nêu trên, ta thấy điều kiện về nguồn lực lao động vẫn chưa
được sử dụng hết (chỉ sử dụng 3,687.5 giờ so với nguồn lực có sẵn là 5,000 giờ), nhưng
các nguồn lực khác như điện trở (Resistors) và chip nhớ (Memory chips) đã được sử
dụng hết.
Do đó, nếu Valu-Com sắp xếp cho lao động lắp ráp làm việc thêm ngoài giờ thì không
thể kiếm được nhiều tiền hơn vì các nguồn lực khác như điện trở (Resistors) và chip
nhớ (Memory chips) đã được sử dụng hết nên không đủ nguồn lực để sản xuất thêm
sản phẩm.
Dùng Solver tạo ra các báo cáo phân tích độ nhạy cho bài toán hàm mục tiêu, ta có kết
quả như sau:


6


7

e. Các nguồn lực (điều kiện khống chế) được sử dụng hết
Qua các kết quả của mô hình trên bảng tính (tại câu b) và của Answer Report nêu trên,
tại cột Status của phần Contrainst ta thấy Status của các nguồn lực như sau:
Name
PC Board Used
Resistors Used
Memory chips Used
Assembly labor Used

Status
Not Binding
Binding
Binding
Not Binding

Status Binding cho biết một nguồn lực đã được sử dụng hết.
Như vậy trong bài toán nêu trên thì các nguồn lực điện trở (Resistors) và chip nhớ
(Memory chips) đã được sử dụng hết.
f. Loại sản phẩm mà Valu-Com Electronics nên loại bỏ
Muốn loại bỏ một sản phẩm, ta phải xét xem sản phẩm nào tiêu hao nguồn lực nhiều
nhất và có lợi nhuận thấp nhất. Điều này có nghĩa là Công ty nên loại bỏ sản phẩm nào
đem lại lợi nhuận ít nhất.
Để thực hiện điều này, ta tính giá thành của từng sản phẩm theo giá mờ (shadow price)
theo số liệu trên báo cáo phân tích độ nhạy (Sensitivity Report). Sau đó, lấy lợi nhuận


8
đơn vị của từng sản phẩm trừ đi giá thành này. Sản phẩm nào có giá trị chênh lệch thấp
nhất sẽ bị loại bỏ.
Ta có công thức: Ci - ∑qi * si
trong đó:
Ci là lợi nhuận đơn vị của sản phẩm thứ i
qi là lượng tiêu hao hiện tại của nguồn lực để sản xuất được sản phẩm thứ i
si là giá mờ (shadow price) của sản phẩm thứ i
Thay thế các số liệu về nguồn lực (từ dữ liệu của đề bài) và số liệu giá mờ (từ báo cáo
phân tích độ nhạy - Sensitivity Report) theo công thức nêu trên, ta có giá trị chênh lệch
giữa lợi nhuận đơn vị và giá thành của từng sản phẩm theo giá mờ là:
- Hyperlink

: 53 - (20*0 + 28*0.166 + 8*7.5 + 0.75*0) = -11.648

- Fastlink

: 48 - (15*0 + 24*0.166 + 8*7.5 + 0.6 * 0) = -15.984

- Speedlink

: 33 - (10*0 + 18*0.166 + 4*7.5 + 0.5 * 0) =

0.012

- Microlink

: 32 - ( 8 *0 + 12*0.166 + 4*7.5 + 0.65*0) =

0.008

- Etherlink

: 38 - (5*0 + 16*0.166 +6*7.5 + 1*0)

= - 9.656

Ta thấy giá trị chênh lệch giữa lợi nhuận đơn vị và giá thành theo giá mờ của sản phẩm
Fastlink là thấp nhất. Như vậy, nếu Công ty muốn loại bớt một sản phẩm thì sản phẩm
đó là Fastlink.
g. Lợi nhuận tăng thêm khi Công ty mua thêm 1,000 Memory Chips
Nếu Công ty có thể mua thêm 1,000 Memory Chips nữa với mức chi phí như cũ, ta tạo
lại mô hình trên bảng tính với nguồn lực Memory Chips là 31,000 và giải nó bằng
Solver. Ta có kết quả như sau:


9

Qua kết quả tại bảng nêu trên, ta thấy nếu Công ty có thể mua thêm 1,000 Memory Chips
nữa với mức chi phí như cũ thì bài toán vẫn cho ra phương án tối ưu với lợi nhuận tối đa
là $222,500. Và nguồn lực 1,000 Memory Chips mua thêm vẫn được sử dụng hết.
Như vậy, Công ty nên mua thêm 1,000 Memory Chips (với mức chi phí như cũ) để sản
xuất thì lợi nhuận tăng thêm sẽ là $7,500./.
Answer
a. Setting the LP model for the problem
Step 1. The profit is considered to be equal to the difference between gross revenue
and total costs, or the same with profit of a unit multiplied with total number of


10
produced units. In the case of Valu-Com Electronics, we can determine the maximum
profit by the second approach.
Step 2. Decision variables of 5 telecom-cards are:
- X1 : the number of Hyperlink cards
- X2 : the number of Fastlink cards
- X3 : the number of Speedlink cards
- X4 : the number of Microlink cards
- X5 : the number of Etherlink cards
Step 3. Objective function in the case of Valu-Com Electronics can be formulated as:
Max: C1X1 + C2X2 + C3X3+ C4X4 + C5X5
Ci = pi - ri, in which:
- Ci : unit profit of each TEC type
- pi : unit whole sale price of each TEC type
- ri : unit cost of each TEC type
From the data of the topic, we have the objective function as follows:
Max: (189-136) X1 + (149-101) X2 + (129-96) X3 + (169-137) X4 + (139-101) X5
Step 4. Constraints of the objective function are:
- Demand constraints (at least 500 products each type, the number of Fastlink cards is
at least twice as much as the number of Hyperlink cards):
+ X1, X2, X3, X4, X5 ≥ 500
+ X2 ≥ 2X1
- Resource constraints:
8X4 + 5X5 ≤ 80,000

+ PC board

: 20X1 + 15X2 + 10X3 +

+ Resistors

: 28X1 + 24X2 + 18X3 + 12X4 + 16X5 ≤ 100,000

+ Memory Chips:
+ Labor

8X1 + 8X2 + 4X3 +

4X4 + 6X5 ≤ 30,000

: 0.75X1 + 0.6X2 + 0.5X3 + 0.65X4 +

Step 5. Nonnegative conditions

X5 ≤

5,000


11
For the demand constraints of the decision variables are already equal or greater than
500 units, we do not have to define the ceiling and floor limits of the decision variables
(equal or greater than 0).
b. Creating a model on spreadsheet and having the problem solved by Solver
To input data of the above target function into Excel spreadsheet and find the answer
by using Solver, we conclude the model as follows:

c. The best-case
Due to the above spreadsheet, the best solution for Valu-Com Electronics to optimize
its profit (on the basis of satisfying the constraints) is to manufacture TEC products by
the number of:
Hyperlink

Fastlink

Speedlink

Microlink

Etherlink

500

1,000

1,500

2,250

500

The best profit of this case is $215,000.
d. In terms of the spreadsheet model suggested, it can be seen that the labor resources
has not yet taken full advantages of (only been used 3,687.3 hours in comparison with
5,000 hours available), while others sources as Resistors or Memory Chips have all
been exploited.


12
Therefore, if Valu-Com allocated its personnel to work extra-working hour, it would
not be possile to earn more profit. As other resources as Resistors and Memory Chips
have already been used up, there cannot be enough resources to produce more.
Using Solver to create Sensitivity Analysis Report for the target function, we have the
results as follows:


13

e. The resources (constraints) are all used
To the results of the spreadsheet (section b) and of the above Answer Report, the Status
column of Constraint showed that:
Name
PC Board Used
Resistors Used
Memory chips Used
Assembly labor Used

Status
Not Binding
Binding
Binding
Not Binding

Binding Status expressed the resources have been fully used.
Therefore, the Resistors and Memory Chips of the above problem have been all used
up.
f. To eliminate the products that Valu-Com Electronics should do
In order to eliminate a product, it has to be taken into consideration that the most
consuming products that gain least profit shall be excluded. That means the Company
should terminate the least productive goods.


14
To this end, we calculate the cost price of each unit by shadow price generated from the
Sensitivity Report. Then, we take subtract the cost price from the profit of each unit.
The unit with lowest difference shall be eliminated.
There goes a formula: Ci - ∑qi * si
In which:
Ci: unit profit of i
qi : current resources consumed in order to produce i
si : shadow price of i
To replace the data of resources (from the topic) and the shadow price (from the
Sensitivity Report) as following the above formula, we can conclude the difference
between the unit profit and cost price of each unit based on shadow price, specifically:
- Hyperlink

: 53 - (20*0 + 28*0.166 + 8*7.5 + 0.75*0) = -11.648

- Fastlink

: 48 - (15*0 + 24*0.166 + 8*7.5 + 0.6 * 0) = -15.984

- Speedlink

: 33 - (10*0 + 18*0.166 + 4*7.5 + 0.5 * 0) =

0.012

- Microlink

: 32 - ( 8 *0 + 12*0.166 + 4*7.5 + 0.65*0) =

0.008

- Etherlink

: 38 - (5*0 + 16*0.166 +6*7.5 + 1*0)

= - 9.656

Such difference of Fastlink is the lowest. Therefore, if the Company wanted to
eliminate any product, that would be Fastlink.
g. The profit increases when the Company purchases another 1,000 Memory
Chips
If the Company could purchase 1,000 Memory Chips more of the former price, we may
recreate the spreadsheet model using the resources as Memory Chips of 31,000, and
solve the problem with Solver. The result is:


15

It can be seen that when the Company can purchase another 1,000 Memory Chips of
the former price, the problem results to the best-case for maximum profit of $222,500.
Those 1,000 Memory Chips will be fully used again.
Therefore, the Company should buy 1,000 Memory Chips more (of the former price) in
order to produce for the higher profit of $7,500./.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×